ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Siedlisko ramach pomocy z PROW na lata 2014-2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-26 15:34:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Siedlisko ramach pomocy z PROW na lata 2014-2020

 
W dniu 9 sierpnia 2016 r. Wójt Gminy Siedlisko Dariusz Straus wraz ze Skarbnikiem Gminy Siedlisko Bernardetą Szczepańską podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym KONTRAKT Sp. z o.o. 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Szosa Poznańska 17 na realizację zamówienia pn. „Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Siedlisko o numerach 004763F, 004733F, 004764F, 004730F, 004719F” w ramach pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanej z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Inwestycja na kwotę 391 210,66 zł brutto zostanie zrealizowana do dnia 30 listopada br.
Gmina Siedlisko dzięki wsparciu finansowemu z PROW na lata 2014-2020 podjęła kolejne kroki w zakresie poprawy bezpieczeństwa i standardów dróg gminnych. W roku bieżącym zmianie nawierzchni ulegnie 0,953 km dróg w miejscowości Siedlisko mająca na celu skrócenie czasu dojazdu do ośrodka zdrowia oraz poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez zmianę nawierzchni.
Przedmiotowe drogi zostaną wykonane z nawierzchni bitumicznej i z płyt ażurowych oraz utwardzonym poboczem z klińca bazaltowego.

 
 

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-25 11:26:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz dzielnicowych Gminy Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-24 14:24:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konkurs - Główny Księgowy OPS

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-17 16:34:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlisku
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWSKO PRACY
Główny Księgowy
w wymiarze 1/4 etatu
 
 
1. Wymagania stawiane kandydatom
  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  4. nie był/a karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie,
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  6. wykształcenie zgodne z art. 54 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U.z 2013r. poz.885 ze zmianami)
  7. znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy
  8. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
  9. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
  10. umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz
  11. znajomość technologii sieciowych oraz internetowych, systemów operacyjnych, zagadnień związanych z bazami danych
 
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
polegające zwłaszcza na:
- prowadzeniu ewidencji majątku trwałego oraz ksiąg inwentarzowych,
- bieżącej realizacji budżetu
- sporządzaniu i naliczanie płac,
- sporządzaniu sprawozdań budżetowych,
- prowadzeniu wymaganej dokumentacji dotyczącej świadczeń ZUS, zasiłków
chorobowych itp.
 
3. Wymagane dokumenty
 1. podanie o przyjęcie do pracy
 2. życiorys (CV)
 3. list motywacyjny
 4. dokument poświadczający wykształcenie (odpis dyplomu)
 5. kwestionariusz osobowy
 6. świadectwa pracy
 7. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dodatkowych uprawnień – certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia ukończenia kursów, szkoleń
 8. kserokopia dowodu osobistego
 9. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 
 
 
 
 1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 2. zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku
 
 
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 29 sierpnia 2016 roku do godziny 15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedlisku , ul. Plac Zamkowy 6 (budynek Urzędu Gminy – pokój nr 5) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy ''.
W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami ustalonymi w zarządzeniu Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlisku z dnia 15 grudnia 2011 roku nr 04/ 2011 w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP www.wrotalubuskie.pl/ugsiedlisko/ , www.siedlisko.naszops.pl/bip oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Siedlisku i Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlisku.

Dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-12 16:10:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-22 14:38:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
 
Wójt Gminy Siedlisko działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy
Siedlisko Nr VII/39/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego
konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli informuje, że przeprowadzono
postępowanie konkursowe wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania publicznego
w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym w Siedlisku.
Do realizacji zadania wybrano:
Fundację” POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH” - Nowe Miasteczko

Zaproszenie na sesję

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-22 12:01:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

RG.0002 .18.2016
 
Zaproszenie na sesję
 
Przewodnicząca Rady Gminy zaprasza na XVIII zwyczajną sesję Rady Gminy.
Sesja odbędzie się 30.06.2016 r. godz. 1500 , w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siedlisko,
pl. Zamkowy 6.
 
Proponowany porządek obrad:
 
Część pierwsza
 
Sprawy regulaminowe
-otwarcie sesji i powitanie
-stwierdzenie prawomocności
-zgłoszenie i odczytanie uwag do porządku obrad
-zatwierdzenie porządku obrad
Część druga
1. Wręczenie nagrody Wójta Gminy dla ucznia z najwyższą średnią ocen w gimnazjum oraz nagrody dla kl. VI za najlepsze wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty.
2. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
3. Zapytanie sołeckie.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2015 rok,
b) absolutorium dla Wójta Gminy Siedlisko za rok 2015,
c) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlisko,
d) zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn:”Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Siedlisko o nr: 004763F, 004733F, 004764F, 004730F, 004719F”,
e) zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
5. Zatwierdzenie protokołu Nr XVI/2016 z posiedzenia sesji nadzwyczajnej oraz Nr XVII/2016 z posiedzenia zwyczajnej sesji Rady Gminy Siedlisko.
 
Część trzecia
 1. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania sołeckie.
 1. Sprawy różne.
 1. Zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady
 
Małgorzata Chilicka
 
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy-art.25 ust.3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j.DZ. U. 2016, poz.446
z późn. zmianami)

Badanie struktury gospodarstw rolnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-03 11:06:10

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-23 14:20:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2016-05-23 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2016-05-23 14:20:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-05-23 14:25:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-05-23 14:26:21
Artykuł był wyświetlony: 4297 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-20 10:56:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 0050.19.2016
Wójta Gminy Siedlisko
z dnia 18 maja 2016 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239, ze zmianami) w związku z art. 90 ust.1d ustawy dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz 2156 ze zmianami) oraz Uchwały Nr VII/39/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli zarządzam , co następuje:
 
§ 1
 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  § 2
  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostanie umieszczone:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlisko.
 3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siedlisko.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu