ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sesja IX/2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-21 20:36:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie zaciągnięcia od komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
 2. Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
 3. Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 4. Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie przystąpienia gminy Siedlisko do stowarzyszeniapod nazwą "Stowarzyszenie Odra dla turystów"
 5. Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie wysokości i zasad otrzymywania zwrotu kosztów podrórzy służbowych dla sołtysów
 6. Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Siedlisko przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
 7. Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja VIII/2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-21 20:34:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2015 r.
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za rok 2015
 2. Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2015 r.
  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Siedlisko za rok 2014
 3. Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2015 r.
  w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
 4. Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2015 r.
  w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Siedlisko
 5. Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2015 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja VII/2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-16 10:10:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie ustalenia zasad zarządzania i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz uchwalenia regulaminu porządkowego cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Siedlisko
 • Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Siedlisko
 • Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlisko
 • Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/243/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
 • Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli
 • Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 • Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja VI/2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-14 14:45:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 marca 2015 r.
  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1077/13 o powierzchni 0,0248 ha obręb Bielawy gmina Siedlisko stanowiącej własność Gminy Siedlisko w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 405 na rzecz Pana Tadeusza Swobodziana
 • Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 marca 2015 r.
  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 marca 2015 roku
  w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wodna Kraina" – LGR.
 • Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 marca 2015 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja V/2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-14 14:43:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015 r.
  w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 • Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na obszarze Gminy Siedlisko i wyznaczenia inkasenta
 • Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27.02.2015 r.
  w sprawie zasad udzielania z budżetu gminy pomocy materialnej uczniom szkół publicznych
 • Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015 r.
  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015
 • Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015 roku
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja IV/2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-14 14:40:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 lutego 2015 r.
  w sprawie powołania przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli

Sesja III/2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-14 14:37:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr III/14/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 r.
  w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2015
 • Uchwała Nr III/15/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 r.
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlisko na 2015 rok
 • Uchwała Nr III/16/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 tycznia 2015 r
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Siedlisko na rok 2015
 • Uchwała Nr III/17/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Siedlisko z nia 21 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Siedlisko
 • Uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 r.
 • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniu pożarniczym strażaków Ochotniczych Staży Pożarnych w Gminie Siedlisko
 • Uchwała Nr III/19/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 roku
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków
 • Uchwała Nr III/20/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 roku
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego
 • Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 roku
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie parkingu przy przychodni oraz budowie parkingu przy pętli, zlokalizowanego przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli
 • Uchwała Nr III/22/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 roku
  w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy.
 • Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja II/2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-14 14:34:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siedlisko.
 • Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie powołania Komisji Gospodarczej
 • Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie powołania Komisji Społecznej
 • Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2015
 • Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Siedlisko.
 • Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2015 rok
 • Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlisko na lata 2015–2029.
 • Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok

Sesja I/2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-14 14:31:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 1 grudnia 2014 r.
  w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Siedlisko.
 • Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 1 grudnia 2014 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Gminy Siedlisko
 • Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 1 grudnia 2014 r.
  w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach w-ce przewodniczącego Rady Gminy Siedlisko
 • Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 1 grudnia 2014 r.
  w sprawie wyboru w-ce Przewodniczącej Rady Gminy Siedlisko

Sesja Nr XXXII z dnia 30 czerwca 2014 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-09-16 09:49:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr XXXII/222/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2013 r.
 • Uchwała Nr XXXII/223/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Siedlisko za rok 2013.
 • Uchwała Nr XXXII/224/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie opinii projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Siedlisko.
 • Uchwała Nr XXXII/225/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 r. - uchylono w całości.
 • Uchwała Nr XXXII/226/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
  • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/226/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 roku.
  • Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/226/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 roku.
  • Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/226/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 roku.
 • Uchwała Nr XXXII/227/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlisko na lata 2014–2029.
  • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/227/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 roku.
  • Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/227/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 roku.
  • Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/227/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2014-06-30 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Kieczur Data wprowadzenia do BIP 2014-09-16 09:49:05
Wprowadził informację do BIP: Michał Szymczak Data udostępnienia informacji: 2014-09-16 10:01:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-11 13:19:12
Artykuł był wyświetlony: 1398 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu