ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Inne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) Nazwa i adres
Nazwa (firma):Gmina Siedlisko
 
Adres pocztowy:Plac Zamkowy 6
Miejscowość:Siedlisko
 
Kod pocztowy:
67-112
 
Województwo:lubuskie
 
Tel.:68 3883218
 
Faks:68 3883218
 
Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada):www.siedlisko.pl
 
 
 
       
I.2) Rodzaj zamawiającego
   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna
   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  
   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):           
   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
        sąd lub trybunał
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlisko
 
                                                                                               
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia
 Roboty budowlane                    
 Dostawy                                 
 Usługi                                     
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlania ulicznego  zlokalizowanego przy drogach na terenie Gminy Siedlisko. Realizacja usługi polegać będzie na wykonaniu poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego obejmujących swym zakresem oswietlenie w miejscowościach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia,oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu.
                                                                                               
                                                                                               
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 
Słownik główny
 
Główny przedmiot
31000000-6
 
 
 
Dodatkowe przedmioty
 
...-
...-
 
 
II.1.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)
                 jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
                  jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8                   ustawy       
         
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Negocjacje bez ogłoszenia     
    Zamówienie z wolnej ręki          
 
  1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67ust 1 lit.b   ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 
 2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 
Zgodnie z przepisami  art.18 ust 1 pkt 2i3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( dz. U. Z 2012r., poz 1059 z póź. zm) do zadań własnych gminy należyw zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe między innymi planowanie oświetlenia dróg znajdujacych się na terenie gminy oraz ich finansowanie.Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 31 stycznia 2014r ( syg. Akt.II CSK 183/13) wypowiedział się o obowiązku finansowania oświetlenia wskazujac, że jest to zadanie własne gminy , od którego nie może ona odstapić.Przez finansowanie oświetlenia ustawa – Prawa energetyczne finansowanie kosztów energii elektrycznej pobrane przez punkty świetlne oraz koszty budowy i ich utrzymania.
Zgodnie z art 67 ust 1 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiajacy  może udzielić zamówienia  z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności : 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone przez jednego wykonawcę: b)związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia; a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonania usługi w zakresie poprawy  jakości i efektywności oświetlenia  ulicznego  zlokalizowanego przy drogach  na terenie administrowanym przez Gminę będącego własnością ENEA sp. z o.o.Na terenie planowanych prac znajduje się sieć uzbrojenia technicznego terenu oraz linie kablowe i napowietrzne NN-0,4 kV ENEA Operator.Wszelkie działania na urządzeniach oświetlenia drogowego stanowiących własność ENEA Operator  i stanowią naruszenie jej własności.
 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część Nr (jeżeli dotyczy):     Nazwa (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________
IV.1) Nazwa i adres wykonawcy któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia
 
Nazwa (firma):ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
 
Adres pocztowy:ul. Ku Słońcu 34
Miejscowość:Szczecin
 
Kod pocztowy:
71-080
Województwo:
zachodnio-pomorskie
 
Wójt Gminy Siedlisko
Dariusz Straus

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Wygiera
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-13 23:53:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-13 23:59:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-01 22:43:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »