ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-12 16:10:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-22 14:38:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
 
Wójt Gminy Siedlisko działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy
Siedlisko Nr VII/39/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego
konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli informuje, że przeprowadzono
postępowanie konkursowe wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania publicznego
w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym w Siedlisku.
Do realizacji zadania wybrano:
Fundację” POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH” - Nowe Miasteczko

Zaproszenie na sesję

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-22 12:01:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

RG.0002 .18.2016
 
Zaproszenie na sesję
 
Przewodnicząca Rady Gminy zaprasza na XVIII zwyczajną sesję Rady Gminy.
Sesja odbędzie się 30.06.2016 r. godz. 1500 , w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siedlisko,
pl. Zamkowy 6.
 
Proponowany porządek obrad:
 
Część pierwsza
 
Sprawy regulaminowe
-otwarcie sesji i powitanie
-stwierdzenie prawomocności
-zgłoszenie i odczytanie uwag do porządku obrad
-zatwierdzenie porządku obrad
Część druga
1. Wręczenie nagrody Wójta Gminy dla ucznia z najwyższą średnią ocen w gimnazjum oraz nagrody dla kl. VI za najlepsze wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty.
2. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
3. Zapytanie sołeckie.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2015 rok,
b) absolutorium dla Wójta Gminy Siedlisko za rok 2015,
c) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlisko,
d) zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn:”Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Siedlisko o nr: 004763F, 004733F, 004764F, 004730F, 004719F”,
e) zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
5. Zatwierdzenie protokołu Nr XVI/2016 z posiedzenia sesji nadzwyczajnej oraz Nr XVII/2016 z posiedzenia zwyczajnej sesji Rady Gminy Siedlisko.
 
Część trzecia
 1. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania sołeckie.
 1. Sprawy różne.
 1. Zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady
 
Małgorzata Chilicka
 
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy-art.25 ust.3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j.DZ. U. 2016, poz.446
z późn. zmianami)

Badanie struktury gospodarstw rolnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-03 11:06:10

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-23 14:20:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2016-05-23 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2016-05-23 14:20:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-05-23 14:25:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-05-23 14:26:21
Artykuł był wyświetlony: 4203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-20 10:56:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 0050.19.2016
Wójta Gminy Siedlisko
z dnia 18 maja 2016 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239, ze zmianami) w związku z art. 90 ust.1d ustawy dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz 2156 ze zmianami) oraz Uchwały Nr VII/39/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli zarządzam , co następuje:
 
§ 1
 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  § 2
  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostanie umieszczone:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlisko.
 3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siedlisko.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAWIADOMIENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-27 09:17:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)
i przydomowych oczyszczalni ścieków
 
Wójt Gminy Siedlisko informuje, że zgodnie z art. 3, ust. 3, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Gmina zobowiązana jest do powadzenia ewidencji:
1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
 
W celu aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Siedlisko posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie, o wypełnienie zgłoszenia i niezwłocznie dostarczenie do Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku, Urzędu Gminy w Siedlisku lub sołtysów w terminie do 31 sierpnia 2016 roku.
 
Gmina Siedlisko celem wywiązania się z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich istniejących na terenie gminy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
Zakres kontroli zgodny będzie z ww. wymogami określonymi w ustawie.
 
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przebywania na terenie swojej nieruchomości w trakcie kontroli, celem wskazania lokalizacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przedstawieniem dokumentu potwierdzającego regularne opróżnianie zbiorników.
 
Do powyższej kontroli przystąpimy z dniem 19 września 2016 r.
 
Druki zgłoszenia dostępne są w Samorządowym Zakładzie Budżetowym ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko, Urzędzie Gminy Siedlisko Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, u sołtysów oraz na stronie internetowej: www.szbsiedlisko.pl, www.siedlisko.pl, www.bip.siedlisko.pl.
 
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od obowiązków, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.
 
 
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus

„500 bus” w miejscowość

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-21 15:44:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

„500 bus” w Siedlisku
    W ramach akcji promocyjno-informacyjnej programu „500+”  specjalnie oznakowanym busem, służby Wojewody Lubuskiego pojadą do wszystkich gmin województwa lubuskiego. W uruchomionym mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. będą udzielali wszystkich potrzebnych informacji dotyczących wypełniania wniosków i korzystania ze świadczenia wychowawczego. Punkty konsultacyjne będą organizowane na otwartej przestrzeni.  
 
Wizyta w miejscowość nastąpi (27-04-2016 o godz. 12-14). 500bus ustawi się przy Urządzie Gminy,
ul. Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko.
Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-15 14:53:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 23 kwietnia  2016 r. (sobota) na terenie Gminy Siedlisko odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Proszę w tym dniu wystawić przed posesję:
Odpady wielkogabarytowe (m.in. pralki, lodówki, tapczany, telewizory, wersalki, opony, meble) wystawiane są bez umieszczania w workach.
Pozostałe odpady posegregować wg następujących grup tj.:

1) chemikalia,w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe;
2) zużyte baterie i akumulatory, drobny zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny w tym wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;
3) inny sprzęt będący na wyposażeniu gospodarstw domowych;
4) odpady budowlano-remontowe w ilości do 100 kg od nieruchomości;
5) tekstyliów w tym ubrań;
6) opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach;
należy wkładać do przeźroczystych worków (zakupionych we własnym zakresie), tak by możliwa była identyfikacja ich zawartości. Każda z ww. grup musi być zbierana oddzielnie.
 
Wyżej wymienione odpady należy wystawić w dniu wywozu najpóźniej do godz. 6.00 rano lub w dniu poprzedzającym wywóz.
 
Wójt Gminy Siedlisko
 /-/ Dariusz Straus

Staż dla osób bezrobotnych poniżej 29. roku życia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-21 20:29:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy w Siedlisku informuje, że uzyskał z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli organizację stażu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowosolskim dla 2 osób bezrobotnych na okres 5 miesięcy.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu