ˆ

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-09 14:36:12 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-09 14:39:13 przez Karolina Kuraszkiewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 930 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r. , poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały Nr XXV/440/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017, poz. 2306)

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ogłasza dnia 09 stycznia2017 r.
 
otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

I. Rodzaj zadania:
 
Prowadzenie Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców Gorzowa Wlkp.
 
II. Wysokość dotacji na realizację zadania:
 
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2018 r. wynosi 30.000,00 zł.
 2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem oraz w przypadku zapisania w budżecie miasta Gorzowa Wlkp. na realizację zadania kwot innych niż przewidziane niniejszym konkursem.
 
III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenie wykonania zadania
 
 1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
 2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta (środki własne i/lub środki z innych źródeł) powinien wynosić nie mniej niż 5% całości kosztów realizowanego zadania.
 4. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 5. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wlkp.
 7. Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
 
 1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie od lutego do grudnia 2018 r.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Zadanie winno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
 4. Podmiot wyłoniony w konkursie zobowiązany zostanie do przeprowadzenia ewaluacji realizowanego zadania.
 5. Zadanie ma być realizowane na terenie miasta Gorzowa Wlkp., we własnych zasobach lokalowych podmiotu.
 6. Oferent powinien dysponować odpowiednim lokalem, w którym realizowane będzie zadanie publiczne, wyposażonym w podstawowym sprzętem do przechowywania i wydawania żywności. Magazyn żywności powinien być prowadzony zgodnie z zasadami BHP i obowiązującymi przepisami sanitarno – epidemiologicznymi.
 7. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
 
V. Warunki i termin składania ofert:
 
 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300 z późn. zm.).
 2. Oferta winna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 31 stycznia do godz.15:00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 3. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt. 6.
 4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
 5. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
 
 1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma takiego obowiązku, jedynie zaleca się jego dołączenie);
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
 3. pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
 4. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/budynku/nieruchomości, w którym będzie realizowane zadanie;
 5. informację o przeprowadzonej ewaluacji zadania – w przypadku jego realizowania w latach ubiegłych;
 6. informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania).
 
 1. Ofertę w wersji papierowej wraz załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Otwarty konkurs ofert – Bank Żywności” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 31 stycznia 2018 r. Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
 2. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane
  w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające
  na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
 3. Dokumenty winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
 4. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
 5. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
 6. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
 
 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 uchwały Nr LIV/625/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia.
 5. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
 
 1. niezłożenie oferty w formie papierowej;
 2. brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
 3. brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
 4. brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
 5. brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
 
 1. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
 2. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 32 punktów. Oferty, które uzyskają mniej niż 19 punktów nie będą rekomendowane przez Komisję Konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności.
 3. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w 2015 r. i 2016 r. oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację:
 
2015
Nazwa zadania
Kwota
Podmiot realizujący
Prowadzenie Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców Gorzowa Wlkp.
 
30 000,00 zł
Fundacja Bank Żywności w Gorzowie Wlkp.
 
 
W 2016 roku nie zlecono zadania publicznego tego samego rodzaju.
 
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
  1. zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych
   z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wlkp. oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wlkp.;
  2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;
  3. kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
2. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
                                          Z up. Prezydenta Miasta
                                                         /-/
                                              Radosław Sujak
                                     Zastępca Prezydenta Miasta
 
Gorzów Wlkp., 09.01.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Kuraszkiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Kuraszkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 14:36:12
Wprowadził informację do BIP: Karolina Kuraszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 14:39:13
Osoba, która zmieniła informację: Karolina Kuraszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2018-01-09 14:39:28
Artykuł był wyświetlony: 92 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu