ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sesja XI/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 października 2015 r.
  w sprawie opłaty targowej
 • Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 października 2015 r.
  w sprawie przekazania mienia komunalnego
 • Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 października 2015 r.
  w sprawie zmiany Statutu Gminy Siedlisko

Sesja X/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2015 r.
  w sprawie wyboru ławników do Sądów powszechnych
 2. Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2015 r.
  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 3. Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2015 r.
  w sprawie zawarcia porozumienia przez Gminę Siedlisko wspólnie z gminami: Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń, Nowa Sól-Miasto porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania publicznego pn: ”Przyjazna Komunikacja Publiczna w Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym”
 4. Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2015 r.
  w sprawie zawarcia porozumienia przez Gminę Siedlisko wspólnie z gminami: Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowa Sól-Miasto, Nowe Miasteczko, Otyń, Bytom Odrzański porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie zaplecza warsztatowo-technicznego dla operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowa Sól–Miasto
 5. Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2015 r.
  w sprawie zawarcia przez Gminę Siedlisko z Gminą Nowa Sól-Miasto porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania inwestycyjnego na budowę lokalnego centrum obsługi pasażerów w Gminie Siedlisko
 6. Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2015 r.
  w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Siedlisko oraz gmin: Nowe Miasteczko, Nowa Sół, Nowa Sół-Miasto, Bytom Odrzański, Kożuchówi Kolsko
 7. Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2015 r.
  w sprawie przekazania środków Finansowych na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli
 8. Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2015 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja IX/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie zaciągnięcia od komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
 2. Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
 3. Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 4. Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie przystąpienia gminy Siedlisko do stowarzyszeniapod nazwą "Stowarzyszenie Odra dla turystów"
 5. Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie wysokości i zasad otrzymywania zwrotu kosztów podrórzy służbowych dla sołtysów
 6. Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Siedlisko przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
 7. Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja VIII/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2015 r.
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za rok 2015
 2. Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2015 r.
  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Siedlisko za rok 2014
 3. Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2015 r.
  w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
 4. Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2015 r.
  w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Siedlisko
 5. Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2015 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja VII/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie ustalenia zasad zarządzania i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz uchwalenia regulaminu porządkowego cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Siedlisko
 • Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Siedlisko
 • Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlisko
 • Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/243/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
 • Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli
 • Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 • Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja VI/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 marca 2015 r.
  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1077/13 o powierzchni 0,0248 ha obręb Bielawy gmina Siedlisko stanowiącej własność Gminy Siedlisko w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 405 na rzecz Pana Tadeusza Swobodziana
 • Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 marca 2015 r.
  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 marca 2015 roku
  w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wodna Kraina" – LGR.
 • Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 marca 2015 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja V/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015 r.
  w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 • Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na obszarze Gminy Siedlisko i wyznaczenia inkasenta
 • Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27.02.2015 r.
  w sprawie zasad udzielania z budżetu gminy pomocy materialnej uczniom szkół publicznych
 • Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015 r.
  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015
 • Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015 roku
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja IV/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 lutego 2015 r.
  w sprawie powołania przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli

Sesja III/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr III/14/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 r.
  w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2015
 • Uchwała Nr III/15/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 r.
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlisko na 2015 rok
 • Uchwała Nr III/16/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 tycznia 2015 r
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Siedlisko na rok 2015
 • Uchwała Nr III/17/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Siedlisko z nia 21 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Siedlisko
 • Uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 r.
 • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniu pożarniczym strażaków Ochotniczych Staży Pożarnych w Gminie Siedlisko
 • Uchwała Nr III/19/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 roku
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków
 • Uchwała Nr III/20/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 roku
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego
 • Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 roku
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie parkingu przy przychodni oraz budowie parkingu przy pętli, zlokalizowanego przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli
 • Uchwała Nr III/22/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 roku
  w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy.
 • Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja II/2014

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siedlisko.
 • Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie powołania Komisji Gospodarczej
 • Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie powołania Komisji Społecznej
 • Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2015
 • Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Siedlisko.
 • Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2015 rok
 • Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlisko na lata 2015–2029.
 • Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok

Nawigacja między stronami listy informacji