ˆ

Petycje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sposób składania i rozpatrywania petycji określony w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-19 09:04:25

Petycje

 
 
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W jaki sposób można wnieść petycję?
Petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 3. oznaczenie adresata petycji
 4. wskazanie przedmiotu petycji
Petycja musi być podpisana!
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Uwaga: petycję niezawierającą oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
Gdzie złożyć petycję?
 1. osobiście: w sekretariacie Urzędu Gminy Trzebiel ul. Żarska 41 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-15:00,
 2. za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy 68-212 Trzebiel ul. Żarska 41,
 3. drogą elektroniczną na adres:
 4. przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Sposób rozpatrywania petycji:
 1. petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 2. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyżej określonym terminie, termin na rozpatrzenie petycji ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak jak o kolejne 3 miesiące
 3. podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi)
 4. adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Pozostałe informacje:
Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w imieniu którego petycja jest wnoszona. W Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).
 
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Trzebiel
 
Lp.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
Dokument
(petycja)
Przedmiot petycji
Data złożenia petycji
Przewidywany termin załatwienia petycji (zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji)
Dokument (odpowiedź na petycję)
1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugtrzebiel/system/pobierz.php?id=1407 przebudowa zbiorników wodnych znajdujących się na terenie Gminy do roli wakeparku 26.06.2016 17.08.2016 http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugtrzebiel/system/pobierz.php?id=1408
2 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugtrzebiel/system/pobierz.php?id=1415 dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki pod kątem zachowania standardów otwartości danych 3.10.2016 28.10.2016
3 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtrzebiel/system/pobierz.php?id=1869 propozycja wprowadzenia na mapach ograniczeń prędkości, numerów dróg, nazwy dróg, granic osiedli, granic sołectw, granic dzielnic, granic miejscowości wraz z działkami geodezyjnymi 13.12.2017 29.03.2018 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtrzebiel/system/pobierz.php?id=2092
4 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach projekty uchwał antysmogowych dla województwa lubuskiego 17.12.2017 19.01.2018 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtrzebiel/system/pobierz.php?id=1878
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiel
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Sokołowski Data wytworzenia informacji: 2016-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Sokołowski Data wprowadzenia do BIP 2016-01-19 09:04:25
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Sokołowski Data udostępnienia informacji: 2016-01-19 09:08:15
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Jamroziak Data ostatniej zmiany: 2018-07-02 11:16:42
Artykuł był wyświetlony: 1562 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Trzebielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu