ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów realizowanego na działce nr ew. 909/44 obręb Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-26 07:06:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Siedlisko niniejszym zawiadamia, że jako organ ochrony środowiska prowadzący postępowanie na wniosek Biura Projektów Dróg i Mostów “PRODIM” Andrzej Szewczyk, 67-100 Nowa Sól ul. Garbarska 5, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Siedlisko Pana Dariusza Strausa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów realizowanego na działce nr ew. 909/44 obręb Siedlisko, gmina Siedlisko

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów realizowanego na działce nr ew. 909/44 – obręb Siedlisko, gmina Siedlisko”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-09 20:55:11

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, realizowanego na działce o nr ewidencyjnym 909/44 – obręb Siedlisko, gmina Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-09 20:53:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 49 oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że Wójt Gminy Siedlisko, jako organ ochrony środowiska prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, realizowanego na działce o nr ewidencyjnym 909/44 – obręb Siedlisko, gmina Siedlisko, wydał postanowienie znak: OŚ.6220.12.3.2013 z dnia 02 lipca 2013 roku o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Protokół zamówienia publicznego - Warsztaty z nauki taniego gotowania, dekorowania potraw dla 8 osób na zlecenie OPS Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-18 13:45:10

Protokół zamówienia publicznego - Kurs operatora wózka widłowego z napędem silnikowym i wymianą butli gazowych dla 7 osób na zlecenie OPS Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-18 08:40:57

Uchwała Nr XI/55/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-13 12:29:41

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów na zlecenie OPS Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-11 10:02:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlisku w związku z realizacją projektu pt. “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlisku w roku 2013 r. prosi o składanie ofert na przeprowadzenie:

  1. Warsztatów z nauki taniego gotowania i dekorowania potraw (zapytanie ofertowe w załączniku)
  2. Kursu operatora wózka widłowego z napędem silnikowym i wymianą butli gazowych (zapytanie ofertowe w załączniku)

Postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów – na działce nr ew. 909/44 w Siedlisku przy ul. Cmentarnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-07 07:38:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Postanowienie

Działając na podstawie art. 123 zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267) postanawiam

Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów realizowanego na działkach nr ew. 909/44, 909/37 i 821 obręb Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-07 07:32:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Decyzja

Wójt Gminy Siedlisko, po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Szewczyka reprezentującego Biuro Projektów Dróg i Mostów PRODIM, ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sól działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Siedlisko na rzecz Gminy Siedlisko o wydanie decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów – na działce nr ew. 909/44 w Siedlisku przy ul. Cmentarnej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, realizowanego na działce o nr ewidencyjnym nr 909/44 – obręb Siedlisko, gmina Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-04 11:56:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z art. 29, 30, 33, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) na wniosek Biura Projektów Dróg i Mostów „PRODIM” Andrzej Szewczyk , 67-100 Nowa Sól ul. Garbarska 5, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Siedlisko, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, realizowanego na działce o nr ewidencyjnym nr 909/44 – obręb Siedlisko, gmina Siedlisko.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu