ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sesja XXVI/2017

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Uchwała XXVI/171/2017 w sprawie cofnięcia wniosku o kontrolę konstytucyjności prawa z Trybunału Konstytucyjnego.
2. Uchwała NR XXVI/172 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
3. Uchwała Nr XXVI/173/2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz gminy Siedlisko.
4. Uchwała Nr XXVI/174/2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz gminy Siedlisko.
5. Uchwała Nr XXVI/175/2017 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

Sesja XXII/2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Uchwała Nr XXII/145/2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Siedlisko za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat a także trybu ich pobierania,
2. Uchwała Nr XXII/146/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2017,
3. Uchwała Nr XXII/147/2016 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Siedlisko
 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,
4. Uchwała Nr XXII/148/2016 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania
 z budżetu Gminy Siedlisko na rzecz Samorządowego Zakładu Budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług,
5. Uchwała Nr XXII/149/2016 w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
6. Uchwała Nr XXII/150/2016 w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku,
7. Uchwała Nr XXI/151/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok,
8. Uchwała Nr XXI/152/2016 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2017 rok
9. Uchwała Nr XXI/154/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn:” Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Siedlisko o nr: 004763F,004733F, 004764F, 004730F, 004719F”.

Sesja XXI/2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sesja XX/2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Uchwała Nr XX/131/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Siedlisko,
 
2. Uchwała Nr XX/132/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą,
 
3. Uchwała Nr XX/133/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji wspólnie z Gminami: Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Otyń, Nowa Sól-Miasto przedsięwzięć w ramach projektu pn.:” Przyjazna Komunikacja Publiczna- Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego”,
 
4. Uchwała Nr XX/134/2016 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Siedlisko,
 
5. Uchwała Nr XX/135/2016 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Siedlisku w sprawie zmiany do uchwały o utworzeniu zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Gospodarczy w Siedlisku z siedzibą w Siedlisku,
 
6. Uchwała Nr XX/136/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 
7. Uchwała Nr XX/137/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 
8. Uchwała Nr XX/138/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Nowosolskiego subObszaru.
 
9. Uchwała Nr XX/139/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
 
 

Sesja XIX/2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Uchwała Nr XIX/116/2016 w sprawie zawarcia przez  Gminę Siedlisko z gminami: Nowa Sól – Miasto,  Kożuchów, Nowa Sól, Otyń, Kolsko i Powiatem Nowosolskim Umowy o  Partnerstwie w sprawie współdziałania w realizacji zadań publicznych,
 
2. Uchwała Nr XIX/117/2016 w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Siedlisko oraz Gmin: Nowa Sól – Miasto, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Otyń,
 
3. Uchwała Nr XIX/118/2016 w sprawie zawarcia przez Gminę Siedlisko wspólnie z gminami: Nowa Sól – Miasto, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Otyń porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji powierzonych Gminie Nowa Sól - Miasto zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego
 
4. Uchwała Nr XIX/119/2016 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "SUBBUS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
 
5. Uchwała Nr XIX/120/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlisko.
 
6. Uchwała Nr XIX/121/2016 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siedlisko,
 
7. Uchwała Nr XIX/122/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siedlisko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 
8. Uchwała Nr XIX/123/2016 w sprawie zmiany do Uchwały Nr XVI/144/2000 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Gospodarczy z siedzibą w Siedlisku,
 
9. Uchwała Nr XIX/124/2016 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 
10. Uchwała Nr XIX/125/2016 w sprawie  zawarcia przez  Gminę Siedlisko porozumienia z Gminą Nowa Sól - Miasto w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Siedlisko opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Soli,
 
11. Uchwała Nr XIX/126/2016 w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlisku,
 
12. Uchwała Nr XIX/127/2016 w sprawie zawarcia przez Gminę Siedlisko wspólnie z gminami: Nowa Sól, Otyń, Sulechów, Zielona Góra, Czerwieńsk, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia przez gminę: Siedlisko, Nowa Sól, Otyń, Sulechów, Zielona Góra, Czerwieńsk, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą  Gminie Nowa Sól- Miasto zadań publicznych,
 
13. Uchwała Nr XIX/128/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej  Gminie Nowa Sól-Miasto w celu realizacji zadania inwestycyjnego budowy 10 przystani rzecznych pn” „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie”,
 
14. Uchwała Nr XIX/129/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XV/103/2016 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie  stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku.
 
15. Uchwała Nr XIX/130/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

Sesja XVIII/2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Uchwała Nr XVIII/111/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za rok 2015.
 
2. Uchwała Nr XVIII/112/2016 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Siedlisko za rok 2015.
 
3. Uchwała Nr XVIII/113/2016 w sprawie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlisko.

4. Uchwała Nr XVIII/114/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn: „ Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Siedlisko o nr: 004763F, 004733F, 004764F, 004730F, 004719F.
 
5. Uchwała Nr XVIII/115/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
 
Załączniki 1,2,3 są do uchwały Nr XVIII/115/2016

Sesja XVII/2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Uchwała Nr XVII/106/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
2. Uchwała Nr XVII/107/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
3. Uchwała Nr XVII/108/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/100/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Siedlisko.
4. Uchwała Nr XVII/109/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlisko na lata 2016-2029
5. Uchwała Nr XVII/110/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

Nawigacja między stronami listy informacji