ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonywanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Witnica.

Szczegóły informacji

Wykonywanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Witnica.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Witnica

Nr UZP: 376382 - 2012

Ogłoszono dnia: 2012-10-02 przez Bogumiła Popkowska

Treść:

Witnica: Wykonywanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Witnica.
Numer ogłoszenia: 376382 - 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Witnica, ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica, woj. lubuskie, tel. 095 7216446, faks 095 7515218 , strona internetowa www.witnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Witnica..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: l.W zakres zamówienia wchodzi usługa wykonania utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego w obszarze administrowanym przez Gminę Witnica, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami : a/ Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2006r. nr 89 poz.625 z późniejszymi zmianami) b/ Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o. c/ Instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. oraz z zaleceniami i wytycznymi Zleceniodawcy. Zamówienie obejmuje konserwację sieci i urządzeń oświetleniowych : 1/liczba punktów świetlnych - 1146 szt., w tym 1138 szt. - majątek ENEA S.A. i 8 szt. - majątek Gminy , 2/ ilość słupów wykorzystywanych dla montażu opraw - 1146 szt., w tym:1138 szt. - majątek ENEA S.A i ENEA operator Sp. z o.o. oraz 8 szt. - majątek Gminy , 3/ długość linii oświetleniowych kablowych - 16,06 km , w tym: 9,74 km - majątek ENEA S. A. i 6,32 km - majątek Gminy, 4/ długość linii oświetleniowych napowietrznych - 64,29 km -majątek ENEA S.A. 5/ ilość obwodów oświetleniowych - 111 szt. , w tym: 102 szt. - majątek ENEA S.A. i 9 szt. - majątek Gminy, 6/ ilość uziemień roboczych - 68 szt. - majątek ENEA S.A. 7/ ilość szafek (rozdzielnic zasilających) - 67 szt., -majątek ENEA.S.A., 8/ Ilość punktów pomiaru energii - 67 szt., -majątek ENEA.S.A., Szczegółowe zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach : a. załączniku nr 1- wykaz obiektów oświetleniowych na terenie Gminy Witnica b. załączniku nr - ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE SIECI OBJĘTEJ PRZYSZŁĄ UMOWĄ c. załączniku nr 3 - WYCENA NAKŁADÓW OBLIGATORYJNYCH, d. załączniku nr 4 - KARTA STANDARDOWYCH CEN JEDNOSTKOWYCH czynności i prac związanych z eksploatacją sieci oświetlenia drogowego 2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie eksploatacji urządzeń objętych przedmiotem umowy w sposób zapewniający: a/ bezpieczeństwo obsługi i otoczenia, b/ optymalną żywotność urządzeń, c/ utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego, d/ zachowanie wymagań ochrony środowiska, e/ bezpieczną i ekonomiczną pracę urządzeń, f/racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej. 3. Wykonawca przy realizacji zamówienia zapewni nakazany prawem poziom administracyjnej obsługi majątku, prowadząc wymaganą dokumentację dla całości przedmiotu zamówienia oraz rozliczając wszelkie zobowiązania publiczno prawne i podatkowe dotyczące sieci oświetleniowej należącej do Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania linii i instalacji oświetleniowej w stanie technicznym zapewniającym prawidłową pracę urządzeń oświetleniowych bez zagrożenia bezpieczeństwa osób i zwierząt . 5. Uszkodzenia i awarie będą likwidowane przez Zleceniobiorcę z należytą starannością, z zachowaniem następujących terminów: a. usuwanie awarii w sieci oświetleniowej - /licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia/ - w linii kablowej - do 7 dni roboczych, - w linii napowietrznej - do 4 dni roboczych, b. wymiana przepalonych źródeł światła - do 5 dni roboczych, c. interwencje w przypadku oświetlenia załączonego w ciągu dnia załatwiane będą w czasie do 5 godzin. 6. Wykonawca zapewni całodobowy dyżur umożliwiający odbieranie zgłoszeń awarii i reklamacji oraz przyjmowanie również telefonicznych zgłoszeń awarii stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego i odwrotnie przekazywanie informacji o likwidacji zgłoszonych usterek . 7. Na wykonane prace w zakresie wymiany źródeł światła wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji . 8. Załączanie oświetlenia w porze dziennej następować może wyłącznie w przypadku dokonywania koniecznych przeglądów, konserwacji lub naprawy sieci oświetleniowej i po uprzednim powiadomieniu osób upoważnionych przez Zleceniodawcę. 9. Wykonawca dostarczy własnym staraniem materiały i sprzęt niezbędne do realizacji umowy. 10. Wykonawca jest zobowiązany pokryć szkody powstałe podczas lub w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w wyniku niewykonania lub nienależytego jego wykonania. 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia, szkody wobec osób trzecich, gdy po uzyskaniu wiadomości o zaistniałym zagrożeniu nie podjął czynności zmierzających do usunięcia zagrożenia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienie wyboru trybu
Art. 67 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający może udzielić zmówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1/ dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a/ z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, b/ z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. W przypadku zamówienia realizowanego przez Gminę Witnica występuje stan faktyczny i prawnygdyż, obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy / ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami /. Na terenie Gminy Witnica ok. 85 % punktów świetlnych, sieci i urządzeń, stanowi ENEA S.A z siedzibą w Poznaniu i ENEA Operator Sp. z o.o. / 1138 szt. słupów dla montażu opraw / i nie jest instalacją wyodrębnioną w zakresie dostępności do układów sterowania . Aby realizować usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się w obrębie granic Gminy Witnica , Gmina musi posiadać zgodę właściciela sieci oświetleniowej- ENEA S.A . na świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, przez innego wykonawcę niż ENEA Operator Sp. z o.o.. Gmina Witnica wystąpiła do ENEA Operator Sp, z o.o o możliwość wykonywania konserwacji przez innego wykonawce. ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Dębno, pismem z dnia 21.09.2012 r. znak: RD2/DZ-ZM/MC/7673/12 nie wyraził zgody na podejmowanie przez Gminę Witnica jakichkolwiek działań zmierzających do zlecenia innemu podmiotowi, wybranemu w przetargu konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego, gdyż wszelkie działania na urządzeniach oświetlenia drogowego prowadzone bez stosownych uzgodnień z ENEA S.A, traktowane będą jako niezgodne z prawem, a ponadto stanowić to będzie naruszenie prawa własności ENEA S.A. Z przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa energetycznego wynika prawo zakładu będącego właścicielem urządzeń do podejmowania decyzji odnośnie podmiotu, który prowadzić będzie prace związane z utrzymaniem /konserwacją/ punków oświetleniowych w należytym stanie technicznym. Prawo podmiotowe jest prawem bezwzględnym i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w kodeksie cywilnym. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a - przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze i lit. b - przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych - Prawa zamówień publicznych dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
• ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu,, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Bogumiła Popkowska Data wytworzenia informacji: 2012-10-02 13:33:14
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Popkowska Data wprowadzenia do BIP 2012-10-02 13:33:14
Wprowadził informację do BIP: Paweł Łopatka Data udostępnienia informacji: 2012-10-02 13:34:07
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Łopatka Data ostatniej zmiany: 2012-10-02 13:34:07
Artykuł był wyświetlony: 3080 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta i Gminy Witnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu