ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-19 15:08:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosław Kondraciuk Data wytworzenia informacji: 2018-03-26 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Kondraciuk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-19 15:08:18
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Kreczyński Data udostępnienia informacji: 2018-04-19 15:15:04
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Kreczyński Data ostatniej zmiany: 2018-04-19 15:15:04
Artykuł był wyświetlony: 1621 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Torzym w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-27 09:08:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TORZYM
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Torzymiu uchwały Nr XXXI / 191 / 18 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym, oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone:
▪    w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym;
▪    ustnie do protokołu w pokoju nr 18 Urzędu Miejskiego w Torzymiu, w godzinach pracy urzędu;
▪    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej na adres e-mail:
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Torzym.
 
Burmistrz
Ryszard Stanulewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyla informację: Mirisław Kondraciuk Data wytworzenia informacji: 2018-03-27 08:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Kondraciuk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-27 09:08:57
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Kreczyński Data udostępnienia informacji: 2018-03-27 09:11:26
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Kreczyński Data ostatniej zmiany: 2018-03-27 09:11:26
Artykuł był wyświetlony: 2145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Torzym o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenu w obrębie Garbicz

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-28 12:22:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyla informację: Bogdan Szczepaniak Data wytworzenia informacji: 2017-12-27 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Szczepaniak Data wprowadzenia do BIP 2017-12-28 12:22:51
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Kreczyński Data udostępnienia informacji: 2017-12-28 12:27:35
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Kreczyński Data ostatniej zmiany: 2017-12-28 12:27:35
Artykuł był wyświetlony: 4227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie naboru kandydatów do komisji konkursowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-14 18:00:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Torzymia 14 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Torzym w 2017 r. dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspierania rehabilitacji fizycznej lub psychicznej osób niepełnosprawnych, prezentowanie turystycznych walorów gminy promowanie agroturystyki w 2017r.
W związku z powyższym ogłasza się nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
Nabór kandydatów, zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) skierowany jest do osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3   w/w. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty uczestniczące w konkursie.
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. Komisja działa społecznie i z tytułu udziału w jej pracach członkom nie przysługują żadne rekompensaty finansowe i rzeczowe.
Zgłoszenia podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej należy składać do dnia 28 lutego 2017 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego 32 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej”.
O terminie zgłoszenia kandydata decyduje data stempla pocztowego w przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.
Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.
 
Torzym 14.02.2017
Wytworzył, opublikował informacje B Szczepaniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyla informację: Bogdan Szczepaniak Data wytworzenia informacji: 2017-02-14 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Szczepaniak Data wprowadzenia do BIP 2017-02-14 18:00:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-14 18:01:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-14 18:01:08
Artykuł był wyświetlony: 12414 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Torzym otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Torzym do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-14 16:45:27

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Torzym z dnia 14 lutego 2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Torzym z dnia 14 lutego 2017r.
§ 1.Burmistrz Miasta i Gminy Torzym ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w 2017r.zadań publicznych w następujących zakresach:
1.   Upowszechniania kultury fizycznej i sportu: Zadania zlecone do realizacji w formie wspierania
Wielkość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zawartych w pkt 1 wynosi 115 000,00zł
Termin realizacji: od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,
2.   Wspierania rehabilitacji fizycznej lub psychicznej osób niepełnosprawnych. Zadania zlecone do realizacji w formie wspierania
Wielkość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zawartych w pkt. 2 wynosi 5 000,00zł
Termin realizacji: od 01 maja do 31 września 2017r.,
3.   Prezentowanie turystycznych walorów gminy promowanie agroturystyki. Zadania zlecone do realizacji w formie wspierania
Wielkość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zawartych
w pkt. 4 wynosi 2 000,00zł Termin realizacji: przedsięwzięcie w okresie między 15 kwietnia do 31 września 2017 r.,
I  Łączna  wielkość środków przewidzianych na realizację zadań w 2017 r. wynosi 122.000,00 zł.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyla informację: Bogdan Szczepaniak Data wytworzenia informacji: 2017-02-14 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Szczepaniak Data wprowadzenia do BIP 2017-02-14 16:45:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-14 16:48:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-14 17:52:04
Artykuł był wyświetlony: 12428 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Torzym o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-18 13:42:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosław Kondraciuk Data wytworzenia informacji: 2017-01-18 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Kondraciuk Data wprowadzenia do BIP 2017-01-18 13:42:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-18 13:49:14
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-18 13:49:14
Artykuł był wyświetlony: 13198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Torzym o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-03 13:27:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosław Kondraciuk Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 12:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Kondraciuk Data wprowadzenia do BIP 2017-01-03 13:27:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 13:30:54
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-03 13:30:54
Artykuł był wyświetlony: 13654 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o rezultatach programu usuwania azbestu w 2016 r. oraz szkodliwości wyrobów zawierających azbest na zdrowie i środowisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-02 15:05:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

 - herbtorzymia.jpg
 
 Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Torzym
28 października 2016r
 
Miasto i Gmina Torzym z siedzibą ul Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym informuje
o dofinasowaniu zadania -
„Realizacja gminnego programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest w Torzymiu
z dofinasowaniem przez  WFOSIGW w Zielonej Górze
przy udziale środków NFOŚiGW
w ramach programu usuwania wyrobów zawierzających azbest.”
 w łącznej kwocie 17 741,92 złotych.
 
Celem programu jest:
- usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
- wyeliminowanie jego szkodliwego wpływu na zdrowie mieszkańców.
Na podstawie umowy dotacji nr 2016/OZ-po-az/063/D z dnia 20 października 2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wyniku realizacji zadania w ramach gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w okresie od 25 kwietnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
Łączna ilość odpadów azbestowych unieszkodliwionych lub zabezpieczonych
w wyniku realizacji zadania w 2016 r. - 35,28 Mg. 
    
    Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego, ale z jego włóknistej struktury. Włókna azbestu stanowią najcieńsze włókna występujące w przyrodzie i mają zdolność kumulowania w organizmie a szczególnie w płucach. Po kilku latach bardzo często występują poważne choroby azbestozależne np. pylicy azbestowej tzw. Azbestozy. Jednak najbardziej niebezpieczne jest potwierdzone i udowodnione medycznie silne rakotwórcze działanie włókien azbestowych. Wieloletnia kumulacji włókien azbestowych w organizmie prowadzi do powstawania zmian nowotworowych, początkowo rozwijających się bezobjawowo.
Jeżeli w Twoim domu lub posesji znajdują się wyroby zawierające azbest – to utrzymuj je w dobrym stanie technicznym.
- Dokonuj corocznie przeglądu stanu tych wyrobów i sporządzaj ich ocenę.
- Jeśli wszystkie użytkowane wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie, nie posiadają pęknięć, ułamań lub innych uszkodzeń – możesz śmiało nadal te wyroby użytkować.
- Staraj się zabezpieczyć swoje wyroby zawierające azbest przez ich pokrywanie odpowiednimi farbami.
- Jeśli jednak stwierdzisz, że znajdujące się w Twoim posiadaniu wyroby zawierające azbest są uszkodzone, popękane lub widoczna jest erozja ich powierzchni – to nie masz czasu do stracenia i powinieneś jak najszybciej usunąć takie wyroby!
- Jeżeli zamierzasz usunąć uszkodzone wyroby zawierające azbest to pamiętaj, że nie powinieneś to robić samemu.
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest najlepiej zleć firmie posiadającej uprawnienia i doświadczenie w pracy z azbestem
 
Torzym 28.10.2016 r.Bs
 
(-)Burmistrz
 
 
Ryszard Stanulewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyla informację: Bogdan Szczepaniak Data wytworzenia informacji: 2016-10-31 14:55:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Szczepaniak Data wprowadzenia do BIP 2016-11-02 15:05:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-11-02 15:05:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-11-02 15:05:27
Artykuł był wyświetlony: 15534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Torzym o wpływie oferty złożonej przez stowarzyszenie KS „JUWENIA” z siedzibą w Boczowie na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w grupie piłkarskiej Orlików w okresie od 15 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.- prowadzenie treningów, zakup strojów piłkarskich oraz sprzętu sportowego dla drużyny Orlików.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-24 15:08:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Torzym 24.10.2016 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Torzymia zawiadamia o wpływie oferty złożonej przez stowarzyszenie KS „JUWENIA” z siedzibą w Boczowie
 
na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu
w grupie piłkarskiej Orlików w okresie od 15 października 2016 r.
do 31 grudnia 2016 r. - prowadzenie treningów zakup strojów piłkarskich
oraz sprzętu sportowego dla drużyny Orlików..
 
Na podstawie art.19 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty, której organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznał celowość i zamierza zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zadanie publiczne będzie realizowane w terminie nieprzekraczającym 90 dni. Jednocześnie informuję, że każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
 
Burmistrz
 
 
(-)Ryszard Stanulewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyla informację: Bogdan Szczepaniak Data wytworzenia informacji: 2016-10-24 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Szczepaniak Data wprowadzenia do BIP 2016-10-24 15:08:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-10-24 15:14:42
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-10-24 15:14:42
Artykuł był wyświetlony: 15812 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Torzym o wpływie oferty złożonej przez stowarzyszenie KS „TOROMA” z siedzibą w Torzymiu na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w grupie piłkarskiej Żaczków i Orlików w okresie od października 2016 do grudnia 2016r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-12 11:14:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Torzym 11.10.2016r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Torzymia zawiadamia o wpływie oferty złożonej przez stowarzyszenie KS „TOROMA” z siedzibą w Torzymiu
 
na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu
w grupie piłkarskiej Żaczków i Orlików
w okresie od października 2016 do grudnia 2016 r.
 
Na podstawie art.19 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty, której organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznał celowość i zamierza zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zadanie publiczne będzie realizowane w terminie nieprzekraczającym 90 dni. Jednocześnie informuję, że każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
 
Burmistrz
 
 
(-)Ryszard Stanulewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyla informację: Bogdan Szczepaniak Data wytworzenia informacji: 2016-10-11 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Szczepaniak Data wprowadzenia do BIP 2016-10-12 11:14:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-10-12 11:31:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-10-12 11:31:20
Artykuł był wyświetlony: 16184 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu