ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-06 12:17:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
 
Podstawa: USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59)
 
Art. 131. 1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1,
niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej
szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące
kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
 
 
Podstawa: Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 12 kwietnia 2016 r.
 
§ 1
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole albo inna forma wychowania przedszkolnego, dla której organem prowadzącym jest Gmina Siedlisko, nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) Kandydat do przedszkola objęty jest obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja – 5 punktów,
2) Rodzina jest w trudnej sytuacji losowej( rodzinne zdarzenie losowe) lub zdrowotnej( ciężka lub przewlekła choroba jednego z rodziców) – 5 punktów,
3) Oboje rodziców(lub rodzic samotny) pracują lub studiują w trybie dziennym – 5 punktów,
4) Rodzeństwo kandydata do przedszkola kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu – 5 punktów,
5) Kandydat do przedszkola posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 5 punktów,
6) Kandydat do przedszkola, którego rodzina jest objęta nadzorem kuratorskim- 5 punktów.
 
§ 2
1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 są zaświadczenia lub oświadczenia rodziców/rodzica/prawnych opiekunów.
2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Zarządzenie nr 0050.10.2016 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 22 lutego 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-24 20:16:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlisko.

Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siedlisku z dnia 28 lutego 2014 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-05 20:08:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji kandydatów do Przedszkola Publicznego w Siedlisku

 
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu