ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Trzebielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 9/2019Drukuj informację Przetarg numer: 9/2019

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 9/2019

Ogłaszający: Wójt Gminy Trzebiel

Rodzaj: Przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem 423/9 o pow. 1812m2 położona w Trzebielu

Ogłoszono dnia: 2019-09-24 00:00:00 przez

Data przetargu

2019-10-31 10:30:00

Miejsce

w sali nr 20 budynku Urzędu Gminy w Trzebielu przy ul. Żarskiej 41

Księga wieczysta

ZG1R/00050639/1

Cena wywoławcza

31 500,00 zł

Wadium

3 200 zł

Opis

Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem 423/9 o pow. 1812m2, położona w Trzebielu przy ulicy Lipowej. Od strony wschodniej i północnej działka graniczy z posesjami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, od strony południowej działka przylega do ogrodzonej posesji zabudowanej budynkiem szkoły podstawowej. Przedmiotowa nieruchomość jest działką skrajną o kształcie zbliżonym do trójkąta, prostych granicach, dobrze nasłonecznione bez zabudowy. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: od dnia 1 stycznia 2004r. dla obszaru działki nr 423/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Trzebiel nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W/w nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015r. Dla w/w nieruchomości nie ustalono warunków zabudowy.

Informacje dodatkowe

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do godziny 14:00 dnia 28.10.2019r. lub przelewem na konto nr 05 9672 0008 0000 0387 2000 0004 w Banku Spółdzielczym w Trzebielu najpóźniej w dniu 28.10.2019r. 3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwa upoważniającego na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość, a w przypadku osób prawnych pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki. Natomiast w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu. 5. Cena sprzedaży nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Należność za nabycie wpłaca się w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. 6. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca. 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 8. Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 9. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Trzebiel może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych, na nabycie w/w nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania wspomnianego zezwolenia. 10. Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzebiel (www.trzebiel.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzebiel (www.bip.trzebiel.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebiel.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Redestowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-24 09:39:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Redestowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-24 09:41:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Redestowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-31 11:36:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony