ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedlisku

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Data udostępnienia: 2019-02-26

Ogłoszono dnia: 2019-02-26 przez Danuta Kaczanowska

Termin składania dokumentów: 2019-03-29 00:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2019

Zlecający: Wójt Gminy Siedlisko

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe:
 3. co najmniej 3 letni staż pracy;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. brak ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1311);
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i organizacji działalności kulturalnej;
 2. umiejętność współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, stowarzyszeniami i sołectwami;
 3. znajomość przepisów prawnych: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych (w szczególności przepisów dotyczących gospodarki finansowej w instytucjach kultury), o organizowaniu imprez masowych oraz prawa zamówień publicznych;
 4. predyspozycje menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem, a także predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;
 5. znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. określanie struktury organizacyjnej zarządzanej jednostki, nadawanie ogólnego kierunku działalności oraz sprawowanie nadzoru nad tą działalnością.
 2. przedstawianie organizatorom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz projektów finansowych.
 3. składanie w imieniu zarządzanej jednostki oświadczenia woli, w tym zaciąganie zobowiązań i zarządzanie mieniem.
 4. czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi.
 5. pełnienie obowiązków pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 6. sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną.

V. Wymagane dokumenty:

 1. pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury;
 2. pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedlisku;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska dyrektora
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 stawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1311.).
 10. pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-29 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, w terminie  do dnia 29 marca 2019 r., na adres:
                        Urząd Gminy w Siedlisku
                        punkt informacyjny
                        67-112 Siedlisko
                        Plac Zamkowy 6
z dopiskiem:  dotyczy naboru na stanowisko „Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedlisku”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno- finansowymi działalności GOKiS-u, po uprzednim uzgodnieniu terminu udostępnienia dokumentów pod numerem telefonu 68 3883211 lub   w formie email: ug@siedlisko.pl
 2. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy powoła Komisje Konkursową. O terminie i miejscu postępowania konkursowego uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie.
 3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Siedlisko oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Siedlisku.
 4. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do 21 dni po upływie terminu składania ofert. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, nr telefonu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kaczanowska Data wytworzenia informacji: 2019-02-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kaczanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-26 07:11:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-02-26 07:12:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-04-16 05:32:44
Artykuł był wyświetlony: 596 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu