ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komunikat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-19 15:06:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
KOMUNIKAT
Wójt Gminy Siedlisko informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:
 drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (niezależnie od obwodu drzewa lub powierzchni krzewu);
 drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
 
Na obszarze chronionego krajobrazu obowiązuje zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.
W pozostałych przypadkach, bez względu na cel usunięcia i formę własności gruntu, z którego jest usuwany nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie między innymi:
1. krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni 25m2 ;
2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3. drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 1. b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
  4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach;
  5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
  6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
  7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
  8. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
  9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
  10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.
15. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
złom – to drzewo, którego pień uległ złamaniu lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.
wywrot- to drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej
W przypadkach, o których mowa w pkt 13 i pkt 14 podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.
Właściwa pielęgnacja drzew.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa (na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu);
Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa stanowi uszkodzenie drzewa. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie Wójt, burmistrz alba prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:
1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
3) zniszczenie drzewa lub krzewu (w tym za usunięcie ponad 50% gałęzi);
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa (w tym za usunięcie ponad 30% gałęzi).
Zmieniła się również wysokość opłat za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia oraz sposób ich naliczania. Stawka opłaty dla drzew wynosi 500 zł, a dla krzewów – 200 zł. Kwota opłaty za usunięcie drzewa jest ustalana poprzez mnożenie stawki opłaty i obwodu pnia wyrażonego w cm. Obwód do określenia opłaty będzie mierzony na wysokości 130 cm nad poziomem gruntu. W przypadku krzewów jest to mnożenie stawki opłaty i powierzchni krzewów w metrach kwadratowych.
Nowe przepisy o wycince nie dotyczą zieleni zabytkowej, rosnącej na terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz drzewostanu leśnego, nie zwolnią tym samym z obowiązku uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie zmian w obrębie zieleni zabytkowej czy uzgodnienia z leśniczym warunków wycinki oraz właściwego ocechowania drewna w oparciu o przepisy ustawy o lasach.
JAK UZYSKAĆ ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEWA lub KRZEWU?
Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia na wniosek:
1. posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 i 1579), jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest również wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
1. spółdzielnię mieszkaniową;
2. wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492);
3. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa powyżej przez spółdzielnię mieszkaniową lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej;
4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9. projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, ustawy o ochronie przyrody jeżeli zostało wydane.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
 

Zarządzenie Wójta do konsultacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-18 14:08:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 0050.2.2017
Wójta Gminy Siedlisko
z dnia 16 stycznia 2017
 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Siedlisko na 2017r. oraz projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlisko na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (t.j. z 2016r. poz 446) oraz § 1 Uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. , podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r, poz. 239 ze zm.) zarządzam, co następuje: §1 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Siedlisko – projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Siedlisko na 2017r., oraz projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlisko na 2017 rok 2. Projekty w/w uchwał stanowi załącznik Nr 1, oraz załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. §2 Ogłoszenie oraz przyjętą formę przeprowadzenia konsultacji określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Wójt Gminy
/-/ Dariusz Straus

Rozkład jazdy minibusów Cruiser Bartłomiej Jarząbek od 02.01.2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-18 12:13:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zakładanie firmy przez telefon

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-17 09:33:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-11 10:23:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 11-01-2017r.
GN.6733.4.2016/2017
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. Poz. 23)
 
 
ZAWIADAMIAM
mieszkańców Gminy Siedlisko oraz strony występujące w postępowaniu o wydaniu w dniu 11.01.2017r. decyzji nr 1/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
zagospodarowaniu terenu przystani na rzece Odrze w miejscowości Siedlisko w ramach projektu „Odra dla turystów 2020-lubuskie przystanie obszar L” na działkach 1076/1, 1076/3, 829, 827/2, 948/1, 948/2 w Siedlisku.
 
 
Zgodnie z art. 123 § 2 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie
(art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
 
 
Rozdzielnik:
 1. Tablica ogłoszeń
 2. Strona BIP
 3. U.G. a/a
 

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA ROK 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-10 09:05:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA ROK 2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (WFOŚiGW w Zielonej Górze) ogłosił nabór wniosków na realizację w roku 2017 Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
W związku  z powyższym Wójt Gminy Siedlisko informuje mieszkańców o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Siedlisko. Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 28 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy w Siedlisku, Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko.
Sposób realizacji wniosków będzie uzależniony od wielkości pozyskanego przez Gminę na 2017 rok dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze.
O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie gminy, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia pokryć dachowych z eternitu oraz usunięcia materiałów zawierających azbest składowanych na posesji.
UWAGA!! Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty nowego pokrycia dachowego.
Należy również pamiętać, że co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest, właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli.
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
 

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-09 12:22:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 04-01-2017r.
GN.6733.4.2016
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. , poz. 778 ) oraz art. 10 § 1 kpa
 
 
ZAWIADAMIAM
 
mieszkańców gminy Siedlisko oraz strony postępowania, że zgromadzono niezbędne uzgodnienia oraz materiały i dowody do wydania decyzji w tym sporządzony został projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
zagospodarowaniu terenu przystani na rzece Odrze w miejscowości Siedlisko w ramach projektu „ Odra dla turystów 2020-lubuskie przystanie obszar L” na działkach 1076/1, 1076/3, 829, 827/2, 948/1, 948/2 w Siedlisku.
 
Z projektem decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Siedlisko pok. 11 (tel. 68 388 32 11) lub na stronie internetowej BIP Siedlisko do dnia 10.01.2017r.
Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych materiałów, zostanie wydana decyzja.
 
 
 
 
 
Rozdzielnik:
 1. Tablica ogłoszeń
 2. Strona BIP
 3. U.G. a/a
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-30 09:12:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Siedlisko, dnia 30 grudnia 2016 roku
 
 
OŚ.6220.23.2016
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
     Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Siedlisko zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2016 roku została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu przystani przy rzece Odrze w m. Siedlisko w ramach projektu: „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L”.
 
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Siedlisku, Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pokój nr 11.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siedlisko: www.bip.siedlisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku.
 
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus

Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-22 10:53:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie o wydanej decyzji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-15 13:19:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 14 grudnia 2016 r.
 
OŚ.6220.22.2016
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Siedlisko
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
      Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na dz. nr 263/4 obręb Siedlisko”.
 
Inwestor: Farmy Solarne 1 Sp. z o.o. Osiedle Konstytucji 3 Maja 10G/92
 
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz opiniami organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Siedlisku, Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko pok. nr 11 w poniedziałek od godz. 800-1600, wtorek-piątek od godz. 700-1500 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Siedlisku: www.bip.siedlisko.pl; tablicy Urzędu Gminy w Siedlisku oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Siedlisko.
 
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
 

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu