ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o podstawowej kwocie dotacji 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-18 21:17:29

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 r

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-08 20:00:52

Informacja o III Sesji Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-13 15:22:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
 
28 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy
odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Witnicy
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Przyjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok:
 1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
 2. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Witnica projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2019 rok.
 3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały.
7. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028:
 1. Przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.
 2. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Witnica projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.
 3. Dyskusja nad projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
 4. Podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 3. zmiany Uchwały LXI/374/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy utworzonego przez organizację pozarządową,
 4. ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2019 roku,
 5. uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Witnica na 2019 r.,
 6. ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Witnicy,
 7. ustanowienia zasad przyznawania diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz zwrotów kosztów podróży służbowych  dla członków rad sołeckich z terenu Gminy Witnica,
 8. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 9. powierzenia reprezentowania Gminy Witnica w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin – CZG12,
 10.  wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego,
 11.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 40/9 poł. w Witnicy na okres powyżej trzech lat,
 12.  warunków udzielania bonifikat od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Witnica, zabudowanych na cele mieszkaniowe,
 13.  ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
 
 
  Przewodniczący Rady Miejskiej
          (-) Artur Stojanowski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Winkel Data wytworzenia informacji: 2018-12-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Winkel Data wprowadzenia do BIP 2018-12-13 15:22:00
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Winkel Data udostępnienia informacji: 2018-12-13 15:23:49
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Winkel Data ostatniej zmiany: 2018-12-13 15:23:48
Artykuł był wyświetlony: 437 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w sprawie wydania a decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć elektroenergetyczna Nowiny Wielkie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-04 11:31:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2018-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2018-12-04 11:31:08
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 11:32:47
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2018-12-04 11:32:47
Artykuł był wyświetlony: 559 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o II Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-27 08:59:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
 
28 listopada 2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy
odbędzie się II Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Witnicy.
 
Proponowany porządek obrad:  
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Witnicy z 22 listopada 2018 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany uchwały nr LIX/349/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
 2. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 roku,
 3. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Witnica,
 4. ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Witnicy,
 5. ustanowienia zasad przyznawania diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla członków rad sołeckich z terenu gminy Witnica,
 6. ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Witnicy,
 7. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witnicy oraz ustalenia jej składu osobowego,
 8. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witnicy,
 9. powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Witnicy oraz ustalenia jej składu osobowego,
 10.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2019 r.,
 11.  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2019 roku,
 12.  zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok,
 13.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028,
 14.  zmiany uchwały nr LV/320/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji Miasta i Gminy Witnica oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
5.  Zakończenie sesji.
 
  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
       (-) Artur Stojanowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Winkel Data wytworzenia informacji: 2018-11-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Winkel Data wprowadzenia do BIP 2018-11-27 08:59:25
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Winkel Data udostępnienia informacji: 2018-11-27 09:00:30
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Winkel Data ostatniej zmiany: 2018-12-03 11:36:47
Artykuł był wyświetlony: 632 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w sprawie zakończenia postępowania dotyczącego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ENEA Nowiny Wielkie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-21 09:23:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2018-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2018-11-21 09:23:12
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2018-11-21 09:23:41
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2018-11-21 09:23:41
Artykuł był wyświetlony: 694 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w sprawie zakończenia postępowania dotyczącego zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -MZK

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-15 11:57:56

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2018-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2018-11-15 11:57:56
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2018-11-15 11:59:03
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2018-11-15 11:59:03
Artykuł był wyświetlony: 743 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Witnicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-15 09:01:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Winkel Data wytworzenia informacji: 2018-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Winkel Data wprowadzenia do BIP 2018-11-15 09:01:02
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Winkel Data udostępnienia informacji: 2018-11-15 09:02:19
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Winkel Data ostatniej zmiany: 2018-11-15 09:02:19
Artykuł był wyświetlony: 748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o LXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-09 14:11:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
 
14 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy
odbędzie się LXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Witnicy.
 
 
Proponowany porządek obrad:      
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok.
 4. Zakończenie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
    (-) Agnieszka Hołubowska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Winkel Data wytworzenia informacji: 2018-11-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Winkel Data wprowadzenia do BIP 2018-11-09 14:11:56
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Winkel Data udostępnienia informacji: 2018-11-09 14:14:18
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Winkel Data ostatniej zmiany: 2018-11-09 14:14:18
Artykuł był wyświetlony: 781 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta i Gminy Witnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu