ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Trzebielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor ds. gospodarowania odpadami w Referacie Infrastruktury i Inwestycji

Miejsce pracy: Urząd Gminy Trzebiel

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Infrastruktury i Inwestycji

Data udostępnienia: 2019-10-04

Ogłoszono dnia: 2019-10-04 21:14:41 przez Justyna Mazur - Franczak

Termin składania dokumentów: 2019-10-17 14:30:00

Nr ogłoszenia: 1/2019

Zlecający: Wójt Gminy Trzebiel

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa.
b. Wymagania dodatkowe:
1. Wiedza z zakresu administracji publicznej obejmująca co najmniej następujące akty prawne:
1) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( t. j.Dz.U.2018 poz. 1454 ze zm.).
2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2019 poz. 900 ).
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( t. j. Dz.U. z 2018 poz. 1296 ze zm.).
4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t. j. Dz. U z 2019 poz. 701).
5) Obowiązujące Uchwały Rady Gminy Trzebiel wydane na podstawie przepisów ustawy o czystości i porządku w gminach ( t. j.Dz.U.2018 poz. 1454 ze zm.).
2. Doświadczenie zawodowe w jednostce samorządu terytorialnego.
2.Umiejętność stosowania przepisów w praktyce.
3. Umiejętność organizowania pracy własnej.
4. Komunikatywność.
5. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
zakresie:
1) rejestracji i aktualizacji bazy płatników opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) kontroli i przestrzegania terminowości składania deklaracji;
3) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) ewidencji księgowej wpłat i wypłat należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym bieżąca kontrola należności i ich uzgadnianie z Ref. Finansów;
5) sprawozdawczości finansowej;
2. Współpraca ze stanowiskiem ds. integracji rozwoju lokalnego, promocji Gminy i zamówień
publicznych w zakresie organizacji zamówień publicznych dotyczących gospodarowania
odpadami komunalnymi, w szczególności przygotowanie SIWZ,
3. Nadzór nad realizacją zdań powierzonych w drodze przetargu podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, w tym naliczanie kar umownych;
4. Opracowywanie projektów aktów prawnych, umów, regulaminów dotyczących utrzymania czystości i porządków na terenie gminy Trzebiel;
5. Opiniowanie Planów Gospodarki odpadami, programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów oraz innych dokumentów przekazanych do zaopiniowania w zakresie gospodarowania odpadami;
6. Koordynacja i nadzór nad systemem selektywnej zbiórki odpadów, w szczególności, przeterminowanych leków, baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz współdziałanie z ZGKiM w Trzebielu w zakresie realizacji zadań Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
7. Współpraca z WIOŚ, Inspekcją Sanitarną, ZZO Marszów oraz innymi podmiotami w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie;
8. Monitorowanie i dokonywanie corocznej analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy ora zapewnienie realizacji postanowień regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
9. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nakładania kar pieniężnych na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w przypadkach o których mowa w art. 9x ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prowadzenie spraw z zakresu ich egzekucji;
10. Załatwianie spraw z zakresu działalności regulowanej dotyczących zezwoleń na prowadzenie
przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń;
11. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
12. Prowadzenie sprawozdawczości wymaganej obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami wewnętrznymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przyjmowanie od  podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości kwartalnych sprawozdań;
13. Prowadzenie, aktualizacja i weryfikacja gminnych ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy;
14. Wykonywanie obowiązków informacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami przez gminę oraz prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej na temat prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi;
15. Zapewnienie realizacji postanowień regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. miejsce pracy – 68-212 Trzebiel, ul. Żarska 41
praca przy stanowisku komputerowym oraz w terenie /przeprowadzanie kontroli i wizji/, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, umiejętności pracy pod presją czasu oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem zewnętrznym

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum vitae.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie
  w pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wg. załączonego do oferty wzoru. Wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, jest dostępny także w sekretariacie Urzędu Gminy Trzebiel. 
 7. List motywacyjny i życiorys powinny być  podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-10-17 14:30:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska  kandydata wraz z adresem oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami” w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel, w terminie do dnia:
17 października 2019 roku do godz. 1430.
 
Uwaga: w przypadku dokumentów składanych drogą pocztową – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Osoby, których oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych, nie będą powiadamiane.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu.
 3. Oferty złożone w naborze nie będą zwracane.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzebiel.
 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 6. Planowane zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Mazur - Franczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-04 21:10:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jacek Konieczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-04 21:14:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jacek Konieczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-28 10:22:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1007 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony