ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sesja XIII/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie zawarcia przez gminę Siedlisko z gminami: Nowa Sól-Miasto, Kożuchów, Nowa Sól, Otyń, Kolsko i Powiatem Nowosolskim Umowy Partnerskiej w sprawie współdziałania w realizacji zadań publicznych
 2. Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie zawarcia przez gminę Siedlisko z gminami: Nowa Sól-Miasto, Kożuchów, Nowa Sól, Otyń, Kolsko i Powiatem Nowosolskim Umowy Szczegółowej w sprawie powierzenia przez Gminę Kożuchów, Nowa Sól, Otyń, Siedlisko, Kolsko, Powiat Nowosolski Gminie Nowa Sól-Miasto realizacji zadań publicznych
 3. Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie zawarcia przez Gminę Siedlisko wspólnie z gminami: Nowa Sól-Miasto, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Otyń porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania publicznego
 4. Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1077/18 o powierzchni 0,0578 ha obręb Bielawy gmina Siedlisko stanowiącej własność Gminy Siedlisko w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 402 na rzecz Państwa Anny i Kazimierza Frankowskich z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu
 5. Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Siedlisko na lata 2015-2020”
 6. Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bielawy i Kierzno stanowiących sołectwo Bielawy na lata 2015-2020”
 7. Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie zwolnienie Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 10.150,00 zł(słownie: dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt zł 00/100) do budżetu Gminy Siedlisko na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2015
 8. Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku,
 9. Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2016,
 10. Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie przyjęcie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siedlisko na lata 2016-2025”
 11. Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok
 12. Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2016 rok
 13. Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlisko na lata 2016-2029

Sesja XII/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 listopada 2015 r.
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 listopada 2015 r.
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 listopada 2015 r.
  w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
 • Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 listopada 2015 r.
  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Siedlisko
 • Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 listopada 2015 r.
  w sprawie dopłat do taryfy K1 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Siedlisko
 • Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 listopada 2015 r.
  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
 • Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 listopada 2015 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja XI/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 października 2015 r.
  w sprawie opłaty targowej
 • Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 października 2015 r.
  w sprawie przekazania mienia komunalnego
 • Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 października 2015 r.
  w sprawie zmiany Statutu Gminy Siedlisko

Sesja X/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2015 r.
  w sprawie wyboru ławników do Sądów powszechnych
 2. Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2015 r.
  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 3. Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2015 r.
  w sprawie zawarcia porozumienia przez Gminę Siedlisko wspólnie z gminami: Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń, Nowa Sól-Miasto porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania publicznego pn: ”Przyjazna Komunikacja Publiczna w Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym”
 4. Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2015 r.
  w sprawie zawarcia porozumienia przez Gminę Siedlisko wspólnie z gminami: Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowa Sól-Miasto, Nowe Miasteczko, Otyń, Bytom Odrzański porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie zaplecza warsztatowo-technicznego dla operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowa Sól–Miasto
 5. Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2015 r.
  w sprawie zawarcia przez Gminę Siedlisko z Gminą Nowa Sól-Miasto porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania inwestycyjnego na budowę lokalnego centrum obsługi pasażerów w Gminie Siedlisko
 6. Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2015 r.
  w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Siedlisko oraz gmin: Nowe Miasteczko, Nowa Sół, Nowa Sół-Miasto, Bytom Odrzański, Kożuchówi Kolsko
 7. Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2015 r.
  w sprawie przekazania środków Finansowych na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli
 8. Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2015 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja IX/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie zaciągnięcia od komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
 2. Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
 3. Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 4. Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie przystąpienia gminy Siedlisko do stowarzyszeniapod nazwą "Stowarzyszenie Odra dla turystów"
 5. Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie wysokości i zasad otrzymywania zwrotu kosztów podrórzy służbowych dla sołtysów
 6. Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Siedlisko przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
 7. Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja VIII/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2015 r.
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za rok 2015
 2. Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2015 r.
  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Siedlisko za rok 2014
 3. Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2015 r.
  w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
 4. Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2015 r.
  w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Siedlisko
 5. Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2015 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja VII/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie ustalenia zasad zarządzania i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz uchwalenia regulaminu porządkowego cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Siedlisko
 • Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Siedlisko
 • Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlisko
 • Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/243/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
 • Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli
 • Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 • Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja VI/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 marca 2015 r.
  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1077/13 o powierzchni 0,0248 ha obręb Bielawy gmina Siedlisko stanowiącej własność Gminy Siedlisko w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 405 na rzecz Pana Tadeusza Swobodziana
 • Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 marca 2015 r.
  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 marca 2015 roku
  w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wodna Kraina" – LGR.
 • Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 marca 2015 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja V/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015 r.
  w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 • Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na obszarze Gminy Siedlisko i wyznaczenia inkasenta
 • Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27.02.2015 r.
  w sprawie zasad udzielania z budżetu gminy pomocy materialnej uczniom szkół publicznych
 • Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015 r.
  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015
 • Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015 roku
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja IV/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 lutego 2015 r.
  w sprawie powołania przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli

Nawigacja między stronami listy informacji