ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów – na działce nr ew. 909/44 w Siedlisku przy ul. Cmentarnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-07 07:38:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Postanowienie

Działając na podstawie art. 123 zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267) postanawiam

Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów realizowanego na działkach nr ew. 909/44, 909/37 i 821 obręb Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-07 07:32:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Decyzja

Wójt Gminy Siedlisko, po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Szewczyka reprezentującego Biuro Projektów Dróg i Mostów PRODIM, ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sól działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Siedlisko na rzecz Gminy Siedlisko o wydanie decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów – na działce nr ew. 909/44 w Siedlisku przy ul. Cmentarnej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, realizowanego na działce o nr ewidencyjnym nr 909/44 – obręb Siedlisko, gmina Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-04 11:56:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z art. 29, 30, 33, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) na wniosek Biura Projektów Dróg i Mostów „PRODIM” Andrzej Szewczyk , 67-100 Nowa Sól ul. Garbarska 5, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Siedlisko, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, realizowanego na działce o nr ewidencyjnym nr 909/44 – obręb Siedlisko, gmina Siedlisko.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piękne Kąty / Różanówka

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-27 21:19:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Siedlisku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-22 20:42:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach modernizacji istniejących budynków inwentarskich do produkcji trzody chlewnej w miejscowości Borowiec

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-04-18 12:06:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2013 roku została wydana decyzja znak: OŚ.6220.1.2013 o środowiskowy uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: “Modernizacja istniejących budynków inwentarskich do produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym, rozbudowie o budynki do rozrodu i tuczu z budynkami paszarni i ekspedycji oraz budowie baterii silosów zbożowych i instalacji biogazowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach 278/3, 278/26, 278/27 i 278/28 obręb Borowiec, gmina Siedlisko, powiat nowosolski”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko o możliwości zapoznania się z projektem decyzji określającym środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejących budynków inwentarskich do produkcji trzody chlewnej w miejscowości Borowiec

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-04-04 20:31:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko ws. wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową złoża piasku “Siedlisko I” w kat. C1 w obrębie ew. Siedlisko.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-03-21 10:23:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam, że

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-03-13 12:54:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt.11, art. 21 ust. 1 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację,

V Spotkanie z Piosenką Biesiadno-Kresową 2013

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-03-13 12:47:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy wszystkich chętnych solistów, zespoły ludowe, chóry do wzięcia udziału w V Spotkaniu z Piosenką Biesiadno-Kresową, które odbędzie się 15 czerwca bieżącego roku na terenie boiska sportowego w Siedlisku przy ulicy Głogowskiej.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu