ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1507 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr LXXI/874/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 2426)

 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 11 września 2019 r.
 
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej

I. Rodzaj zadania:
 
Zadanie nr 1
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
 
Zadanie nr 2
Świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2019 roku wynosi:
 1. 408 000,00 zł dla zadania nr 1;
 2. 88 000,00 zł dla zadania nr 2.
     2. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można realizować mniejszym kosztem oraz w przypadku zapisania w budżecie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego innych kwot niż przewidziane w niniejszym konkursie na realizację przedmiotowych działań.
 
III. Zasady przyznawania dotacji
 
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 3. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.
 4. Podmiot uprawniony winien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością w formie ciągłej.
 5. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji
  z jego realizacji.
 6. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
 7. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wlkp.
 9. Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.
 
 
 IV. Termin i warunki realizacji zadania
 
 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od października 2019 r. do grudnia 2019 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie, w szczególności zgodnie z:
 • ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim;
 • Rządowym Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.
    3. Zadanie powinno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
    4. Warunki realizacji zadań
 1. dla zadania nr 1:
 • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania – koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 30 zł;
 • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej – jako zorganizowanej usługi – koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 20 zł;
 • w przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie, placówka przyjmująca dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobę niepełnosprawną ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do potrzeb;
       2. dla zadania nr 2:
 • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki w zakresie pielęgnacji/rehabiltacji i dietetyki – koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 40 zł;
   5. Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną może wykorzystać w 2019 roku 240 godzin opieki wytchnieniowej. Limit 240 godzin w ramach zadania 1 i 2 jest sumą wsparcia dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad 1 dzieckiem/osobą niepełnosprawną. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osoby niepełnosprawne, o których mowa powyżej, którym przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie powinny ponosić odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu, w wymiarze limitu 240 godzin.
   6. Usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego będzie przyznawana na wniosek  członka  rodziny  lub  opiekuna  sprawującego bezpośrednią  opiekę, na podstawie decyzji administracyjnej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim. 
   7. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim, w  ramach  przyznanej  usługi  opieki  wytchnieniowej  w  formie  specjalistycznego poradnictwa  (psychologicznego  lub  terapeutycznego)  oraz  wsparcia  w  zakresie  nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki, prowadzi ewidencję przyznanych godzin.
 
 
V. Termin i warunki składania ofert
 
 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Oferta powinna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 2 października 2019 r. do godz. 15:30 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 3. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt. 6.
 4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
 5. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
  1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu
   oferenta (-ów);
  3. pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
  4. referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością
   w formie ciągłej;
  5. informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);
  6. oświadczenie oferenta, że pomieszczenia/lokale/budynki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji – dotyczy zadania nr 1;
  7. wykaz osób, przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami - dotyczy zadania nr 1 oraz zadania nr 2;
  8. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do pomieszczenia/lokalu/budynku, np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia;
  9. regulamin organizacyjny oferenta.
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
 
     6. Do oferty można również dołączyć kserokopie umów partnerskich na potwierdzenie współpracy z innymi podmiotami, co jest dodatkowo punktowane.
    7. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 2 października 2019 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
    8. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
    9. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
    10. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
    11. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
   12. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
   13. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów np. oferta złożona przez nieuprawniony podmiot, po terminie, niezgodna z ogłoszeniem konkursowym lub na innym druku, złożona oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 uchwały Nr LXXI/874/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 5. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
  1. niezłożenie oferty w formie papierowej;
  2. brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
  3. brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
  4. brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
  5. brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
 6. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 25 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 15 punktów.
 8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
 
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w ubiegłych latach oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację:
Zadanie nie było realizowane w latach poprzednich.
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
  1. zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych
   z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
  2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
      3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
    Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
Gorzów Wielkopolski, 11.09.2019 r.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dominika Ślązak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-11 13:24:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dominika Ślązak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-11 13:32:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dominika Ślązak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11 15:09:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
906 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o naborze wniosków z zakresu wspierania sportu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie uchwały nr XXXV/394/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp., Prezydent Miasta informuje o naborze wniosków z zakresu wspierania rozwoju sportu na organizację prestiżowych wydarzeń w piłce nożnej o największym potencjale w zakresie popularyzacji aktywności fizycznej na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, we współpracy z krajowymi i/lub międzynarodowymi federacjami sportowymi. Organizacja wydarzeń sportowych na poziomie centralnym w piłce nożnej. Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 30.08.2019 r.
Do wniosku należy załączyć:
 1. Oświadczenie o nie zaleganiu do ZUS,
 2. Oświadczenie o nie zaleganiu do US,
 3. Oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec  zawodników, sztabu szkoleniowego oraz osób trzecich za ubiegły rok rozliczeniowy,
 4. Licencje klubu uprawniające do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,
Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Kuraszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-22 09:36:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Kuraszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-22 09:38:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Kuraszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-22 09:38:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
481 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1508 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 688) oraz uchwały Nr LXXI/874/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 2426)

 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 07 sierpnia 2019 r.
 
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej

I. Rodzaj zadania:
 
Zadanie nr 1
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
 
Zadanie nr 2
Świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2019 roku wynosi:
 • 408 000,00 zł dla zadania nr 1;
 • 88 000,00 zł dla zadania nr 2.
      2. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można realizować mniejszym kosztem oraz w przypadku zapisania w budżecie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego innych kwot niż przewidziane w niniejszym konkursie na realizację przedmiotowych działań.
 
 
III. Zasady przyznawania dotacji
 
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 3. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny oferenta powinien wynosić nie mniej niż 5% całkowitego kosztu realizowanego zadania (środki własne i/lub środki z innych źródeł i/lub wkład osobowy - świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków).
 4. Podmiot uprawniony winien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością w formie ciągłej.
 5. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 6. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
 7. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wlkp.
 9. Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.
 
 IV. Termin i warunki realizacji zadania
 
 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie, w szczególności zgodnie z:
 • ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim;
 • Rządowym Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.
3. Zadanie powinno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
4. Warunki realizacji zadań:
 
dla zadania nr 1:
 • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania – koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 30 zł;
 • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej – jako zorganizowanej usługi – koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 20 zł;
 • w przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie, placówka przyjmująca dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobę niepełnosprawną ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do potrzeb;
dla zadania nr 2:
 • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki w zakresie pielęgnacji/rehabiltacji i dietetyki – koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 40 zł;
5. Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną może wykorzystać w 2019 roku 240 godzin opieki wytchnieniowej. Limit 240 godzin w ramach zadania 1 i 2 jest sumą wsparcia dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad 1 dzieckiem/osobą niepełnosprawną. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osoby niepełnosprawne, o których mowa powyżej, którym przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie powinny ponosić odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu, w wymiarze limitu 240 godzin. Po wykorzystaniu limitów członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), może nadal korzystać z ww. form usług przez okres kolejnych 240 godzin za odpłatnością w wysokości 50 % kosztów realizacji tej usługi.
6. Usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego będzie przyznawana na wniosek  członka  rodziny  lub  opiekuna  sprawującego bezpośrednią  opiekę, na podstawie decyzji administracyjnej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim. 
7. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim, w  ramach  przyznanej  usługi  opieki  wytchnieniowej  w  formie  specjalistycznego poradnictwa  (psychologicznego  lub  terapeutycznego)  oraz  wsparcia  w  zakresie  nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki, prowadzi ewidencję przyznanych godzin.
 
V. Termin i warunki składania ofert
 
 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Oferta powinna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 28 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 3. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt. 6.
 4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
 5. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
  1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu
   oferenta (-ów);
  3. pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
  4. referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością
   w formie ciągłej;
  5. informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);
  6. oświadczenie oferenta, że pomieszczenia/lokale/budynki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji – dotyczy zadania nr 1;
  7. wykaz osób, przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami - dotyczy zadania nr 1 oraz zadania nr 2;
  8. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do pomieszczenia/lokalu/budynku, np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia;
  9. regulamin organizacyjny oferenta.
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
 
6. Do oferty można również dołączyć kserokopie umów partnerskich na potwierdzenie współpracy z innymi podmiotami, co jest dodatkowo punktowane.
7. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa. Zadanie 1/2 ” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 28 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
8. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
9. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
10. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
11. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
12. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
13. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów np. oferta złożona przez nieuprawniony podmiot, po terminie, niezgodna z ogłoszeniem konkursowym lub na innym druku, złożona oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 uchwały Nr LXXI/874/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 5. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
  1. niezłożenie oferty w formie papierowej;
  2. brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
  3. brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
  4. brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
  5. brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
 6. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 35 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 21 punktów.
 8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
 
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w ubiegłych latach oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację:
 
Zadanie nie było realizowane w latach poprzednich.
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
  1. zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
  2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
 
    Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
Gorzów Wielkopolski, 07.08.2019 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dominika Ślązak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-07 14:11:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dominika Ślązak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-07 14:12:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dominika Ślązak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-07 14:12:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1089 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postępowanie o udzielenie dotacji z budżetu Miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie uchwały nr VI/106/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania, Prezydent Miasta informuje o naborze wniosków z zakresu modernizacji i dostosowania budynków/pomieszczeń przeznaczonych przez organizacje pozarządowe
na cele związane z terapią - cel szczegółowy: przystosowanie/przebudowa pomieszczeń
do działalności terapeutycznej prowadzonej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kalina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-02 12:02:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Kuraszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-02 12:03:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Kuraszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-02 12:03:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
761 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A i B dla osób zaburzeniami psychicznymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1508 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 688) oraz uchwały Nr LXXI/874/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 2426)

 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 12 lipca 2019 r.
 
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej

I. Rodzaj zadania:
 
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A i B dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 1. Na realizację zadania w IV kwartale 2019 r. planuje się przeznaczyć kwotę 385 374,75 zł, a w latach 2020 r. – 2024 r. kwotę łączną w wysokości 7 707 495,00 zł, w tym: w 2020 r. – 1 541 499,00 zł, w 2021 r. – 1 541 499,00 zł., w 2022 r. – 1 541 499,00 zł, w 2023 r. – 1 541 499,00 zł, w 2024 r. – 1 541 499,00 zł, z zastrzeżeniem, że wysokość planowanych środków pieniężnych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania zapisana będzie w budżecie miasta Gorzowa Wielkopolskiego po uprzednim ustaleniu przez Wojewodę Lubuskiego średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy (zgodnie z art. 51c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
 2. Wysokość dotacji na realizację zadania może ulec zmianie. Uzależniona jest ona od wysokości dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, ustalanej corocznie przez Wojewodę Lubuskiego, która według stanu na dzień 18 czerwca 2019 r. wynosi 1752,50 zł oraz 2278,25 zł na uczestnika ze spectrum autyzmu lub z niepełnosprawnością sprzężoną; uzależniona jest również od rzeczywistej liczby uczestników środowiskowego domu samopomocy, nie większej niż statutowa liczba uczestników środowiskowego domu samopomocy.
 
III. Zasady przyznawania dotacji
 1. Podmiot uprawniony powinien na dzień złożenia oferty dysponować lokalem/lokalami umożliwiającym/-cymi realizację zadania zgodnie ze standardami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z uwzględnieniem późniejszych zmian (Dz. U. 2010.238.1586).
 2. Dom typu A dla osób przewlekle psychicznie chorych, powinien zapewniać opiekę dla co najmniej 28 osób.
 3. Dom typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, powinien zapewniać opiekę dla co najmniej 42 osób.
 4. Dom powinien działać co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.
 5. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 6. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Środki przekazywane będą miesięcznie po przekazaniu informacji o ilości osób korzystających z usług środowiskowego domu samopomocy w danym miesiącu.
 8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Miastem Gorzów Wielkopolski.
 9. Podmiot uprawniony winien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
 10. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
 11. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 12. Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 13. Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 14. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą/może złożyć wspólną ofertę.
 
 
 IV. Termin i warunki realizacji zadania
 
 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2024 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie, w szczególności zgodnie z:
 • ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z uwzględnieniem późniejszych zmian,
 • zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim. 
       3. Zadanie powinno być realizowane w pomieszczeniu/lokalu/budynku, do którego oferent posiada tytuł prawny.
       4. Zadanie powinno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
       5. Środowiskowy dom samopomocy powinien świadczyć m.in. następujące usługi:
 • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 • trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 • niezbędną opiekę, w szczególności dla uczestników, o których mowa w art. 51c ust. 5 ustawy;
 • terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy;
 • umożliwienie uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej lub w ramach treningu kulinarnego, a w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku w opisany sposób, dopuszcza się możliwość zakupu gorącego posiłku dla uczestników.
     6. Osoby kierowane będą do środowiskowego domu samopomocy na podstawie decyzji Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim.
     7. Dopuszcza się przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu finansowanymi z dotacji w granicach do 10% wartości poszczególnych pozycji kosztów.
 
V. Termin i warunki składania ofert
 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Oferta powinna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 05 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 3. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt. 7.
 4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
 5. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
  1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
  3. pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
  4. referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi;
  5. informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);
  6. koncepcję funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy;
  7. oświadczenie oferenta, że pomieszczenia/lokale/budynki dostosowane są do potrzeb prowadzenia środowiskowego domu samopomocy typu A i B;
  8. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do pomieszczenia/lokalu/budynku, np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia;
  9. statut oferenta;
  10. regulamin organizacyjny oferenta.
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
 
       6. Do oferty można również dołączyć kserokopie umów partnerskich na potwierdzenie współpracy z innymi podmiotami, co jest dodatkowo punktowane.
       7. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A i B” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 05 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
      8. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
       9. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
      10. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
      11. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
     12. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
      13. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów np. oferta złożona przez nieuprawniony podmiot, po terminie, niezgodna z ogłoszeniem konkursowym lub na innym druku, złożona oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 uchwały Nr LXXI/874/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 5. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
  1. niezłożenie oferty w formie papierowej;
  2. brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
  3. brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
  4. brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
  5. brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
 6. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 35 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 21 punktów.
 8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
VII. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację
 
2018
Nazwa zadania
Kwota
Podmiot realizujący
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi typu A i B
1 252 386,60 zł
Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski
ul. Walczaka 42
Gorzów Wielkopolski
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi typu B
747 738,30 zł
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 1
Gorzów Wielkopolski
 
2019
 
Nazwa zadania
Kwota
Podmiot realizujący
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi typu A i B
1 138 774,50 zł
Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski
ul. Walczaka 42
Gorzów Wielkopolski
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi typu B
860 127,00 zł
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 1
Gorzów Wielkopolski
 
 
VIII. Postanowienia końcowe
 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
  1. zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
  2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
      3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
 
 
 
    Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
Gorzów Wielkopolski, 12.07.2019 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dominika Ślązak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-12 10:36:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dominika Ślązak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-12 10:38:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dominika Ślązak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-12 10:38:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji