ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o LX Sesji Rady Miejskiej w Witnicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-14 20:40:07

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-07 13:04:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Witnica, dnia 7 grudnia.2017 r.
Znak: WGGGR.6822.3.1.2017.MGon
 
 
O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
 
 
              Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o  pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zmianami)
 
 
i n f o r m u j e  s i ę ,
 
 
że w Urzędzie Miasta i Gminy w Witnicy, został wyłożony do publicznego wglądu na okres 30 dni protokół inwentaryzacyjny nieruchomości wnioskowanej do nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Witnica w drodze komunalizacji, obejmujący działkę ewidencyjną nr 56/3 o pow. 0,0400 ha, położoną w Mościczkach, objętą księgą wieczystą nr GW1G/00103537/9.
 
 
         W zakresie tym udziela się zainteresowanym osobom i jednostkom niezbędnych informacji  i rejestruje się zgłoszone zastrzeżenia w pokoju nr 25 (I piętro) tutejszego urzędu.
 
 
            Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni tj. od dnia 7 grudnia 2017 r. do dnia 8 stycznia 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica oraz na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Gontowicz Data wytworzenia informacji: 2017-12-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Gontowicz Data wprowadzenia do BIP 2017-12-07 13:04:53
Wprowadził informację do BIP: Maria Gontowicz Data udostępnienia informacji: 2017-12-07 13:06:44
Osoba, która zmieniła informację: Maria Gontowicz Data ostatniej zmiany: 2017-12-07 13:06:44
Artykuł był wyświetlony: 179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć kablowa Świerkocin

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-29 12:46:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2017-11-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2017-11-29 12:46:36
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2017-11-29 12:47:11
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2017-11-29 12:47:11
Artykuł był wyświetlony: 314 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat 1_11_2017 z 21.11.2017r.ws wodociągu Kamień Wielki, Mościce

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 19:04:25

Informacja o LVIX Sesji Rady Miejskiej w Witnicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-16 09:31:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
 
              23 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w Regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy ul. Żwirowa 2c, odbędzie się LVIX Sesja Rady Miejskiej w Witnicy
 
        Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) ustalenia  przebiegu dróg gminnych
2) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres powyżej trzech lat
3) zmiany Uchwały  Nr XLII/256/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Witnicy na 2017 rok.
4) zmiany składu Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu Rady Miejskiej w Witnicy
5) zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Witnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
6) zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Witnica na stałe okręgi wyborcze
7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie oraz dotychczasowej Szkoły Filialnej w Kamieniu Wielkim Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dąbroszynie oraz Szkoły Filialnej w Kamieniu Wielkim Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie, prowadzonych przez Gminę Witnica,
8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowinach Wielkich w Zespole Edukacyjnym w Nowinach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowinach Wielkich w Zespole Edukacyjnym w Nowinach Wielkich, prowadzonym przez Gminę Witnica,
9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Witnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Józefa Wybickiego w Witnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witnicy, prowadzonym przez Gminę Witnica,
10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum im. Ludzi Pojednania w Witnicy w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Ludzi Pojednania w Witnicy w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy, prowadzonym przez Gminę Witnica,
11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Witnicy w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy w Branżową Szkołę I stopnia w Witnicy w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy, prowadzonym przez Gminę Witnica,
12) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.,
13) zmiany Uchwały nr LVII/334/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka „Radosny Maluszek” w Witnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Witnica oraz nadania mu statutu
14) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2018 roku
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9.  Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
Agnieszka Hołubowska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Wośkowiak Data wytworzenia informacji: 2017-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Wośkowiak Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 09:31:42
Wprowadził informację do BIP: Urszula Wośkowiak Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 09:32:50
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Wośkowiak Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 09:32:50
Artykuł był wyświetlony: 534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w sprawie zakończenia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nn 0,4kV Bajkowa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 08:30:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2017-11-07 08:30:42
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 08:31:45
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 08:31:45
Artykuł był wyświetlony: 753 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć nn 0,4kV Witnica Energetyków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-06 15:38:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2017-11-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2017-11-06 15:38:26
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2017-11-06 15:39:43
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2017-11-06 15:39:43
Artykuł był wyświetlony: 765 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w sprawie zakończenia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia kablowa nn-0,4kV ul. Liliowa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-23 13:17:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2017-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2017-10-23 13:17:25
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2017-10-23 13:19:13
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2017-10-23 13:19:13
Artykuł był wyświetlony: 935 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta i Gminy Witnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu