ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw: Siedlisko, Bielawy, Różanówka, Borowiec, Piękne Kąty w sprawie zmian do statutu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Miśkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-16 19:58:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-16 20:06:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-16 20:06:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 24  maja 2019r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 – tekst jedn.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Uchwałą V/48/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 marca 2019r., Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko.
Z treścią podjętej Uchwały i załącznikami (tekstem Studium wraz rysunkami , uzasadnieniem i podsumowaniem do podjętej uchwały, sporządzonym na podstawie art. 42, pkt. 2 w/w ustawy, można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.siedlisko.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Siedlisko,  pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu.
 
Wójt Gminy Siedlisko

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rojek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-27 21:35:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-27 21:35:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-27 21:35:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1094 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków zabytków wwojewództwa lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rojek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-15 22:21:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-15 22:22:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-15 22:22:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Siedlisko w sprawie zmian do statutów sołectw: Siedlisko, Bielawy, Różanówka, Borowiec, Piękne Kąty

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 5A ustawy z dnia 1990r. O samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.  z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), Uchwały Nr XV/175/04 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 września 2004r.  w sprawie określenia zasad I trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy oraz Zarządzenia Nr 120. 3.2019 Wójta Gminy Siedlisko z dnia  7 maja 2019r. w sprawie zmian do statutu sołectwa: Siedlisko, Bielawy, Różanówka, Borowiec, Piękne Kąty .
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy Siedlisko
w sprawie zmian do statutów sołectw:
 Siedlisko, Bielawy, Różanówka, Borowiec, Piękne Kąty
 
Wójt Gminy Siedlisko ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych ww sołectw dotyczących nadania  im statutów. Konsultacje będą przeprowadzane w okresie od 9 maja 2019r. do
23 maja 2019r. w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag dotyczących treści projektu uchwały w sprawie zmian do  statutów sołectw: Siedlisko, Bielawy, Różanówka, Borowiec,
Piękne Kąty.
Przyjmowanie pisemnych opinii, uwag dotyczących treści statutu sołectw, poprzez:
1. złożenie w punkcie podawczym Urzędu Gminy w Siedlisku – w dniach i godz. urzędowania,
2. przesłanie opinii, uwag droga elektroniczną na adres: ,
3. przesłanie opinii, uwag pocztą na adres: Urząd Gminy , Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko
4. Formularz Ankiety w załączeniu.
 
Projekt zmian do statutu udostępniony będzie mieszkańcom poprzez:
1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Siedlisko - ogłoszenia
2. wyłożenie projektu do wglądu : u sołtysów
3. wyłożony projekt zmiany do statutów dostępny w siedzibie urzędu – punkt podawczy –
w godzinach urzędowania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Dwojak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrian Dwojak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-09 21:53:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-09 21:59:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-10 14:01:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1775 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o umorzeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko,04-03-2019r.
GN.6733.1.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
o umorzeniu  postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096)
 
ZAWIADAMIAM
mieszkańców Gminy Siedlisko oraz strony występujące w postępowaniu o wydaniu w dniu 04.03.2019r. decyzji umarzającej postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji :
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr NWO03082. Wieża stalowo-rurowa wraz z niezbędną infrastrukturą”.
Lokalizacja inwestycji: działka nr 627/72 obręb Siedlisko przy ul. Głogowskiej (przy sklepie SPAR).
 
Przyczyną umorzenia postępowania było brak uzupełnienia wniosku przez inwestora o wymagane dokumenty i parametry pozwalające na rozstrzygnięcie sprawy w drodze decyzji.
 
Zgodnie z art. 123 § 2 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
 
Rozdzielnik:                                                               
 1. Tablica ogłoszeń                                               
 2.  Strona BIP
 3. U.G. a/a

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rojek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-11 20:34:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-11 20:35:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-11 20:35:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4415 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dyżurach Wójta Gminy Siedlisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wójt Gminy Siedlisko
przyjmuje interesantów codziennie
w godzinach urzędowania
- w poniedziałek od 8.00 do 17.00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Górna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Górna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-11 22:58:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-11 22:58:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-11 22:58:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5723 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Interpretacja indywidualna w sprawie hali namiotowej o charakterze tymczasowym

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Maj
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Maj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-24 22:03:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-24 22:04:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-24 22:04:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6488 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o terminie dodatkowych polowań zbiorowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 7 stycznia 2019 r.
 
OŚ.6150.1.2019
 
OBWIESZCZENIE
o terminie dodatkowych polowań zbiorowych
 
Wójt Gminy Siedlisko, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.), informuje o terminie  polowań zbiorowych   na terenie obwodu łowieckiego nr 179 i 189 dla myśliwych Koła Łowieckiego „DANIEL” z siedzibą przy ul. Nowosolskiej 49, 67-112 Siedlisko.
 
W celu przeprowadzenia wielkoobszarowego skoordynowanego  redukowania  populacji dzika (walka z ASF), Zarząd Koła organizuje dwa dodatkowe polowania zbiorowe w dniach:
 
Lp.
Termin
Godzina
Nr obwodu łowieckiego
Zwierzyna
1.
19.01.2019 r.
7:30-15:00
179/189
Dzik
2.
26.01.2019 r.
7:30-15:00
179/189
Dzik
 
Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę  lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.siedlisko.pl), stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlisko (www.siedlisko.pl) oraz tablicach sołectw na terenie gminy Siedlisko.                                     
 
                                                                  Wójt Gminy Siedlisko
                                                                                                    /-/ Dariusz Straus

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janina Budzan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Budzan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-23 07:27:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-23 07:27:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-23 07:27:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6523 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                  Siedlisko, 18-01-2019r.
GN.6733.1.2019
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j.Dz.U.2018.2096)
zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 11.01.2019r. Firmy P4. Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą :
 
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr NWO03082. Wieża stalowo-rurowa wraz z niezbędną infrastrukturą”. Lokalizacja inwestycji: działka nr 627/72 obręb Siedlisko przy ul. Głogowskiej (przy sklepie SPAR).
 
Dokumentacja znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11).
Wnioski, uwagi należy składać na piśmie w godzinach pracy Urzędu Gminy lub listownie na powyższy adres.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
Rozdzielnik:                                                                        
 1. Tablica ogłoszeń                                               
 2.  Strona BIP                                                       
 3. U.G. a/a

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rojek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-23 07:15:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-23 07:16:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-23 07:16:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6539 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Siedlisko ogłasza przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż ruchomości

OGŁOSZENIE

Lp
Nazwa środka ruchomego
Rok produkcji
Opis stanu technicznego
Cena wywoławcza
brutto (PLN)
Wadium (PLN
Postąpienie
1.
Samochód specjalny pożarniczy
FS Lublin ŻUK A 15B
1981
Silnik o pojemności 2120ccm, moc 51kW, (69KM). Nadwozie adekwatne do okresu użytkowania. Układ napędowy, kierowniczy i hamulcowy kompletny. Osprzęt silnika kompletny.
3 000,00
z tego:
netto: 2439,00
Vat: 561,00
 
300,00
30,00
 
Przetarg (licytacja) odbędzie się 27 grudnia 2018r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy w Siedlisku pok. nr 1.
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości podanej w tabeli, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Siedlisko BS Nowa Sól nr 74967400060000002044080005 do dnia 24-12-2018 do godz. 1400.
 2. Nabywca zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty wylicytowanej w przetargu do dnia podpisania umowy sprzedaży. Podpisanie umowy nastąpi w terminie do 7 dni od momentu podpisania protokołu przetargu po uprzednim zawiadomieniu.   Niedotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium.
 3. W przypadku odwołania lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.
 4. Informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Siedlisko pok. nr 11 tel.68 388 32 11. Samochód można oglądać w Bielawach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 68 388 32 11.
 
Siedlisko: 2018-12-10                                                                                                                                                         Wójt Gminy Siedlisko
                                                                                                                                                                                            /-/ Dariusz Straus

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rojek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-10 23:18:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-10 23:18:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-10 23:18:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji