ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w czynnościach związanych z ich opracowaniem.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-11-07 21:37:48 Informacja ogłoszona dnia 2017-11-07 21:40:27 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 07.11.2017r.
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości szacunkowej
POWYŻEJ  50 000 PLN NETTO DO KWOTY NIEPRZEKRACZAJĄCEJ
RÓWNOWARTOŚCI  30 000 EURO NETTO
 
Podstawa prawna : art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
 
Zamawiający : Gmina Siedlisko, ul. Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko
tel./fax 68 3883218
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w czynnościach związanych z ich opracowaniem.
2. Zakres opracowania:
1) Studium sporządzone zostanie dla obszaru w granicach administracyjnych gminy zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/184/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2017r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko”.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz udział w czynnościach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy:
a) przygotowanie opracowania ekofizjograficznego zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych,
b) przygotowanie zawiadomień właściwych organów i instytucji o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko
c) opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej, uwzględniającej w szczególności: stan użytkowania, zagospodarowania i zainwestowania terenu gminy oraz stan infrastruktury technicznej i komunikacyjnej a także strukturę własnościową,
d) analiza i ocena stanu istniejącego – diagnoza. Ocena stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego oraz istniejących uwarunkowań środowiskowych, kulturowych i formalno-prawnych. Diagnoza stanu istniejącego winna składać się z części tekstowej i graficznej,
e) organizacja spotkań w każdym  sołectwie z udziałem urbanisty oraz analiza złożonych wniosków do studium oraz przygotowanie wstępnej propozycji ich rozpatrzenia,
f) opracowanie koncepcji projektu studium, z uwzględnieniem wniosków złożonych do studium, które wstępnie zostały pozytywnie rozpatrzone,
g) prezentacja koncepcji studium władzom gminy,
h) przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko,
i) przygotowanie projektu studium z uwzględnieniem uwag gminy,
j) prezentacja projektu studium na posiedzeniu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i uzyskanie wymaganej opinii,
k)przygotowanie projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko, do uzgodnień i opinii wraz z wystąpieniami o uzgodnienia i opinie do właściwych organów i instytucji. Projekt studium należy dostarczyć Zamawiającemu we właściwej ilości egzemplarzy,
l) wprowadzenie zmian do projektu studium wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,
ł) przygotowanie studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu,  w tym do zamieszczenia na stronie internetowej urzędu gminy oraz przygotowanie stosownych ogłoszeń/obwieszczeń o wyłożeniu ww. dokumentów do publicznego wglądu,
m) obsługa wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu, wymagana pełna dyspozycyjność oraz obecność projektanta lub przedstawiciela wykonawcy podczas godzin udostępniania projektu studium, przynajmniej raz w tygodniu, ale nie mniej niż 3 razy w okresie wyłożenia projektu.
n) prezentacja projektu podczas dyskusji publicznej,
o) analiza złożonych uwag (także przygotowana graficznie) wraz z opracowaniem propozycji ich rozstrzygnięcia i przedłożenia tych propozycji władzom gminy,
p) wprowadzenie zmian do projektu studium wynikających ze sposobu rozpatrzenia uwag oraz prezentacja projektu studium władzom gminy,
r) ponowienie czynności proceduralnych w niezbędnym zakresie wynikające ze sposobu rozpatrzenia uwag, o ile zaistnieje taka konieczność,
s) przygotowanie do uchwalenia na sesję Rady Gminy projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlisko wraz z wymaganymi załącznikami tj. tekstem i rysunkiem studium oraz listą nieuwzględnionych uwag wraz z rozstrzygnięciem,
t) przygotowanie dokumentacji prac planistycznych w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawa (w oryginale i w kopi oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF),
u) w przypadku stwierdzenia przez Radę Gminy konieczności dokonania zmian w przedłożonym projekcie studium, w tym także wynikających z uwzględnienia odrzuconych uwag, ponownie czynności w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian,
w) równoległe prowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. 2017 poz. 1405),
y)prezentowanie według potrzeb opracowanych materiałów na komisjach i sesjach Rady Gminy, a także na wezwanie Zlecającego, udzielania wyjaśnień przez przedstawiciela Wykonawcy, dot. sporządzanych opracowań i dokumentów formalno-prawnych w terminie określonym przez Zlecającego,
z) w przypadku zaskarżenia uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlisko, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przygotowanie pisma ustosunkowującego się do złożonej skargi oraz powtórzenie procedury w wymaganym zakresie.
5. Wszystkie etapy i elementy przedmiotu umowy winny być opracowane zgodnie z treścią uchwały Rady Gminy Siedlisko Nr XXVIII/184/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. oraz procedurami i problematyką określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017r. Poz. 1073 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu  projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004r. Nr 118 poz. 1233) i ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. Poz. 1405) , a także winny być opracowane zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach, normach zgodnie ze sztuką urbanistyczną.
6. Należy wykonać:
1) projekt studium wraz z wymaganymi załącznikami spełniającymi wymagania § 4 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu  projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004r. Nr 118 poz. 1233) należy wykonać w trzech egzemplarzach  oraz w wersji elektronicznej.
2) Uchwałę w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlisko – 2 egz.,
3) Studium w postaci wydruku zawierającym:
- 5 egz. teksty studium, w tym 2 egz. trwale oprawione,
- 3 egz. rysunków studium – wydruki kolorowe w skali 1:20 000
- 1 egz. rysunku studium – wydruk kolorowy w skali 1: 10 000, zalaminowany i obity z możliwością powieszenia.
4) Studium w wersji cyfrowej na płycie CD – 2 szt. zawierające:
- tekst studium,
-  część graficzną stanowiącą rysunki studium w barwnej grafice sporządzone w formacie plików grafiki wektorowej shape z uwzględnieniem uzgodnionego z Zamawiającym  rozwarstwienia i wytycznych dotyczących sposobu wykonania projektu studium, umożliwiających zasilenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Siedlisko oraz w formatach jpg, pdf w rozdzielności nie mniejszej niż 600dpi,
5) Opracowanie ekofizjograficzne w formatach doc, docx, pdf, a w przypadku załączników graficznych również w formacie shp oraz jpg, pdf o rozdzielności nie mniejszej niż 600dpi, w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej) na nośnikach elektronicznych,
6) prognoza oddziaływania na środowisko w formatach doc, docx, pdf, a w przypadku załączników graficznych również w formacie shp oraz jpg, pdf o rozdzielności nie mniejszej niż 600dpi, w ilości wynikającej z procedury formalno-prawnej  w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej) na nośnikach elektronicznych zarówno do opiniowania i uzgodnień jak i do wyłożenia do publicznego wglądu w przypadku jej zmian wskutek opiniowania i uzgodnień, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego,
7) uzasadnienie oraz podsumowanie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w formatach doc, docx, pdf, w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej) na nośnikach elektronicznych,
8) Sumaryczne  zestawienie powierzchni poszczególnych obszarów określonych w studium, zbilansowane do 100% powierzchni całego obszaru opracowania. Powierzchnie należy podać w ha oraz w % z dokładnością do 0,1%,
9) Inwentaryzacja urbanistyczna, diagnoza stanu istniejącego – 2 egz., w tym 1 egz. w formie wydruku, 1 egz. w zapisie cyfrowym,
10) Inne materiały planistyczne sporządzone na potrzeby projektu studium oraz sporządzone na podstawie przepisów odrębnych, a także inne prace mające charakter pomocniczy, tj. analizy, koncepcje, projekty uchwał, materiały robocze, itp. - po 1 egz.
11) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu rzeczowo-organizacyjnego.
3. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ): 74251000-3
4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
- osobiście w siedzibie zamawiającego : Urząd Gminy w Siedlisku, ul. Plac Zamkowy 6,
67-112 Siedlisko, w punkcie informacyjnym,
- drogą pocztową na adres jw z oznaczeniem koperty ( Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w czynnościach związanych z ich opracowaniem).
 - faksem na numer 68 3883218
- e-mail :
Ostateczny termin składania ofert: 21.11.2017r.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,
- inne dokumenty: wykazanie się doświadczeniem zawodowym polegającym na realizacji co najmniej jednego opracowania studium lub zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, udokumentowane referencjami (wzór zał. nr 2).
 
Uwaga:
Dokumenty, należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) wykonawcy podpisującego ofertę.
 
5. Termin realizacji zamówienia:od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2018r.
6. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium :100% cena
Informuję, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oraz, że oferta będzie spełniać wszystkie wymogi określone w zaproszeniu do złożenia ofert.
7. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 8.00 do godz. 15.00 w siedzibie zamawiającego lub pod numerem faks 68 3883218,
lub e-mail: sprawy proceduralne,
– sprawy merytoryczne
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie, prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Załączniki:
- formularz oferty, zał. nr 1
- wykaz wykonanych usług, zał. nr 2
- projekt umowy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Wygiera Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Wygiera Data wprowadzenia do BIP 2017-11-07 21:37:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 21:40:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-24 09:36:29
Artykuł był wyświetlony: 17215 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko