ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 4/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. windykacji należności finansowych w Urzędzie Gminy Siedlisko

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Siedlisku

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy w Siedlisku

Data udostępnienia: 2019-08-30

Ogłoszono dnia: 2019-08-07 22:06:23 przez Danuta Kaczanowska

Termin składania dokumentów: 2019-08-30 00:00:00

Nr ogłoszenia: 4/2019

Zlecający: Wójt Gminy Siedlisko

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych zdefiniowanych  dla stanowisk urzędniczych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie  z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania oferowanego stanowiska.
 • znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego ,
 • biegła obsługa komputera w zakresie MS Office, w szczególności Exel, Word ,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie ewidencji analitycznej z zakresu podatków i opłat.
 • Prowadzenie ewidencji przypisów i odpisów należności z tytułu podatków i opłat
 • Uzgadnianie wpłat podatkowych z księgowością budżetową.
 • Sporządzanie postanowień o zarachowaniu wpłat na podatki.
 • Dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu dokonanych wpłat, powstałych nadpłat i zaległości podatkowych.
 • Rozliczanie inkasentów z pobranych wpłat.
 • Sporządzanie zestawień do listy wypłat dla inkasentów z tytułu pobranych wpłat.
 • Prowadzenie spraw z zakresu windykacji należności z tytułu podatków i opłat oraz współdziałanie w tym zakresie z urzędami skarbowymi.
 • Prowadzenie korespondencji wstępnej w sprawach egzekucji należności podatkowych, w tym zawiadamiania organu egzekucyjnego o wygaśnięciu należności lub zawieszeniu postępowania.
 • Prowadzenie postępowania przygotowawczego do postępowania sądowego w sprawach o zabezpieczenie należności podatkowych, w tym przygotowywanie wniosków o dokonanie wpisu hipotecznego.
 • Wydawanie zaświadczeń na żądanie podatników oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń.
 • Sporządzanie informacji o stanie i terminie realizacji dochodów z tytułu podatku rolnego do izb rolniczych oraz składanie dyspozycji przelewów w tym zakresie.
 • Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie zadań realizowanych na stanowisku.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Czas pracy: pełen wymiar – praca jednozmianowa, przeciętnie 40 godzin tygodniowo,  świadczona od poniedziałku do piątku.  Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.  Praca w budynku piętrowym, niedostosowanym  dla osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem (list motywacyjny),
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
4)  podpisane przez kandydata oświadczenie:
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-  że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
5) Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i kwestionariusz osobowy, powinny być własnoręcznie podpisane.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-30 00:00:00
b. Sposób:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze  ds.  windykacji należności finansowych
w Urzędzie Gminy  Siedlisko
c. Miejsce:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. (włącznie), do godz.15.00,
w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:
Urząd Gminy Siedlisko, Plac Zamkowy 6,  67-112 Siedlisko

VII. Informacje dodatkowe:

 • - kopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata
za zgodność z oryginałem,
- przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – do 13 września 2019 r.
- Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zakwalifikowanych do dalszego postępowania, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siedlisko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
- do następnego etapu naboru zapraszani będą telefonicznie lub droga elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-07 22:05:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-07 22:06:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-17 22:45:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
585 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony