ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zakładanie firmy przez telefon

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-17 09:33:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-11 10:23:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 11-01-2017r.
GN.6733.4.2016/2017
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. Poz. 23)
 
 
ZAWIADAMIAM
mieszkańców Gminy Siedlisko oraz strony występujące w postępowaniu o wydaniu w dniu 11.01.2017r. decyzji nr 1/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
zagospodarowaniu terenu przystani na rzece Odrze w miejscowości Siedlisko w ramach projektu „Odra dla turystów 2020-lubuskie przystanie obszar L” na działkach 1076/1, 1076/3, 829, 827/2, 948/1, 948/2 w Siedlisku.
 
 
Zgodnie z art. 123 § 2 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie
(art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
 
 
Rozdzielnik:
 1. Tablica ogłoszeń
 2. Strona BIP
 3. U.G. a/a
 

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA ROK 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-10 09:05:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA ROK 2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (WFOŚiGW w Zielonej Górze) ogłosił nabór wniosków na realizację w roku 2017 Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
W związku  z powyższym Wójt Gminy Siedlisko informuje mieszkańców o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Siedlisko. Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 28 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy w Siedlisku, Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko.
Sposób realizacji wniosków będzie uzależniony od wielkości pozyskanego przez Gminę na 2017 rok dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze.
O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie gminy, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia pokryć dachowych z eternitu oraz usunięcia materiałów zawierających azbest składowanych na posesji.
UWAGA!! Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty nowego pokrycia dachowego.
Należy również pamiętać, że co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest, właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli.
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
 

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-09 12:22:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 04-01-2017r.
GN.6733.4.2016
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. , poz. 778 ) oraz art. 10 § 1 kpa
 
 
ZAWIADAMIAM
 
mieszkańców gminy Siedlisko oraz strony postępowania, że zgromadzono niezbędne uzgodnienia oraz materiały i dowody do wydania decyzji w tym sporządzony został projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
zagospodarowaniu terenu przystani na rzece Odrze w miejscowości Siedlisko w ramach projektu „ Odra dla turystów 2020-lubuskie przystanie obszar L” na działkach 1076/1, 1076/3, 829, 827/2, 948/1, 948/2 w Siedlisku.
 
Z projektem decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Siedlisko pok. 11 (tel. 68 388 32 11) lub na stronie internetowej BIP Siedlisko do dnia 10.01.2017r.
Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych materiałów, zostanie wydana decyzja.
 
 
 
 
 
Rozdzielnik:
 1. Tablica ogłoszeń
 2. Strona BIP
 3. U.G. a/a
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-30 09:12:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Siedlisko, dnia 30 grudnia 2016 roku
 
 
OŚ.6220.23.2016
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
     Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Siedlisko zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2016 roku została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu przystani przy rzece Odrze w m. Siedlisko w ramach projektu: „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L”.
 
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Siedlisku, Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pokój nr 11.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siedlisko: www.bip.siedlisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku.
 
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus

Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-22 10:53:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie o wydanej decyzji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-15 13:19:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 14 grudnia 2016 r.
 
OŚ.6220.22.2016
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Siedlisko
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
      Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na dz. nr 263/4 obręb Siedlisko”.
 
Inwestor: Farmy Solarne 1 Sp. z o.o. Osiedle Konstytucji 3 Maja 10G/92
 
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz opiniami organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Siedlisku, Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko pok. nr 11 w poniedziałek od godz. 800-1600, wtorek-piątek od godz. 700-1500 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Siedlisku: www.bip.siedlisko.pl; tablicy Urzędu Gminy w Siedlisku oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Siedlisko.
 
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-15 13:10:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 12-12-2016r.
GN.6733.4.2016
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 07.12.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą
 
Zagospodarowanie terenu przystani na rzecze Odrze w miejscowości Siedlisko. W ramach projektu „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie obszar L”.
 
Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 948/1, 948/2, 1076/1, 1076/3, 829, 827/2 w Siedlisku.
Dokumentacja znajduje się do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11)
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siedlisku.
 
Rozdzielnik:
 1. Tablica ogłoszeń                                                                                                                             /Wójt Gminy Siedlisko/
 2. Strona BIP
 3. U.G. a/a
 

Plakat krain lasów i jezior 25

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-12 11:51:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-05 12:20:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Siedlisko, dnia 5 grudnia 2016 r.
OŚ.6220.23.2016
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) informuję, że z aktami sprawy dotyczącymi wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowaniu terenu przystani na rzece Odrze w m. Siedlisko w ramach projektu : „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L”, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Siedlisku (pok. nr 11), w poniedziałek w godzinach od 8ºº do 16ºº oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7ºº do 15ºº.
 
Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można wypowiedzieć się w sprawie oraz złożyć wnioski dowodowe.
 
 
Obwieszczenie ogłoszono w dniu 5.12.2016 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Siedlisku, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczeniu w BIP Urzędu Gminy w Siedlisku.
Data ważności: 12.12.2016 r.

 

 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
 
 
 

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu