ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-16 15:25:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Zapraszamy mieszkańców sołectwa Różanówka na zebranie wiejskie
w sprawie zmian przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok
( remont drogi nr 003710F-Różanówka)
oraz podziału środków na zadania z Funduszu Sołeckiego na rok 2017.
Wysokość środków przypadająca na sołectwo
do wydatkowania w 2017 roku 17,198,74 zł.

 
Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej,
w dniu 26 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1900.
 
Porządek Zebrania:
1.Powitanie mieszkańców.
2. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie zmian środków funduszu sołeckiego na 2016 r.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego na 2017 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie zebrania.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zebraniu.
 
/-/ Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Sołtys i Rada Sołecka

Komunikat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-12 13:53:27

Dotacja na opracowanie Programu Rewitalizacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-09 15:01:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dotacja na opracowanie Programu Rewitalizacji
 
Gmina Siedlisko uzyskała dofinansowanie na: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023 w ramach konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa lubuskiego finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
 
Dzięki temu samorząd otrzyma dotację celową w wysokości do 90% kosztów opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, tj. 52560,00 zł, przy koszcie całkowitym zadania 58400,00 zł.
 
W ramach sporządzenia niniejszego dokumentu zaplanowano działania kompleksowe obejmujące: szeroko pojętą diagnozę i analizę problemów wymagających rewitalizacji, przeprowadzone zostaną spotkania z mieszkańcami, warsztaty i konsultacje. Przygotowanie programu rewitalizacji pozwoli Gminie Siedlisko na długofalowe działania zmierzające do poprawy warunków i jakości życia jej mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, w których stwierdzono stany kryzysowe, jak również umożliwi Gminie ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 oraz uzyskanie dotacji.

 
 

Wynik naboru na wolne stanowisko - Główny Księgowy w Ośrodku POmocy Społecznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-30 16:28:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Załącznik Nr 6 do Regulaminu
naboru na stanowiska urzędnicze
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedlisku na stanowisko
Główny Księgowy
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pan/i
 
Ernestyna Żurawska
(imię i nazwisko)
 
Nowa Sól
( miejsce zamieszkania)
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Ernestyna Żurawska posiada odpowiednie wykształcenie i predyspozycje do wykonywania powierzonych obowiązków.
 
 
Dorota Lemierz
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Siedlisku
 
 
 
 
 
Siedlisko. Dnia 31-08-2016
 
 

Przewozy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-26 15:43:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
Wójt Gminy Siedlisko informuje, że od dnia 1 września 2016 roku zostanie uruchomiona linia przewozowa relacji Kierzno – Nowa Sól oraz Nowa Sól – Bielawy.
Planowany odjazd z miejscowości Kierzno o godz. 705 -przyjazd dworzec w Nowej Soli godz. 740.
Powrót do miejscowości Bielawy z Nowej Soli Dworzec PKS godz. 1530

Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Siedlisko ramach pomocy z PROW na lata 2014-2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-26 15:34:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Siedlisko ramach pomocy z PROW na lata 2014-2020

 
W dniu 9 sierpnia 2016 r. Wójt Gminy Siedlisko Dariusz Straus wraz ze Skarbnikiem Gminy Siedlisko Bernardetą Szczepańską podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym KONTRAKT Sp. z o.o. 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Szosa Poznańska 17 na realizację zamówienia pn. „Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Siedlisko o numerach 004763F, 004733F, 004764F, 004730F, 004719F” w ramach pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanej z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Inwestycja na kwotę 391 210,66 zł brutto zostanie zrealizowana do dnia 30 listopada br.
Gmina Siedlisko dzięki wsparciu finansowemu z PROW na lata 2014-2020 podjęła kolejne kroki w zakresie poprawy bezpieczeństwa i standardów dróg gminnych. W roku bieżącym zmianie nawierzchni ulegnie 0,953 km dróg w miejscowości Siedlisko mająca na celu skrócenie czasu dojazdu do ośrodka zdrowia oraz poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez zmianę nawierzchni.
Przedmiotowe drogi zostaną wykonane z nawierzchni bitumicznej i z płyt ażurowych oraz utwardzonym poboczem z klińca bazaltowego.

 
 

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-25 11:26:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz dzielnicowych Gminy Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-24 14:24:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konkurs - Główny Księgowy OPS

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-17 16:34:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlisku
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWSKO PRACY
Główny Księgowy
w wymiarze 1/4 etatu
 
 
1. Wymagania stawiane kandydatom
  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  4. nie był/a karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie,
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  6. wykształcenie zgodne z art. 54 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U.z 2013r. poz.885 ze zmianami)
  7. znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy
  8. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
  9. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
  10. umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz
  11. znajomość technologii sieciowych oraz internetowych, systemów operacyjnych, zagadnień związanych z bazami danych
 
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
polegające zwłaszcza na:
- prowadzeniu ewidencji majątku trwałego oraz ksiąg inwentarzowych,
- bieżącej realizacji budżetu
- sporządzaniu i naliczanie płac,
- sporządzaniu sprawozdań budżetowych,
- prowadzeniu wymaganej dokumentacji dotyczącej świadczeń ZUS, zasiłków
chorobowych itp.
 
3. Wymagane dokumenty
 1. podanie o przyjęcie do pracy
 2. życiorys (CV)
 3. list motywacyjny
 4. dokument poświadczający wykształcenie (odpis dyplomu)
 5. kwestionariusz osobowy
 6. świadectwa pracy
 7. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dodatkowych uprawnień – certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia ukończenia kursów, szkoleń
 8. kserokopia dowodu osobistego
 9. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 
 
 
 
 1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 2. zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku
 
 
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 29 sierpnia 2016 roku do godziny 15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedlisku , ul. Plac Zamkowy 6 (budynek Urzędu Gminy – pokój nr 5) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy ''.
W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami ustalonymi w zarządzeniu Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlisku z dnia 15 grudnia 2011 roku nr 04/ 2011 w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP www.wrotalubuskie.pl/ugsiedlisko/ , www.siedlisko.naszops.pl/bip oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Siedlisku i Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlisku.

Dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-12 16:10:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu