ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Organizacje pozarządowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Siedlisko w formie wspierania realizacji zadania publicznego

Informacja ogłoszona dnia 2013-01-25 20:51:43 przez Michał Szymczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Siedlisko działając na podstawie Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011 r., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Siedlisko(Dz. Urz. WL 2011/48/932) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Siedlisko w formie wspierania realizacji zadania publicznego.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 1. Rodzaj zadania:
  Konkurs ofert dotyczy zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Siedlisko, w tym:
  1. Popularyzacja współzawodnictwa sportowego- opieka nad grupami piłki nożnej działającymi na terenie Gminy Siedlisko oraz uczestnictwo w rozgrywkach sportowych
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
  1. powierzenie realizacji zadania z przeznaczeniem dotacji w wysokości 35.000zł. (słownie: trzydzieści pięć  tysięcy złotych),
 3. Zasady przyznania dotacji:
  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Siedlisko.
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie oferty na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) i oferta powinna zawierać następujące dane:
   • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
   • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
   • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji,
   • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
   • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
   • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
  3. Do oferty należy dołączyć:
   • aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących ( ważny 3 miesiące od daty uzyskania),
   • aktualny odpis statutu,
   • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok, lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.
   • zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu rachunku bankowego, informujące o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu.
   W przypadku złożenia kserokopii w/w dokumentów, osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
  4. Oferty, podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: “KONKURS OFERT – Popularyzacja współzawodnictwa sportowego- opieka nad grupami piłki nożnej działającymi na terenie Gminy Siedlisko oraz uczestnictwo w rozgrywkach sportowych”,
  5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot biorący udział w konkursie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z jego realizacji.
  6. W przypadku wyboru oferty, zlecenie zadania nastąpi w trybie: - powierzenia wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
  7. Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
  8. Przekazanie dotacji nastąpi jednorazowo lub w transzach po podpisaniu ww. umowy.
  9. Wójt Gminy Siedlisko może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 4. Terminy i warunki realizacji zadania:
  1. Zadanie winno być wykonane od dnia zawarcia umowy  do dnia 31 grudnia 2013 r.
  2. Podmiot realizujący zadanie umożliwi w każdym czasie, służbom upoważnionym przez Wójta Gminy, przeprowadzenie kontroli z realizacji zadania oraz sposobu wykorzystania środków.
  3. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami, w zakresie opisanym w ofercie.
  4. Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
  5. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania każdorazowo określone będą w zawartych umowach.
  6. Zleceniobiorcy zobowiązani są do:
   • wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,
   • sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania w terminie określonym w umowie,
   • dostarczania na wezwanie komisji powołanej do oceny i kontroli zadania oryginałów dokumentów ( rachunków i faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
 5. Termin składania ofert:
  1. Oferty należy złożyć do 22 lutego 2013r. do godz. 15oo w Sekretariacie Urzędu Gminy w Siedlisku, ul. Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, lub przesłać pocztą na podany powyżej adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
  2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
  1. Wybór ofert nastąpi do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  2. Otwarcia i oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Siedlisko.
  3. Wybrane zostaną oferty najlepiej służące realizacji zadania.
  4. Oferty będą podlegały ocenie formalnej oraz merytorycznej ocenie pod kątem:
   • jakości i możliwości rzetelnego wykonania zadania publicznego przez oferenta- rodzaj i cel zadania, doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju, zakładane rezultaty, zasoby kadrowe, wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków.
  5. Przedstawionej kalkulacji  kosztów w tym wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w przypadku wsparcia zadania – udział środków własnych oferenta lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania.
  6. Wykonania poprzednich przedsięwzięć w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne, zwłaszcza uzyskanych efektów, spełniania celów, rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  7. Ostateczną decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskały dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Siedlisko.
  8. Wyniki otwartego konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Siedlisku pod adresem: siedlisko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.siedlisko.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-25 20:51:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Szymczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-25 20:51:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Szymczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-25 20:51:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
590 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony