ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OFERTA INDYWIDUALNA DLA OPP

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
 
jesteśmy fundacją, której celem statutowym jest pomoc i wspieranie Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce. Po wielu konsultacjach z organizacjami, dostrzegliśmy zapotrzebowanie na programy do rozliczeń PIT-ów, których cena rynkowa, w szczególności dla mniejszych organizacji, przewyższa ich możliwości finansowe. W związku z tym zaprosiliśmy producenta takiego oprogramowania i  rozpoczęliśmy 4 lata temu projekt “PITax.pl dla OPP". Przy naszym wsparciu i dofinansowaniu, organizacje mogą skorzystać z usług, na które nie mogły sobie dotychczas pozwolić lub ponosiły bardzo wysokie koszta z zakupem tego typu oprogramowania.
 
Zdajemy sobie sprawę, że niektóre firmy komercyjne oferują organizacjom darmową wersję programu online. Jest to jednak podstawowa część pakietu funkcjonalnego, a każde z kolejnych rozszerzeń jest dodatkowo płatne i dla mniejszych organizacji może stanowić duże obciążenie finansowe.
 
Wiemy, jak ważne jest zbieranie dodatkowych środków, a pełen pakiet usług bardzo ułatwia i jest istotnym narzędziem przy zbiórce 1%.  Dlatego oferujemy organizacjom pakiet premium, w którego skład wchodzi m.in.:
 
 • Program online;
 • Program instalacyjny;
 • Dostęp do statystyk i dziennego raportu zbieranej kwoty z 1%;
 • KRS organizacji ustawiony na sztywno;
 • Obsługa do 100 000 subkont w programie online;
 • Dodatkową grafikę do wykorzystania na Facebook’u;
 • Szereg dodatkowych,wartościowych narzędzi (bannery, strony docelowe, poradniki itp.);
 • Wizytówkę organizacji umieszczoną w katalogach IWOPU i PITax.pl, jako organizacji rekomendowanej;
 • Wsparcie konsultanta i nieodpłatną pomoc naszej organizacji.  
 
Dzięki współpracy z PITax.pl Łatwe podatki i naszemu dofinansowaniu możemy przekazać organizacjom w/w narzędzia w cenie 2 za sezon użytkowania. Ze względów formalnych i prawnych nie jest możliwe udostępnienie tych narzędzi całkowicie za darmo, dlatego wprowadziliśmy symboliczną opłatę. Chcielibyśmy nadmienić, że koszt rynkowy takiego pakietu wynosi ok 4000 zł.
 
Programy można umieścić na stronie WWW, ale można również udostępnić takie narzędzia swoim podopiecznym z gotowym linkiem, gdzie będzie widniał  Państwa KRS i cel szczegółowy danej osoby.
 
Informacje o projekcie: www.pitax.pl/opp
Link do programu online: https://www.pitax.pl/rozlicz/?
 
Telefon bezpośredni do koordynatorki projektu (Iwona Świgoń): 534002060

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego Gminy Siedlisko z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 08.03.2017 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego Gminy Siedlisko
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
 
 
 
Działając na podstawie art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Z 2016 r., poz.1817) ogłoszono i przeprowadzono
otwarty konkurs ofert Gminy Siedlisko, na realizację w 2017 r. zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Na realizację zadania wpłynęła jedna oferta, która spełniała wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu.
Umowa na realizację zadania pn.” Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie grup
piłki nożnej oraz promocja sportu w środowisku wiejskim” zostanie zawarta z :
 
GMINNYM KLUBEM SPORTOWYM SIEDLISKO
67-112 Siedlisko, ul. Kasztanowa 19
 
 
Kwota dotacji na realizację zadania w 2017 r. : 45 000,00 zł
 

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
 
 
 
 
W dniu 24.01.2017 roku zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Siedlisko, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siedlisko ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.
W oznaczonym terminie tj. do dnia 10.02.2017 r. żadna z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2016 r. poz. 1817/, nie zgłosiła swoich kandydatów na członka do komisji konkursowej.
 
 
Wójt Gminy Siedlisko Dariusz Straus
 
 
Siedlisko, 13.02.2017 r.
 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zdania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
na realizacje zdania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
 
Wójt Gminy Siedlisko działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011 r., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Siedlisko(Dz. Urz. WL 2011/48/932 ze zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Siedlisko w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.
 I.   Rodzaj zadania:
Konkurs ofert dotyczy zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Siedlisko, w tym popularyzacja współzawodnictwa sportowego - opieka nad grupami piłki nożnej działającymi na terenie Gminy Siedlisko oraz uczestnictwo w rozgrywkach sportowych pn.”Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie grup piłki nożnej oraz promocja sportu w środowisku wiejskim.”
II.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
realizacja zadania w formie wsparcia z przeznaczeniem dotacji w wysokości 45.000,00zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych),
III. Zasady przyznania dotacji:
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817) które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Siedlisko i na terenie Gminy Siedlisko.
     2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie oferty na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r., poz.1300) i oferta powinna zawierać następujące dane:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
-  termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
-  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji,
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
3.  Do oferty należy dołączyć:
- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
- harmonogram realizacji zadania publicznego,
- kalkulacja przewidywanych kosztów,
- zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok ubiegły,
- aktualny odpis statutu,
- aktualną listę zawodników; zespołów dorosłych i dzieci.
W przypadku złożenia kserokopii w/w dokumentów, osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
4.  Oferty, podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie grup piłki nożnej oraz promocja sportu w środowisku wiejskim.”
5. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot biorący udział w konkursie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z jego realizacji.
7. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
8. Zlecenie zadania i wsparcie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
9. Przekazanie dotacji nastąpi jednorazowo lub w transzach po podpisaniu ww. umowy.
10. Wójt Gminy Siedlisko może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
IV.  Terminy i warunki realizacji zadania:
1.  Zadanie winno być wykonane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017r.
2.   Podmiot realizujący zadanie umożliwi w każdym czasie, służbom upoważnionym przez Wójta Gminy, przeprowadzenie kontroli z realizacji zadania oraz sposobu wykorzystania środków.
3.  Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami, w zakresie opisanym w ofercie.
4.  Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
5.  Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania każdorazowo określone będą
w zawartych umowach.
6. Zleceniobiorcy zobowiązani są do:
- wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,
-sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania w terminie określonym w umowie,
- dostarczania na wezwanie komisji powołanej do oceny i kontroli zadania oryginałów dokumentów ( rachunków i faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
7. W przypadku wspierania realizacji zadania kwota dotacji nie może przekroczyć 95% kosztów projektu.
V.  Termin składania ofert:
1. Oferty należy złożyć do 23 lutego 2017r. do godz. 15ºº w Sekretariacie Urzędu Gminy w Siedlisku, ul. Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, lub przesłać pocztą na podany powyżej adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
2.  Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
VI.  Termin, kryteria i tryb wyboru oferty
1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 7 dni od daty końcowego terminu składania ofert.
2. Oferty ocenia Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy pod względem formalnym i merytorycznym :
a) w pierwszym etapie konkursu Komisja konkursowa:
- stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,
- otwiera koperty z ofertami i sprawdza wymogi formalne,
b) w drugim etapie Konkursu Komisja konkursowa:
- analizuje merytoryczną zawartość ofert,
- dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i przedkłada ją do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
3. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja konkursowa w szczególności bierze pod uwagę:
- deklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
- możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę,
- ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów w realizacji do zakresu rzeczowego zadania w tym wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w przypadku wsparcia zadania – udział środków własnych oferenta lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
- ocenę realizacji zadań zleconych wnioskodawcy w latach poprzednich, zwłaszcza uzyskanych efektów, spełnienia celów, rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
4. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
5.Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.
VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Gmina Siedlisko w 2017 r. nie realizowała żadnego zadania a na zadania publiczne tego samego rodzaju w 2016 r. przekazano organizacjom pozarządowym środki w wysokości 50.000 zł.
 
 
 
 
Siedlisko, 01 luty 2017 r.
 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej organizacji pozarządowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 24.01.2017 roku
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., Poz. 1118), § 10 ust. 5 „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
Wójt Gminy Siedlisko
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Siedlisko do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2017 roku.
Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Siedlisko, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.
Do prac komisji nie mogą być powołane osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w danym konkursie ofert.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Miejsce i termin składania zgłoszeń
Zgłoszenia na załączonym formularzu należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób: „Zgłoszenie do listy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Siedlisko w 2017 roku” – w biurze podawczym Urzędu Gminy w Siedlisku, adres: 67-112 Siedlisko, Plac Zamkowy 6, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2017 roku.
Uwagi końcowe
1. Gmina zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania zgłoszeń.
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów i/lub nie będą złożone na odpowiednim formularzu nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy.
3. Lista kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu do dnia 15 lutego 2017 r.

 

 
 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWYCH
URZĘDU GMINY W SIEDLISKU
 
 
Dane dotyczące kandydata na członka komisji
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji:
 
 
Telefon kontaktowy:
 
 
E-mail kontaktowy:
 
 
Nazwa organizacji/podmiotu, który rekomenduje kandydata na członka komisji konkursowej:
 
 
 
 
 
 
 
Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych i zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Urząd Gminy Siedlisko.
Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” w komisjach konkursowych Urzędu Gminy Siedlisko i wyrażam zgodę na umieszczenie mnie w bazie członków komisji konkursowych.
 
Podpis kandydata na członka komisji:
 
 
 
 
 
Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych Urzędu Gminy Siedlisko.
Zgłaszamy ww. kandydata do bazy członków komisji konkursowej, jako reprezentację naszej/naszych organizacji/podmiotu.
 
 
Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotu rekomendującego:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 28.12.2016 r.

 
WYNIKI Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 
Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817) oraz zapisami Uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko, w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji w dniach:
od 19.12.2016 r. do 27.12.2016 r. przeprowadzono konsultacje projektu:
uchwały w sprawie uchwalenia przyjęcia Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały umieszczone było w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siedlisku oraz na tablicy ogłoszeń.
Przeprowadzone konsultacje społeczne miały charakter pisemny z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii do projektu przekazanego do dnia 27.12.2016 r.:
- na adres Urzędu Gminy w Siedlisku,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej – ,
- za pośrednictwem fax 68 3883211
lub złożyć osobiście.

 
W ramach konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi do projektu programu współpracy.  

 

 

 
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko
o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
 
 
Zgodnie z Uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko, w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej ogłaszam konsultacje nt.:
 
1) projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
 1. Konsultacje odbędą się w formie zgłaszania uwag i opinii na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
 2. Termin konsultacji: 19.12.2016 – 27.12.2016 r.
 3. Wszelkie opinie i uwagi do projektu uchwały należy zgłaszać w formie pisemnej
do dnia 27.12.2016 r.
  • na adres Urzędu Gminy Siedlisko: Urząd Gminy
                                                                      67-112 Siedlisko
                                                                      Plac Zamkowy 6
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej –
  • za pośrednictwem fax 68 3883211 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Siedlisku.
Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania. Uwagi i opinie wniesione po dniu 27.12.2016 r. nie będą rozpatrywane.
 1. Wyniki konsultacji zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.siedlisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
 
 
 
 

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Siedlisko, 17.11.2016 r.
INFORMACJA
 
 
     Gmina Siedlisko rozpoczęła prace przygotowawcze do opracowania „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
Sferę zadań publicznych współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a obejmuje ona zadania min. w zakresie:
1/ pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2/ podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
3/ ochrony i promocji zdrowia,
4/ działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5/ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
6/ działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
7/ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
8/ nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
9/ wypoczynku dzieci i młodzieży,
10/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
11/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
12/ pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą,
13/ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
 
 
Prosi się wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie do dnia
25 listopada 2016 r. propozycji zadań i kierunków działania do realizacji na 2017 r.
 
 

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół w załączeniu

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 26 stycznia 2016 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie:   
 1. projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Siedlisko na 2016r.
 2. projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlisko na 2016 rok.

Nawigacja między stronami listy informacji