ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Samorządowego Zakładu Gospodarczego w Siedlisku

Miejsce pracy: Samorządowy Zakład Budżetowy

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Samorządowy Zakład Budżetowy

Data udostępnienia: 2019-03-06

Ogłoszono dnia: 2019-03-06 przez Danuta Kaczanowska

Termin składania dokumentów: 2019-03-22 00:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2019

Zlecający: Wójt Gminy Siedlisko

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe
 2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
 3. Znajomość zagadnień związanych z budową i eksploatacją sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz drogownictwem.
 4. Umiejętność zarządzania zespołem,
 5. Umiejętność komunikacji i efektywnej organizacji czasu pracy.
 6. Znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie administracji publicznej i samorządu terytorialnego, w szczególności:
  • Ustawa o samorządzie gminnym
  • Ustawa o pracownikach samorządowych
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego
  • Ustawa o ochronie danych osobowych
  • Ustawa Prawo Wodne
  • Ustawa o drogach
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 8. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwa skarbowe,
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 10. Nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość aktów prawnych dotyczących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawo zamówień publicznych, Prawo ochrony środowiska, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,ustawy o gospodarce komunalnej ,ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, przepisów bhp i ppoż,
 2. Umiejętność kierowania pracą zespołu oraz samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji.
 3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierownika.
 4. Doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą komunalną.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Zakładu ,działanie w jego imieniu i reprezentowanie na zewnątrz.
 2. Dysponowanie i rozporządzanie środkami finansowymi oraz odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 3. Ustalenie planów rozwoju Zakładu.
 4. Opracowanie informacji i sprawozdań z działalności Zakładu.
 5. Współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy.
 6. Dbałość o dobre wyniki ekonomiczne zakładu.
 7. Zapewnienie właściwego wykorzystania powierzonego majątku zgodnie z przeznaczeniem izasadą racjonalnej gospodarki, zabezpieczenia majątku zakładu przed dewastacją, kradzieżą i pożarem.
 8. Zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych.
 9. Opracowanie regulaminu organizacyjnego zakładu, regulaminu pracy ,wynagrodzenia pracowników oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa niezbędnych do funkcjonowania Zakładu.
 10. Wykonywanie zadań z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników jednostki: organizowanie i kierowanie pracą, kontrola i ocena pracowników zatrudnionych w kierowanej jednostce, zapewnienie przestrzegania w Zakładzie prawa, porządku i dyscypliny pracy.
 11. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy związanych z funkcjonowaniem Zakładu,
 12. Podejmowanie decyzji dotyczących mienia Zakładu w porozumieniu z Wójtem Gminy.
 13. Przestrzeganie zasad gospodarki finansowej.
 14. Obsługa mieszkańców gminy w zakresie realizowanych zadań przez Zakład.
 15. Realizacja obowiązków objętych statutem Samorządowego Zakładu Budżetowego

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca biurowa i w terenie, w wymiarze 1 etatu. Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku . Budynek nieprzystosowany do podjazdu dla wózków inwalidzkich.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Siedlisku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie świadectw pracy
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 5. oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie, że kandydat nie byt skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-22 00:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku w terminie do dnia 22.03.2019 r.
c. Miejsce:
w Urzędzie Gminy w Siedlisku, 67-112 Siedlisko, Plac Zamkowy 6 - punkt informacyjny, do godz. 15.00, lub pocztą tradycyjną- liczy się data wpływu do urzędu.
Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kaczanowska Data wytworzenia informacji: 2019-03-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kaczanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-11 20:42:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-03-11 20:42:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-04-08 11:52:03
Artykuł był wyświetlony: 377 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu