ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: WOR.120.58.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. windykacji należności oraz księgowości budżetowej

Miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Witnicy

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Finansów i Budżetu

Data udostępnienia: 2018-12-05

Ogłoszono dnia: 2018-12-05 przez Agnieszka Szuciak

Termin składania dokumentów: 2018-12-19 15:00:00

Nr ogłoszenia: WOR.120.58.2018

Zlecający: Gmina Witnica

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe - preferowany kierunek: administracja, ekonomia.
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 7. co najmniej roczny staż pracy w księgowości.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość ustaw: Ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji, ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podstaw ustawy
  o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 3. samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. odpowiedzialność, zdyscyplinowanie,
 6. sprawność w organizowaniu swojego stanowiska pracy,
 7. zdolność do eliminowania sytuacji konfliktowych,
 8. utożsamianie się z pracodawcą i dążenie do podnoszenia poziomu świadczonej pracy,
 9. łatwość nawiązywania kontaktu, dobry kontakt z interesantem,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie księgowości analitycznej na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów, bezbłędnie w sposób chronologiczny i bieżący;
 2. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 3. Księgowanie wpłat na kontach podatników;
 4. Prawidłowa i bieżąca weryfikacja konta 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”  poprzez uzgodnienia ewidencji szczegółowej  z ewidencją analityczna;
 5. Systematyczna kontrola terminowości wpłat należności podatkowych i cywilnoprawnych;
 6. Terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych na wszystkie należności;
 7. Występowanie z wnioskiem do Sądu Rejonowego celem dokonywania wpisów hipoteki przymusowej z tytułów wykonawczych;
 8. Dokonywanie zwrotów i zaliczanie nadpłat w całości lub w części na poczet przyszłych należności podatkowych;
 9. Wystawianie postanowień o sposobie zarachowania wpłat oraz postanowień w sprawie zwrotu nadpłaconej wpłaty;
 10. Windykacja podatkowych i niepodatkowych należności budżetu Gminy oraz           gromadzenie dokumentacji związanej z procesem windykacyjnym;
 11. Naliczanie odsetek oraz rozliczanie wpłat w przypadku nieterminowego regulowania          należności;
 12. Prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych oraz bieżąca aktualizacja.
 13. Bieżąca analiza zaległości w celu prowadzenia egzekucji lub dokonania odpisów     zaległości przedawnionych;
 14. Dokonywanie miesięcznych uzgodnień obrotów i sald;
 15. Ustalanie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydania zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych;
 16. Prowadzenie postępowania w sprawach przeniesienia odpowiedzialności za zaległości        podatkowe;
 17. Sporządzanie okresowych analiz, informacji i sprawozdawczości z zakresu windykacji;
 18. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych;
 19. Współdziałanie ze stanowiskami pracy ds. wymiaru podatków i opłat w działalności           kontrolnej podmiotów oraz w opiniowaniu wniosków o odroczenie i umorzenie należności podatkowych;
 20. Przygotowanie projektów uchwał w sprawach opłat lokalnych;
 21. Terminowe przygotowanie danych miesięcznych, kwartalnych i rocznych niezbędnych       do sporządzenia sprawozdawczości budżetowej;
 22. Ochrona bazy danych w ewidencji  podatkowej  zgodnie z aktualnie obowiązującymi          przepisami;
 23. Załatwianie interesantów, udzielanie im niezbędnych informacji i wyjaśnień zgodnie ze      zgłoszonymi potrzebami w zakresie spraw objętych stanowiskiem pracy;
 24. Wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, II piętro. W budynku brak jest windy osobowej.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i uprawnienia,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 6. kwestionariusz osobowy,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wyłoniony kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 10. ewentualne referencje z poprzednich miejsc prac.
 11. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-19 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu  (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Witnica) lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Witnica,  66-460 Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. windykacji należności oraz księgowości budżetowej” w terminie do dnia 19 grudnia 2018 r., do godz. 1500. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Witnica www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica i na tablicy informacyjnej w holu Urzędu. Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej. Informacji na temat konkursu udziela Sekretarz Miasta i Gminy Witnica – p. Urszula Sawicka (tel. 95 721 64 40).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Szuciak Data wytworzenia informacji: 2018-12-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szuciak Data wprowadzenia do BIP 2018-12-05 20:19:02
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-05 20:21:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-01-04 18:45:30
Artykuł był wyświetlony: 235 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta i Gminy Witnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu