ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Trzebielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: DOWOZY SZKOLNE DZIECI I MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE MIESIĘCZNYCH BILETÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY TRZEBIEL W ROKU 2020Drukuj informację Zamówienie publiczne: DOWOZY SZKOLNE DZIECI I MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE MIESIĘCZNYCH BILETÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY TRZEBIEL W ROKU 2020

Szczegóły informacji

DOWOZY SZKOLNE DZIECI I MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE MIESIĘCZNYCH BILETÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY TRZEBIEL W ROKU 2020

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Wójt Gminy Trzebiel

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 605888-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-10-11 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2019-10-04 przez Monika Delejowska

Treść:

 Wójt Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel
tel. 68 375 68 22, fax 68 375 67 51
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie Gminy Trzebiel w roku 2020
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług transportowych – autobusowe przewozy otwarte na podstawie miesięcznych biletów dzieci do poszczególnych gminnych szkół i przedszkoli w dni nauki szkolnej, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60112000-6 usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) udostępniono na stronie internetowej zamawiającego http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtrzebiel/
 
Nie przewiduje się udzielania zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp
Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
  1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
- posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu osób zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 58 ze zm.)
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
- Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 000,00 zł,
  1. Zdolności technicznej lub zawodowej,
- zrealizowali jako główny wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rozmiarem i wartością przedmiotowi zamówienia – wartość tej usługi wynosiła co najmniej 60 000,00 PLN brutto w ciągu jednego roku szkolnego, oraz załączą dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;.         
- dysponują odpowiednią ilością kierowców – co najmniej dwóch, którzy posiadają niezbędne doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do kierowania autobusami
-  dysponują co najmniej dwoma autobusami niezbędnymi do wykonania zamówienia (oraz autobusem awaryjnym); pojazdy muszą być dopuszczone do ruchu, posiadać ważne badanie techniczne i ubezpieczenie OC
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę:
 
  1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.);
  2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
  3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
 
Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia na wezwanie zamawiającego:
 
1. Licencję na wykonywanie krajowego transportu osób zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 58 ze zm.)
2. Złożyć dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 000,00 zł,
3. Wykaz wykonanych usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zgodnie z wymogami określonymi w Rozdziale VIII pkt. 2 c niniejszej SIWZ  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane stanowiący załącznik nr 5 wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierowców) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.         
6. zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert, lub  inny dokument, potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty te muszą być złożone przez każdego wykonawcę.
7. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty te muszą być złożone przez każdego wykonawcę.
 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie dokumentów załączonych do oferty, wg formuły „spełnia - nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena (koszt)  –  60%
- kryterium środowiskowe: standard emisji spalin pojazdów wykorzystywanych w realizacji zamówienia – 40%
 
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
- w sprawach merytorycznych kierownik GZEAS Pani Jadwiga Pasturczak tel. 68 37 56 831,
-  w sprawach proceduralnych inspektor ds. zamówień publicznych Pani Monika Delejowska
tel. 68 375 68 20,
Oferty należy składać do dnia 11.10.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel sekretariat I piętro w zamkniętej kopercie. Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.
Koperta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy/wykonawców, nazwę i adres Zamawiającego, nazwę przetargu, którego oferta dotyczy wraz z informacją dot. terminu otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w 11.10.2019 o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel,  pokój nr 20.
            Wójt Gminy Trzebiel
            /-/ Tomasz Sokołowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Delejowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-04 09:51:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Delejowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-04 09:53:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Delejowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-11 12:50:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
96 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony