Wydział gospodarki gruntami geodezji i rolnictwa

Data wprowadzenia: 2012-07-27 08:53:39

Drukuj informację

Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa

W skład Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa wchodzą
następujące stanowiska pracy:
1) kierownik wydziału – Romuald Sztuka
2) gospodarka gruntami – Krystyna Wolańska
3) gospodarka gruntami, dzierżawy – Maria Górska
4) leśnictwo i gospodarka żywnościowa – Wiktor Sporek
5) geodeta – Maria Gontowicz.
Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa należy:
• tworzenie zasobów gruntów na potrzeby gminy poprzez wykup i komunalizację;
• przygotowywanie sprzedaży gruntów osobom fizycznym i prawnym;
• wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielane pod budowę ulic;
• wykonywanie drobnych prac geodezyjnych związanych z realizacją inwestycji gminnych wraz z opracowywaniem projektów podziałów nieruchomości;
• ustalanie cen działki przeznaczonej pod budowę domów lub budynków;
• załatwianie z urzędu spraw związanych z nabywaniem działek przez osoby uprawnione;
• korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości oraz składanie oświadczeń wykonaniu prawa pierwokupu;
• dokonywanie zamiany gruntów;
• zawieranie umów na dzierżawę terenów i nieruchomości oraz naliczanie stosownych opłat i ich egzekwowanie;
• dokonywanie okresowych kontroli wydzierżawionych nieruchomości;
• określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali;
• wydawanie decyzji o zmianie wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności domu oraz we współużytkowaniu gruntu po dokonaniu przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy;
• określanie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach wielorodzinnych;
• wydawanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i zarządzanie odebrania gruntów;
• przyjmowanie roszczeń o odszkodowanie od osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste;
• wydawanie zaświadczeń o spłaceniu długu na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste;
• załatwianie spraw związanych z przekazywaniem gruntów jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz zawieraniem umów o przekazanie nieruchomości;
• ustanawianie zakresu i warunków użytkowania, wygasania prawa użytkowania oraz prawa zarządu;
• przyjmowanie wniosków o przejęcie zbędnych nieruchomości lub ich części będących w użytkowaniu wieczystym;
• ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia;
• przygotowanie projektów podwyżek opłat rocznych za grunty;
• ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości;
• stosowanie rocznych opłat za niewykorzystanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem;
• wydawanie decyzji o przekazywaniu gruntów w zarząd, użytkowanie lub wieczyste użytkowanie posiadaczom gruntów, którzy nie legitymują się dokumentami o przekazaniu gruntów wydanymi w formie prawem przewidzianej i nie wystąpili do 31 grudnia 1988 roku o uregulowanie stanu prawnego;
• opracowanie projektu planu gospodarowania gruntami rolnymi w strefach ochronnych;
• określanie zasad ustalania cen gruntów niezabudowanych i znajdujących się pod zabudową – stanowiących mienie gminy;
• zapewnianie gruntów pod potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych;
• oznaczanie nieruchomości i prowadzenie operatu nazewnictwa ulic, placów, numeracji nieruchomości numerami porządkowymi;
• współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu obszarów gminy, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny;
• zatwierdzanie statutu wspólnoty gruntowej oraz jego zmian;
• tworzenie wspólnoty gruntowej przymusowej, nadawanie jej statutu oraz wyznaczanie organów wspólnoty;
• załatwianie spraw związanych ze zbywaniem, zamianą oraz przeznaczaniem na cele publiczne i społeczne wspólnot gruntowych oraz na zaciąganie pożyczek pieniężnych przez wspólnotę;
• zatwierdzanie aktu zbycia udziału we wspólnocie;
• współdziałanie w zalesianiu gruntów osób fizycznych;
• prowadzenie spraw związanych z rozrodem zwierząt gospodarskich, zaopatrzenia w rozpłodniki, kontrolowanie punktów kopulacyjnych i inseminacyjnych w terenie;
• przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu choroby zakaźnej zwierząt;
• wyznaczanie biegłego do wyceny zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zaraźliwej;
• finansowanie akcji stosowania środków ochronnych i nadzoru na obszarze gminy zwalczających chorobę zaraźliwą;
• załatwianie spraw związanych ze zgłoszeniem chorób, szkodników i chwastów, przyznawanie zasiłków właścicielom gruntów rolnych, którzy w wyniku występowania chorób, szkodników i chwastów ponieśli straty materialne;
• wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi;
• nakazywanie posiadaczom gruntów zniszczenia zasiewów lub zasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności;
• podawanie do wiadomości publicznej zarządzeń Państwowego Lekarza Weterynarii w zakresie tymczasowych środków zmierzających do umiejscowienia choroby i nadzór nad ich wykonaniem;
• monitorowanie prac w rolnictwie i udzielanie pomocy w zaopatrzeniu w środki produkcji;
• sporządzanie statystyki rolniczej i udział w pracach dotyczących spisów rolnych;
• zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości;
• regulowanie stanów prawnych dróg gminnych;
• występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o bezpłatne przekazanie gruntów przeznaczonych na cele publiczne:
• prowadzenie stałej współpracy z kołami gospodyń wiejskich, radami sołeckimi, sołtysami wsi;
• prowadzenie stałej współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego;
• wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości;
• wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów;
• wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną;
• wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi i przekazanie ich do schroniska;
• prowadzenie rejestru właścicieli psów;
• wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach.
 
 
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Ławniczak-Karbowiak Data wytworzenia informacji: 2012-07-27 08:53:39
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Ławniczak-Karbowiak Data wprowadzenia do BIP 2012-07-27 08:53:39
Wprowadził informację do BIP: Grzegorz Galiński Data udostępnienia informacji: 2012-07-27 08:53:42
Osoba, która zmieniła informację: Grzegorz Galiński Data ostatniej zmiany: 2012-07-27 08:53:42
artykuł był wyświetlony: 1500
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »