ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Trzebielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 800 000,00 złDrukuj informację Zamówienie publiczne: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 800 000,00 zł

Szczegóły informacji

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 800 000,00 zł

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Wójt Gminy Trzebiel

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 607544-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-10-17 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-10-17 12:15:00

Ogłoszono dnia: 2019-10-09 przez Monika Delejowska

Treść:

 Wójt Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel
tel. 68 375 68 22, fax 68 375 67 51
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 800 000,00 zł
 
Przedmiotem zamówienia jest  udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000 zł (słownie: dwa miliony  osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy Trzebiel, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66113000-5 usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Wymagany termin wykonania zamówienia: od  dnia podpisania umowy do spłaty ostatniej raty zobowiązania wobec banku.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) udostępniono na stronie internetowej zamawiającego http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtrzebiel/
 
Nie przewiduje się udzielania zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp
Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
-  nie dotyczy
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
-  nie dotyczy
c) Zdolności technicznej lub zawodowej,
-  nie dotyczy
 
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę:
  1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.);
  2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
  3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia na wezwanie zamawiającego:
 
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.         
2. zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert, lub  inny dokument, potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty te muszą być złożone przez każdego wykonawcę.
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty te muszą być złożone przez każdego wykonawcę.
 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie dokumentów załączonych do oferty, wg formuły „spełnia - nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena (koszt)  –  60%
- termin uruchomienia transzy kredytu – 40%
 
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
  • w sprawach proceduralnych – inspektor ds. zamówień publicznych Pani Monika Delejowska  – tel.  68 37 56 820,
  • w sprawach merytorycznych – skarbnik Gminy Pani Barbara Purcha tel. 68  375 67 71
Oferty należy składać do dnia 17.10.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel sekretariat I piętro w zamkniętej kopercie. Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.
Koperta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy/wykonawców, nazwę i adres Zamawiającego, nazwę przetargu, którego oferta dotyczy wraz z informacją dot. terminu otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w 17.10.2019 o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel,  pokój nr 20.
                                               Wójt Gminy Trzebiel
/-/ Tomasz Sokołowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Delejowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-09 08:28:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Delejowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-09 08:37:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Delejowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-30 08:37:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony