ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta i Gminy Witnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: WOR.120.22.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: WOR.120.22.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Miejsce pracy: Witnica

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd

Data udostępnienia: 2019-06-14

Ogłoszono dnia: 2019-06-14 22:48:14 przez Agnieszka Szuciak

Termin składania dokumentów: 2019-06-25 15:30:00

Nr ogłoszenia: WOR.120.22.2019

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Witnica

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1.    wykształcenie wyższe,
2.    posiadanie obywatelstwa polskiego,
3.    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4.    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5.    nieposzlakowana opinia,
6.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
7.    minimum roczny staż pracy w administracji, w szczególności na stanowisku związanym z gospodarką odpadami komunalnymi
 
b. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym,
2. umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
3. znajomość programów komputerowych z zakresu arkusza kalkulacyjnego, programów księgowych,
4. samodzielność w podejmowaniu decyzji,
5. umiejętność pracy w zespole,
6. odpowiedzialność, asertywność, kreatywność, zdyscyplinowanie,
7. sprawność w organizowaniu swojego stanowiska pracy,
8. zdolność do eliminowania sytuacji konfliktowych,
9. utożsamianie się z pracodawcą i dążenie do podnoszenia poziomu świadczonej pracy,
10. łatwość nawiązywania kontaktu, dobry kontakt z interesantem.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Prowadzenie księgowości analitycznej na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów, bezbłędnie w sposób chronologiczny i bieżący;
2.    Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z ustawą o rachunkowości;
3.    Księgowanie wpłat na kontach podatników;
4.    Prawidłowa i bieżąca weryfikacja konta 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”  poprzez uzgodnienia ewidencji szczegółowej  z ewidencją analityczna;
5.    Systematyczna kontrola terminowości wpłat należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego i urządzenia wbudowane;
6.    Terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych na wszystkie należności;
7.    Dokonywanie zwrotów i zaliczanie nadpłat w całości lub w części na poczet przyszłych należności;
8.    Wystawianie postanowień o sposobie zarachowania wpłat oraz postanowień w sprawie zwrotu nadpłaconej wpłaty;
9.    Windykacja należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego i urządzenia wbudowane oraz gromadzenie dokumentacji związanej z procesem windykacyjnym;
10.    Naliczanie odsetek oraz rozliczanie wpłat w przypadku nieterminowego regulowania należności;
11.    Prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych oraz ich bieżąca aktualizacja;
12.    Bieżąca analiza zaległości w celu prowadzenia egzekucji lub dokonania odpisów zaległości przedawnionych;
13.    Dokonywanie miesięcznych uzgodnień obrotów i sald;
14.    Sporządzanie okresowych analiz, informacji i sprawozdawczości z zakresu windykacji;
15.    Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń wynikających z realizowanych kompetencji;
16.    Prowadzenie wynikającej z zakresu realizowanych zadań sprawozdawczości;
17.    W ramach realizowanych w Wydziale zadań opracowanie planów pracy i elementów projektu budżetu gminy;
18.    Załatwianie interesantów, udzielanie im niezbędnych informacji i wyjaśnień zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami w zakresie spraw objętych stanowiskiem pracy;
19.    Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw;
20.    Prowadzenie wymaganej dokumentacji, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przekazywanie jej do archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
21.    Wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, parter. W budynku brak jest windy osobowej.

V. Wymagane dokumenty:

1.    list motywacyjny,
2.    życiorys,
3.    kserokopie świadectw pracy,
4.    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i uprawnienia,
5.    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
6.    kwestionariusz osobowy,
7.    Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wyłoniony kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia  z Krajowego Rejestru Karnego),
8.    Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
9.    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.
10.    Ewentualne referencje z poprzednich miejsc pracy.
11.    Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 1260) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.  
Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
• ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)”.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-06-25 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie  Urzędu   lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Witnica,  66-460 Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi”, w terminie do dnia 25.06.2019 r., do godz. 1530.  Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Witnica. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Witnica www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica i na tablicy informacyjnej w holu Urzędu. Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej.
Informacji na temat konkursu udziela Sekretarz Miasta i Gminy Urszula Sawicka (tel. 95 721 64 40).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szuciak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-14 22:45:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-14 22:48:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-14 22:48:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony