ˆ

Aktualne

Szczegóły informacji

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Wójt Gminy Siedlisko

Finansowanie: Gmina Siedlisko

Nr UZP: 636967-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2018-01-15 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-01-15 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2017-12-29 przez Bożena Wygiera

Treść:

 
Ogłoszenie nr 636967-N-2017 z dnia 2017-12-29 r.
Urząd Gminy w Siedlisku: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Siedlisku, krajowy numer identyfikacyjny 97077038750000, ul. pl. Zamkowy  6 , 67112   Siedlisko, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 883 218, e-mail ug_siedlisko@wp.pl, faks 683 883 218.
Adres strony internetowej (URL): www.siedlisko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.siedlisko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.siedlisko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Siedlisku, plac Zamkowy 6,67-112 Siedlisko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko.
Numer referencyjny: ZP.27.271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „ Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 2. Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy: 2.1. I ETAP podzielony na dwie części: 1. Realizacja robót budowlanych pn: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siedlisko, gmina Siedlisko. Wydajność Stacji Uzdatniania Wody – 50 m3/h Przedmiot zamówienia obejmuje: a) w zakresie projektowania - sporządzenie projektu budowlanego w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz aktami niższego rzędu i ustawami powiązanymi, - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi ustawy Prawo budowlane, - wystąpienie w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (jeśli wymagane) i decyzji pozwolenia na budowę i jej uzyskanie, Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej, - sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji, która stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt wykonawczy Projekt wykonawczy powinien składać się z : 1. Projektu części technologiczno – sanitarnej, 2. Projektu konstrukcyjnego w zakresie remontu pomieszczenia hali filtrów, 3. Projektu elektrycznego z systemem sterowania (AKPiA), Rozpoczęcie jakiejkolwiek części robót będzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej. b) w zakresie robót budowlanych: część konstrukcyjno – budowlana: – demontaż ściany szczytowej z płyt AC, – remont pomieszczenia technicznego: • Ściany i sufity: Zbić wszystkie słabe i pomalowane na olejno tynki na ścianach i suficie, uzupełnić je jako cementowo-wapienne, w miejscach ewentualnego pozostawienia istniejących tynków usunąć farbę. Na ścianach do wysokości 2,0 m ułożyć płytki ceramiczne. Sufity i pozostałą część ścian przemalować 3 x farbami emulsyjnymi. • Posadzki: Na posadzce ułożyć płytki gresowe przeciwpoślizgowe ze sprawdzeniem jakości podłoża i wzmocnieniem jego środkiem utwardzającym powierzchnię. Posadzkę wykonać ze spadkiem 0,5% w kierunku wpustów podłogowych. Wpusty podłogowe do wymiany. • Stolarka okienna i drzwiowa Naprawa, uzupełnienie uszczelnień, oszklenia, malowanie – do uzgodnienia z Zamawiającym. Kolorystyka wnętrza: uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. - wykonanie nowych schodów na zbiornikach wody czystej • Uzupełnić ubytki zaprawą cementowo-wapienną, wzmocnić środkiem utwardzającym powierzchnię, • Zamontować barierkę ze stali nierdzewnej 1.4301 – zasiek na opał – do rozbiórki. - Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej – po osuszeniu i oczyszczeniu zbiorników spłukać wstępnie wodą pod ciśnieniem około 500 bar, następnie zastosować czyszczenie chemiczne lub piaskowanie, należy poddać analizie stan jego ścian, podłoża i stropu wyznaczając miejsca ubytków i uszkodzeń, osłabienia betonu, oraz efektów działania korozji. Wymagane będzie dokonanie odkuć i oczyszczenie miejsc ubytków, oczyszczenie zbrojenia (piaskowanie), ułożenie warstwy antykorozyjnej i zczepnej pasywującej zbrojenie oraz dokonanie uzupełnień. Wszelkiego rodzaju pęknięcia i przerwy w betonowaniu wypełnić należy żywicą poliuretanową metodą iniekcji wysokociśnieniowej (chyba,że ich ocena wymagać będzie innej technologii remontu) Następnie po uzyskaniu średniej przyczepności podłoża około 1,5 N/mm2 wewnętrzną powierzchnię zbiornika w miejscach tego wymagających, pokryć należy wodoszczelną okładziną natryskową polimero-cementową lub inną wodonieprzepuszczalną posiadającą atest higieniczny. Należy dokonać także wymiany pomostów i drabin na nowe ze stali nierdzewnej 1.4301 oraz wyposażenia i instalacji zgodnie z wymogami technologii wraz z przejściami murowymi. c) w zakresie robót technologicznych: – osadnik popłuczyn – przebudowa i wyposażenie w nową komorę Ø 600 z zasuwą pneumatyczna dwustronnego działania., – ujęcie wody – wyposażenie istniejących studni – szt. 2 w obudowy typu LANGE oraz nowe pompy o wydajności 50m3/h przy wysokości podnoszenia 30m. Zastosować wodomierze z nadajnikiem impulsów, Wyposażenie studni Fundament pod obudowę z betonu powinien być wyniesiony ponad poziom terenu o 10 cm. Zaleca się wykonanie podłoża betonowego wokół rury osłonowej do głębokości strefy przemarzania gruntu. Podłoże ma za zadanie optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury osłonowej studni. Podstawa obudowy powinna być dostosowana do zastosowanej obudowy. • Podstawa wykonana powinna być na konstrukcji stalowej ażurowej, obudowanej szczelną powłoką z laminatu poliestrowo-szklanego w całości wypełniona pianką poliuretanową stanowiącą ocieplenie podstawy. • Pokrywa powinna składać się z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego na konstrukcji stalowej. Przestrzeń pomiędzy elementami powinna być wypełniona warstwą ocieplającą z pianki poliuretanowej grubości 50 mm oraz ogrzewaniem i alarmem. • Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemożliwiającej przedostawanie się do wewnątrz obudowy wody deszczowej oraz owadów. Kominek należy ocieplić wkładką poliuretanową. • Przyjmuje się głowicę studni z orurowaniem o średnicach od 50mm do 150mm oraz kołnierzem obrotowym u góry głowicy umożliwiającym centryczne ustawienie wodomierza do podejścia rury wodociągowej. Płyta głowicy spoczywać powinna na uszczelce gumowej gr. min 5 mm zamocowanej do podstawy. Poza tym głowica powinna posiadać Manometr 0-1,6 MPa, wodomierz z nadajnikiem impulsów, Odcinek rurociągu ze stali nierdzewnej 1.4301 prosty za wodomierzem o długości, co najmniej L= 2D. Kolana hamburskie ze stali nierdzewnej 1.4301. Odcinek rurociągu ze stali nierdzewnej 1.4301 z zaworem czerpalnym. Zawór ten spełnia również rolę zaworu odpowietrzającego. Przepustnica zwrotna bez kołnierzowa. Nowa pompa zawieszona na rurociągach ze stali nierdzewnej. Wykonanie obudowy studni głębinowej w całości z laminatów poliestrowo-szklanych dla utrzymania wnętrza obudowy w wymaganych warunków sanitarnych. Strefy ochronne ujęć wody Teren strefy ochronnej należy trwale ogrodzić, a na ogrodzeniu w miejscu widocznym umieścić tablice informacyjne o strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej i zakazie wstępu osób postronnych. W obrębie tej strefy zabronione jest użytkowanie gruntu do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody, a w szczególności należy zapewnić: • wykonanie szczelnej obudowy studni, • odprowadzenie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły przedostawać się do urządzeń służących do poboru wody, • zagospodarowanie terenu zielenią, • ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych stale przy urządzeniach poboru wody. • Wykonać nową instalację kanalizacyjną z rur PVC litych • Wykonać nową instalację wodną z rur PP – dostawa, montaż i uruchomienie filtrów pośpiesznych o średnicy DN1800 mm 4 szt. z wypełnieniem w złoże kwarcowo – katalityczne wraz z niezbędną armaturą, Wypełnienie filtrów stanowić będzie złoże warstwowe o następujących parametrach: 1. warstwa podtrzymująca o granulacji 16÷32 mm do wysokości płaszcza, 2. warstwa podtrzymująca o granulacji 8÷16 mm i wysokości 10 cm, 3. warstwa podtrzymująca o granulacji 4÷8 mm i wysokości 10 cm, 4. warstwa podtrzymująca o granulacji 2÷4 mm i wysokości 10 cm, 5. warstwa podtrzymująca o granulacji 1,4÷2 mm i wysokości 10 cm, 6. piasek kwarcowy o granulacji 0,8÷1,4 mm i wysokości 50 cm, 7. masa aktywna (na bazie rud żelazowo-manganowych) o granulacji 1,0÷1,5 i wysokości 40cm 8. piasek kwarcowy o granulacji 0,8÷1,4 mm i wysokości do15 cm. Filtry wyposażyć w pływakowe automatyczne odpowietrzniki, dodatkowo filtry wyposażyć w odpowietrzniki ręczne. Filtry wyposażyć w armaturę regulacyjną – zastosować przepustnice między kołnierzowe i napędami pneumatycznymi dwustronnego dzialania, na każdym filtrze zamontować 2 manometry kontrolne. – dostawa, montaż i uruchomienie mieszacza wodno – powietrznego o średnicy DN1200 mm z wyposażeniem – 1 kpl.,  Wypełnienie mieszacza to pierścienie Białeckiego, Raschi- Ga. – dostawa, montaż i uruchomienie zestawu do płukania filtrów – 1 kpl., Zestaw do płukania wyposażyć w 2 pompy (1 rezerwowa), wyposażyć w niezbędną armaturę regulacyjną . Zestaw uruchamiany automatycznie. – dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy do płukania filtrów – 1 kpl., Dmuchawa wyposażona w trójzębny stopień sprężania typu Roots'a uruchamiana automatycznie, – montaż zestawu agregatów sprężarkowych bezolejowych (2 szt.) wraz ze zbiornikiem sprężonego powietrza V 1000 l , zasilającego mieszacz wodno-powietrzny oraz armaturę sterowniczą i napędy. Zamontować automatyczny zawór upustowy wody ze zbiornika do kanalizacji. – wykonanie panelu sterowania instalacji sprężonego powietrza, panel wyposażyć w niezbędną armaturę, rotametr. Panel wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301, instalację sprężonego powietrza wykonać z rur ze stali nierdzewnej 1.4301 – dostawa, montaż i uruchomienie osuszacza powietrza – 2 szt., – dostawa, montaż i uruchomienie rurociągów technologicznych wewnątrzobiektowych wykonanych ze stali nierdzewnej 1,4301, – dostawa, montaż i uruchomienie zestawu do dezynfekcji wody roztworem podchlorynu sodu – 1 kpl., Należy zastosować zestaw dozujący sterowany elektronicznie z przepływomierzem, sterownika zewnętrznego lub sterowanie analogowe 4-20mA. Projektując chlorownię należy wziąć pod uwagę konieczność wykonania nowego wydzielonego zbiornika bezodpływowego jako neutralizatora ścieków z tego pomieszczenia. Neutralizator powinien mieć konstrukcję szczelną z wentylacją, wykonany jako element monolityczny lub betonowy segmentowy. – rurociągi technologiczne zewnętrzne z rur PE-HD SDR 17 wraz z niezbędną armaturą (w tym wymiana odcinka rurociągu wody surowej z ujęcia do SUW) – 1 kpl., – dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania poziomami wody w istniejących zbiornikach wody uzdatnionej. Zamontowanie sygnalizatorów poziomów wody (min,max) w zbiornikach. d) część elektryczna: Przebudowa instalacji elektrycznej zawiera: 1. Zabudowa nowego złącza kablowego na elewacji budynku SUW, 2. Zabudowa stacjonarnego agregatu prądotwórczego dostosowanego od zapotrzebowania mocy na obiekcie ujęcia i SUW 3. Wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku SUW w zakresie: a. Rozdzielnica główna zasilająco pomiarowa przystosowana do współpracy z stacjonarnym agregatem prądotwórczym uruchamianym automatycznie w przypadku zaniku napięcia zasilającego obiekt. b. Rozdzielnica zasilająca odbiorniki i urządzenia elektryczne ujęć i SUW c. Rozdzielnica sterowania i AKPiA dla obsługi urządzeń ujęć i SUW d. Ewentualnie podrozdzielnice zasilająco sterownicze typowe dla urządzeń – obiektów ujęć i SUW e. Instalacje elektryczne oświetlenia obiektu, gniazd wtykowych, ogrzewania elektrycznego, ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej. f. Linie zasilające odbiorniki i urządzenia SUW. 4. Wykonanie nowego okablowania zasilającego do zewnętrznych obiektów na terenie ujęcia i SUW. 5. Wykonanie kanalizacji kablowej dla instalacji sterowania, AKPiA, monitoringu technologicznego, monitoringu CCTV, kontroli dostępu (alarmowej) SSP do zewnętrznych obiektów na terenie ujęcia i SUW. 6. Dostosowanie oświetlenia zewnętrznego na terenie ujęcia i SUW które powinno spełniać następujące warunki: a. Wykonanie jako linie kablowe, b. Oprawy zamontowane na typowych słupach oświetleniowych, c. Oprawy oświetleniowe z źródłami typu LED, d. W obrębie bramy wjazdowej i budynku SUW sterowanie oświetleniem automatyczne zegarem sferycznym z opcją załączania ręcznego e. W obrębie studni ujęciowych sterowanie oświetleniem automatyczne na czujnik ruchu z opcją załączania ręcznego 7. Wykonanie wizualizacji technologicznej (monitoringu technologicznego) pracy i stanu obiektów, urządzeń zamontowanych na terenie ujęć i SUW spełniając następujące warunki: a. Układ wizualizacji technologicznej powinien być wyposażony w zasilacze UPS zapewniające działanie układu min. 2 godz. od momentu braku zasilania w energię elektryczną z sieci energetyki zawodowej. b. Sterowanie i wizualizacja graficzna „aktywna” na panelu dotykowym na elewacji rozdzielnicy sterującej lub AKPiA zlokalizowanej w pomieszczeniu SUW, c. Sterowanie i wizualizacja pracy SUW na komputerze centralnym w siedzibie Zamawiającego z alarmowaniem wizualno dźwiękowym obsługi o powstałych awariach d. Raportowanie parametrów pracy SUW na komputerze centralnym w siedzibie Zamawiającego, e. Raporty powinny być w postaci tabelarycznej z możliwością przetworzenia w postać graficzną. f. Raporty powinny uwzględniać: - Informacje o awariach, czynnościach obsługi, zmianach nastaw itp. - Powinny być prowadzone w czasie rzeczywistym bez możliwości wykonania korekt, - Powinny być rejestrowane w postaci raportu dziennego, miesięcznego, rocznego. - Czas przetrzymywania danych min. 3 lata. g. Zakłada się że raportowane będą: - stan zasilania w energię elektryczna z sieci energetyki zawodowej, - czas zasilania z agregatu prądotwórczego, - stan i czas pracy poszczególnych urządzeń, - przepływy chwilowe i sumaryczne wody h. Wymaga się aby przesył danych był dwukierunkowy parametrów pracy ujęć i SUW poprzez GPRS do siedziby Zamawiającego, 8. Wykonanie instalacji monitoringu CCTV z rejestracją i przekazem obrazu do siedziby Zamawiającego spełniając następujące warunki: a. Układ instalacji monitoringu CCTV powinien być wyposażony w zasilacze UPS zapewniające działanie układu min. 2 godz. od momentu braku zasilania w energię elektryczną z sieci energetyki zawodowej. b. Podgląd zdarzeń na terenie SUW na komputerze centralnym w siedzibie Zamawiającego. c. Rejestracja zdarzeń na terenie SUW na rejestratorze centralnym w siedzibie Zamawiającego, d. Rejestracja powinna zapewniać min. 10 dniowy okres automatycznej rejestracji. e. Rejestracja powinna zapewniać możliwość automatycznego zapisywania obrazu ze wszystkich kamer jednocześnie. f. Rejestrator powinien mieć możliwość przekazywania zapisanych rejestrów do innych urządzeń, g. Wymaga się aby przesył danych do rejestratora był poprzez GPRS do siedziby Zamawiająceg. 9. Wykonanie Instalacji alarmowej (kontroli dostępu) SSP z przekazem do siedziby Zamawiającego spełniając następujące warunki: a. Układ instalacji alarmowej SSP powinien być wyposażony w zasilacze UPS zapewniające działanie układu min. 2 godz. od momentu braku zasilania w energię elektryczną z sieci energetyki zawodowej. b. Układ instalacji alarmowej SSP powinien być tak wykonany aby: - wyodrębniał kontrolowane strefy dostępu dla obsługi tj. wejście na teren SUW, budynek – hala technologiczna, pomieszczenie chlorowni, pomieszczenie agregatu, poszczególne studnie ujęciowe itp. strefy.. c. Obsługa systemu kontroli personalnej poprzez czytniki kart. d. Rejestracja zdarzeń na terenie SUW na rejestratorze centralnym w SUW, e. Rejestrator powinien mieć możliwość przekazywania zapisanych rejestrów do siedziby Zamawiającego, f. Wymaga się aby przesył danych do rejestratora był poprzez GPRS do siedziby Zamawiającego, Wymaga się aby przesył danych poprzez GPRS z poszczególnych instalacji w żaden sposób nie oddziaływał na inne instalacje w szczególności nie ograniczał prędkości i jakości przesyłu danych. 10. Dostosowanie rozdzielnicy sterowniczej przy istniejącym zestawie hydroforowym do nowego systemu sterowania i A K P i A. Wszystkie elementy układu sterowania ,AKPiA , wizualizacji procesu technologicznego , kontroli dostępu SSP i monitoringu obiektu CCTV wymagające zasilania w energię powinny być wyposażone w zasilanie awaryjne lub inne rozwiązanie gwarantujące niezawodność pracy systemu. 11. Wszystkie inne niezbędne i wymagane elementy związane z w/w zakresem sterowania urządzeniami i obiektami: a. Sterowanie i wizualizacja procesu technologicznego – minimalne wymagania: zaprojektowany system musi zagwarantować następujące tryby pracy urządzeń: - Sterowanie nadrzędne - sterowanie urządzeniami dokonywane przez zdalny układ sterowania przy czym obsługujący posiada możliwość wyboru między sterowaniem automatycznym i ręcznym, - Sterowanie automatyczne - sterowniki PLC dokonują załączenia urządzeń zgodnie z ustalonym algorytmem, - Sterowanie zdalne miejscowe - obsługujący może uruchamiać każde urządzenie z osobna z poziomu sterowni i z komputera centralnego w siedzibie Zamawiającego, - Sterowanie lokalne - urządzenia mogą być uruchamiane rozdzielnicy sterowania miejscowego. 12. Inne szczególne wymogi dla systemu zobrazowania procesu monitorowania technologicznego i archiwizacji danych a. Sterownia na terenie SUW musi być wyposażona w komputer z monitorem 19", kolorową drukarkę i awaryjny zasilacz. Komputer winien posiadać odpowiednie parametry techniczne zapewniające szybką reakcję i realizację zadanego programu i musi być wyposażony w kartę sieciową. Dopuszcza się zastosowanie tylko takiego zestawu, dla którego jest zagwarantowana obsługa hardware i software. b. Obsługa instalacji musi być możliwa do przeprowadzenia bezpośrednio na przedstawionym na ekranie monitora schemacie technologicznym. c. Zamawiający oczekuje zainstalowania aplikacji typu SCADA, która w formie graficznej ma za zadanie prezentować operatorowi aktualne informacje o przebiegu monitorowanego procesu, przyjmuje i przekazuje jego polecenia do i z urządzeń sterujących procesem. System musi rejestrować dane z produkcji za pośrednictwem sterowników PLC i modułów RTU (Remote Terminal Unit), które muszą być połączone bezpośrednio z urządzeniami wykonawczymi (zawory, pompy, itp.) i pomiarowymi (czujniki temperatury, ciśnienia itp.). Oprogramowanie SCADA musi pracować w modelu klient - serwer, gdzie serwerem może być sterownik RTU/ PLC lub centralny komputer. W ramach systemu SCADA musi działać właściwy mechanizm umożliwiający archiwizację i backup. Wszystkie ważne dane muszą być zbierane i archiwizowane w pamięci, należą do nich: - zalogowanie, poprzez hasło udostępnione przez administratora, - wylogowanie się użytkownika z nazwiskiem użytkownika, datą i godziną, - zgłoszenia i protokoły wyłączenia alarmów, - czasy włączenia i wyłączenia poszczególnych urządzeń, - parametry pracy, - bilans energetyczny. System wizualizacji winien pozwalać na wywołanie na monitorze dowolnego urządzenia technologicznego, odczytanie parametrów pracy, stanów napędów, urządzeń regulacyjnych, itp. Ponadto system winien umożliwiać przeglądnie zmian parametrów w czasie, ich archiwizację wraz z drukowaniem raportów, sygnalizację stanów awaryjnych z możliwością wysyłania powiadomienia o nich drogą radiową lub w sieci GSM. 13. Inne szczególne wymogi dla systemu zobrazowania procesu monitorowania technologicznego, monitoringu CCTV oraz instalacji alarmowej SSP. a. Stanowisko podglądu w siedzibie Zamawiającego musi być wyposażona w komputer z monitorem 19", kolorową drukarkę i awaryjny zasilacz. Komputer winien posiadać odpowiednie parametry techniczne zapewniające szybką reakcję i realizację zadanego programu i musi być wyposażony w kartę sieciową. Dopuszcza się zastosowanie tylko takiego zestawu, dla którego jest zagwarantowana obsługa hardware i software. Stanowisko będzie „obsługiwało po zalogowaniu ” system monitoringu technologicznego w sposób „aktywny”, podgląd obrazu z monitoringu CCTV i podgląd zdarzeń z instalacji alarmowej SSP. b. Dla większej przejrzystości systemu nadzoru dopuszcza się możliwość świadomego przełączania obrazu na żądaną instalację. c. Ważnym jest aby wszelkiego rodzaju dane alarmowe automatycznie sygnalizowały się w monitorze. 14. Szczególne wymagania co do opomiarowania i rejestracji parametrów stacji. Zamawiający żąda aby opomiarowano wody: - woda pobierana z studni ujęciowych (woda surowa), - woda uzdatniona do sieci wodociągowej, - popłuczyny. były tak wykonane i wyposażone aby urządzenia pomiarowe posiadały stosowne certyfikaty jakości dotyczące urządzeń rozliczeniowych 15. Wyposażenie dodatkowe: Zamawiający żąda aby system AKPiA był dodatkowo ‘wyposażony” w przenośne zestawy do pomiaru zawartości w wodzie magnezu, żelaza, powietrza – tlenu oraz określenia mętności e) zagospodarowanie terenu: – wymiana ogrodzenia wraz z montażem nowej bramy i furtki, – drogi wewnętrzne, chodniki do przebudowy (podbudowa z tłucznia, nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 8 cm). Chodniki wykonać z kostki polbrukowej gr 8 cm f) roboty demontażowe: - demontaż istniejących urządzeń, orurowania, instalacji, itp., podlegających wymianie. Dokumentacja powykonawcza Wraz ze zgłoszeniem (pisemnym na wniosek Wykonawcy) o przeprowadzenie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 dokumentów powykonawczych, w szczególności: • rysunki powykonawcze i dodatkowo zapisane w formacie pdf na płycie CD lub DVD – 1egz., • dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce: • dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie – symbol B lub CE): • certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych przepisów), • certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, • oryginał i kopię dziennika budowy, • oświadczenie kierownika budowy (oryginał i jedna kopia) o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, • dokumentację z zakończonych testów m.in. protokoły badań i sprawdzeń • kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi nieistotnymi zmianami, jakie nastąpiły podczas budowy, • dla każdego z urządzeń Podręcznik obsługi i konserwacji, • sprawozdanie z rozruchu technologicznego z udziałem pracowników Zamawiającego wraz z protokołem z przeprowadzonego szkolenia pracowników Zamawiającego, • instrukcję obsługi i eksploatacji (3 egz.), • dokumentacje z zakończonych prób i testów, • dokumentację oprogramowania, która powinna zawierać min: • wydruk programów ze sterowników (podzielony na bloki z dokładnymi komentarzami do bloków i funkcji, wraz z opisem parametrów wywołania funkcji); algorytmy sterowania i schemat AKPiA dla całego sytemu; • stosowne licencje do zainstalowanych programów komputerowych. • Właścicielem całego oprogramowania zastosowanego w projektowanym obiekcie zostaje Zamawiający. Dotyczy to również aplikacji (programów) utworzonych przez Wykonawcę. • W ramach dokumentacji należy przekazać wszystkie hasła dostępu, kody źródłowe (aplikacje programowe) w sterownikach, panelach sterowniczych, programach wizualizacyjnych i innych urządzeniach mikroprocesorowych. • Powyższe dotyczy oprogramowania sterowania systemami umożliwiającymi operatorowi w formie graficznej prezentowanie aktualnych informacji o przebiegu monitorowanego procesu, przyjmowania i przekazywania jego polecenia do i z urządzeń sterujących. 2. Realizacja robót budowlanych pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Klonowa, Dębowa i Akacjowa w miejscowości Siedlisko gmina Siedlisko. Przedmiot zamówienia obejmuje; a) w zakresie projektowania • Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach administracyjnych kompletne dokumenty wykonawcy obejmujące co najmniej: • dokumentację hydrogeologiczną dla niniejszej inwestycji w niezbędnym zakresie (należy przyjąć min. 3 odwierty badawcze na każdy kilometr danej sieci), • aktualną mapę do celów projektowych, • Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, • ewentualne operaty wodnoprawne dla przejść pod rzekami i rowami, • dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Dokumentacja będzie przygotowana z podziałem co najmniej na branże: • projekt zagospodarowania terenu, • projekt sieci zewnętrznych z doprowadzeniem odcinków sieci do granic nieruchomości/do pierwszej studni rewizyjnej na posesji, • projekt instalacji elektrycznych, sterowania i monitoringu przepompowni/tłoczni, • ewentualny (w razie potrzeb) projekt drogowy/odtworzenia nawierzchni, • inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, • specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; • plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, • projekt organizacji robót i projekt czasowej organizacji ruchu, • projekt rozruchu tłoczni ścieków, • oraz dokumenty po realizacyjne obejmujące: • dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, • geodezyjny operat powykonawczy, • instrukcję eksploatacji przepompowni ścieków oraz instrukcję obsługi obiektów i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji, • Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń odrębnie, • sprawozdanie z rozruchu tłoczni ścieków, • dokumenty ze szkolenia personelu, • protokoły sprawdzeń i badań, • kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót przez Zamawiającego. b) w zakresie robót budowlanych • Prace rozbiórkowe: • rozbiórka istniejących ewentualnych nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci, • usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z trasą sieci, • usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie, • rozbiórka lub przebudowa innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową. • Roboty ziemne i odwodnieniowe. • Usuniecie kolizji. • usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą. • Roboty technologiczne: • sieci kanalizacyjne sanitarne: • wykonanie kanałów grawitacyjnych, • wykonanie przewodów ciśnieniowych, • wpięcie nowo wybudowanych sieci do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej, • sieci wodociągowe: • wykonanie przewodów ciśnieniowych, • wpięcie nowo wybudowanych sieci do istniejącego systemu wodociągowego, • Sieciowe obiekty technologiczne: • montaż sieciowych tłoczni ścieków, • montaż studni rewizyjnych, inspekcyjnych, połączeniowych, kaskadowych, rozprężnych. • Instalacje wewnętrzne tłoczni ścieków: • wykonanie wentylacji grawitacyjnej; • instalacje elektryczne i AKPiA tłoczni sieciowych oraz pozostałych urządzeń i obiektów, • wykonanie złącza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii elektrycznej, • wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem, • montaż i zasilanie szafki sterowniczej przepompowni i tłoczni ścieków oraz innych urządzeń i obiektów, • zagospodarowanie terenu; • wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej i sterowniczej przepompowni ścieków i pozostałych obiektów, • wykonanie oświetlenia terenu tłoczni ścieków, • wyprowadzenie interfejsów w szafie sterowniczej dla monitoringu wraz z przesyłaniem wszystkich pomiarów on-line do centralnej dyspozytorni, • wykonanie punktu przyłączenia przenośnego agregatu prądotwórczego na terenie przepompowni ścieków, • pozostałe roboty: • uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i realizacja zieleni), • wykonanie dojazdu do przepompowni i innych obiektów w nawiązaniu do istniejących ciągów komunikacyjnych, • wszystkie inne niezbędne elementy. • Rozruch tłoczni ścieków oraz pozostałych urządzeń i obiektów. • Dostarczenie kompletu oznakowań, instrukcji wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu. Zakres rzeczowy inwestycji Kanalizacja sanitarna – ul. Dębowa 1 Ø200 PVC-U kl. SN8 – odc. S34 – S29, L = 89,5 m 2 studnie kanalizacyjne Ø1200 mm (B-45), szt. 6 3 Ø200 PVC-U kl. S – odc. S37 istn. – S35, L = 8,5 m 4 studnie kanalizacyjne Ø1200 mm (B-45), szt. 2 5 Ø160 PVC-U kl. SN8, L = 61,0 m (przyłącza kanalizacyjne – 8 szt.) 6 Ø425 mm, szt. 10 Sieć wodociągowa – ul. Dębowa 1 Ø125 mm PE SDR17, L = 119,5 m 2 Ø32 mm PE SDR13, L = 29,5 m (przyłącza wodociągowe – 7 szt.) 3 HP80 (HP1) – szt. 1, Ø90 mm PE SDR17, L = 2,0 m 4 zasuwa odcinająca DN110 – szt. 1 z uszczelnieniem miękkim Kanalizacja sanitarna – ul. Klonowa 1 Ø200 PVC-U kl. SN8 – odc. S22 – S11, L = 32,0 m 2 studnie kanalizacyjne Ø1200 mm (B-45), szt. 3 3 Ø160 PVC-U kl. SN8, L = 37,0 m (przyłącza kanalizacyjne – 5 szt.) 4 studnie kanalizacyjne Ø425 mm, szt. 5 5 tłocznia ścieków – szt. 1 (Q = 4,8 l/s, H = 25 m, N = 7 kW, 1P + 1R) 6 rurociąg tłoczny Ø90 mm PE SDR17, L = 65,0 m   Sieć wodociągowa – ul. Klonowa 1 Ø125 mm PE SDR17, L = 144,0 m 2 Ø32 mm PE SDR13, L = 28,0 m (przyłącza wodociągowe – 8 szt.) 3 HP80 (HP3) – szt. 1, Ø90 mm PE, L = 3,0 m 4 zasuwa odcinająca DN110 – szt. 1 z uszczelnieniem miękim   Kanalizacja sanitarna – ul. Akacjowa 1 Ø200 PVC-U kl. SN8 – odc. P1G – S10, L = 211,5 m 2 studnie kanalizacyjne Ø1200 mm (B-45), szt. 9 3 Ø160 PVC-U kl. SN8, L = 83,5 m (przyłącza kanalizacyjne – 9 szt.) 4 studnie kanalizacyjne Ø425 mm, szt. 9 5 tłocznia ścieków – szt. 1 (Q = 5,0 l/s, H = 26 m, N = 7 kW, 1P + 1R) 6 rurociąg tłoczny Ø90 mm PE SDR11, L = 591,0 m   Sieć wodociągowa – ul. Akacjowa 1 Ø125 mm PE SDR17, L = 150,5 m 2 Ø32 mm PE SDR13, L = 19,0 m (przyłącza wodociągowe – 6 szt.) 3 HP80 (HP5) – szt. 1, Ø90 mm PE SDR17, L = 5,5 m Sumaryczny efekt inwestycji; Kanalizacja sanitarna Kanalizacja grawitacyjna 524 m Kanalizacja tłoczna 656 m Tłocznie ścieków 2 szt. Wodociąg Sieć wodociągowa 502,5 2.2 II ETAP 1. Realizacja robót budowlanych pn: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Siedlisku Zakres zamówienia: - opracowanie dokumentacji realizacyjnej, - wykonanie przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w Siedlisku o średniej przepustowości hydraulicznej Qśrd = 130m3/d, - końcowe uruchomienie obiektu i przeszkolenie personelu obsługowego, Przedmiot zamówienia obejmuje: • W zakresie projektowania - sporządzenie projektu budowlanego w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz aktami niższego rzędu i ustawami powiązanymi, - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - zyskanie niezbędnych warunków, opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi ustawy Prawo budowlane, - wystąpienie w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (jeśli wymagane) i decyzji pozwolenia na budowę i jej uzyskanie, Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej, - wystąpienie w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków przyłączenia technicznego w związku z zwiększeniem mocy zamówionej (jeśli wymagane) i decyzji pozwolenia na budowę i jej uzyskanie, Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej, Ewentualna oplata przyłączeniowa związana z koniecznością zawarcia umowy z ZE pozostaje po stronie Zamawiającego. - sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji, która stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt wykonawczy Projekt wykonawczy powinien składać się z : 1. Projektu części technologiczno – sanitarnej, 2. Projektu konstrukcyjnego w zakresie remontu pomieszczenia hali filtrów, 3. Projektu elektrycznego z systemem sterowania (AKPiA), b. W zakres robót budowlanych wchodzą: Obiekty przeznaczone do likwidacji: • Krata koszowa oraz piaskownik wraz z komorą: - krata w konstrukcji stalowej wraz z żurawikiem o napędzie ręcznym zainstalowana w studni z kręgów betonowych DN 1500 mm, - piaskownik poziomy w konstrukcji żelbetowej. Obiekty wymagające zmiany funkcji i przeznaczenia: • Zmiana komory czerpalnej pompowni i pompowni na zbiornik wyrównawczy ścieków, • Zmiana komory defostacji i denitryfikacji na komorę wydzielonej stabilizacji tlenowej osadów, spełniającą równocześnie funkcję zbiornika homogenizacji osadów, • Zmiana poletek osadowych na filtry żwirowe do oczyszczania ścieków oczyszczonych biologicznie. Adaptacja polegająca na: - usunięciu istniejących warstw drenażowych - uszczelnieniu ścian zewnętrznych, uzupełnienia ścian zaprawą cementową - uzupełnieniu folii izolacyjnej - zasypaniu warstw filtracyjnych - przebudowie kanalizacji odpływowej Remont, przebudowa i wymiana obiektów i instalacji • Wykonanie nadbudowy ścian komory osadu czynnego o ok. 1,5 m, ścianę wykonać z bloczków betonowych, zabezpieczyć od zewnątrz masą izolacyjną asfaltowo – kauczukową np Izobit Br następnie otynkować i pomalować, od wewnątrz ściany komory zabezpieczyć powłoką chemoodporną • Przebudowa pomostów i schodów obsługowych, pomosty schody i kraty wykonać ze stali nierdzewnej 1.4301 • Wymiana ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką. Długość ok. 250 mb. Brama wjazdowa przesuwna, otwierana na pilota, d) Przebudowa wewnętrznych dróg operacyjnych polegająca na zamianie nawierzchni żużlowej na betonowe płyty ażurowe, wypełnione żwirem, pod drogę wykonać podbudowę z kruszywa łamanego e) Remont wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni zbiorników żelbetowych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych oraz chemopowłok powierzchni wewnętrznych, po uprzednim wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji i określeniu stanu technicznego, zbiorniki i pręty zbrojeniowe wypiaskować zabezpieczyć przez korozją uzupełnić ubytki w ścianach żelbetowych, wykonać nowe powłoki chemoodporne f) Renowacja lub wymiana instalacji technologicznych po uprzednim wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji i określeniu stanu technicznego, instalacje wykonać ze stali nierdzewnej 1.4301 g) Renowacja lub wymiana instalacji międzyobiektowych oraz odwadniających po uprzednim wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji i określeniu stanu technicznego, instalacje ciśnieniowe wykonać z rur PE-HD SDR 11, instalacje odprowadzające ścieki grawitacyjne wykonać z rur PVC litych h) niwelacja, zagospodarowanie oraz przywrócenie do stanu pierwotnego terenu objętego przebudową, Budowa i montaż obiektów oraz urządzeń i instalacji nowo zaprojektowanych i nowo wykonywanych: i) Dostawa i montaż kompletnej tłoczni ścieków surowych. - Wydajność robocza Qp =1 do 10 m3/h. - Wydajność podnoszenia do 8 m sł.w., - - Średnica Ø 2,5 m Nowoprojektowana i nowo wykonywana studnia żelbetowa z elementów prefabrykowanych, całkowicie zgłębiona w gruncie z doprowadzonym zasilaniem elektrycznym. Studnia żelbetowa beton kl. B25/40 ; elementy studni przystosowane do montażu w środowisku agresywnym z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Przejścia króćców tłocznych przez ściany studni zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i elastyczne tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku nierównomiernego osiadania studni i rurociągu. Dla przejść PVC studnia zaopatrzona w przejścia szczelne osadzone na etapie produkcji. Przepusty kablowe w ścianach dla kabli o DN 110mm . Dno przepompowni grubości 30cm. Studnia przepompowni wyposażona w wentylację mechaniczną wywiewną i nawiewną grawitacyjną. Studnia wyposażona w drabinkę zejściową ze stali nierdzewnej oraz pomost roboczy ze stali nierdzewnej 1.4301. Drabinka umożliwia zejście na dno studni i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M- 49060 (co najmniej 30 cm), Do mocowania wyposażenia stałego w studni (konstrukcje nośne lub wsporcze) należy stosować kotwy wklejane lub wiercone ze stali nierdzewnej. j) Wykonanie nowo projektowanego budynku technicznego Zamierzenie przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków obejmuje wykonanie projektowanego budynku technicznego, o dowolnej konstrukcji, który będzie mieścił: - pomieszczenie stacji zlewczej ścieków dowożonych oraz zintegrowanego urządzenia do mechanicznego podczyszczania, - pomieszczenie urządzeń układu odwadniającego oraz roztwarzania i dozowania polielektrolitu, - węzeł sanitarny, - pomieszczenie socjalne, Budynek należy wyposażyć w instalacje: zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjną, wentylacji grawitacyjno – mechanicznej oraz elektryczną i oświetleniową. Minimalna wysokość użytkowa budynku wynosi 3,5 m. Wewnątrz budynku należy zapewnić temperatury: + 8°C w pomieszczeniu stacji zlewczej, +12°C w pomieszczeniu instalacji odwadniania, +20°C w pomieszczeniu socjalnym oraz +24°C w węźle sanitarnym. Na zewnątrz budynku należy wykonać zadaszenia dla pojemników na skratki i piasek oraz kontenera na osady odwodnione. Zadaszenie wykonać z blachy trapezowej a konstrukcję ze stali nierdzewnej 1.4301. Konstrukcja zadaszeń musi umożliwiać odbiór pojemników przez specjalistyczne samochody. Płyty na których ustawiane będą pojemniki i kontener należy wykonać jako szczelne i uzbroić w kratki ściekowe lub odwodnienia liniowe. W budynku należy zastosować ogrzewanie elektryczne. Na ścianie budynku należy zainstalować zespół automatycznego sterowania pracą stacji zlewczej ścieków dowożonych z czytnikiem kart, zainstalowany w indywidualnej szafce umożliwiający: - identyfikację, rejestrację i archiwizację - generowanie alarmów, przesył danych i raportowanie do centralnej jednostki sterującej - eksport danych na dyski zewnętrzne przez port USB oraz wewnętrzną sieć net. - pomiar przepływu - pomiar pH - automatyczne przedmuchiwanie - automatyczne odcinanie dopływu Ponadto na ścianie budynku należy umiejscowić zespół automatycznego sterowania pracą sitopiaskownika, zainstalowany w indywidualnej szafce, umożliwiający: - generowanie alarmów przesył, danych i raportowanie do centralnej jednostki sterującej - sterowanie uruchamianiem podajników skratek i piasku - ustawianie podstawowych parametrów pracy sitopaiskownika z poziomu jednostki centralnej W budynku umieścić zestaw detekcyjno – pomiarowy stężenia gazów niebezpiecznych Centralka detekcyjna wyposażona w czujniki: metanu, amoniaku i siarkowodoru, umożliwiająca generowanie alarmów optycznych i akustycznych oraz automatyczne włączanie wentylacji mechanicznej. k) Dostawa i montaż instalacji stacji zlewczej ścieków dostarczanych transportem asenizacyjnym o wydajności do 24 m3/h, Kompletny zespół o wydajności do 25 m3/h wyposażony w system automatycznego sterowania i rejestracji, umożliwiający: - pomiar przepływu - pomiar pH - automatyczne przedmuchiwanie - automatyczne odcięcie dopływu l) Dostawa i montaż kompletnej instalacji do mechanicznego podczyszczania ścieków (sitopiaskownika) o wydajności do 35 m3/h; Zespół zintegrowany wydajność: Qmax = 35 m3/h, perforacja sita: Ø3 mm, dodatkowo 2 szt. pojemników na odpady, m) Dostawa i montaż urządzeń oraz instalacji napowietrzania komory osadu czynnego oraz wydzielonej komory stabilizacji, - Wymiary 6x6 m - Wysokość/ głębokość 4,5-5,2 m Przebudowa i remont polegające na: - nadbudowaniu ścian o ok. 1,5 m ścianę wykonać z bloczków betonowych, zabezpieczyć od zewnątrz masą izolacyjną asfaltowo – kauczukową np. Izobit Br następnie otynkować i pomalować, od wewnątrz ściany komory zabezpieczyć powłoką chemoodporną - renowacji ścian i powłok ochronnych - wykonaniu schodów obsługowych - przebudowie instalacji, wyposażenia i uzbrojenia technologicznego Kompletna instalacja samoodwadniąjąca, z możliwością podnoszenia bez potrzeby opróżniania komory: powierzchnia napowietrzania 6 x 6m = 36m2 zanurzenie: h = do 4,5m wydajność: Qpow = 90 do 180 Nm3/h Dmuchawy wyporowe systemu Roots'a wydajność: Qpow = 2 x 90 Nm3/h spręż: DP = 55 kPa Sonda zanurzeniowa (1 kpl) z indywidualną centralką umożliwiającą: - pomiar zawiesin (osadu) w komorze - wyświetlanie wyniku pomiaru chwilowego - przesył danych oraz raportowanie awarii do centralnej jednostki sterującej Zanurzeniowe sondy tlenowe (2 kpl) z indywidualnymi centralkami, umożliwiającymi: - pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego - wyświetlanie wyniku pomiaru chwilowego - przesył danych oraz raportowanie awarii do centralnej jednostki sterującej n) Osadnik wtórny - Średnica Ø 4,8 m - Głębokość 5,85 m Remont polega na: - renowacji ścian i powłok ochronnych, czyszczenie ścian wewnętrznych poprzez piaskowanie, naprawę ubytków w ścianach i nałożenie nowej warstwy powłoki ochronnej - wymianie pomostu na pomost ze stali nierdzewnej - przebudowie instalacji, wyposażenia i uzbrojenia technologicznego - remoncie lub wymianie - instalacji kablowych Dostawa i montaż urządzeń oraz instalacji recyrkulacji zewnętrznej osadu, Pompa (1szt + 1 rezerwowa w mag.) zatapialna na prowadnicy ze stopą sprzęgającą wyposażona w żurawik z wyciągarką ręczną wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 - Wydajność: Qp = 6 m3/h - Wysokość podnoszenia: hp max = 3 m o) Filtr żwirowy Wymiary 30x10m Adaptacja polegająca na: - usunięciu istniejących warstw drenażowych - uszczelnieniu ścian zewnętrznych poprzez piaskowanie i naprawie ścian zaprawą cementową - uzupełnieniu folii izolacyjnej - zasypaniu warstw filtracyjnych - przebudowie kanalizacji odpływowej z rur PVC-U Dostawa i montaż kompletnej pompowni ścieków z filtrów żwirowych o wydajności 8 m3/h Pompa zatapialna z pływakiem, zainstalowana na pionie tłocznym z kolanem sprzegającym - Wydajność: Qp = 8 m3/h - Wysokość podnoszenia: hp max = 5 m p) Dostawa i montaż urządzeń oraz instalacji odprowadzania osadu nadmiernego do komory stabilizacji, q) Dostawa i montaż kompletnego urządzenia i kompatybilnej instalacji do mechanicznego odwadniania osadów o wydajności 2 m3/h; Kompletna instalacja mechanicznego odwadniania osadów, zawierająca: - pompę osadu - urządzenie odwadniające - zespół roztwarzania i dozowania polielektrolitu - podajnik osadu - kontener na osad odwodniony Wydajność: Q = 2 do 5 m3/h Uwodnienie osadu wsadowego: Wp = 98 – 99% Uwodnienie osadu odwodnionego: Wk = max 82% • Dostawa i montaż urządzeń oraz instalacji zasilania energetycznego, • Dostawa i montaż urządzeń oraz instalacji automatycznego sterowania pracą oczyszczalni, 1. Dostawa i montaż urządzeń oraz instalacji roztwarzania i dozowania reagentów, Dwufunkcyjna instalacja umożliwiająca interwencyjne stosowanie w celu kondycjonowania osadu i korekty zasadowości, 2. Centralna jednostka sterująca rozdzielnia. Wielokanałowy sterownik wyposażony w wyświetlacz dotykowy, zainstalowany w rozdzielni głównej, umożliwiający: - automatyczne sterowanie pracą urządzeń i przebiegiem procesów - definiowanie nastaw instalacji i urządzeń z poziomu panelu dotykowego - generowanie alarmów, przesył danych i raportowanie do zewnętrznej jednostki monitorującej - raportowanie awarii za pośrednictwem SMS - rejestrację i archiwizację wyników pomiarów oraz stanów pracy • Zbiornik wyrównawczy ścieków surowych - Średnica Ø 4,8 m - Wysokość 4,05 m - Głębokość 3,8 m Remont i adaptacja obiektu, obejmujące: - renowację ścian i powłok ochronnych, ściany należy oczyścić poprzez piaskowanie, uzupełnić ubytki w konstrukcji, nałożyć nowe powłoki chemoodporne - przebudowę instalacji, wyposażenia i uzbrojenia technologicznego - remont lub wymianę instalacji kablowych oraz wymianie AKPiA Mieszadło z żurawikiem obrotowym i wyciągarką ręczną (1 kpl) – wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 Zdolność mieszania: min 50 m3 Zasięg mieszania: 5 m • Komora przelewowa - Wymiary 0,9x0,9 m - Głębokość 1,5 m Wykonać renowację ścian i powłok ochronnych, ściany wypiaskować uzupełnić zaprawą cementową, nałożyć nowe powłoki ochronne • Komora tlenowej stabilizacji osadu - Średnica Ø 4,8 - Głębokość 4,8 m Remont i adaptacja obiektu, obejmujące: - renowację ścian i powłok ochronnych, ściany oczyścić metodą strumieniową i uzupełnić ubytki zaprawą cementową, nałożyć nowe powłoki ochronne - przebudowę instalacji, wyposażenia i uzbrojenia technologicznego - remont lub wymianę instalacji kablowych oraz wymianie AKP. c). W zakres robót elektrycznych wchodzą Przebudowa instalacji elektrycznej zawiera: 1. Zabudowa nowego złącza kablowego na elewacji budynku technologicznego nowo projektowanego , 2. Zakup i zabudowa stacjonarnego agregatu prądotwórczego dostosowanego do zapotrzebowania mocy na obiekcie oczyszczalni ścieków 3. Wykonanie nowych wewnętrznych instalacji elektrycznych w nowo projektowanym budynku technologicznym oraz w istniejących obiektach oczyszczalni w zakresie: a. Rozdzielnica główna zasilająco pomiarowa przystosowana do współpracy z stacjonarnym agregatem prądotwórczym uruchamianym automatycznie w przypadku zaniku napięcia zasilającego obiekt. b. Rozdzielnica zasilająca odbiorniki i urządzenia elektryczne zainstalowane na obiektach oczyszczalni. c. Rozdzielnica sterowania i AKPiA dla obsługi urządzeń zainstalowanych na obiektach oczyszczalni d. Ewentualnie podrozdzielnice zasilająco sterownicze typowe dla urządzeń – obiektów oczyszczalni e. Instalacje elektryczne oświetlenia obiektów, gniazd wtykowych, ogrzewania elektrycznego, ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej. f. Linie zasilające odbiorniki i urządzenia oczyszczalni, 4. Wykonanie nowego okablowania zasilającego do zewnętrznych obiektów na terenie oczyszczalni, 5. Wykonanie kanalizacji kablowej dla instalacji sterowania, AKPiA, monitoringu technologicznego, monitoringu CCTV, kontroli dostępu (alarmowej) SSP do zewnętrznych obiektów na terenie oczyszczalni. 6. Dostosowanie oświetlenia zewnętrznego na terenie oczyszczalni które powinno spełniać następujące warunki: a. Wykonanie jako linie kablowe, b. Oprawy zamontowane na typowych słupach oświetleniowych, c. Oprawy oświetleniowe z źródłami typu LED, d. Na terenie oczyszczalni sterowanie oświetleniem automatyczne zegarem sferycznym z opcją załączania ręcznego e. W obrębie punktu zrzutu ścieków dowożonych transportem asenizacyjnym sterowanie oświetleniem automatyczne na czujnik ruchu z opcją załączania ręcznego 7. Wykonanie wizualizacji technologicznej (monitoringu technologicznego) pracy i stanu obiektów urządzeń itp. zamontowanych na oczyszczalni ścieków spełniając następujące warunki: a. Układ wizualizacji technologicznej powinien być wyposażony w zasilacze UPS zapewniające działanie układu min. 2 godz. od momentu braku zasilania w energię elektryczną z sieci energetyki zawodowej. b. Sterowanie i wizualizacja graficzna „aktywna” na panelu dotykowym na elewacji rozdzielnicy sterującej lub AKPiA zlokalizowanej w pomieszczeniu sterowni w nowo projektowanym budynku technologicznym, c. Sterowanie i wizualizacja pracy oczyszczalni ścieków na komputerze centralnym w siedzibie Zamawiającego z alarmowaniem wizualno dźwiękowym obsługi o powstałych awariach d. Raportowanie parametrów pracy oczyszczalni ścieków na komputerze centralnym w siedzibie Zamawiającego, e. Raporty powinny być w postaci tabelarycznej z możliwością przetworzenia w postać graficzną. f. Raporty powinny uwzględniać: - Informacje o awariach, czynnościach obsługi, zmianach nastaw itp. - Powinny być prowadzone w czasie rzeczywistym bez możliwości wykonania korekt, - Powinny być rejestrowane w postaci raportu dziennego, miesięcznego, rocznego. - Czas przetrzymywania danych min. 3 lata. g. Zakłada się że raportowane będą: - ilość i jakość ścieków, identyfikacja przewoźnika, czas dostawy - stan zasilania w energię elektryczna z sieci energetyki zawodowej, - czas zasilania z agregatu prądotwórczego, - stan i czas pracy poszczególnych urządzeń, - przepływy chwilowe i sumaryczne ścieków h. Wymaga się aby przesył danych był dwukierunkowy parametrów pracy urządzeń poprzez GPRS do siedziby Zamawiającego, 8. Wykonanie instalacji monitoringu CCTV z rejestracją i przekazem obrazu do siedziby Zamawiającego spełniając następujące warunki: a. Układ instalacji monitoringu CCTV powinien być wyposażony w zasilacze UPS zapewniające działanie układu min. 2 godz. od momentu braku zasilania w energię elektryczną z sieci energetyki zawodowej. b. Podgląd zdarzeń na terenie oczyszczalni na komputerze centralnym w siedzibie Zamawiającego. c. Rejestracja zdarzeń na terenie oczyszczalni na rejestratorze centralnym w siedzibie Zamawiającego, d. Rejestracja powinna zapewniać min. 10 dniowy okres automatycznej rejestracji. e. Rejestracja powinna zapewniać możliwość automatycznego zapisywania obrazu ze wszystkich kamer jednocześnie. f. Rejestrator powinien mieć możliwość przekazywania zapisanych rejestrów do innych urządzeń, g. Wymaga się aby przesył danych do rejestratora był poprzez GPRS do siedziby Zamawiającego, 9. Wykonanie Instalacji alarmowej (kontroli dostępu) SSP z przekazem do siedziby Zamawiającego spełniając następujące warunki:, a. Układ instalacji alarmowej SSP powinien być wyposażony w zasilacze UPS zapewniające działanie układu min. 2 godz. od momentu braku zasilania w energię elektryczną z sieci energetyki zawodowej. b. Układ instalacji alarmowej SSP powinien być tak wykonany aby: - wyodrębniał kontrolowane strefy dostępu dla obsługi tj. wejście na teren oczyszczalni, budynek – hala technologiczna, p

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Wygiera Data wytworzenia informacji: 2017-12-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Wygiera Data wprowadzenia do BIP 2017-12-29 20:07:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-29 20:07:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 22:39:44
Artykuł był wyświetlony: 547 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko