ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-19 13:42:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko
o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
 
 
Zgodnie z Uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko, w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej ogłaszam konsultacje nt.:
 
1) projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
 1. Konsultacje odbędą się w formie zgłaszania uwag i opinii na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
 2. Termin konsultacji: 19.12.2016 – 27.12.2016 r.
 3. Wszelkie opinie i uwagi do projektu uchwały należy zgłaszać w formie pisemnej
do dnia 27.12.2016 r.
  • na adres Urzędu Gminy Siedlisko: Urząd Gminy
                                                                      67-112 Siedlisko
                                                                      Plac Zamkowy 6
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej –
  • za pośrednictwem fax 68 3883211 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Siedlisku.
Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania. Uwagi i opinie wniesione po dniu 27.12.2016 r. nie będą rozpatrywane.
 1. Wyniki konsultacji zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.siedlisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
 
 
 
 

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-17 11:36:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Siedlisko, 17.11.2016 r.
INFORMACJA
 
 
     Gmina Siedlisko rozpoczęła prace przygotowawcze do opracowania „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
Sferę zadań publicznych współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a obejmuje ona zadania min. w zakresie:
1/ pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2/ podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
3/ ochrony i promocji zdrowia,
4/ działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5/ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
6/ działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
7/ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
8/ nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
9/ wypoczynku dzieci i młodzieży,
10/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
11/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
12/ pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą,
13/ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
 
 
Prosi się wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie do dnia
25 listopada 2016 r. propozycji zadań i kierunków działania do realizacji na 2017 r.
 
 

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-22 19:07:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół w załączeniu

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-04 21:37:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 26 stycznia 2016 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie:   
 1. projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Siedlisko na 2016r.
 2. projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlisko na 2016 rok.

Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-03 08:12:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja w załączeniu

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-25 20:22:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) oraz zapisami Uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko, w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego projektów  aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji w dniach:

Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-13 08:35:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko, w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej ogłaszam konsultacje nt.:

Informacja o rozpoczęciu wzorem lat ubiegłych prac przygotowawczych do opracowania „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-14 20:17:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Siedlisko rozpoczyna wzorem lat ubiegłych prace przygotowawcze do opracowania „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz  pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Sferę zadań publicznych współpracy Gminy z organizacjami  pozarządowymi określa ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a obejmuje ona zadania min. w zakresie:
 1. pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
 3. ochrony i promocji zdrowia,
 4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 8. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 9. wypoczynku dzieci i młodzieży,
 10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 11. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 12. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 13. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Prosi się wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie do dnia 15 października 2015 r. propozycji zadań i kierunków działania do realizacji na 2016 r. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kaczanowska Data wytworzenia informacji: 2015-09-08 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Straus Data wprowadzenia do BIP 2015-09-14 20:17:23
Wprowadził informację do BIP: Michał Szymczak Data udostępnienia informacji: 2015-09-14 20:18:03
Osoba, która zmieniła informację: Michał Szymczak Data ostatniej zmiany: 2015-09-14 20:18:03
Artykuł był wyświetlony: 3920 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-12 10:54:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Siedlisko Nr IV/27/2011, w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej ogłaszam konsultacje:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-03 08:31:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szczegóły w załączniku

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu