ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko

Szczegóły informacji

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Wójt Gminy Siedlisko

Finansowanie: Gmina Siedlisko

Nr UZP: 515915-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-03-05 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-03-05 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-02-08 przez Bożena Wygiera

Treść:

Ogłoszenie nr 515915-N-2018 z dnia 2018-02-08 r.
Urząd Gminy w Siedlisku: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Siedlisko.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
 
Nazwa projektu lub programu  
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w
tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych
Nie
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:  
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Siedlisku, krajowy numer identyfikacyjny
97077038750000, ul. pl. Zamkowy  6 , 67112   Siedlisko, woj. lubuskie, państwo Polska, tel.
683 883 218, e-mail ug_siedlisko@wp.pl, faks 683 883 218.  
Adres strony internetowej (URL): www.siedlisko.pl  
Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
Tak  
www.siedlisko.pl
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak  
www.siedlisko.pl
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem
Nie
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie
Nie  
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca  
Adres:  
Urząd Gminy w Siedlisku, ul. Plac zamkowy 6, 67-112 Siedlisko
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Gminy Siedlisko.  
Numer referencyjny: ZP.27.271.1.2018  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla
zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko. Zadanie jest
współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
operacja typu „ Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w
tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 2. Zamówienie zostało podzielone
na dwa etapy: 2.1. I ETAP podzielony na dwie części: 1. Realizacja robót budowlanych pn:
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siedlisko, gmina Siedlisko. Wydajność
Stacji Uzdatniania Wody – 50 m3/h Przedmiot zamówienia obejmuje: Przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody- opis zakresu zamówienia a) w zakresie projektowania: • sporządzenie projektu
budowlanego w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo
budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz aktami niższego rzędu i ustawami
powiązanymi, • opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, • uzyskanie
niezbędnych warunków, opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi
ustawy Prawo budowlane, • wystąpienie w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego (jeśli wymagane) i decyzji pozwolenia na budowę i jej uzyskanie,
Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z
uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania
dokumentacji projektowej, • sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji
inwestycji, która stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji
Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia
Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
również szczegółowych wytycznych Zamawiającego niezbędnych do uzyskania pozwolenia na
budowę. b) na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej, zakres robót budowlanych
obejmuje: część konstrukcyjno – budowlana: • demontaż ściany szczytowej z płyt AC, • remont
pomieszczenia technicznego (wykonanie punktowych napraw tynków, posadzek, ułożenie płytek
ceramicznych na ścianach do wysokości 2 m, położenie płytek gresowych na posadzce,
pomalowanie pozostałych ścian i sufitu, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, • remont schodów
na zbiornikach wody czystej, • zasiek na opał – do rozbiórki. część technologiczna: • osadnik

popłuczyn – przebudowa i wyposażenie w komorę z zasuwą elektroenergetyczną, • dostawa,
montaż i uruchomienie filtrów pośpiesznych o średnicy DN1800 mm z wypełnienie w złoże
kwarcowo – katalityczne wraz z niezbędną armaturą – 4 kpl., • dostawa, montaż i uruchomienie
mieszacza wodno – powietrznego o średnicy DN1200 mm z wyposażeniem – 1 kpl., • dostawa,
montaż i uruchomienie zestawu do płukania filtrów – 1 kpl., • dostawa, montaż i uruchomienie
dmuchawy do płukania filtrów – 1 kpl., • montaż zestawu agregatów sprężarkowych (2 szt.) wraz
ze zbiornikiem sprężonego powietrza V = 1000l zasilającego mieszacz wodno-powietrzny oraz
armaturę sterowniczą, • dostawa, montaż i uruchomienie osuszacza powietrza – 2 szt., • dostawa,
montaż i uruchomienie rurociągów technologicznych wewnątrz obiektowych wykonanych ze stali
nierdzewnej 1,4301, • dostawa, montaż i uruchomienie zestawu do dezynfekcji wody roztworem
podchlorynu sodu – 1 kpl., • rurociągi technologiczne zewnętrzne z rur PE-HD wraz z niezbędną
armaturą. • dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania poziomami wody w istniejących
zbiornikach wody uzdatnionej. część elektryczna: • przebudowa instalacji elektrycznej (w tym
rozdzielnicę główną zasilająco sterowniczą) oraz wykonanie instalacji AKPiA (w tym rozdzielnicę
sterowniczą) w zakresie orurowania i armatury, okablowania i sterowania dla potrzeb
zainstalowanych nowych urządzeń, wizualizacja procesów technologicznych z przekazem poprzez
GPRS do miejsca wskazanego przez użytkownika obiektu, • dostosowanie rozdzielnicy sterowniczo
zasilającej przy istniejącym zestawie hydroforowym do nowego systemu sterowania i A K P i A •
dostosowanie zasilania obiektu w energię elektryczną do podłączenia spalinowego agregatu
prądotwórczego • wykonanie instalacji kontroli dostępu SSP (alarmowej) oraz monitoringu CCTV(
kamery)dla obiektów stacji uzdatniania wody z przekazem poprzez GPRS do miejsca wskazanego
przez użytkownika obiektu. zagospodarowanie terenu: • wymiana ogrodzenia wraz z montażem
nowej bramy i furtki, • drogi wewnętrzne, chodniki do przebudowy (podbudowa z tłucznia,
nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 8 cm). roboty demontażowe: • demontaż istniejących urządzeń,
orurowania, instalacji, itp., podlegających wymianie. c) dokumentację odbiorową, w tym: •
dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, • instrukcję eksploatacji SUW, • dokumentację techniczno-
ruchową projektowanych urządzeń, • instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż., •
protokół z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na
sprawdzenie osiągnięcia przez niego parametrów wody po uzdatnieniu, • dokumenty ze szkolenia
personelu w zakresie obsługi i konserwacji, • protokoły sprawdzeń i badań, • uzyskanie wszelkich
opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi,
niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektu (w tym m.in. opinię służb
sanitarnych, zgłoszenia urządzeń do dozoru technicznego, i inne). Wszystkie dokumenty muszą być
sporządzone lub przetłumaczone na język polski, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, jak również przez osoby uprawnione do sporządzania takich dokumentacji. Za błędy
wynikające z niewłaściwego tłumaczenia odpowiada Wykonawca. Zamówieniem objęty jest cały
zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz
przeprowadzenia rozruchu technologicznego SUW. Obiekt musi spełniać wszystkie wymagania w
zakresie: bhp, ochrony p.poż. i ochrony środowiska. SUW powinna być zautomatyzowana,
charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością
pracy. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i
analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów, a w szczególności
Projektu Budowlanego. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę
na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez
Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument
nie spełnia wymagań Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W szczególności Wykonawca uzyska
wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne

niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do rozruchu i
prób eksploatacyjnych oraz użytkowania. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez
Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. 2. Realizacja
robót budowlanych pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Klonowa,
Dębowa i Akacjowa w miejscowości Siedlisko gmina Siedlisko. Zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem decyzji pozwoleń na budowę/zgłoszeń (w tym z
niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, badaniami, ekspertyzami) i wykonanie robót
budowlanych oraz przeprowadzenie prób końcowych potwierdzających uzyskanie zamierzonego
efektu dla poszczególnych Kontraktów wchodzących w skład przedmiotowego Projektu. Zakres
robót stanowi zaprojektowanie i wybudowanie: • odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Dębowej
wraz z doprowadzeniem odcinków kanalizacji zakończonych studniami rewizyjnymi na posesji
dostawcy ścieków – odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych w systemie grawitacyjnym
do istniejącej w ulicy Klonowej kanalizacji sanitarnej; • odcinka sieci wodociągowej w ulicy
Dębowej wraz z odcinkami sieci wodociągowej do granic nieruchomości. • odcinka kanalizacji
sanitarnej w ulicy Klonowej wraz z doprowadzeniem odcinków kanalizacji zakończonych
studniami rewizyjnymi na posesji dostawcy ścieków; tłocznia ścieków wraz z rurociągiem
tłocznym i zasilaniem elektroenergetycznym – odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych w
systemie ciśnieniowym do projektowanego w ramach KONTRAKTU 3 rurociągu tłocznego w ulicy
Akacjowej; w chwili obecnej w miejscu planowanej tłoczni ścieków funkcjonuje zbiornik na ścieki,
który przewiduje się do likwidacji w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji; opróżnianie
zbiornika w chwili obecnej poprzez tabor asenizacyjny i wywóz ścieków na istniejącą
oczyszczalnię ścieków w Siedlisku; • odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej wraz z
odcinkami sieci wodociągowej do granic nieruchomości. • odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy
Akacjowej wraz z doprowadzeniem odcinków kanalizacji zakończonych studniami rewizyjnymi na
posesji dostawcy ścieków; tłocznia ścieków wraz z rurociągiem tłocznym i zasilaniem
elektroenergetycznym – odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych w systemie
ciśnieniowym do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Akacjowej; • odcinka sieci wodociągowej
w ulicy Akacjowej wraz z odcinkami sieci wodociągowej do granic nieruchomości. Szacunkowy
zakres rzeczowy inwestycji, która powstanie w wyniku realizacji projektu Kanalizacja sanitarna –
ul. Dębowa 1 Ø200 PVC-U kl. SN8 – odc. S34 – S29, L = 89,5 m 2 studnie kanalizacyjne Ø1200
mm (B-45), szt. 6 3 Ø200 PVC-U kl. SN8 – odc. S37 istn. – S35, L = 8,5 m 4 studnie kanalizacyjne
Ø1200 mm (B-45), szt. 2 5 Ø160 PVC-U, SN4 L = 61,0 m (przyłącza kanalizacyjne – 8 szt.) 6
Ø425 mm, szt. 10 Sieć wodociągowa – ul. Dębowa 1 Ø125 mm PE SDR 17, L = 119,5 m 2 Ø32
mm PE SDR 17, L = 29,5 m (przyłącza wodociągowe – 7 szt.) 3 HP80 (HP1) – szt. 1, Ø90 mm PE,
L = 2,0 m 4 zasuwa odcinająca DN110 – szt. 1 Kanalizacja sanitarna – ul. Klonowa 1 Ø200 PVC-U
kl. SN8 – odc. S22 – S11, L = 32,0 m 2 studnie kanalizacyjne Ø1200 mm (B-45), szt. 3 3 Ø160
PVC-U, SN4 L = 37,0 m (przyłącza kanalizacyjne – 5 szt.) 4 studnie kanalizacyjne Ø425 mm, szt. 5
5 tłocznia ścieków – szt. 1 (Q = 4,8 l/s, H = 25 m, N = 7 kW, 1P + 1R) 6 rurociąg tłoczny Ø90 mm
PE SDR 17, L = 65,0 m  Sieć wodociągowa – ul. Klonowa 1 Ø125 mm PE SDR 17, L = 144,0 m 2
Ø32 mm PE SDR 17, L = 28,0 m (przyłącza wodociągowe – 8 szt.) 3 HP80 (HP3) – szt. 1, Ø90 mm
PE, L = 3,0 m 4 zasuwa odcinająca DN110 – szt. 1  Kanalizacja sanitarna – ul. Akacjowa 1 Ø200
PVC-U kl. SN8 – odc. P1G – S10, L = 211,5 m 2 studnie kanalizacyjne Ø1200 mm (B-45), szt. 9 3
Ø160 PVC-U, SN4 L = 83,5 m (przyłącza kanalizacyjne – 9 szt.) 4 studnie kanalizacyjne Ø425
mm, szt. 9 5 tłocznia ścieków – szt. 1 (Q = 5,0 l/s, H = 26 m, N = 7 kW, 1P + 1R) 6 rurociąg tłoczny
Ø90 mm PE SDR 11, L = 591,0 m  Sieć wodociągowa – ul. Akacjowa 1 Ø125 mm PE SDR 17, L =
150,5 m 2 Ø32 mm PE SDR 17, L = 19,0 m (przyłącza wodociągowe – 6 szt.) 3 HP80 (HP5) – szt.
1, Ø90 mm PE, L = 5,5 m 3.2 II ETAP 1. Realizacja robót budowlanych pn: Przebudowa i
modernizacja oczyszczalni ścieków w Siedlisku Ogólny opis przedmiotu zamówienia Rzeczowy
zakres zamówienia • opracowanie dokumentacji realizacyjnej, • wykonanie przebudowy i
modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w Siedlisku o średniej przepustowości
hydraulicznej Qśrd = 130m3/d, • końcowe uruchomienie obiektu i przeszkolenie personelu
obsługowego. Wymagana do opracowania w zakresie zamówienia dokumentacja realizacyjna •

projekt budowlany przebudowy i modernizacji wraz z elementami projektów wykonawczych w
zakresie umożliwiającym wykonanie na jego podstawie robót objętych przedmiotem zamówienia, •
instrukcja eksploatacji technologicznej, • instrukcja eksploatacji systemu automatyki, • komplet
instrukcji w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 1 października 1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni
ścieków. Rzeczowy zakres robót Likwidacja: • piaskownika i kraty koszowej wraz z komorą;
Zmiana funkcji przeznaczenia: • pompowni ścieków surowych na zbiornik wyrównawczy ścieków
surowych, wraz z montażem systemu mieszania i tłoczenia ścieków, • komory
defostacji/denitryfikacji na komorę tlenowej stabilizacji osadu, wraz z montażem systemu
napowietrzania i mieszania osadów, • poletek osadowych na filtry żwirowe do awaryjnego
doczyszczania ścieków. Remont, przebudowa lub wymiana: • komory osadu czynnego: zwiększenie
objętości czynnej i całkowitej poprzez wykonanie nadbudowy ścian komory o ok. 1,5 m, • obiektów
budowlanych: zbiorników ścieków, komory osadu czynnego, osadnika wtórnego, pompowni
ścieków oczyszczonych, obiektów pomocniczych, • schodów i pomostów obsługowych komory
osadu czynnego oraz pozostałych, • systemu napowietrzania z dmuchawami systemu Roots'a i
rusztem drobno pęcherzykowym, • uzbrojenia osadnika wtórnego, • instalacji i sieci
technologicznych, • stacji dozowania reagentów, • systemu AKPiA i monitoringu, • dróg
operacyjnych, • ogrodzenia wraz z bramą wjazdową. Budowa i montaż nowoprojektowanych
instalacji i urządzeń: • tłoczni ścieków surowych, • budynku o powierzchni 50 – 60 m2
(mieszczącego: stację zlewczą, zintegrowane urządzenie do mechanicznego podczyszczania
ścieków, stację mechanicznego odwadniania osadów, zaplecze socjalne z węzłem sanitarnym), •
stacji zlewczej ścieków dowożonych, • zintegrowanego urządzenia do mechanicznego
podczyszczania ścieków, • pompowni ścieków z filtrów żwirowych • instalacji do mechanicznego
odwadniania osadów, Opis wymagań zamawiającego Wymagania dotyczące rozwiązania
projektowego: • Projekt budowlany przebudowy i modernizacji musi być przedłożony
zamawiającemu do pisemnej akceptacji warunkującej zgodę na podjęcie realizacji, • Wykaz
proponowanych do zastosowania urządzeń oraz armatury i aparatury kontrolno – pomiarowej musi
zostać przedłożony zamawiającemu do pisemnej akceptacji, • Rozwiązanie technologiczne
oczyszczalni musi być wyposażone w system automatycznego sterowania pracą zabezpieczony
możliwością manualnego sterowania pracą poszczególnych urządzeń lub ich kompatybilnych
zespołów. Poprzez automatyczną kontrolę i sterowanie procesami technologicznymi należy
rozumieć takie rozwiązanie, które bez bezpośredniej ingerencji obsługi pozwala co najmniej na
ciągłą kontrolę podstawowych parametrów pracy, • Rozwiązania uproszczone, dla których istnieją
uzasadnione podejrzenia, że mogą powodować problemy eksploatacyjne oraz związane z
trudnościami utrzymania stabilnych efektów pracy nie będą przez Zamawiającego zaakceptowane
Wymagania dotyczące warunków realizacji: • Wymagana realizacja z zachowaniem ciągłej
eksploatacji oczyszczalni bez wyłączania jej z ruchu, • Zastosowane rozwiązania przebudowy
oczyszczalni powinny eliminować konieczność przemieszczania mas ziemnych poza granice działki
zajętej obiektami zabudowy z wyjątkiem mas przeznaczonych do zewnętrznej utylizacji, • W
ramach robót związanych z przebudową i modernizacją wymagane jest wykonanie oznakowania
obiektów i instalacji w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 1 października 1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w
oczyszczalni ścieków. Zestawienie charakterystycznych parametrów określających wielkość
obiektu i zakres robót budowlanych Przepustowość i obciążenie oczyszczalni Oczyszczalnia
przyjmująca ścieki w średniej ilości Qdśr = 130 m3/d Rzeczywiste obciążenie hydrauliczne
oczyszczalni zmienne w granicach: Q = 60 – 150 m3/d Równoważna liczba mieszkańców
określająca średni ładunek przyjmowanych zanieczyszczeń: 1386 MR Przewidywany ładunek
doprowadzanych zanieczyszczeń: ŁBZT5 = 83,2 kgO2/d ŁChZT = 258,7 kgO2/d Łzawiesin =
256,1 kg/d Oczyszczalnia zajmuje teren o powierzchni F = 5345 m2 Łączna długość ogrodzenia L =
ok. 250,0 mb Powierzchnia zabudowy w granicach ogrodzenia Fz = ok. 3850m2 Zakres
zaplanowanych robót budowlanych Obiekty przeznaczone do likwidacji: • Krata koszowa oraz
piaskownik wraz z komorą: ◦ krata w konstrukcji stalowej wraz z żurawikiem o napędzie ręcznym

zainstalowana w studni z kręgów betonowych DN 1500 mm, ◦ piaskownik poziomy w konstrukcji
żelbetowej. Obiekty wymagające zmiany funkcji i przeznaczenia: • Zmiana komory czerpalnej
pompowni i pompowni na zbiornik wyrównawczy ścieków, • Zmiana komory defostacji i
denitryfikacji na komorę wydzielonej stabilizacji tlenowej osadów, spełniającą równocześnie
funkcję zbiornika homogenizacji osadów, • Zmiana poletek osadowych na filtry żwirowe do
oczyszczania ścieków oczyszczonych biologicznie. Remont, przebudowa i wymiana obiektów i
instalacji • Wykonanie nadbudowy ścian komory osadu czynnego o ok. 1,5 m, • Przebudowa
pomostów i schodów obsługowych, • Wymiana ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką.
Długość ok. 250 mb. Brama wjazdowa przesuwna, • Przebudowa wewnętrznych dróg operacyjnych
polegająca na zamianie nawierzchni żużlowej na betonowe płyty ażurowe, wypełnione żwirem, •
Remont wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni zbiorników żelbetowych z wykonaniem
zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych oraz chemopowłok powierzchni
wewnętrznych, po uprzednim wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji i określeniu stanu
technicznego, • Renowacja lub wymiana instalacji technologicznych po uprzednim wykonaniu
szczegółowej inwentaryzacji i określeniu stanu technicznego, • Renowacja lub wymiana instalacji
międzyobiektowych oraz odwadniających po uprzednim wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji i
określeniu stanu technicznego, • Niwelacja, zagospodarowanie oraz przywrócenie do stanu
pierwotnego terenu objętego przebudową, Budowa i montaż obiektów oraz urządzeń i instalacji
nowozaprojektowanych i nowowykonywanych • Dostawa i montaż kompletnej tłoczni ścieków
surowych. Wydajność robocza Qp = 1 do 10 m3/h. Wydajność podnoszenia do 8 m sł.w., • Budowa
budynku o powierzchni do 50 – 60 m2 mieszczącego: urządzenia odbiorcze stacji zlewczej,
sitopiaskownik, zintegrowany zespół urządzeń mechanicznego odwadniania osadów,
podrozdzielnię, podstawowe zaplecze socjalne z węzłem sanitarnym, • Dostawa i montaż instalacji
stacji zlewczej ścieków dostarczanych transportem asenizacyjnym o wydajności do 24 m3/h, •
Dostawa i montaż kompletnej instalacji do mechanicznego podczyszczania ścieków
(sitopiaskownika) o wydajności do 35 m3/h; • Dostawa i montaż urządzeń oraz instalacji
napowietrzania komory osadu czynnego oraz wydzielonej komory stabilizacji, • Dostawa i montaż
urządzeń oraz instalacji recyrkulacji zewnętrznej osadu, • Dostawa i montaż kompletnej pompowni
ścieków z filtrów żwirowych o wydajności 8 m3/h • Dostawa i montaż urządzeń oraz instalacji
odprowadzania osadu nadmiernego do komory stabilizacji, • Dostawa i montaż kompletnego
urządzenia i kompatybilnej instalacji do mechanicznego odwadniania osadów o wydajności 2 m3/h;
• Dostawa i montaż urządzeń oraz instalacji zasilania energetycznego, • Dostawa i montaż urządzeń
oraz instalacji automatycznego sterowania pracą oczyszczalni, • Dostawa i montaż urządzeń oraz
instalacji roztwarzania i dozowania reagentów, • Dostawa i montaż instalacji uzbrojenia
technologicznego osadnika wtórnego. Uruchomienie obiektu • Przeprowadzenie rozruchu
mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego, • Opracowanie wymaganych przepisami
szczegółowymi instrukcji, • Przeszkolenie personelu. Opis istniejących obiektów budowlanych
Krata koszowa Zamontowana w studni z kręgów betonowych DN 1500 mm, o głębokości 2,5 m.
Piaskownik poziomy Obiekt żelbetowy o wymiarach 2,5 x 0,4 x 0,35 m. Przepompownia ścieków
surowych Całkowicie zagłębiony w gruncie zamknięty zbiornik żelbetowy, zabezpieczony
wewnętrznie powłoką chemoodporną, o średnicy D = 4,8 m i głębokości H = 3,8 m. Komora
defosfatacji i denitryfikacji (dawny zbiornik retencyjny ścieków) Zamknięty zbiornik o konstrukcji
żelbetowej, zagłębiony w gruncie i obsypany skarpą, zabezpieczony wewnętrznie powłoką
chemoodporną, o średnicy D = 4,8 m i całkowitej głębokości H = 4,8 m. Komora tlenowa z komorą
przelewową Komora wykonana w konstrukcji żelbetowej, obsypana skarpą, zabezpieczona
powłoką chemoodporną o wymiarach: 6,0 x 6,0 m, głębokość całkowitej H=3,7m oraz czynnej h =
3,25 m Komora przelewowa o wymiarach 0,9 x 0,9 x 1,5 m. Osadnik wtórny Osadnik wykonany
jako zbiornik żelbetowy, obsypany skarpą, zabezpieczony powłoką chemoodporną o średnicy D =
4,8 m i głębokości całkowitej Hc = 5,85 m. Przepompownia ścieków oczyszczonych ze stacją
dmuchaw Przepompownia wykonana jako zbiornik żelbetowy posadowiony na poziomie terenu
złożony z dwóch komór: • komora ścieków oczyszczonych o wymiarach: 2,5 x 3,9 x 2,4m; • sucha
komora pomp i dmuchaw o wymiarach: 3,9 x 2,2 x 2,4m Komora zasuw (dawniej przepompownia

recyrkulacyjna osadu) Obiekt wykonany jako komora żelbetowa, obsypana skarpą, o wymiarach 2,7
x 1,5 x1,5m. Poletka osadowe oraz kwatera kompostowania Poletka wykonane z elementów
betonowych prefabrykowanych, pięć jednostek o wymiarach 10,0 x 5,0 m, zdrenowanych.
Posadowione na poziomie terenu, uszczelnione folią PEHD Kwatera kompostowania o wymiarach
10,0 x 5,0 m, zdrenowana, pokryta betonowymi płytami ażurowymi. Stacja dozowania reagentów
(dawna komora pomp pompowni ścieków surowych) Prostokątna komora żelbetowa, częściowo
zagłębiona w gruncie, o wymiarach wewnętrznych 3,5 x 2,9 x 2,5m Dyżurka Prostokątna komora
żelbetowa, częściowo obsypana skarpą, o wymiarach wewnętrznych 3,1 x 3,5 x 2,4 m Sieci
technologiczne Kanały grawitacyjne wykonane z PVC-U, rurociągi ciśnieniowe z PEHD. Wylot do
rowu otwartego (obiekt nie objęty zakresem przebudowy) Betonowy, z elementów
prefabrykowanych. Określenie uwarunkowań wykonania przebudowy i modernizacji •
Oczyszczalnia w Siedlisku, niezależnie od funkcji podstawowej, będzie realizować zadania stacji
oczyszczania ścieków dostarczanych transportem asenizacyjnym. W praktyce oznacza to, że obiekt
będzie pracować ze zmiennym obciążeniem hydraulicznym oraz ładunkiem zanieczyszczeń; •
Szczegółowe założenia projektowe lub projekt budowlany przebudowy i modernizacji oraz wykaz
proponowanych do zastosowania urządzeń, armatury i aparatury kontrolno-pomiarowe, będą
przedstawione Zamawiającemu do pisemnej akceptacji; • Zamawiający ustanowi ryczałtowe
wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczenia Zamawiający proponuje
następujące elementy rozliczeniowe. Po wykonaniu i częściowym odbiorze dla których będą
dokonywane kolejne płatności jak następuje: ◦ dokumentacja realizacyjna; ◦ roboty budowlane,
uruchomienie oraz instrukcje – podział na elementy rozliczeniowe określony w umowie o
wykonanie. Zestawienie ogólnych i szczegółowych właściwości funkcjonalno – użytkowych
oczyszczalni i jej obiektów. • Wymagane efekty oczyszczania odpowiadające określonym w
pozwoleniu wodnoprawnym oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014
r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), •
Efekty przeróbki osadów muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) o odpadach oraz umożliwiać ich
zagospodarowanie w trybie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie
komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257), • Wymagane maksymalne wykorzystanie
istniejących zbiorników żelbetowych monolitycznych do realizacji procesów oczyszczania, • Ze
względu na eksploatowaną linię oczyszczania metodą osadu czynnego w układzie przepływowym
nie dopuszcza się zastosowania metody sekwencyjnej SBR, • Bezwzględnie wymagalne jest
stosowanie wydzielonej stabilizacji osadów. Wyklucza się zastosowanie stabilizacji symultanicznej,
• Wymagane jest wyposażenie komory napowietrzania osadu czynnego w ruszt napowietrzający
drobnopęcherzykowy wykonany z tworzyw sztucznych, z możliwością podnoszenia bez
konieczności opróżniania komory, • Wymagane jest zastosowanie rozwiązań umożliwiających
eksploatację oczyszczalni bez konieczności stałego przebywania personelu obsługowego.
Podstawowe wymagania technologiczne oraz obiektowe • Instalacja napowietrzająca oddzielna dla
układu przepływowego oczyszczania ścieków i dla układu przepływowego stabilizacji i
homogenizacji osadów zaopatrywana z oddzielnych dla obu układów urządzeń, • praca ciągła
instalacji usuwania osadu nadmiernego i recyrkulacji osadu powrotnego (recyrkulacji zewnętrznej),
z opomiarowaniem i regulacją wydajności, • instalacja reagentów dwufunkcyjna umożliwiająca
interwencyjne stosowanie w celu kondycjonowania osadu i korekty zasadowości, • układy
pompowe podnoszące samo-odwadniające się w okresach postojowych i przerw w pracy, •
przelewy odpływowe osadnika wtórnego z możliwością regulacji poziomu odpływowego oraz
poziomowania zmienionego w efekcie pracy, • instalacje: odbioru ścieków dostarczanych
transportem asenizacyjnym, podczyszczania mechanicznego oraz mechanicznego odwadniania
pracujące jako zespoły niezależne z sygnalizacją funkcji sterowniczych i stanów awaryjnych do
dyspozytorni, • poziomy obsługowe: zbiornika wyrównawczego, komory osadu czynnego oraz
komory stabilizacji zaopatrzone w doprowadzenie wody technologicznej płuczącej, odwadnialnej
na okres niskich temperatur. Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany za pomocą

Programu Funkcjonalno-Użytkowego (nazywanego dalej PFU), który stanowi załącznik nr 6 do
SIWZ Uwaga! Wykonawca będzie realizował zamówienie w czynnym obiekcie. Zastosowane
rozwiązania projektowe i organizacja robót powinny zabezpieczyć ciągłość pracy istniejącej stacji
uzdatniania wody w całym okresie realizacji zamówienia. Zaleca się , aby wykonawca dokonał
wizji lokalnej w terenie gdzie maja być wykonywane roboty budowlane oraz uzyskał na swoja
odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty. Wizja lokalna zostaje dokonana na koszt Wykonawcy. Zamawiający
informuje, że z uwagi na charakter zamówienia tj. zamówienie w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”
w opisie przedmiotu zamówienia nie ma możliwości określenia zakresu robót, które zostaną
przewidziane przez projektanta ( technologa) Wykonawcy w dokumentacji projektowej . Projektant
Wykonawcy na podstawie PFU powinien określić szczegóły dokumentacji projektowej określające
konieczne do wbudowania urządzenia oraz niezbędne do wykonania roboty budowlane, na
podstawie których Wykonawca wyceni cały przedmiot zamówienia. Jednocześnie Zamawiający
informuje , że przedmiot zamówienia nie będzie wykraczać poza przedmiot zamówienia określony
w SIWZ.  
 
II.5) Główny kod CPV: 45200000-9  
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45113000-2
45252100-9
45252122-9
45232410-9
45252127-4
45232152-2
45330000-9
45331000-6
45453000-7
45223000-6
45311000-0
45310000-3
45317100-3
45222000-9
45112710-5
45111291-4
45252200-0
71320000-7
71220000-6
71240000-2
45252126-7
45300000-0
45400000-1
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):  

Wartość bez VAT:  
Waluta:
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-31  
 
II.9) Informacje dodatkowe: przedmiot zamówienia należy zrealizować w całości do dnia
31.05.2019r. , w tym pierwszy etap I od dnia podpisania umowy do 6 miesięcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu
zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia
warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej. Warunek w
odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnej cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 1 500 0000,00 PLN  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co
najmniej dwie roboty budowlane o wartości 3 000 000,00 PLN każda, obejmujące swym zakresem
budowę, rozbudowę lub modernizację automatycznej stacji uzdatniania wody i oczyszczalnię
ścieków ,w tym jedną z tych robót w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości minimum
3.000.000.00 PLN. Stosownie do zapisu art. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ,przez
budowę , rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Wykonawca musi dysponować osobami na
stanowiskach ; - Zespół projektantów posiadający uprawnienia do projektowania w specjalnościach;
a. instalacyjno inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska , b. instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych c. instalacyjnej w zakresie elektro-energetycznym d. budowlane
w zakresie konstrukcyjno- budowlanych O doświadczeniu w projektowaniu obejmującym swym
zakresem budowę, rozbudowę lub modernizacje automatycznych stacji uzdatniania wody i
oczyszczalni ścieków co najmniej trzech obiektów o porównywalnym stopniu trudności i
złożoności. - Kierownika Budowy- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - Kierownika robót budowlanych uprawnienia
konstrukcyjno budowlane - Kierownika robót elektrycznych uprawnienia elektro-energetyczne

wydane zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywanie niektórych
zawodów regulowanych (Dz.U.2014 poz. 768) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześnie obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo Budowlane ( tekst jedn. Dz. U. Z 2016 poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.Z 2008 r.
Nr 63, poz 394) i należących do właściwej Izby samorządu zawodowego O doświadczeniu w
kierowaniu robotami obejmującym swym zakresem budowę, rozbudowę lub modernizacje
automatycznych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków co najmniej trzech obiektów o
porównywalnym stopniu trudności i złożoności. Technologa – Kierownika rozruchu – posiadającym
doświadczenie w kierowaniu minimum trzema rozruchami wybudowanych, rozbudowanych lub
zmodernizowanych automatycznych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Uwaga:
dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała kilka stanowisk wymienionych powyżej , pod
warunkiem posiadania stosownych uprawnień oraz doświadczenia.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
 
 
 
 
 
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy,Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: a) punkcie VII.2 ppkt. 1) i 2)
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) punkcie VII.2 ppkt. 3) składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby,
których dotyczą dokumenty, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1,2,3), zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem
lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed terminem składania ofert. 7. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać
następujące warunki: 1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2)
Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3) Oferta
winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. 1. ppkt. .2) dla każdego wykonawcy z osobna,
pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie
zamawiającego, o których mowa w pkt. 1. dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 2., 3., 4 składane są przez tego z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2)
ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 5 dni następujące oświadczenia i
dokumenty: warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnej cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 1 500 0000,00 PLN 4.
W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3)

ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 5 dni następujące oświadczenia i
dokumenty: 1) wykaz robót budowlanych, zał. nr 4 wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty, warunek zostanie spełniony gdy: Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym
okresie wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane o wartości 3000 000,00 PLN każda,
obejmujące swym zakresem budowę, rozbudowę lub modernizację automatycznej stacji uzdatniania
wody i oczyszczalnię ścieków ,w tym jedną z tych robót w formule zaprojektuj i wybuduj o
wartości minimum 3.000.000.00 PLN. Stosownie do zapisu art. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ,przez budowę, rozbudowę i nadadbudowę obiektu budowlanego. 2)Wykonawca musi
dysponować osobami na stanowiskach , zał. nr 5; - Zespół projektantów posiadający uprawnienia
do projektowania w specjalnościach; a. instalacyjno inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska ,
b. instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych c. instalacyjnej w zakresie
elektro-energetycznym d. budowlane w zakresie konstrukcyjno- budowlanych O doświadczeniu w
projektowaniu obejmującym swym zakresem budowę, rozbudowę lub modernizacje
automatycznych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków co najmniej trzech obiektów o
porównywalnym stopniu trudności i złożoności. - Kierownika Budowy- uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - Kierownika
robót budowlanych uprawnienia konstrukcyjno budowlane - Kierownika robót elektrycznych
uprawnienia elektro-energetyczne wydane zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu
dostępu do wykonywanie niektórych zawodów regulowanych (Dz.U.2014 poz. 768) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześnie
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane ( tekst jedn. Dz. U. Z 2016 poz. 290) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U.Z 2008 r. Nr 63, poz 394) i należących do właściwej Izby samorządu
zawodowego O doświadczeniu w kierowaniu robotami obejmującym swym zakresem budowę,
rozbudowę lub modernizacje automatycznych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków co
najmniej trzech obiektów o porównywalnym stopniu trudności i złożoności. Technologa –
Kierownika rozruchu – posiadającym doświadczenie w kierowaniu minimum trzema rozruchami
wybudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych automatycznych stacji uzdatniania wody i
oczyszczalni ścieków. Uwaga: dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała kilka stanowisk
wymienionych powyżej , pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień oraz doświadczenia.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oryginał dokumentu wadium, a w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód wpłacenia
wadium,Pełnomocnictwo, o ile umocowane prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z
przepisów prawa lub dokumentów rejestracyjnych,W terminie 3 dni od przekazania Informacji o

treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 7 do
SIWZ. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak  
Informacja na temat wadium  
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu
zamówienia w wysokości: 90 000,00 zł., (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych00/100) przed
upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie,
wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem
pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na
rachunek bankowy: BS Nowa Sól, nr rachunku: 74967400060000002044080005 z adnotacją:
"wadium -Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko”. kopię
przelewu należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje
na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku
bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej
niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie w siedzibie
zamawiającego pok. nr 15 w terminie do dnia 28 lutego 2018r. do godz. 10.00, a do oferty dołączyć
kserokopię. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno
zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty
kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W
przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium
(niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po
wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w
przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie
wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa
zamówień publicznych.
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawc&a

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Wygiera Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Wygiera Data wprowadzenia do BIP 2018-02-08 22:36:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-08 22:53:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 06:38:25
Artykuł był wyświetlony: 664 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu