ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Zabór
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Lista organizacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Lista organizacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem
Szanowny Pan
Sławomir Stańczak - Prezes
ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór
tel./fax: 068 320 13 55

www.miedzyodraabobrem.pl
 
Cele:
 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
 • aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich,
 • realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowaną przez lokalną grupę działania (LGD).
 

________________________________________________________
Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa
Szanowna Pani
Zofia Kulikowska - Prezes
ul. Słoneczna
6, Droszków, 66-003 Zabór
tel. (068) 327 44 09
 
Cele:
 • założenie i prowadzenie  szkoły podstawowej i odziału przedszkolnego,
 • powołanie i prowadzenie klubu sportowego w Droszkowie,
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz wszelkich działań sprzyjajacych pobudzaniu aktywności społeczności lokalnej,
 • podejmowanie i upowszechnianie wspólnych przedsięwzięc na rzecz poprawy  warunków i jakości życia mieszkańców sołectwa Droszków,
 • przyczynianie sie do zapokajania potrzeb społecznych i kulturalnych w sołectwie Droszków,
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
 • popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, turystyki i sportu, a także dbałość o stan terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

_______________________________________________________
Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw i Działań Oddolnych „LIDO”
Szanowny Pan
Sebastian Ciemnoczołowski - Prezes
os. Lido, 66-003 Zabór

www.lido.org.pl
 
Cele:
 • działanie na rzecz społeczności lokalnej,
 • integracja tworzącej sie wspólnoty lokalnej mieszkańców osiedla "LIDO" w Zaborze, reprezentowanie jej interesów oraz organziowanie pomocy wzajemnej,
 • zarządzanie obecnymi przyszłymi częściami infrastruktury w tym częsciami wspólnymi osiedla "Lido"
 • gromadzenie funduszy na zarządzanie częściami infrastruktury, w tym częściami wspólnymi Osiedla  "Lido"
 

________________________________________________________
Stowarzyszenie „Zielona Przystań Tarnawa nad Odrą”
Szanowna Pani
Joanna Dolido - Prezes
tel. 514 910 518
 
Cele:
 • tworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku oraz sportu i turystyki,
 • propagowanie wszelkich form rekreacji i wypoczynku oraz sportu i turystyki,
 • integrowanie środowiska zainteresowanego wykorzystaniem i promocją zasobów rzeki Odry,
 • propagowanie i organizacja działalności gospodarczej w szczególności z wykorzystaniem zasobów rzeki Odry,
 • prowadzenie edukacji w dziedzinie rekreacji i wypoczynku oraz sportu i turystyki,
 • współpraca z organizacjami o zbliżonych celach i zainteresowaniach,
 • propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
________________________________________________________
Koło PZW w Przytoku
Szanowny Pan
Paweł Łukasiewicz - Prezes
Przytok ul.Sadowa 3, 66-003 Zabór
tel.602798993
www.koloprzytok.pzw.org.pl
 
Cele:
 • organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wedkarskiego,
 • użytkowanie i ochrona wód,
 • działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

________________________________________________________
Koło PZW w Zaborze
Szanowny Pan
Zbigniew Antczak– Prezes
tel. 509268444
Cele:
 • organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wedkarskiego,
 • użytkowanie i ochrona wód,
 • działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.
________________________________________________________
Koło Łowieckie „Niepudłuj” w Przytoku
Szanowny Pan
Grzegorz Góreńczyk – Prezes
 
Cele:
 • prowadzenie gospodarki łoweckiej poprzez hodowle i pozyskiwanie zwierzyny,
 • prowadzenie działan na rzecz jej ochrony poprzez  regulacje liczebności populacji zwierząt łownych.
 
________________________________________________________
Koło Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zaborze
Szanowna Pani
Teresa Fedorowicz - Prezes
 
Cele:
 • poprawa warunków socjalno-bytowych
 • uczestniczenie w życiu społecznym  przez współdziałanie z organami  władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związakmi  zawodowymi oraz innymi organziacjami społecznymi, gospodarczymi i spóldzielczymi,
 • organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów i inwalidów,
 • reprezentowanie interesów wobec organów władzy i administracji  publicznej,
 • popularyzowanie problemów wśród społeczeństwa.

________________________________________________________
Parafia w Zaborze
Ks. Tomasz Sałatka - Proboszcz
ul. Witosa 10, 66-003 Zabór
tel. (68) 327 40 27
http://www.zabor.parafia.info.pl/
 
 
Cele:
 • krzewienie sportu wśród młodzieży

________________________________________________________
Jednostka OSP w Zaborze
Szanowny Pan
Zbigniew Sosiński - Prezes
tel. (68) 327 40 20
 
Cele:
 • prowadzenie działalności mającej na celu zabepzieczenie przed pożarami oraz współdzialanie  w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi,
 • uczestniczenie w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk,
 • informowanie ludności o konieczności i sposobach ochrony  przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.
________________________________________________________
Stowarzyszenie Sympatyków Łazu
Szanowna Pani
Małgorzata Gąsior - Prezes
Łaz 4, 66-003 Zabór
 
Cele:
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz wszelkich działań sprzyjających pobudzaniu aktywności społeczności lokalnej,
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania;
 • działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętności społeczności lokalnej,
 • popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, turystyki i sportu, a także dbałość o stan terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
 
________________________________________________________
Stowarzyszenie Miłośników Przytoku
Szanowna Pani
Daria Landzwojczak-Sobiech - Prezes
tel. 731 38 39 39
 
Cele:
 • aktywizacja społeczności lokalnej
 • wspieranie realizacji lokalnej strategii rozwoju
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz wszelkich działań sprzyjających pobudzaniu aktywności  społeczności lokalnej,
 • podejmowanie i upowszechnianie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia  mieszkańców,
 • przyczynianie się do zaspakajania potrzeb społecznych i kulturalnych  
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
 • popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, turystyki i sportu, a także dbałość o stan terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego
 • działalność na rzecz kultury, sztuki, tradycji i ochrona dóbr kultury sztuki,
 • działalność krajoznawcza oraz wszelkie formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • walka z patologiami społecznymi
________________________________________________________
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór
Szanowny Pan
Dariusz Tarnas - Prezes

 
 
Cele:
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz wszelkich działań sprzyjających pobudzaniu aktywności społeczności lokalnej,
 • poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy,
 • zaspokajanie potrzeb zdrowotnych, społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy,
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują w/w  działania,
 • popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, a także dbałość o stan terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym aktywnych form wypoczynku i rekreacji,
 • dbałość o wizerunek gminy i podejmowanie działań na rzecz ochrony i zagospodarowania środowiska naturalnego,
 • inicjowanie organizowania form wypoczynku i czasu wolnego zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych,
 • wspomaganie działalności lokalnych i regionalnych nieformalnych ruchów obywatelskich,
 • promowanie Gminy Zabór i jej mieszkańców,
 • dbałość o stan zabytków i innych obiektów służących mieszkańcom gminy,
 
________________________________________________________
Stowarzyszenie "Odra Milsko"
Szanowna Pani
Paulina Sidoruk - Prezes
Milsko 38a, 66-003 Zabór
tel. 724 583 172, 667 985 762
 
Cele: 
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz wszelkich działań sprzyjających pobudzaniu aktywności społeczności lokalnej;
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania;
 • działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętności społeczności lokalnej,
 • popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, turystyki i sportu, a także dbałość o stan terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
 
________________________________________________________
Stowarzyszenie Miłośników Czarnej
Szanowna Pani
Gabriela Ośka - Prezes
Czarna, 66-003 Zabór
tel. 600 670 939
e-mail:
 
________________________________________________________
Stowarzyszenie Oświatowe "Przyjazna Szkoła"

Droszków, ul. Dębowa 6, 66-003 Zabór
tel. 794 065 533
 
Informacja: 
Grupa rodziców dzieci uczących się w szkole i przedszkolu w Droszkowie, dzieląca wspólne ideały. Tworzą "Przyjazną Szkołę" opartą na zasadach demokracji, gdzie zdanie każdego - i małego, i dużego - się liczy, a dzieci oprócz nauki czytania i pisania zdobywają również umiejętności współpracy, porozumienia i szacunku dla drugiej osoby.
Stowarzyszenie wykorzystuje potencjał edukacyjny nie tylko nauczycieli, ale i - rodziców z głowami pełnymi pomysłów na to, jak sprawić by nauka była przygodą i zabawą, a nie przykrym obowiązkiem.
Szkoła w Droszkowie ma być miejscem innowacyjnym, gdzie dzieci uczą się przez doświadczenie, nie tylko biernie przyswajają treść podręcznika.

 
Czym się kierują:
 • Szacunek i empatia - zdanie każdego się liczy (by dzieci mogły rozwijać się w pozytywnej atmosferze).
 • Komunikacja - nauczyć dzieci jak rozwiązywać konflikty bez przemocy
 • Tolerancja - zwolennicy edukacji włączającej. W szkole jest miejsce dla uczniów niepełnosprawnych - zamierzają stworzyć lepsze warunki dla terapii dzieci potrzebujących pomocy pedagogicznej, czy psychologicznej
 • Wspieranie talentów - chcą być kuźnią talentów dzieci, wspierać ich mocne strony, pomagać w pokonywaniu trudności
 • Indywidualne podejście do ucznia - mała szkoła z małymi klasami daje niepowtarzalną okazję na to, by pochylić się nad każdym z dzieci jednostkowo
 • Kreatywność - rozwijać w dzieciach, nie tłamsić.
 • Otwartość -każdy rodzic dziecka, którego dziecko zapisane jest do szkoły/przedszkola w Droszkowie jest mile widziany jako członek zwyczajny stowarzyszenia.
 • Transparentność - zamierzają być organizacją absolutnie przejrzystą finansowo.
 
 
 
________________________________________________________
 
Stowarzyszenie " Za Borem"
Szanowny Pan
Witold Baumann- Prezes
ul.Osiedle Lido 18
66-003 Zabór
 
Cele:
 • działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców obszaru,
 •  działanie w zakresie kultury, edukacji, nauki, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 •  działanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
 •  działanie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 •  działanie w zakresie turystyki oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 •  działania polegające na zachowaniu pamięci oraz pielęgnowaniu historii, tradycji oraz kultury,
 •  dokumentowanie, upowszechnianie informacji i promocja obszaru,
 •  działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności,
 •  zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne,
 •  współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami (stowarzyszenia, władze, instytucje oraz organizacje) oraz angażowanie liderów życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego w inicjatywy na rzecz obszaru,
 •  opiniowanie i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących obszaru m. in. w zakresie samorządności i rozwoju demokracji lokalnej, bezrobocia, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, kultury, sztuki, edukacji,
 •  wspieranie wszelkich innych inicjatyw na rzecz rozwoju obszaru,
 
________________________________________________________
 
Fundacja Pro Arte Vivo
Szanowny Pan
Michał Lechowicz -Prezes
ul. Akacjowa 2B/5
66-003 Zabór
tel. 609-753-931
 
________________________________________________________
Koło Gospodyń Wiejskich
Szanowna Pani
Janina Bernas - Prezes
Czarna
66-003 Zabór
 
 
Cele:
 • prowadzenie działalności społeczno - wychowawczej i oświatowo - kulturalnej w środowiskach wiejskich,
 • prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet,
 • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi,
 • upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych,
 • reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej,
 • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej,
 • wykonywanie innych zadan związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich.
________________________________________________________
 
KGW MILSKO-WIANKI
Szanowna Pani
Małgorzata Tomczak- Prezes
Milsko 10a
66-003 Zabór
________________________________________________________
 
Stowarzyszenie Bezpieczna i Aktywna Gmina Zabór
Szanowny Pan
Arkadiusz Mieczyński -Prezes
66-003 Zabór
Cele:
 • prowadzenie działalności prewencyjnej,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej,
 • integracja mieszkańców Gminy Zabór,
 • rozwijanie aktywności obywatelskiej
________________________________________________________
 
Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze
Szanowna Pani
Krystyna Sapigórska- Prezes
ul. Lipowa 15
66-003 Zabór
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zabór
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Głuszak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Głuszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-18 08:03:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-18 08:03:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-16 10:32:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3308 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »