ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - LUBUSKA WIEŚ PIĘKNIEJE - ZAPRZĘGIEM PRZEZ LUBUSKIE

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-24 23:02:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-24 23:04:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-24 23:04:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Siedlisko z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 16.04.2018 r.

                                    RADA  GMINY
                                    SIEDLISKO
    
Sprawozdanie  z realizacji „Programu Współpracy Gminy Siedlisko z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegoza rok 2017”

Na podstawie art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Roczny Program współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok  został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXII/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Jako priorytetowe zadania przewidziane do realizacji w 2017r. określono zadania z zakresu:
•    pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
•    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
•    upowszechniania kultury fizycznej i sportu ,
•    ochrony i promocji zdrowia, między innymi edukacji zdrowotnej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
•    edukacji, oświaty i wychowania.
Na  realizację zadań przeznaczono  ogółem kwotę nie mniej niż 479 000,-zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszono i przeprowadzono 1 otwarty konkursy:
 1. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie grup piłki nożnej oraz promocja sportu w środowisku wiejskim.
  Na zadanie przeznaczono środki w wysokości 45 000,-zł.
  W konkursie wpłynęła 1 oferta, która po weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym została zaopiniowana pozytywnie i podpisano umowę do realizacji. Przyznana dotacja została wykorzystana w 100%.
 2. W zakresie edukacji, oświaty i wychowania pn. Prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Siedlisku, przy ul. Głogowskiej 37.
  Na zadanie w 2017 r. wypłacono tytułem dotacji: 311 530,10 zł
  Pozostałe działania były realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy bądź nieodpłatnie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-20 00:26:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-20 00:26:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-20 00:26:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3764 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Gminy Siedlisko z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz.1817) ogłoszono i rozpatrzono otwarty konkurs ofert Gminy Siedlisko, na realizację w 2018 r. zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na realizację zadania wpłynęła jedna oferta, która spełniała wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu.
Umowa na realizację zadania pn.” Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie grup piłki nożnej oraz promocja sportu w środowisku wiejskim” zostanie zawarta z :
 
GMINNYM KLUBEM SPORTOWYM SIEDLISKO
67-112 Siedlisko, ul. Kasztanowa 19
 
Kwota dotacji na realizację zadania w 2018 r. : 40 000,00 zł
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz  Straus 
 
Siedlisko, 12.03.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-14 08:51:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-14 08:51:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-14 08:51:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3951 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na stronie internetowej Gminy Siedlisko, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siedlisko w dniu 23.01.2018 r. zostało opublikowane ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.
W oznaczonym terminie tj. do dnia 16.02.2018 r. żadna z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2016 r. poz. 1817/ nie zgłosiła swoich kandydatów na członka do komisji konkursowej.
 
 
 
 
Wójt Gminy Siedlisko
Dariusz Straus

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-26 20:07:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-26 20:07:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-26 20:07:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4047 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej organizacji pozarządowych

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., Poz. 1118), § 10 ust. 5 „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
Wójt Gminy Siedlisko
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Siedlisko do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2018 roku.
Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Siedlisko, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Miejsce i termin składania zgłoszeń
Zgłoszenia na załączonym formularzu należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób: „Zgłoszenie do listy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Siedlisko w 2018 roku” – w biurze podawczym Urzędu Gminy w Siedlisku, adres: 67-112 Siedlisko, Plac Zamkowy 6, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2018 roku.
Uwagi końcowe
1. Gmina zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania zgłoszeń.
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów i/lub nie będą złożone na odpowiednim formularzu nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy.
3. Lista kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy w Siedlisku,
do dnia 20.02.2018 r.

Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
 
Siedlisko, 22.01.2018 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-23 18:42:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-23 18:42:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-23 18:43:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4350 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt  Gminy Siedlisko działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Siedlisko (Dz. Urz. WL 2011/48/932 ze zmianami)  ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Siedlisko w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.
I.   Rodzaj zadania:
Konkurs ofert dotyczy zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Siedlisko, w tym popularyzacja współzawodnictwa sportowego i opieka nad grupami piłki nożnej działającymi na terenie Gminy Siedlisko pn.”Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie grup piłki nożnej oraz promocja sportu w środowisku wiejskim.”
II.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
realizacja zadania w formie wsparcia z przeznaczeniem dotacji w wysokości 40.000,00zł  (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),
III. Zasady przyznania dotacji:
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. Poz. 1817) które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Siedlisko i na terenie Gminy Siedlisko.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie oferty na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r., poz.1300).
3.  Do oferty należy dołączyć:
-  kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
-  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
-  aktualny odpis statutu,
-  aktualną listę zawodników; zespołów dorosłych i dzieci.
W przypadku złożenia kserokopii w/w dokumentów, osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
4.  Oferty, podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie grup piłki nożnej oraz promocja sportu w środowisku wiejskim.”
5. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot biorący udział w konkursie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z jego realizacji.
7. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w  formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
8. Zlecenie zadania i wsparcie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                         o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
9. Warunki przekazania dotacji zostaną określone  ww. umowie.
10. Wójt Gminy Siedlisko może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
IV.  Terminy i warunki realizacji zadania:
1.  Zadanie winno być wykonane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018r.
2.   Podmiot realizujący zadanie umożliwi w każdym czasie, służbom upoważnionym przez Wójta Gminy, przeprowadzenie kontroli z realizacji zadania oraz sposobu wykorzystania środków.
3.  Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami, w zakresie opisanym w ofercie.
4.  Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
5.  Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania każdorazowo określone będą
w zawartych umowach.
6. Zleceniobiorcy zobowiązani są do:
- wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,
-sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania w terminie określonym w umowie,
- dostarczania na wezwanie komisji powołanej do oceny i kontroli zadania oryginałów dokumentów ( rachunków i faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
7. W przypadku wspierania realizacji zadania kwota dotacji nie może przekroczyć 95% kosztów projektu.
V.  Termin składania ofert:
1. Oferty należy złożyć do 21 lutego 2018r. do godz. 15ºº w Sekretariacie Urzędu Gminy w Siedlisku, ul. Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, lub przesłać pocztą na podany powyżej adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.
2.  Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
VI.  Termin, kryteria i tryb wyboru oferty
1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 7 dni od daty końcowego terminu składania ofert.
2. Oferty ocenia Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy pod względem formalnym i merytorycznym  :
a) w pierwszym etapie konkursu Komisja konkursowa:
- stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,
- otwiera koperty z ofertami i sprawdza wymogi formalne,
b) w drugim etapie Konkursu Komisja konkursowa:
- analizuje merytoryczną zawartość ofert,
- dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i przedkłada ją do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
3. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja konkursowa w szczególności bierze pod uwagę:
- deklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
- możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę,
- ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów w realizacji do zakresu rzeczowego zadania w tym wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w przypadku wsparcia zadania – udział środków własnych oferenta lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
- ocenę realizacji zadań zleconych wnioskodawcy w latach poprzednich, zwłaszcza uzyskanych efektów, spełnienia celów, rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
4. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
5.Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.
VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Gmina Siedlisko w 2017 r. na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej udzieliła wsparcia organizacjom pozarządowym w wysokości 45000,- zł, w 2018 r. na realizację zadania tego samego rodzaju przeznaczyła kwotę 40000,-zł.
 
WÓJT GMINY SIEDLISKO
/-/  DARIUSZ STRAUS
 
Siedlisko, 22 stycznia 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-23 18:32:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-23 18:32:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-23 18:32:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4352 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYNIKI Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 28.11.2017 r.
 
WYNIKI Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
         Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817z póź. zm.) oraz zapisami Uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko, w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego projektów  aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji w dniach:
od 17.11.2017 r.  do 27.11.2017 r. przeprowadzono konsultacje projektu:
uchwały w sprawie  uchwalenia przyjęcia Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały umieszczone było w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siedlisku oraz na tablicy ogłoszeń.
Przeprowadzone konsultacje społeczne miały charakter pisemny z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii do projektu przekazanego do dnia 27.11.2017 r.:
- na adres Urzędu Gminy w Siedlisku,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej – ,
- za pośrednictwem fax 68 3883211
lub złożyć osobiście.
W ramach konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi do projektu programu współpracy.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-30 08:00:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-30 08:00:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-30 08:00:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko, w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej ogłaszam konsultacje nt.:
 
1) projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 1. Konsultacje odbędą się w formie zgłaszania uwag i opinii na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
 2. Termin konsultacji: 17.11.2017 – 27.11.2017 r.
 3. Wszelkie opinie i uwagi do projektu uchwały należy zgłaszać w formie pisemnej
do dnia 27.11.207 r.
 • na adres Urzędu Gminy w Siedlisku: Urząd Gminy
67-112  Siedlisko
Plac Zamkowy 6
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej –
 • za pośrednictwem fax 68 3883211 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Siedlisku.
Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania. Uwagi i opinie wniesione po dniu 27.11.2017 r.                     nie będą rozpatrywane.
 1. Wyniki konsultacji zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.siedlisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
 
 
 
Siedlisko, 15.11.2017 r. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-17 17:00:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-17 17:05:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-17 17:05:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4678 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Siedlisko z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 05.05.2017 r.
 
 
RADA GMINY
SIEDLISKO
 
 
Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Siedlisko z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016”
 
Na podstawie art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.odziałalnościpozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami)
 
Roczny Program współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok  został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XII/71/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. Jako priorytetowe zadania przewidziane do realizacji  w 2016 r. określono zadania z zakresu:
 • profilaktyki i przeciwdziałaniu patologiom społecznym, pomocy społecznej
 • kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • edukacji,oświaty i wychowania.
Na  realizację zadań przeznaczono  ogółem kwotę nie mniej niż 328 820,- zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszono i przeprowadzono 2 otwarte konkursy:
1.  W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie grup piłki nożnej oraz promocja sportu w środowisku wiejskim.
Na zadanie przeznaczono środki w wysokości 50 000,-zł.
W konkursie wpłynęła 1 oferta, która po weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym została zaopiniowana pozytywnie i podpisano umowę do realizacji. Przyznana dotacja została wykorzystana w 100%.
2. W zakresie edukacji , oświaty i wychowania pn. Prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Siedlisku, przy. ul. Głogowskiej 37.
Na zadanie w 2016 r. wypłacono tytułem dotacji;  286 962,08 zł
Pozostałe działania były realizowane nieodpłatnie bądź przy wsparciu finansowym  z budżetu przez jednostki organizacyjne Gminy.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-17 17:09:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-17 17:09:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-17 17:09:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 14.09.2017 r.
 
INFORMACJA
 
Uprzejmie informujemy, że Gmina Siedlisko rozpoczęła prace przygotowawcze do opracowania „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi  oraz  pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
Sferę zadań publicznych współpracy Gminy z organizacjami  pozarządowymi określa ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a obejmuje ona zadania min. w zakresie:
1/ pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2/ podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
3/ ochrony i promocji zdrowia,
4/ działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5/ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
6/ działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
7/ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
8/ nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
9/ wypoczynku dzieci i młodzieży,
10/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
11/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
12/ pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
13/ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
Prosi się wszystkich zainteresowanych o pisemne zgłaszanie do dnia 16 października 2017 r. propozycji zadań i kierunków działania do realizacji na 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-18 20:37:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-18 20:38:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-18 20:38:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5015 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji