ˆ

Organizacje pozarządowe

Szczegóły informacji

Program współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-18 20:37:29 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-18 20:38:14 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 14.09.2017 r.
 
INFORMACJA
 
Uprzejmie informujemy, że Gmina Siedlisko rozpoczęła prace przygotowawcze do opracowania „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi  oraz  pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
Sferę zadań publicznych współpracy Gminy z organizacjami  pozarządowymi określa ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a obejmuje ona zadania min. w zakresie:
1/ pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2/ podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
3/ ochrony i promocji zdrowia,
4/ działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5/ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
6/ działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
7/ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
8/ nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
9/ wypoczynku dzieci i młodzieży,
10/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
11/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
12/ pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
13/ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
Prosi się wszystkich zainteresowanych o pisemne zgłaszanie do dnia 16 października 2017 r. propozycji zadań i kierunków działania do realizacji na 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kaczanowska Data wytworzenia informacji: 2017-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kaczanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-18 20:37:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-18 20:38:14
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-18 20:38:14
Artykuł był wyświetlony: 3088 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko