ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 5 lipca 2017 roku
 
GN.6733.6.2017
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 23.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:
 
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY na terenie dz. nr 278/26, obręb 0002 Borowiec, gmina Siedlisko. Nr stacji: NW03081”.
 
Dokumentacja znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Siedlisko, Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. nr 11, tel. 683883211.
 
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu lub kierować pisemnie na ww. adres Urzędu Gminy w Siedlisku.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Siedlisko
                                                                                              /-/ Dariusz Straus
 
 
Rozdzielnik:
1. Tablica ogłoszeń.
2. Strona BIP.
3. a/a.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janian Budzan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Budzan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-06 18:06:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-06 18:07:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-06 18:07:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3538 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2017 WÓJTA GMINY SIEDLISKO

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2017
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
z dnia 22 czerwca 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bielawach
 
Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bielawach.
§ 2.
1. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Siedlisku, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Siedlisku.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Siedlisko
Dariusz Straus
 
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.18./2017
Wójta Gminy Siedlisko
z dnia 22 czerwca 2017 r.
 
Wójt Gminy Siedlisko
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bielawach
 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.);
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bielawach” w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. do godz. 15.00 ,
na adres: Urząd Gminy w Siedlisku, 67-112 Siedlisko, Plac Zamkowy 6.
4. 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Siedlisko.
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie.
 

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2017 WÓJTA GMINY SIEDLISKO

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2017
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
z dnia 22 czerwca 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych
w Siedlisku.
 
Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Z 2010 r., Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku.
§ 2.
1. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Siedlisku, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Siedlisku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Siedlisko
Dariusz Straus
 
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.17.2017
Wójta Gminy Siedlisko
z dnia 22 czerwca 2017 r.
 
 
 
Wójt Gminy Siedlisko
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku
 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.);
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych
w Siedlisku” w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. do godz. 15.00 ,
na adres: Urząd Gminy w Siedlisku, 67-112 Siedlisko, Plac Zamkowy 6.
4. 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Siedlisko.
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie.
 

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2017 WÓJTA GMINY SIEDLISKO

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2017
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
z dnia 22 czerwca 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Siedlisku
 
Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Siedlisku.
§ 2.
1. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Siedlisku, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Siedlisku.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Siedlisko
Dariusz Straus
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.16.2017
Wójta Gminy Siedlisko
z dnia 22 czerwca 2017 r.
 
Wójt Gminy Siedlisko
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Przedszkola Publicznego w Siedlisku
 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.);
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Siedlisku” w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. do godz. 15.00 ,
na adres: Urząd Gminy w Siedlisku, 67-112 Siedlisko, Plac Zamkowy 6.
4. 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Siedlisko.
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 22-06-2017r.
GN.6733.1.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego
 
 
ZAWIADAMIAM
mieszkańców Gminy Siedlisko oraz strony występujące w postępowaniu o wydaniu w dniu 22.06.2017r. decyzji nr 3/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.
Przebudowa sieci wodociągowej w Bielawach.
Inwestycja realizowana będzie na działce nr 1077/17 i 1077/18 obręb Bielawy.
 
 
Zgodnie z art. 123 § 2 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie
(art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
 
 
 
Rozdzielnik:
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
 1. Tablica ogłoszeń
 2. Strona BIP
 3. U.G. a/a
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 19-06-2017r.
GN.6733.2.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego
 
 
ZAWIADAMIAM
mieszkańców Gminy Siedlisko oraz strony występujące w postępowaniu o wydaniu w dniu 12.06.2017r. decyzji nr 2/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.
Budowa sieci wodociągowej w Pięknych Kątach.
Inwestycja realizowana będzie na działce nr 150/2 obręb Piękne Kąty.
 
 
Zgodnie z art. 123 § 2 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie
(art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
 
 
 
Rozdzielnik:
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
 1. Tablica ogłoszeń
 2. Strona BIP
 3. U.G. a/a
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 19-06-2017r.
GN.6733.5.2017
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania, że Urząd Gminy w Siedlisku zgromadził niezbędne materiały do wydania decyzji w tym sporządzony został projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą :
 
Budowa wiaty na działce nr 14 w Borowcu”
 
 
Dokumentacja znajduje się do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11)
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siedlisku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia.
 
 
 
Rozdzielnik:                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Siedlisko
                                                                                                                                                                                             /-/ Dariusz Straus
 1. Tablica ogłoszeń
 2. Strona BIP
 3. U.G. a/a
 

20 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA WŁASNY BIZNES? ZGŁOŚ SIĘ PO DOTACJĘ!

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli i Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w SPOTKANIU INFORMACYJNYM, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Siedlisko.
Podczas spotkania pozyskać będzie można informacje na temat udziału w projekcie „Kobieta liderem- kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą”.
 
PROJEKT SKIEROWANY JEST WYŁĄCZNIE DO KOBIET PO 50 ROKU ŻYCIA, BĘDĄCYCH OSOBAMI BEZROBOTNYMI LUB BIERNYMI ZAWODOWO, ZAMIESZKUJĄCYCH NASTĘPUJĄCE TERENY POWIATU NOWOSOLSKIEGO:
 • GMINA WIEJSKA SIEDLISKO;
 • GMINA MIEJSKO- WIEJSKA BYTOM ODRZAŃSKI;
 • GMINA MIEJSKO- WIEJSKA NOWE MIASTECZKO;
 • GMINA WIEJSKA NOWA SÓL;
 • GMINA WIEJSKA KOLSKO;
 • GMINA MIEJSKO- WIEJSKA KOŻUCHÓW.
 
PROJEKT ZAKŁADA PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO ROZPOCZĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POPRZEZ UDZIAŁ W SZKOLENIACH, DORADZTWIE ORAZ UDZIELENIE BEZZWROTNYCH DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYSOKOŚCI 20 000 ZŁ NA OSOBĘ ORAZ  WSPARCIA POMOSTOWEGO W POSTACI POMOCY FINANSOWEJ W WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ PRZEZ OKRES DO 12 MIESIĘCY OD DNIA ROZPOCZĘCIA (URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
 
Więcej informacji na stronie internetowej: www.berg.zgora.pl
 
NIE CZEKAJ! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
KONTAKT:
BIURO PROJEKTU:
UL. KOŚCIELNA 2 (1 PIĘTRO), 65-064 ZIELONA GÓRA
TEL. 511 458 110
E-MAIL:
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 
 
 
 
 

KOMUNIKAT

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
 
Dnia 2 czerwca 2017 roku ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Najważniejszą zmiana dla osób fizycznych, wprowadzoną przez nowelizację, jest ograniczenie swobodnej wycinki, którą do tej pory można było prowadzić na nieruchomościach stanowiących ich własność pod warunkiem, że wycinka nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Ustawa uchwalona została 11 maja 2017 roku. Zmienia ona ustawę o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074), której przepisy będą obowiązywać od 17 czerwca 2017 roku.
 
Na wycinkę drzew z prywatnej posesji obowiązkowe będzie dokonanie w Urzędzie Gminy w Siedlisku zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Konieczność zgłoszenia będzie dotyczyła zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm będzie przekraczał:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
 
W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy w Siedlisku dokona oględzin drzewa, z którego sporządzi protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Wójt Gminy Siedlisko nie wniesie sprzeciwu w formie wydania decyzji administracyjnej. Co ważne, jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.
 
Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku lokalizacji drzewa:
- na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz spełniającego kryteria uznania go za pomnik przyrody.
 
Należy również zwrócić uwagę, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to Wójt Gminy Siedlisko, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.
 
Wycinka drzew z nieruchomości będącej we władaniu innych podmiotów.
W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zależał będzie od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm (wcześniej była to wysokość 130 cm).
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zezwolenie będzie trzeba uzyskać w przypadku usuwania drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Ponadto nowelizacja ustawy wprowadza inne zmiany:
- uchylenie przepisów dotyczących podejmowania przez rady gmin uchwał, w których można było poszerzyć katalog drzew i krzewów nie wymagających uzyskania zezwolenia,
- przywrócenie regulacji nakazujących konieczność uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli),
- w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów, minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie, do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody tj. 500 zł/1cm obwodu drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz 200 zł/1m2 krzewu.
 
Wycinka, a ochrona przyrody.
Niezależnie od tego, czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w tym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).
Zaleca się aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.
 
 
 
Załączniki:
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................................................                                                                            Siedlisko, dnia …………….......................
imię i nazwisko

 
.....................................................................................
adres

 
...............................................................................
nr telefonu kontaktowego

 
WÓJT GMINY SIEDLISKO
PLAC ZAMKOWY 6
67-112 SIEDLISKO

 
ZGŁOSZENIE
zamiaru usunięcia drzew
 
 1. Zgłaszam zamiar usunięcia drzew rosnących na działce nr ………………………, obręb …………………………….. przy ul. ………………………………………
 2. Ilość planowanych do usunięcia drzew:
Lp.
Gatunek
Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
 
 
.........................................
Czytelny podpis wnioskodawcy

 
Załączniki do wniosku:
 1. Rysunek lub mapka określająca usytuowania drzewa na nieruchomości.
WYJAŚNIENIA, INFORMACJE DODATKOWE:
 1. Nie wymagają zezwolenia na usunięcie – drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
 • 80 cm – w przypadku: topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku: kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
 • 80 cm – w przypadku: topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku: kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonane zostaną oględziny planowanego do wycięcia drzewa, z których zostanie sporządzony protokół.
 2. W terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy Siedlisko może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa na:
 • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • na terenach objętych formami ochrony przyrody lub spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody lub spełnieniu przez drzewo kryteriów do uznaniu go za pomnik przyrody.
 1. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzenia oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 2. Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin, a także w przypadku sprzeciwu skutkować będzie naliczeniem kary pieniężnej.
 3. Ochrona gatunkowa.
Jeżeli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z rozporządzeniami w tym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 2183).
Zaleca się aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.
 
Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt. 14 ustawy o ochronie przyrody).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
...............................................................................                                                                     Siedlisko, dnia …………….......................
imię i nazwisko lub nazwa posiadacza
i właściciela nieruchomości

 
...............................................................................
adres/siedziba

 
...............................................................................
nr telefonu kontaktowego

 
...............................................................................
imię i nazwisko pełnomocnika
(upoważnienie +opłata skarbowa)

 
...............................................................................
adres

 
................................................................................
nr telefonu kontaktowego
 
Wójt gminy siedlisko
plac zamkowy 6
67-112 siedlisko

 
WNIOSEK
w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
 
 1. Proszę o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów* rosnących na działce nr ………………………, obręb …………………………….. przy ul. ………………………………………
 2. Dane dotyczące usuwanych drzew/krzewów:
Lp.
Gatunek
Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm (cm)1/powierzchnia krzewów (w m2) *
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
1 w przypadku gdy na wysokości 130 cm drzewo posiada kilka pni podać obwód każdego z pni, gdy nie posiada pnia podać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa
 1. Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa/krzewy:
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
 
 1. Przyczyny zamierzonego usunięcia drzew/krzewów:
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
 
 1. Termin zamierzonego usunięcia drzewa/krzewów:
 
.......................................................................................................................................................
 
 1. Przyczyną usunięcia drzew/krzewów jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę*:
 • tak
 • nie
 1. Informacja wnioskodawcy o planowanych nasadzeniach zastępczych.
W zamian za wnioskowane do usunięcia drzewa i/lub krzewy planuję wprowadzenie nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie nowych:
 • drzew w liczbie ………………… sztuk (nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew),
proponowane gatunki …………………………………………………………………………,
 • krzewów na powierzchni ………………… m2 (nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów),
proponowane gatunki …………………………………………………………………………,
 • lokalizacja planowanych nasadzeń: ………………………………………………………………………………………………………. w terminie do: …………………………………………………………………………………….
 
 
.........................................
Czytelny podpis wnioskodawcy
 
 
 
 
Załączniki do wniosku:
 1. zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
 2. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 3. projekt planu:
 1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
 2. przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 1. pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości),
 2. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia jeżeli usunięcie drzew/krzewów związane jest z inwestycją wymagającą uzyskanie takiej decyzji.
 
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§1 k.k. za składanie fałszywych zeznań, że:
 • posiadam tytuł prawny władania nieruchomością podać: nr Księgi Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach – dzierżawa, najem itp.
 
...............................................................................................................................................
 
 • usunięcie drzew wynika/nie wynika* z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • granice działki są mi znane. wycinka drzew nie naruszy praw osób trzecich,
 • podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych informacji skutkuje wydaniem wadliwej decyzji. Jest to usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, co w konsekwencji spowoduje wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
 
 
.............................................
Czytelny podpis wnioskodawcy
 
 
 
WYJAŚNIENIA, INFORMACJE DODATKOWE:
 1. Nie wymagają zezwolenia na usunięcie – drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
 • 80 cm – w przypadku: topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku: kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 1. Nie wymagają zezwolenia na usunięcie krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.
 2. Nie wymagają zezwolenia na usunięcie krzewy rosnące w skupiskach, o powierzchni do 25 m2.
 3. Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm na kilka pni, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.
 4. Ilość usuwanych krzewów w m2 należy rozumieć jako powierzchnię gruntu zajmowaną łącznie przez usuwane krzewy.
 5. Tytuł prawny władania nieruchomością należy rozumieć jako formę władania gruntu, np. własność, użytkowanie wieczyste, itp.
 6. Na wniosku winni złożyć podpis wszyscy współwłaściciele działki lub należy dołączyć odpis pełnomocnictwa lub pisemne wyrażenie zgody na usunięcie podpisane przez pozostałych właścicieli.
 7. W przypadku wnioskowania na usunięcie przez posiadacza gruntu – nie będącego właścicielem lub osoby upoważnionej do wnioskowania przez właściciela – należy dołączyć pisemne wyrażenie zgody właściciela na złożenie wniosku.
 8. Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody „Spółdzielnia mieszkaniowa informuje,
  w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.
 9. Zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów nie podlega opłacie skarbowej.
 10. Ochrona gatunkowa.
Jeżeli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z rozporządzeniami w tym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 2183).
Zaleca się aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.
 
Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt. 14 ustawy o ochronie przyrody).
 
 

Kobieta liderem

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Nawigacja między stronami listy informacji