ˆ

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Szczegóły informacji

Karta Usług

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-05-31 17:50:57 Informacja ogłoszona dnia 2016-05-31 17:52:00 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
  • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), Uchwała nr XXX/219/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 3 czerwca 2014 r.
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wraz z klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"
  • Dokumentację potwierdzającą posiadanie odpowiednio urządzonej i wyposażonej bazy transportowej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych, sanitarnych i o ochronie środowiska, która powinna być nieruchomością ogrodzoną z placem o utwardzonej, nieprzepuszczalnej nawierzchni,
  • Dokumentację potwierdzającą gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
UWAGA! Kopie dokumentów należy poświadczyć „za zgodność z oryginałem"
Opłaty:
Opłata skarbowa uiszczana jest przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy O/Nowa Sól 85967400060000002044080001- zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2012 poz. 1282) opłata za wydanie zezwolenia wynosi 107,00 zł.
Miejsce złożenia wniosku:
Wniosek należy złożyć w punkcie obsługi mieszkańca w Urzędzie Gminy lub przesłać na adres: Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko.
Termin rozpatrzenia wniosku:
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Siedlisko.
Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy, lub sekretariacie referatu / wydziału prowadzącego sprawę.
Odbiór zaświadczenia może nastąpić w jednej z dwóch form:
  • osobiście przez wnioskodawcę;
  • za pośrednictwem poczty
 
Załącznik:
Wniosek.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Budzan Data wytworzenia informacji: 2016-05-31 17:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Budzan Data wprowadzenia do BIP 2016-05-31 17:50:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-05-31 17:52:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-05-31 17:59:51
Artykuł był wyświetlony: 941 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko