ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-09 12:22:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 04-01-2017r.
GN.6733.4.2016
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. , poz. 778 ) oraz art. 10 § 1 kpa
 
 
ZAWIADAMIAM
 
mieszkańców gminy Siedlisko oraz strony postępowania, że zgromadzono niezbędne uzgodnienia oraz materiały i dowody do wydania decyzji w tym sporządzony został projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
zagospodarowaniu terenu przystani na rzece Odrze w miejscowości Siedlisko w ramach projektu „ Odra dla turystów 2020-lubuskie przystanie obszar L” na działkach 1076/1, 1076/3, 829, 827/2, 948/1, 948/2 w Siedlisku.
 
Z projektem decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Siedlisko pok. 11 (tel. 68 388 32 11) lub na stronie internetowej BIP Siedlisko do dnia 10.01.2017r.
Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych materiałów, zostanie wydana decyzja.
 
 
 
 
 
Rozdzielnik:
  1. Tablica ogłoszeń
  2. Strona BIP
  3. U.G. a/a
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-30 09:12:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Siedlisko, dnia 30 grudnia 2016 roku
 
 
OŚ.6220.23.2016
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
     Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Siedlisko zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2016 roku została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu przystani przy rzece Odrze w m. Siedlisko w ramach projektu: „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L”.
 
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Siedlisku, Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pokój nr 11.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siedlisko: www.bip.siedlisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku.
 
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus

Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-22 10:53:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie o wydanej decyzji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-15 13:19:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 14 grudnia 2016 r.
 
OŚ.6220.22.2016
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Siedlisko
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
      Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na dz. nr 263/4 obręb Siedlisko”.
 
Inwestor: Farmy Solarne 1 Sp. z o.o. Osiedle Konstytucji 3 Maja 10G/92
 
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz opiniami organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Siedlisku, Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko pok. nr 11 w poniedziałek od godz. 800-1600, wtorek-piątek od godz. 700-1500 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Siedlisku: www.bip.siedlisko.pl; tablicy Urzędu Gminy w Siedlisku oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Siedlisko.
 
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-15 13:10:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 12-12-2016r.
GN.6733.4.2016
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 07.12.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą
 
Zagospodarowanie terenu przystani na rzecze Odrze w miejscowości Siedlisko. W ramach projektu „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie obszar L”.
 
Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 948/1, 948/2, 1076/1, 1076/3, 829, 827/2 w Siedlisku.
Dokumentacja znajduje się do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11)
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siedlisku.
 
Rozdzielnik:
  1. Tablica ogłoszeń                                                                                                                             /Wójt Gminy Siedlisko/
  2. Strona BIP
  3. U.G. a/a
 

Plakat krain lasów i jezior 25

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-12 11:51:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-05 12:20:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Siedlisko, dnia 5 grudnia 2016 r.
OŚ.6220.23.2016
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) informuję, że z aktami sprawy dotyczącymi wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowaniu terenu przystani na rzece Odrze w m. Siedlisko w ramach projektu : „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L”, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Siedlisku (pok. nr 11), w poniedziałek w godzinach od 8ºº do 16ºº oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7ºº do 15ºº.
 
Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można wypowiedzieć się w sprawie oraz złożyć wnioski dowodowe.
 
 
Obwieszczenie ogłoszono w dniu 5.12.2016 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Siedlisku, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczeniu w BIP Urzędu Gminy w Siedlisku.
Data ważności: 12.12.2016 r.

 

 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
 
 
 

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-29 15:09:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 29 listopada 2016 r.
OŚ.6220.22.2016
 
 
OGŁOSZENIE
o wydanym postanowieniu w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko oraz zebranych dokumentach i materiałach
przed wydaniem decyzji.
 
 
Wójt Gminy Siedlisko podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli w dniu 29 listopada 2016 r. wydał Postanowienie znak: OŚ.6220.22.2016 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na dz. nr 263/4 obręb Siedlisko”.
 
Inwestor: Farmy Solarne 1 Sp. z o.o. Osiedle Konstytucji 3 Maja 90G/2, 67-100 Nowa Sól.
 
Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Siedlisku, Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. nr 11 w poniedziałek od godz. 800-1600, wtorek-piątek od godz. 700-1500 oraz z możliwością wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni. Termin liczy się od dnia następnego po otrzymaniu zawiadomienia.
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-16 10:58:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 15 listopada 2016 roku
 
OŚ.6220.23.2016
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353)
 
zawiadamiam
 
że na wniosek z dnia 15.11.2016 r. złożony przez Pana Arnolda Drynkorn ul. Browarna 1, 65-849 Zielona Góra, działającego na rzecz i w imieniu inwestora, tj. Gminy Siedlisko Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
 
„Zagospodarowanie ternu przystani na rzece Odrze w m. Siedlisko w ramach projektu: „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L”.
 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii w sprawie konieczności oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia od:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli.
 
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 
Na podstawie art. 41 § 1 w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniechania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Siedlisko, Plac Zamkowy 6 67-112 Siedlisko, pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu.
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siedlisko www.bip.siedlisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Siedlisku i miejscowości Siedlisko, gdzie niniejsze przedsięwzięcie jest planowane do realizacji.
 
 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-07 14:09:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 4 listopada 2016 roku
 
OŚ.6220.22.2016
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353)
 
zawiadamiam
 
że na wniosek z dnia 02.11.2016 r. złożony przez Farmy Solarne 1 Sp. z o.o., Osiedle Konstytucji 3 Maja 90G/2, 67-100 Nowa Sól, w której imieniu działa Pani Lucyna Wierzbicka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
 
„Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na dz. nr 263/4 obręb Siedlisko”.
 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii w sprawie konieczności oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia od:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli.
 
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 
Na podstawie art. 41 § 1 w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniechania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Siedlisko, Plac Zamkowy 6 67-112 Siedlisko, pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu.
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siedlisko www.bip.siedlisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Siedlisku i miejscowości Siedlisko, gdzie niniejsze przedsięwzięcie jest planowane do realizacji.
 
 
 

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu