ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja w załączeniu

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) oraz zapisami Uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko, w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego projektów  aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji w dniach:

Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko, w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej ogłaszam konsultacje nt.:

Informacja o rozpoczęciu wzorem lat ubiegłych prac przygotowawczych do opracowania „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Siedlisko rozpoczyna wzorem lat ubiegłych prace przygotowawcze do opracowania „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz  pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Sferę zadań publicznych współpracy Gminy z organizacjami  pozarządowymi określa ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a obejmuje ona zadania min. w zakresie:
 1. pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
 3. ochrony i promocji zdrowia,
 4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 8. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 9. wypoczynku dzieci i młodzieży,
 10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 11. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 12. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 13. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Prosi się wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie do dnia 15 października 2015 r. propozycji zadań i kierunków działania do realizacji na 2016 r. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Straus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-14 20:17:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Szymczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-14 20:18:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Szymczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-14 20:18:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4025 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Siedlisko Nr IV/27/2011, w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej ogłaszam konsultacje:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szczegóły w załączniku

Ogłoszenie konsultacji w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Siedlisko na 2015 r. oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlisko na 2015 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Siedlisko ogłasza konsultacje zgodnie z Uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi innymi  podmiotami  prowadzącymi działalność  pożytku publicznego  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Siedlisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zmianami) oraz zapisami Uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji w dniach: 22.12.2014 do 07.01.2015 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Siedlisko.

Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko, w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej ogłaszam konsultacje nt.:
1) projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Siedlisko.

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu współpracy Gminy Siedlisko w 2014 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2010  r. Nr 234, poz.1536 ze zmianami) oraz zapisami Uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji w dniach 22.10 do 07.11.2014 r. przeprowadzono konsultacje projektów:

Nawigacja między stronami listy informacji