ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-29 13:38:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o zebraniu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-27 09:30:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Zapraszamy mieszkańców sołectwa Bielawy na zebranie wiejskie
w sprawie zmian przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok
oraz podziału środków na zadania z Funduszu Sołeckiego na rok 2017.
Wysokość środków przypadająca na sołectwo
do wydatkowania w 2017 roku 33,138,23 zł.

 
Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej,
w dniu 29 września 2016 r. (czwartek) o godz. 1800.
Porządek Zebrania:
1.Powitanie mieszkańców.
2. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie zmian środków funduszu sołeckiego na 2016 r.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego na 2017 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie zebrania.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zebraniu.
 
                                                                                                                                                            /-/ Wójt Gminy Siedlisko
                                                                                                                                                            /-/ Sołtys i Rada Sołecka

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-20 09:11:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-19 11:56:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nasz znak : OŚ.6220.18.2016                                                                                                                          Siedlisko, dnia: 16.09.2016r.
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm) ,
 
z a w i a d a m i a m
 
że w dniu 16 września 2016r. na wniosek złożony w dniu 31 sierpnia 2016r.( uzupełniony w dniu 16 września 2016r.) Nadleśnictwa Nowa Sól z siedzibą ul. Ciepielowska 9, 67-100 Nowa Sól zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Odrzański Szlak Zimorodka” realizowanego na działkach ozn. nr ewid. :
- 1046/1 – miejsce postoju pojazdów, utwardzona ścieżka pieszo-rowerowa,
- 1046/3 – platforma widokowa, wiata zadaszona, miejsce ogniskowe, utwardzona ścieżka pieszo-rowerowa położonych w obrębie Siedlisko, gm. Siedlisko.
Celem postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 10 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Siedlisku, Plac Zamkowy 6, pokój 11, tel. 68 388 3211 w godzinach pracy Urzędu .
Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r., decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art. 41 § 1 kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniechania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siedlisku www.bip.siedlisko.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Siedlisku Plac Zamkowy 6 .

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-16 15:25:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Zapraszamy mieszkańców sołectwa Różanówka na zebranie wiejskie
w sprawie zmian przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok
( remont drogi nr 003710F-Różanówka)
oraz podziału środków na zadania z Funduszu Sołeckiego na rok 2017.
Wysokość środków przypadająca na sołectwo
do wydatkowania w 2017 roku 17,198,74 zł.

 
Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej,
w dniu 26 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1900.
 
Porządek Zebrania:
1.Powitanie mieszkańców.
2. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie zmian środków funduszu sołeckiego na 2016 r.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego na 2017 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie zebrania.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zebraniu.
 
/-/ Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Sołtys i Rada Sołecka

Komunikat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-12 13:53:27

Dotacja na opracowanie Programu Rewitalizacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-09 15:01:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dotacja na opracowanie Programu Rewitalizacji
 
Gmina Siedlisko uzyskała dofinansowanie na: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023 w ramach konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa lubuskiego finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
 
Dzięki temu samorząd otrzyma dotację celową w wysokości do 90% kosztów opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, tj. 52560,00 zł, przy koszcie całkowitym zadania 58400,00 zł.
 
W ramach sporządzenia niniejszego dokumentu zaplanowano działania kompleksowe obejmujące: szeroko pojętą diagnozę i analizę problemów wymagających rewitalizacji, przeprowadzone zostaną spotkania z mieszkańcami, warsztaty i konsultacje. Przygotowanie programu rewitalizacji pozwoli Gminie Siedlisko na długofalowe działania zmierzające do poprawy warunków i jakości życia jej mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, w których stwierdzono stany kryzysowe, jak również umożliwi Gminie ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 oraz uzyskanie dotacji.

 
 

Wynik naboru na wolne stanowisko - Główny Księgowy w Ośrodku POmocy Społecznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-30 16:28:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Załącznik Nr 6 do Regulaminu
naboru na stanowiska urzędnicze
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedlisku na stanowisko
Główny Księgowy
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pan/i
 
Ernestyna Żurawska
(imię i nazwisko)
 
Nowa Sól
( miejsce zamieszkania)
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Ernestyna Żurawska posiada odpowiednie wykształcenie i predyspozycje do wykonywania powierzonych obowiązków.
 
 
Dorota Lemierz
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Siedlisku
 
 
 
 
 
Siedlisko. Dnia 31-08-2016
 
 

Przewozy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-26 15:43:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
Wójt Gminy Siedlisko informuje, że od dnia 1 września 2016 roku zostanie uruchomiona linia przewozowa relacji Kierzno – Nowa Sól oraz Nowa Sól – Bielawy.
Planowany odjazd z miejscowości Kierzno o godz. 705 -przyjazd dworzec w Nowej Soli godz. 740.
Powrót do miejscowości Bielawy z Nowej Soli Dworzec PKS godz. 1530

Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Siedlisko ramach pomocy z PROW na lata 2014-2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-26 15:34:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Siedlisko ramach pomocy z PROW na lata 2014-2020

 
W dniu 9 sierpnia 2016 r. Wójt Gminy Siedlisko Dariusz Straus wraz ze Skarbnikiem Gminy Siedlisko Bernardetą Szczepańską podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym KONTRAKT Sp. z o.o. 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Szosa Poznańska 17 na realizację zamówienia pn. „Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Siedlisko o numerach 004763F, 004733F, 004764F, 004730F, 004719F” w ramach pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanej z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Inwestycja na kwotę 391 210,66 zł brutto zostanie zrealizowana do dnia 30 listopada br.
Gmina Siedlisko dzięki wsparciu finansowemu z PROW na lata 2014-2020 podjęła kolejne kroki w zakresie poprawy bezpieczeństwa i standardów dróg gminnych. W roku bieżącym zmianie nawierzchni ulegnie 0,953 km dróg w miejscowości Siedlisko mająca na celu skrócenie czasu dojazdu do ośrodka zdrowia oraz poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez zmianę nawierzchni.
Przedmiotowe drogi zostaną wykonane z nawierzchni bitumicznej i z płyt ażurowych oraz utwardzonym poboczem z klińca bazaltowego.

 
 

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu