ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Siedlisko w formie wspierania realizacji zadania publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Siedlisko działając na podstawie Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011 r., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Siedlisko(Dz. Urz. WL 2011/48/932) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Siedlisko w formie wspierania realizacji zadania publicznego.

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 31 października 2012 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Czas przeprowadzenia konsultacji społecznych: 22.10.2012 r. do 31.10.2012 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z uchwałą w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej ogłaszam konsultacje:

projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 r.

Informacja o pracach przygotowawczych do opracowania „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Siedlisko rozpoczyna prace przygotowawcze do opracowania „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
Sferę zadań publicznych współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 10 grudnia 2010 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a obejmuje ona zadania min. w zakresie:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 r.

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Program współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. został przyjęty Uchwałą  Nr VI/58/2011 Rady Gminy Siedlisko. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art.5 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zmianami).

Program realizowany w Gminie Siedlisko  w 2011 r. przewidywał możliwość współpracy w zakresie:

"Mapa aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie Gminy Siedlisko

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu może wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

Co to jest organizacja pozarządowa? Pozarządowa – czyli niezależna od działalności rządu. Są to organizacje prywatne, organizacje działające społecznie, które nie są nastawione na osiąganie zysku. W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Niezbędne jest włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania Gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa.

Nawigacja między stronami listy informacji