ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Plakat krain lasów i jezior 25

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-12 11:51:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-05 12:20:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Siedlisko, dnia 5 grudnia 2016 r.
OŚ.6220.23.2016
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) informuję, że z aktami sprawy dotyczącymi wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowaniu terenu przystani na rzece Odrze w m. Siedlisko w ramach projektu : „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L”, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Siedlisku (pok. nr 11), w poniedziałek w godzinach od 8ºº do 16ºº oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7ºº do 15ºº.
 
Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można wypowiedzieć się w sprawie oraz złożyć wnioski dowodowe.
 
 
Obwieszczenie ogłoszono w dniu 5.12.2016 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Siedlisku, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczeniu w BIP Urzędu Gminy w Siedlisku.
Data ważności: 12.12.2016 r.

 

 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
 
 
 

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-29 15:09:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 29 listopada 2016 r.
OŚ.6220.22.2016
 
 
OGŁOSZENIE
o wydanym postanowieniu w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko oraz zebranych dokumentach i materiałach
przed wydaniem decyzji.
 
 
Wójt Gminy Siedlisko podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli w dniu 29 listopada 2016 r. wydał Postanowienie znak: OŚ.6220.22.2016 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na dz. nr 263/4 obręb Siedlisko”.
 
Inwestor: Farmy Solarne 1 Sp. z o.o. Osiedle Konstytucji 3 Maja 90G/2, 67-100 Nowa Sól.
 
Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Siedlisku, Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. nr 11 w poniedziałek od godz. 800-1600, wtorek-piątek od godz. 700-1500 oraz z możliwością wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni. Termin liczy się od dnia następnego po otrzymaniu zawiadomienia.
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-16 10:58:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 15 listopada 2016 roku
 
OŚ.6220.23.2016
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353)
 
zawiadamiam
 
że na wniosek z dnia 15.11.2016 r. złożony przez Pana Arnolda Drynkorn ul. Browarna 1, 65-849 Zielona Góra, działającego na rzecz i w imieniu inwestora, tj. Gminy Siedlisko Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
 
„Zagospodarowanie ternu przystani na rzece Odrze w m. Siedlisko w ramach projektu: „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L”.
 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii w sprawie konieczności oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia od:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli.
 
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 
Na podstawie art. 41 § 1 w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniechania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Siedlisko, Plac Zamkowy 6 67-112 Siedlisko, pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu.
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siedlisko www.bip.siedlisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Siedlisku i miejscowości Siedlisko, gdzie niniejsze przedsięwzięcie jest planowane do realizacji.
 
 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-07 14:09:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 4 listopada 2016 roku
 
OŚ.6220.22.2016
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353)
 
zawiadamiam
 
że na wniosek z dnia 02.11.2016 r. złożony przez Farmy Solarne 1 Sp. z o.o., Osiedle Konstytucji 3 Maja 90G/2, 67-100 Nowa Sól, w której imieniu działa Pani Lucyna Wierzbicka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
 
„Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na dz. nr 263/4 obręb Siedlisko”.
 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii w sprawie konieczności oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia od:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli.
 
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 
Na podstawie art. 41 § 1 w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniechania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Siedlisko, Plac Zamkowy 6 67-112 Siedlisko, pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu.
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siedlisko www.bip.siedlisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Siedlisku i miejscowości Siedlisko, gdzie niniejsze przedsięwzięcie jest planowane do realizacji.
 
 
 

Usuwanie azbestu zakończone

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-03 14:33:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Usuwanie azbestu zakończone
 
Gmina Siedlisko zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siedlisko"
Prace obejmowały demontaż wyrobów azbestowych wraz z  ich transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 40,22 Mg wyrobów zawierających azbest.
Realizacja wyżej wymienionych prac była możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Kwota pozyskanej dotacji przez Gminę Siedlisko wynosi 18 280,44 zł.
Celem przedsięwzięcia było przyspieszenie tempa utylizacji azbestu z terenu Gminy Siedlisko, oraz zapewnienie ich bezpiecznego i prawidłowego usuwania, transportu i unieszkodliwiania. Obecnie azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych  zanieczyszczeń na Ziemi. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach, np. nowotwory mogą rozwijać się 20–30, a nawet 50 lat od momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien azbestu. Im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, którym się oddycha, tym większe ryzyko zachorowania na choroby, które może on wywołać – z ich powodu każdego roku na świecie umiera ok. 100 tysięcy osób.
 

Orszak Trzech Króli 2017 w Gminie Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-03 12:06:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Więcej informacji na stronie:
http://siedlisko.orszak.org/
 
 

W DNIU 28 października 2016 R. ODBĘDZIE SIĘ XX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-27 09:09:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU 28 października 2016 R. ODBĘDZIE SIĘ
XX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY.
POCZĄTEK OBRAD O GODZ. 13.00 W SALI
KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W SIEDLISKU
 
 
PRZEWODNICZĄCA RADY
 
/-/MAŁGORZATA CHILICKA
 

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-18 12:01:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 18.10.2016 r.

I N F O R M A C J A
 
Urząd Gminy w Siedlisku informuje, że uzyskał z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli organizację stażu dla osób bezrobotnych, na okres 5 miesięcy, na stanowisko pomoc administracyjna.

Wszystkie osoby zainteresowane odbyciem  w/w stażu prosimy o pilny kontakt do dnia 31.10.2016 r. z Urzędem Gminy w Siedlisku ( osobisty lub telefoniczny na numer 68 3883211).

Umorzenie postępowania odrzański szlak

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-12 12:47:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 11 października 2016 r.
 
Nasz znak: OŚ.6220.18.2016
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
 
     Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy Siedlisko zawiadamia, że w dniu 11.10.2016 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn. „Odrzański Szlak Zimorodka” realizowanego na terenie działek nr ewid.: 1046/1 – miejsce postoju pojazdów, utwardzona ścieżka pieszo-rowerowa; 1046/3 – platforma widokowa, wiata zadaszona, miejsce ogniskowe, utwardzona ścieżka pieszo-rowerowa, obręb Siedlisko, gm. Siedlisko.
 
     Z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli można zapoznać się w Urzędzie Gminy Siedlisko, Plac Zamkowy 6, pok. nr 11.
 
     Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Siedlisko bip.siedlisko.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siedlisko.
 

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu