ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-21 22:35:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 18.07.2018 r.
OŚ.6150.15.2018
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Siedlisko

w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.
Na podstawie art. 42b ust. 1 e ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017r., poz. 1295 ze zm.), Wójt Gminy Siedlisko zawiadamia, że miejscem przechowywania książki ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego „DANIEL”, ul. Nowosolska 49, 67-112 Siedlisko, dla obwodu łowieckiego nr 179 i 189 jest:
  1. 67-112 Siedlisko, ul. Nowosolska 49
Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym prowadzona jest w formie elektronicznej i podlega udostępnianiu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w miejscu wyżej wymienionym w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.
                
                                                        
                                                                    Wójt Gminy Siedlisko
                                                                  /-/ Dariusz Straus
 
 
Zamieszczono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku.
2. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Siedlisko.
3. Tablica ogłoszeń w sołectwach: Bielawy, Borowiec, Piękne Kąty, Różanówka, Siedlisko.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Budzan Data wytworzenia informacji: 2018-07-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Budzan Data wprowadzenia do BIP 2018-07-21 22:35:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-21 22:35:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-21 22:35:53
Artykuł był wyświetlony: 13295 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA ROLNICY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-19 08:19:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Siedlisko informuje, że w związku z zagrożeniem suszą rolniczą w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek, drzew i krzewów owocowych występującym na terenie Gminy Siedlisko można składać wnioski o szacowanie wielkości szkód w gospodarstwach.    
Pomoc udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015r. poz. 187).
Wnioski należy składać do 30 czerwca 2018r. w Urzędzie Gminy Siedlisko. Formularze wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej www.siedlisko.pl, oraz u sołtysów.
 
Wójt Gminy Siedlisko
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2018-06-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2018-06-19 08:19:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-19 08:21:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-19 08:22:16
Artykuł był wyświetlony: 14436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-12 22:39:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 08.06.2018r.
GN.6733.1.2018
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego

ZAWIADAMIAM
mieszkańców Gminy Siedlisko oraz strony występujące w postępowaniu o wydaniu w dniu 08.06.2018r. decyzji nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siedlisku. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 226/32 i 1002/2 obręb Siedlisko.

Zgodnie z art. 127 § 1 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie
(art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
Rozdzielnik:                                   
1.    Tablica ogłoszeń                        
2.     Strona BIP
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2018-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2018-06-12 22:39:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-12 22:39:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 22:14:24
Artykuł był wyświetlony: 12178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 22:47:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 18-05-2018r.
GN.6733.1.2018
              
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. Poz. 1073 z późn. zmianami)  oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że Urząd Gminy w Siedlisku zgromadził niezbędne materiały do wydania decyzji w tym sporządzony został projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pod nazwą :
„Rozbudowa sieci wodociągowej w Siedlisku”
Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 226/32 i 1002/2 w Siedlisku.
Dokumentacja znajduje się do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11)
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siedlisku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia.
 
Rozdzielnik:                                        
1.    Tablica ogłoszeń                                
2.     Strona BIP
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 22:47:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 22:56:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 22:56:48
Artykuł był wyświetlony: 11971 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Siedlisko informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.siedlisko.pl oraz www.bip.siedlisko.pl zamieszczony został na okres od 10.05.2018r. do 09.06.2018r. protokół inwentaryzacyjny nieruchomości dotyczący komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-11 22:52:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2018-05-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna rojek Data wprowadzenia do BIP 2018-05-11 22:52:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-11 22:53:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-11 22:53:20
Artykuł był wyświetlony: 11751 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-20 00:08:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 16-04-2018r.

GN.6733.1.2018  
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073)  oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 09.04.2018r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zami erzenia inwestycyjnego pod nazwą : „Rozbudowa sieci wodociągowej w Siedlisku”
Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 226/32 i 1002/2 obręb Siedlisko.
Dokumentacja znajduje się do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11)
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siedlisku.
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus

Rozdzielnik:
  1. Tablica ogłoszeń
    Strona BIP
  2. U.G. a/a                            
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2018-04-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2018-04-20 00:08:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-20 00:08:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-20 00:08:51
Artykuł był wyświetlony: 12579 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-21 06:09:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
w dniu 29 marca 2018r. odbędzie się
XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy.
Pocztek obrad o godz. 13:00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Siedlisku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Patrycja Wesołowska Data wytworzenia informacji: 2018-03-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Wesołowska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-21 06:09:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-21 06:11:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-21 06:11:38
Artykuł był wyświetlony: 13816 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom – komunikat do odziców i opiekunów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-16 09:16:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.
Przypominamy, że toszczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!
Kto może zostać zaszczepiony
Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016)
Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.
Co należy wiedzieć
•    Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne!
•    Jeśli jesteś zainteresowany zaszczepieniem dziecka – zgłoś się w tej sprawie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej!
•    Szczepienia obejmują dzieci, które – po wcześniejszym umówieniu na wizytę szczepienną – zgłoszą się do lekarza do  20 kwietnia 2018 r.
•    Szczepienie jest wykonywane przy użyciu10-walentnej szczepionki Synflorix zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 2 miesięcy.
•    Pełen, dwudawkowy schemat szczepieniabędzie realizowanyod 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. przez przychodnie, które mają podpisany kontrakt z NFZ.
Jeśli chcesz zaszczepić dziecko przeciwko pneumokokom, skontaktuj się ze swoją przychodnią (tam, gdzie złożyłeś deklarację wyboru lekarza POZ) w sprawie terminu szczepienia.
Informacji o szczepieniach udzielają również powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.
Liczba szczepionek oraz czas akcji są ograniczone.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Miśkiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Miśkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-03-16 09:16:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-16 09:22:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-16 09:22:41
Artykuł był wyświetlony: 12391 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Siedlisko na 2018 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 22:04:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelna Górna Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 22:04:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 22:10:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-23 09:21:04
Artykuł był wyświetlony: 14524 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 18:35:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 20 grudnia 2017r.
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 – tekst jedn. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i 2, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 – tekst jedn. z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Siedlisko Uchwały Nr  XXVIII/184/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko”, a także, że przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Studium oraz, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono ww. uchwałę.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do Studium oraz wnioski i uwagi z zakresu ochrony środowiska.
Wnioski i uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2018r., w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Siedlisko,  pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, na adres: .
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Siedlisko.
 
Wójt Gminy
/-/ Dariusz Straus

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anan Rojek Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 18:35:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 18:35:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 18:35:56
Artykuł był wyświetlony: 15236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu