ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Trzebielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ponowne wykorzystanie informacji publicznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ponowne wykorzystanie informacji publicznych
 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej sektora publicznego należy rozumieć jako:
Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu upoważnionych podmiotów niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
            Dnia 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego trybu oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, które zostały określone w pkt 5 preambuły dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r.
 
Kiedy obowiązuje nas tryb bezwnioskowy, a kiedy tryb wnioskowy
 
Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje:
 1. bezwnioskowo, w przypadku informacji udostępnionych:
 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
 2. na stronie internetowej www.trzebiel.pl,
 
 1. na wniosek, w przypadkach gdy:
 1. informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium,
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w lit. a i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 
 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji dla informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pozostałych serwisach internetowych
 
Warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
 1. informowania o źródle,
 2. udostępniania innym użytkownikom informacji w formie  pierwotnej
 3. informowaniu o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.
 
Zakres odpowiedzialności Wójta Gminy Trzebiel za przekazywane informacje
 
  Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Wójt Gminy Trzebiel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.
 
Centralne Repozytorium Informacji Publicznych
 
 Centralne repozytorium, prowadzone przez Prezesa Rady Ministrów, będzie powszechnie dostępne w sieci teleinformatycznej, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 1195) od dnia 29 września 2012 roku.
 
Opłaty
 
            Uprzejmie informujemy, iż ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 
Opłata może być pobrana od wnioskodawcy jedynie wówczas, gdy informacja udostępniania jest na wniosek oraz jej przygotowanie zgodnie z wnioskiem wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
            Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie, w zależności od treści żądania wnioskodawcy.
 
Przy rozpatrywaniu wniosku, co do ewentualnych opłat będą brane pod uwagę takie czynniki jak:
 
-        liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych;
 
-        czas pracy poświęcony na przygotowanie danych;
 
-        koszty materiałowe(np. papier, nośniki informatyczne);
 
-        koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.
 
Terminy
 
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jednakże w sytuacjach skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, po wcześniejszym zawiadomieniu wnioskodawcy (w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku). Natomiast w przypadku niespełnienia warunków
formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Wnioskodawca ma wówczas 7 dni od otrzymania wezwania na usunięcie braków, w przeciwnym razie wniosek zostanie
pozostawiony bez rozpoznania.
 
Sposoby realizacji wniosku
 
Podmiot udostępniający informację publiczną do ponownego wykorzystywania powinien przedstawić wnioskodawcy ofertę, określającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 
Odmowa i tryb odwoławczy
 
Odmowa udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego jej wykorzystywania następuje w przypadku, gdy dostęp do informacji podlega ograniczeniom lub gdy mogą zostać naruszone prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim. Odmowa następuje w drodze decyzji.
W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352), do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne
wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z
2016 r. poz. 718) z tym że:
 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 
 
Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej należy składać pod adresem:
Urząd Gminy Trzebiel
Ul.Żarska 41
68-212 Trzebiel
Email:
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Sokołowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Sokołowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-20 08:53:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Sokołowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-01 10:08:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Sokołowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-01 10:08:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1623 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »