Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Organizacje pozarządowe

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

Informacja ogłoszona dnia 2018-01-23 18:32:26 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt  Gminy Siedlisko działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Siedlisko (Dz. Urz. WL 2011/48/932 ze zmianami)  ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Siedlisko w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.
I.   Rodzaj zadania:
Konkurs ofert dotyczy zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Siedlisko, w tym popularyzacja współzawodnictwa sportowego i opieka nad grupami piłki nożnej działającymi na terenie Gminy Siedlisko pn.”Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie grup piłki nożnej oraz promocja sportu w środowisku wiejskim.”
II.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
realizacja zadania w formie wsparcia z przeznaczeniem dotacji w wysokości 40.000,00zł  (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),
III. Zasady przyznania dotacji:
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. Poz. 1817) które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Siedlisko i na terenie Gminy Siedlisko.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie oferty na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r., poz.1300).
3.  Do oferty należy dołączyć:
-  kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
-  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
-  aktualny odpis statutu,
-  aktualną listę zawodników; zespołów dorosłych i dzieci.
W przypadku złożenia kserokopii w/w dokumentów, osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
4.  Oferty, podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie grup piłki nożnej oraz promocja sportu w środowisku wiejskim.”
5. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot biorący udział w konkursie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z jego realizacji.
7. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w  formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
8. Zlecenie zadania i wsparcie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                         o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
9. Warunki przekazania dotacji zostaną określone  ww. umowie.
10. Wójt Gminy Siedlisko może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
IV.  Terminy i warunki realizacji zadania:
1.  Zadanie winno być wykonane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018r.
2.   Podmiot realizujący zadanie umożliwi w każdym czasie, służbom upoważnionym przez Wójta Gminy, przeprowadzenie kontroli z realizacji zadania oraz sposobu wykorzystania środków.
3.  Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami, w zakresie opisanym w ofercie.
4.  Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
5.  Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania każdorazowo określone będą
w zawartych umowach.
6. Zleceniobiorcy zobowiązani są do:
- wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,
-sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania w terminie określonym w umowie,
- dostarczania na wezwanie komisji powołanej do oceny i kontroli zadania oryginałów dokumentów ( rachunków i faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
7. W przypadku wspierania realizacji zadania kwota dotacji nie może przekroczyć 95% kosztów projektu.
V.  Termin składania ofert:
1. Oferty należy złożyć do 21 lutego 2018r. do godz. 15ºº w Sekretariacie Urzędu Gminy w Siedlisku, ul. Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, lub przesłać pocztą na podany powyżej adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.
2.  Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
VI.  Termin, kryteria i tryb wyboru oferty
1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 7 dni od daty końcowego terminu składania ofert.
2. Oferty ocenia Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy pod względem formalnym i merytorycznym  :
a) w pierwszym etapie konkursu Komisja konkursowa:
- stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,
- otwiera koperty z ofertami i sprawdza wymogi formalne,
b) w drugim etapie Konkursu Komisja konkursowa:
- analizuje merytoryczną zawartość ofert,
- dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i przedkłada ją do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
3. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja konkursowa w szczególności bierze pod uwagę:
- deklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
- możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę,
- ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów w realizacji do zakresu rzeczowego zadania w tym wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w przypadku wsparcia zadania – udział środków własnych oferenta lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
- ocenę realizacji zadań zleconych wnioskodawcy w latach poprzednich, zwłaszcza uzyskanych efektów, spełnienia celów, rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
4. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
5.Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.
VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Gmina Siedlisko w 2017 r. na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej udzieliła wsparcia organizacjom pozarządowym w wysokości 45000,- zł, w 2018 r. na realizację zadania tego samego rodzaju przeznaczyła kwotę 40000,-zł.
 
WÓJT GMINY SIEDLISKO
/-/  DARIUSZ STRAUS
 
Siedlisko, 22 stycznia 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-23 18:32:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-23 18:32:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-23 18:32:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3682 raz(y)