ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Trzebielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Księgowy w Ośrodku Kultury i Bibliotece w Trzebielu

Miejsce pracy: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu

Wymiar etatu: 1/2 etatu z możliwością zwiększenia do 1 etatu

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu

Data udostępnienia: 2019-02-07

Ogłoszono dnia: 2019-02-07 07:24:55 przez Artur Kułdosz

Termin składania dokumentów: 2019-02-15 15:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2019

Zlecający: Wójt Gminy Trzebiel

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Głównym księgowym, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, może być osoba, która:
- posiada obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2016 poz.902 ze zm.);
-  ma pełną  zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne;
- nie miała orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
-   posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
- cieszy się nieposzlakowaną opinią;
- spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,
c)   jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)   posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Znajomość prawa, w zakresie:
- Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- Ustawy o finansach publicznych,
- Ustawy o rachunkowości,
- Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- Ustawy o VAT.
3. Wysoka kultura osobista.
b. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy księgowego w jednostce sektora finansów publicznych;
2.   Znajomość przepisów szczególnych dotyczących zagadnień rachunkowości, przepisów płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych;
3.  Znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, ustawy o ochronie danych osobowych;
4.  Posiadanie umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów, w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
5.  Wiedza i umiejętności niezbędne do prowadzenia księgowości komputerowej (program   finansowo-księgowy, Excel, pakiet Office) i obsługa innych urządzeń biurowych;
6. Mile widziany co najmniej 3-letni staż pracy w dziale księgowości w jednostce samorządu terytorialnego lub w dziale księgowości innej jednostki sektora finansów publicznych;
7. Znajomość przepisów dotyczących zasad korzystania środków unijnych;
8. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność;
9. Predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego.
6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych;
3) Prowadzenia rozliczeń z ZUS i US;
4) Przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
6) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki;
7) Opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania;
8) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
9) Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej;
10) Przestrzeganie zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej;
11)   Nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy Prawo o zamówieniach publicznych;
12) Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji, grantów, konkursów;
13) Przygotowywanie i rozliczenie inwentaryzacji;
14) Zapewnienie terminowego ściągania należności;
15)   Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
16) Odpowiedzialność  za całokształt  prac związanych  z działalnością  finansowo - księgową jednostki;
17) Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw;
18) Sporządzanie list płac oraz prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej.
19) Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów   wewnętrznych wydanych przez Dyrektora należą do kompetencji Głównego Księgowego.
7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w biurze dwuosobowym, w siedzibie Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu (możliwy nienormowany czas pracy), przy komputerze.

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny;
2. Życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;
3. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
4. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada);
5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b)   niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,
c) posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
Składane dokumenty (z wyjątkiem wymienionych w pkt. 3 i 4) muszą być podpisane przez osobę przystępującą do konkursu. Kandydat na stanowisko zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia: – aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, –  zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego do pracy na określonym stanowisku.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-15 15:00:00
b. Sposób:
 Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie A4 osobiście lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiel , z dopiskiem „Konkurs na Głównego Księgowego” w terminie: do 15.02.2019 r. do godziny 15:00 (Dokumenty, które dotrą do siedziby OKiB po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane przy rekrutacji)
10.   Procedury konkursowe: Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną zaproszone na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną.
11. Miejsce ogłoszenia konkursu i jego wyników: Informacje o konkursie na Głównego Księgowego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu  zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Konieczyński Jacek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Artur Kułdosz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-07 07:22:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jacek Konieczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-07 07:24:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jacek Konieczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-07 07:24:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony