ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Stare Kurowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statut

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XLVI.234/2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 18 października 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marian Konkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-14 15:19:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Ambrożuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-14 15:22:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Ambrożuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-14 15:22:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr XXIX/238/2006 Rady Gminy Stare Kurowo Rozdział I - V

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Uchwała Nr XXIX/238/2006
Rady Gminy Stare Kurowo
z dnia 30 czerwca 2006 roku
 
w sprawie:  zmiany  uchwały   Nr VI/50/2003  Rady    Gminy  Stare Kurowo  z   dnia 27   czerwca  2003 roku       w  sprawie  przyjęcia  statutu  Gminy  Stare Kurowo
          
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Gminy  uchwala co następuje:
 
§ 1 W załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/50/2003 Rady Gminy Stare Kurowo wprowadza się następujące zmiany:
 
1.W §10 po ust. 5 wprowadza się ust. 6 o brzmieniu: “Zobowiązuje się Rady Sołeckie do każdorazowego dokonywania rozliczenia finansowego organizowanych imprez rozrywkowych (typu: zabawy, festyny, itp.)”.
 
2.W §27 ust.5 liczbę 14 zastępuje się liczbą 7.
 
3.§51 ust. 2 otrzymuje brzmienie: “Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu, o którym mowa w §38 pkt. 1”.
 
4.§69 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ”Rada Gminy na początku kadencji podejmuje uchwałę  o zakresie działania poszczególnych komisji stałych”. Po ust. 2 dodaje się ust. 3 o brzmieniu: “Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą Komisji Rewizyjnej Rady”.
 
5.W §89 ust. 1 słowo: “zatwierdzonym” zastępuje się słowem: “uchwalonym”.
W ust. 2 słowo “decyzję” zastępuje się słowem “uchwałę”.
6.W §95 po ust. 4 wprowadza się ust. 5 o brzmieniu: ”W przypadku niewykonania przez kierownika kontrolowanego podmiotu pisemnego wyjaśnienia, o którym mowa w ust.3 kontrolujący wyznacza termin, nie dłuższy jak 3 dni, do złożenia takiego wyjaśnienia”
7.W §97 ust. 2 staje się ust. 3, a ust. 2 otrzymuje brzmienie: ”Kierownik kontrolowanego podmiotu potwierdza własnoręcznym podpisem otrzymanie protokołu, o którym mowa w ust. 1
8.W §99 ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym dopisuje się dalszą część zdania o treści  “w formie pisemnej w terminie 30 dni  od daty otrzymania protokołu”.
9.W §101 ust. 1 po słowie “zatwierdzenia” dopisuje się słowa: “uchwałą Rady”.
10. Zmienia się treść §120, który otrzymuje brzmienie: “Wójt lub Zastępca Wójta uczestniczą w posiedzeniach komisji stałych Rady”.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Kurowo.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Lubuskiego.
 
                                                    Przewodniczący Rady
                                                         (-) Anna Dera
                             
 
                                                    Uchwała Nr VI/50/2003
Rady Gminy Stare Kurowo
z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie: przyjęcia Statutu Gminy Stare Kurowo
            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§  1
Przyjmuje się Statut Gminy  Stare Kurowo stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Kurowo.
§ 3
Tracą moc:
Uchwała Nr XVIII/103/96 Rady Gminy w Starym Kurowie z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie:
przyjęcia Statutu Gminy Stare Kurowo,
Uchwała Nr XXVIII/196/97 Rady Gminy w Starym Kurowie z dnia 23 grudnia 1997 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Stare Kurowo,
Uchwała Nr II/11/98 Rady Gminy w Starym Kurowie z dnia 03 grudnia 1998 r. w sprawie:
wprowadzenia zmian w Statucie Gminy,
Uchwała Nr X/111/2000 Rady Gminy w Starym Kurowie z dnia 27 kwietnia 2000 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Stare Kurowo,
Uchwała Nr XVII/180/2001 Rady Gminy w Starym Kurowie z dnia 07 września 2001 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Stare Kurowo.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
                                                                      Przewodniczący Rady  Gminy
 
                                                                                                       (-) Anna Dera
 
                                                                                                      Zał. Nr 1 do Uchwały
                                                                                                   Nr VI/50/2003 Rady Gminy
                                                                                                      Stare Kurowo z dnia
                                                                                                      27 czerwca 2003 roku.
                                     
S T A T U T    G M I N Y    S T A R E    K U R O W O
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
Uchwała określa:
1) ustrój Gminy Stare Kurowo,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych
    Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy,  komisji Rady Gminy,
4) tryb pracy Wójta Gminy Stare Kurowo,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Stare Kurowo,
6) zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy oraz
     korzystania z nich.
§ 2
Ilekroć w niniejsze uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę Stare Kurowo.
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Stare Kurowo.
3) komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Stare Kurowo.
4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady
     Gminy Stare Kurowo.
5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Stare Kurowo
6) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Stare Kurowo.
Rozdział II. Gmina
§ 3
1/ Gmina Stare Kurowo jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2/ Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Spełnia ten obowiązek przez swoje organy realizujące zadania własne, zlecone oraz zadania przejęte od administracji rządowej w drodze porozumień.
3/ Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
§ 4
1/ Gmina położona jest w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim, w Województwie Lubuskim i obejmuje obszar 77,8 km2 .
2/ Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1 : 100 000, stanowiąca załącznik nr 1
    do Statutu.
3/ W Gminie występują następujące jednostki pomocnicze Gminy, zwane dalej sołectwami:Błotnica, Głęboczek, Kawki, Łącznica, Łęgowo, Nowe Kurowo, Pławin, Przynotecko, Rokitno, Stare Kurowo.
4/ Wójt  prowadzi rejestr sołectw.
 
§ 5
1/ W celu wykonywania swych zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne.
2/ Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
 
§ 6
1/ Herbem Gminy jest wizerunek stanowiący załącznik Nr 2 do Statutu określony uchwałą Nr XIII/67/91 Rady Gminy w Starym Kurowie z dnia 30 grudnia 1991r w sprawie: Herbu Gminy Stare Kurowo.
2/ Zasady używania herbu oraz insygniów władz określa Rada w odrębnej uchwale.
 
§ 7
Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Stare Kurowo
Rozdział III. Sołectwa
§ 8
1/ O utworzeniu, połączeniu i podziale sołectw Gminy a także zmianie ich
     granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
            1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa mogą
                być mieszkańcy obszaru, który to sołectwo obejmuje lub ma obejmować, albo
                organy Gminy,
            2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie sołectwa musi zostać
                poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
            3) projekt granic sołectw sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami
                utworzenia tej jednostki,
            4) przebieg granic sołectw powinien - w miarę możliwości - uwzględniać
                naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2/ Do znoszenia sołectw stosuje się odpowiednio ust. 1.
§ 9
Uchwały, o których mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibę władz, 
4) nazwę sołectwa.
 
§ 10
 
1. Sołectwa prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Sołectwa gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji w wysokości 10 % dochodów z podatków rolnego i od nieruchomości za rok poprzedni wpłaconych przez    osoby fizyczne sołectwa, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na nich.
3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki sołectw w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
4. Sołectwa, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2,
obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.
5. Decyzje, o których mowa w ust. 2 - 4, są wiążące dla osób składających oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy.
 
§ 11
1. Kontrolę gospodarki finansowej sołectw sprawuje Skarbnik Gminy i
    przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Sołectwa podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w
    statutach sołectw.
§ 12
1. Przewodniczący organu wykonawczego sołectwa ma obowiązek uczestniczyć  w sesjach Rady.
2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego sołectwa.
3. Przewodniczący organu wykonawczego sołectwa może zabierać głos na sesjach, składać interpelacje i wnioski, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.
4. Przewodniczącemu organu wykonawczego sołectwa może być przyznana dieta za udział  w pracach organu gminy na zasadach ustalonych przez Radę.
Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady
§ 13
1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
§ 14
1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w którym
    wykonuje on uchwały Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
 
§ 15
Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) Przewodniczący,
2) Wiceprzewodniczący,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje stałe, wymienione w Statucie
5) doraźne komisje do określonych zadań.
 
§ 16
1. Rada powołuje następujące komisje:
1) Rewizyjną,
2) Finansów i Planowania,
3) Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej,
4) Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego.
2. Radny może być członkiem 2 komisji stałych.
3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania
    określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.
 
§ 17
1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
            1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
            2) przygotowanie projektu porządku obrad,
            3) dokonanie otwarcia sesji,
           4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porządku obrad, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 powinien obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
 
§ 18
Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący,
w szczególności:
 
            1) zwołuje sesje Rady,
            2) ustala porządek sesji,
            3) przewodniczy obradom,
            4) sprawuje policję sesyjną,
            5) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
            6) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektem uchwał,
            7) podpisuje uchwały Rady, protokoły z obrad sesji i inne dokumenty Rady,
            8) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonania przez radnych
                ich  mandatu oraz prawidłowej pracy komisji Rady.
 
§ 19
W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.
§ 20
1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 18 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
2. Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż
    Przewodniczący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnikiem Przewodniczącego może być wyłącznie radny.
 
§ 21
Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.
§ 22
Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego
Wiceprzewodniczący.
§ 23
 
1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.
§ 24
Obsługę Rady i jej organów zapewnia Wójt Gminy, wyznaczając w tym celu pracownika.
 
Rozdział V. Tryb pracy Rady
1. Sesja Rady
§ 25
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w  drodze uchwał sprawy  należące do jej
    kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a
    także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
    1) postanowienia proceduralne,
    2) deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
    3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
    4) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do
        określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
    5) opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał. 
§ 26
1. Rada odbywa sesje z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie
    rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesje zwoływane są zgodnie z planem pracy Rady.
3. Sesje mogą być zwoływane także na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy.
§ 27
2. Przygotowanie sesji
1. Sesje przygotowuje Przewodniczący
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
    1) ustalenie porządku obrad,
    2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
   3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów , w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej 14 dni przed sesją.
6. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4 i 5, Rada może podjąć
   uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do
    publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
8. Terminy, o których mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.
§ 28
1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta  ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. W sesji rady uczestniczą - z głosem doradczym - Wójt oraz Sekretarz, Skarbnik Gminy i Radca Prawny.
3. Do udziału w sesji Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.
 
3. Przebieg sesji
 
§ 29
Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w
przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 30
Mieszkańcy gminy uczestniczący w sesji mają prawo do zabierania głosu w dyskusji za pozwoleniem Przewodniczącego Rady.
 
§ 31
Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
                                                                                                                                                                      
§ 32
1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w    szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność
jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
4. Fakt przerwania sesji oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez  usprawiedliwienia  opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.
 
§ 33
1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy rady lub w
    terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
 
§ 34
1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
 
§ 35
1.  Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady, upoważniony przez Przewodniczącego.
3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza
obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczenie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
§ 36
1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły:   '' Otwieram ......... sesję Rady Gminy Stare Kurowo. ''
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności         prawomocność obrad.
§ 37
Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
§ 38
Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
    międzysesyjnym,
3) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcia stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
§ 39
1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 38 pkt. 3, składa Wójt lub wyznaczony przez niego zastępca.
2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 40
1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
4. Interpelację składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady, który   niezwłocznie przekazuje ją adresatowi.
5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni - na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.
6. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt  lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta .
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.
 
§ 41
1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeśli bezpośrednio odpowiedź na pytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf  40 ust. 5,6 i 7 stosuje się odpowiednio.
§ 42
1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i
    zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń ; w uzasadnionych
    przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 43
1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady ,może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu
trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych  przypadkach przywołać mówcę ''do rzeczy ''
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady
przywołuje radnego '' do porządku '' , a gdy przywołanie nie odniosło skutku odbiera mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesje i pozostałych osób obecnych na sesji.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym  osobom spośród obecnych, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
§ 44
Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad,  informując o tym Radę.
 
§ 45
1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury     formalnej, w szczególności dotyczących:
          1) stwierdzania quorum,
          2) zmiany porządku obrad,
          3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
          4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
          5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
          6) zarządzenia przerwy,
          7) odesłania projektu uchwały do komisji,
          8) przeliczenia głosów,
          9) przestrzegania regulaminu i porządku obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie.
§ 46
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności
    zainteresowanego na sesji.
 
§ 47
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie
    potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi
    ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka
    konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania,
    Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub
    uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
 
§ 48
1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając
    formułę  '' Zamykam .............. sesję Rady Gminy Stare Kurowo ''.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
 
§ 49
1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjęcia uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
§ 50
Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.
 
§ 51
1. Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta  w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.
2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu
    podjęcia uchwały o której mowa w § 38 pkt 1).
§ 52
1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
    1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz
       wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
    2) stwierdzenie prawomocności  posiedzenia,
    3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn
        nieobecności,
    4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
    5) ustalony porządek obrad,
    6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty    
        zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów
        zgłoszenia pisemnych wystąpień,
    7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: '' za '' . '' przeciw '' i
        '' wstrzymujących '' oraz głosów nieważnych,
    8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
    9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
§ 53
1. Protokół z poprzedniej sesji Rady powinien być udostępniony w czasie posiedzeń komisji Rady przed następną sesją.
2. Uwagi do protokołu mogą być zgłaszane najpóźniej jeden dzień przed następną sesją.
3. Przewodniczący Rady rozstrzyga o uwzględnieniu poprawek lub uzupełnień do protokołu po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
4. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 2  nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
5. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w ust.4.
§ 54
1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.
3. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.
§ 55
1. Obsługę biurową sesji ( wysłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp. ) sprawuje pracownik Urzędu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega  Wójtowi Gminy, a w sprawach dotyczących obsługi Rady merytorycznie podlega Przewodniczącemu Rady.
 
4. Uchwały
§ 56
1. Uchwały, o których mowa w § 25 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, o których mowa w § 25 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
§ 57
1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: radnym i Wójtowi.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
   1)  tytuł uchwały,
    2)  podstawę prawną,
    3)  postanowienie merytoryczne,
    4)  w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
    5)  określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania
         po jej wykonaniu,
    6)  ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z  uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach jej realizacji.
4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.   
 
                                                                       § 58
Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.
§ 59
1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania  Rady po zaopiniowaniu jej uchwały,w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami,  do zaopiniowania lub uzgodnienia  przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
 
§ 60
1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
 
§ 61
1. Oryginały uchwał są ewidencjonowane w Rejestrze Uchwał i przechowywane z
    protokołami     sesji Rady i Komisji w biurze Rady.
2. Odpisy uchwał przekazuje się Wójtowi i właściwym jednostkom do realizacji i do 
    wiadomości zależnie od ich treści.
 
5. Procedura głosowania
§ 62
W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
 
§ 63
1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane
    głosy '' za '' , '' przeciw '' i '' wstrzymujące się '' sumuje je i porównując z listą radnych
    obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje
    odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczania głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
§ 64
1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą  kart ostemplowanych  pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady , Komisja  Skrutacyjna z wyłonionym spośród
siebie przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy  obecności.
3. Kart głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
6. Zakres spraw podlegających głosowaniu tajnemu reguluje ustawa o samorządzie gminnym.
 
§ 65
1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta,
a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga   Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed
zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
 
§ 66
1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o
odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności
Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały,
poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek  stosuje się zasadę określoną w § 65 ust. 2.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o którym mowa w ust. 6 na czas  potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy  poszczególnymi postanowieniami uchwały.
§ 67
1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów '' za '' niż '' przeciw '' . Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących '' za '' czy '' przeciw ''.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na każdą z pozostałych.
§ 68
1 Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub 
kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie
oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zastało oddanych 50 % + 1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.
6. Komisja Rady
§ 69
1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych
    określa Rada w odrębnych uchwałach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
§ 70
1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 71
1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin,
    zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione   
    przedmiotem ich działalności.
3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady,
    koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie
    Radzie sprawozdania.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady składają przewodniczący komisji lub     sprawozdawcy wyznaczeni przez komisję.
 
§ 72
Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub członek komisji, wybrany przez członków danej komisji.
§ 73
1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Do posiedzenia komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 74
1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady
sprawozdania z działalności komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji i zespołów powołanych przez Radę.
§ 75
Opinie i wnioski uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 
7. Radni
§ 76
1. Radni potwierdzają obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście
    obecności.
2. Radny w ciągu 2 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien    
    usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce    
    Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.
 
§ 77
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż 2 razy w roku
2. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować Obywateli Gminy w siedzibie Urzędu
    Gminy w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.
3. Radni powinni współpracować z Radą Sołecką.
 
§ 78
1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba, że okaże się to niemożliwe.
 
§ 79
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
§ 80
1. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych
    z pełnieniem przez nich funkcji radnego.
8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego
§ 81
1. Rada może odbywać wspólne sesje z radnymi innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu
terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni
wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
 
§ 82
1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Popek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Popek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-19 11:41:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-19 11:41:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-20 10:05:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4331 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr XXIX/238/2006 Rady Gminy Stare Kurowo Rozdział VI - XII

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
 
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 83
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i trzech członków.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada na wniosek tej komisji.
§ 84
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje wskazany przez niego członek komisji.
 
§ 85
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków komisji decyduje pisemnie  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
 
2. Zasady kontroli
 
§ 86
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych   i sołectw pod względem:
    1)  legalności,
    2)  gospodarności,
    3)  rzetelności,
    4)  celowości
    oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych
    podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy oraz wykonanie uchwał Rady.
 
§ 87
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.
§ 88
Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działania tego podmiotu.
2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiącego niewielki fragment w jego działalności.
3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli     zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.
4) doraźne - w celu sprawdzenia indywidualnych spraw zgłoszonych przez mieszkańców gminy.
§ 89
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie  pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1
§ 90
Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych, a kontrole problemowe, sprawdzające i doraźne nie dłużej niż 2 dni robocze.
§ 91
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań ( kontrola wstępna ).
2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
3.Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4.Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2 -3 wykonywane są  niezwłocznie.
       5.Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.
§ 92
       1.  Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne  ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 86 ust1.
       2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania      kontrolnego.
       3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem.
    Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin,
    zeznania  świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia
    kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 93
1. Kontroli dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co
    najmniej z dwóch członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
4. Przewodniczący Komisji zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki o 
    zamiarze i zakresie kontroli.
5. Zespół kontrolujący przystępuje do kontroli nie później niż 7 dni od zawiadomienia 
    jednostki kontrolowanej.
6. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać
    kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 3.
7. Podczas dokonywania czynności kontrolnych członkowie zespołu kontrolującego są
    zobowiązani do przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie   
    obowiązującym jednostkę kontrolowaną.
                                                            § 94                                                            
1.W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia  o tym
Przewodniczącego   Rady.
§ 95
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki
dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby
kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest  niezwłocznie udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż  określone w ust. 3.
                                                                    § 96
Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
4. Protokoły kontroli 
§ 97
1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 14 dni od daty jej
    zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący:
            1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 
            2) imię i nazwisko kontrolujących,
            3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
            4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 
            5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
            6) przebieg i wyniki czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli
                wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego 
                podmiotu oraz wskazania dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w
               protokole                                                                                                                    
            7) datę i miejsce podpisania protokołu,
            8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu stwierdzające otrzymanie protokołu.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do
    sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
 
§ 98
1.W przypadku nie zgadzania się z zapisami i ustaleniami protokołu przez Kierownika
   kontrolowanego podmiotu jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty
   otrzymania protokołu -pisemnego wyjaśnienia.
2.Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego
   Komisji Rewizyjnej.
§ 99
    Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników
    Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia   kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
    Kierownik kontrolowanego podmiotu jest zobowiązany poinformować Przewodniczącego  Rady o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.
§ 100
Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kierownik kontrolowanego podmiotu oraz Wójt Gminy.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 101
1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do
    dnia 31 stycznia każdego roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
   1) terminy odbywania posiedzeń,
   2) nazwy jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej może być roczny lub półroczny; przystąpienie do  wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy.
§ 102
1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do dnia do 31 marca każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
    1) liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
    2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
    3) wykaz niewykonanych uchwał Rady,
    4) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
    5) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi  
        wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,                                                               
    6) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wnioski w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze
    swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 103
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej
    Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są
    objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o których mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy
    Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
    1) Przewodniczącego Rady,
    2) nie mniej niż 10 radnych,
    3) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
    1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
    2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub 
        ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz
    zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być
    podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
§ 104
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej  zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
    najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.
2. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego
    komisji.
§ 105
Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt .
§ 106
1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 107
1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i    
doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych   
kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych  komisji  Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania
zbędnych kontroli.
 
§ 108
Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.
Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych.
§ 109
Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.
§ 110
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.                                                                                                                                 
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady w formie pisemnej.
3. W zgłoszeniu podaje się:
     1) nazwę klubu,
     2) listę członków,
     3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
§ 111
1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 112
1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z
    rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków,
    podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków
    klubu.
3. Kluby podlegają rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.
§ 113
Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
 
§ 114
1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów
    klubów Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.
§ 115
1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych
    przedstawicieli.
§ 116
Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania
 
Rozdział IX. Tryb pracy Wójta
§ 117
Wójt wykonuje:
1) uchwały Rady,
2) przypisane zadania,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.
 
§ 118
Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 119
Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
 
§ 120
Komisje Rady mogą żądać przybycia wójta na ich posiedzenie.
§ 121
Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 117 - § 120 w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta.
 
§ 122
1.Wójt podejmuje rozstrzygnięcia w formie zarządzeń, decyzji i postanowień w sprawach należących do jego kompetencji, wynikających z ustaw oraz innych aktów prawnych.
2. Zarządzenia Wójta ewidencjonuje się w rejestrze prowadzonym przez właściwą komórkę     organizacyjną Urzędu.

Rozdział X . Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady,
Komisji  i Wójta.
§ 123
Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.
 
§ 124
Protokoły z posiedzenia Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
                                                                                                                                                   
                                                                   § 125
1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są  w   dniach  i  godzinach przyjmowania interesantów.
3. Zasady udostępniania dokumentów określone są odrębną uchwałą.
§ 126
Realizacja uprawnień określonych w § 125 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.
 
§ 127
Uprawnienia określone w § 125 nie znajdują zastosowania:
1)      w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności,
2)      gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione informacje,
3)      w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Rozdział XI. Pracownicy samorządowi
§ 128
W Urzędzie Gminy na podstawie mianowania zatrudnia się pracowników na następujących stanowiskach:
-         kierowników referatu,

Rozdział XII. Postanowienia końcowe
 
§ 129
1. Organem prasowym wspólnoty samorządowej Gminy jest wydawana przez Radę
    gazeta samorządowa „Wiadomości Gminy Stare Kurowo”.
2. Na cele wydawnictwa, o których mowa w ust. 1 Rada Gminy corocznie wydziela
    środki finansowe w budżecie gminy.
3. Redaktora naczelnego gazety samorządowej powołuje i odwołuje Rada.
§ 130
Tracą moc uchwały: Nr XVIII/ 103 / 96 Rada Gminy Stare Kurowo z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie przyjęcia statutu Gminy Stare Kurowo, Nr II / 11 / 98 Rada Gminy w Starym Kurowie z dnia 03 grudnia 1998 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy, Nr X / 111 / 2000 Rada Gminy w Starym Kurowie  z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Stare Kurowo, Nr XVII/ 180 / 2001 Rady Gminy w Starym Kurowie z dnia 07 września 2001 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Stare Kurowo.
§ 131
Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Popek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Popek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 10:05:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 10:05:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-20 10:05:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4339 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »