ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach modernizacji istniejących budynków inwentarskich do produkcji trzody chlewnej w miejscowości Borowiec

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-04-18 12:06:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2013 roku została wydana decyzja znak: OŚ.6220.1.2013 o środowiskowy uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: “Modernizacja istniejących budynków inwentarskich do produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym, rozbudowie o budynki do rozrodu i tuczu z budynkami paszarni i ekspedycji oraz budowie baterii silosów zbożowych i instalacji biogazowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach 278/3, 278/26, 278/27 i 278/28 obręb Borowiec, gmina Siedlisko, powiat nowosolski”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko o możliwości zapoznania się z projektem decyzji określającym środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejących budynków inwentarskich do produkcji trzody chlewnej w miejscowości Borowiec

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-04-04 20:31:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko ws. wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową złoża piasku “Siedlisko I” w kat. C1 w obrębie ew. Siedlisko.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-03-21 10:23:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam, że

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-03-13 12:54:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt.11, art. 21 ust. 1 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację,

V Spotkanie z Piosenką Biesiadno-Kresową 2013

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-03-13 12:47:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy wszystkich chętnych solistów, zespoły ludowe, chóry do wzięcia udziału w V Spotkaniu z Piosenką Biesiadno-Kresową, które odbędzie się 15 czerwca bieżącego roku na terenie boiska sportowego w Siedlisku przy ulicy Głogowskiej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko ws. sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie sieci elektroenergetycznej w Różanówce

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-03-06 13:55:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. , poz. 647 ) zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego sporządzony został projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej w Różanówce

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-27 20:05:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647j.t.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że

Zarządzenie Wójta Gminy Siedlisko w sprawie obniżenia o 50% wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki 79/2, 81/1 w Pięknych Kątach oraz działka 169/1 w Różanówce

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-26 09:57:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego znajdujące się na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 79/2, 81/1 w Pięknych Kątach, 169/1 w Różanówce, stanowiące własność Gminy Siedlisko

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową złoża piasku "Siedlisko I" w kat. C1 w miejscowości Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-22 13:34:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Siedlisko zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), że w dniu 21.02.2013 r. na wniosek Dolnośląskiego Zakładu Metalurgicznego „DOZAMET” Spółka z o.o. ul. Marszałka Piłsudskiego 40, 67-100 Nowa Sól zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową złoża piasku „Siedlisko I” w kat. C1 w miejscowości Siedlisko.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu