ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko, w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej ogłaszam konsultacje nt.:
  1.  projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 r.,
  2. projektu uchwały w sprawie Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w Gminie Siedlisko.

Informacja o pracach przygotowawczych do opracowania „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, iż rozpoczynamy prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2015 r.

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Siedlisko na 2014 r. oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlisko na 2014 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 27 grudnia 2013 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie:  
  • projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Siedlisko na 2014 rok
  • projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlisko na 2014 rok.

Ogłoszenie konsultacji w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Siedlisko na 2014 r. oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlisko na 2014 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Siedlisko ogłasza konsultacje zgodnie z Uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

Wyniki konsultacji z Organizacjami Pozarządowymi projektu współpracy Gminy Siedlisko w 2014 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zmianami) oraz zapisami Uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji w dniach 27.10 do 08.12.2013 r. przeprowadzono konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Siedlisko w 2014 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko, w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej ogłaszam konsultacje nt.: projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 r.

Informacja o pracach przygotowawczych do opracowania „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Siedlisko rozpoczyna wzorem lat ubiegłych prace przygotowawcze do opracowania “Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
Sferę zadań publicznych współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 10 grudnia 2010 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a obejmuje ona zadania min. w zakresie:

Program współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 15 lutego 2013 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie:

  • projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Siedlisko na 2013 rok
  • projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlisko na 2013 rok

Ogłoszenie konsultacji w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Siedlisko na 2013 r. oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlisko na 2013 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Siedlisko ogłasza konsultacje zgodnie z Uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

Nawigacja między stronami listy informacji