ˆ

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konkurs z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-23 10:50:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.      z 2016 poz. 1817 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr LIV/652/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017 r., poz. 2306)
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ogłasza
dnia 23 lutego 2018 r.
 
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 
I. Rodzaj zadania:
 
1. Podmiotom uprawnionym, zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zleca się realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą:
PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZEJ I SPECJALISTYCZNEJ W LATACH 2018-2020
 
2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania obejmuje prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz specjalistycznej na terenie miasta Gorzowa Wlkp., zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie,     w tym:
  • w rejonie osiedla Sady - 1 placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej;
  • w rejonie osiedla Słonecznego – 1 placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.
oraz w innych rejonach niż wymienione, w zależności od wysokości nierozdysponowanych środków finansowych.
3. Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:
1) opiekę i wychowanie;
2) pomoc w nauce;
3) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
4. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:
1) organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;
2) realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
5. Jedna oferta może dotyczyć wyłącznie prowadzenia jednej placówki.
6. Koszty kwalifikowane, m.in.:
1) wynagrodzenie kierownika/wychowawcy placówki wsparcia dziennego – wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, określone w art. 25-26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2) materiały/pomoce dydaktyczne;
3) materiały piśmienniczo-papiernicze i plastyczne;
4) bilety wstępu do obiektów/ na imprezy kulturalno-sportowe;
5) drobny sprzęt sportowy ( np. piłki, skakanki, paletki);
6) wycieczki (np. transport, ubezpieczenie uczestników);
7) paczki świąteczne;
8) środki czystości i higieniczne;
9) koszty administracyjne (m.in. czynsz, energia, woda, obsługa księgowa, itp.) – nie więcej niż 10 % dotacji;
10) wynagrodzenie realizatorów zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych w przypadku prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;
11) zakup artykułów żywnościowych.
7. Koszty kwalifikowane powinny być:
1) bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;
2) racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
 
1. Na realizację wyżej wymienionego zadania w latach 2018-2020 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 162.000,00 zł: w 2018 r. – 54.000,00 zł, w 2019 r. – 54.000,00 zł, w 2020 r. – 54.000,00 zł
2. Wysokość dotacji na poszczególną placówkę będzie uzależniona od formy placówki – specjalistycznej lub opiekuńczej oraz od określonego zapotrzebowania na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w danej formie we wskazanym rejonie Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 
III. Zasady przyznawania dotacji:
 
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Dotacja z budżetu Miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym, zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny oferenta powinien wynosić, co najmniej 10% łącznej kwoty realizacji zadania, w tym co najmniej 5 % wkładu finansowego (środki własne i/lub środki z innych źródeł).
4. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
5. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wlkp.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
 
1. Zadanie powinno być zrealizowane w latach 2018-2020 z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3. Warunki realizacji zadania:
1) adresaci – dzieci, będące mieszkańcami Gorzowa Wlkp., w szczególności wywodzące się z rodzin objętych pomocą Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie;
2) kwalifikacje kadry – zgodnie z art. 25-27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) lokal – w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, co powinno być potwierdzone pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego, z wyposażeniem niezbędnym do realizacji zadania;
4) stała współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków, z placówkami oświatowymi, Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz innymi podmiotami znaczącymi dla wychowanka;
5) placówka powinna funkcjonować w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, przez minimum 4 godziny dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i ich rodziców/opiekunów.
6) Kontroli realizacji zadania publicznego dokonywać będą upoważnieni przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. pracownicy.
 
V. Warunki i termin składania ofert.
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300 ze zm.)
3. Oferta ma być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 19 marca 2018 r. do godz. 15:00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
4. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt. 6.
5. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
6. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma takiego obowiązku, jedynie zaleca się jego dołączenie);
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
3) wykaz imienny osób, przy udziale których podmiot uprawniony zamierza realizować zadanie publiczne wraz z potwierdzeniem ich kwalifikacji;
4) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości lub potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością, w której realizowane ma być zadanie;
5) pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki;
6) statut, regulamin placówki wsparcia dziennego;
7) program pracy placówki wsparcia dziennego na lata 2018-2020, uwzględniający okres wakacyjny;
8) kopię aktualnego zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydanego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
9) program współpracy placówki wsparcia dziennego z rodziną dziecka oraz środowiskiem lokalnym (m.in. Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie – GCPR, szkołami, organizacjami pozarządowymi);
10) informację o przeprowadzonej ewaluacji zadania – w przypadku jego realizowania w latach ubiegłych;
11) informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób prowadzenia ewaluacji zadania).
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
7. Do oferty można dołączyć:
1) rekomendacje, opinie i inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą.
2) podpisane umowy partnerskie świadczące o współpracy placówki wsparcia dziennego z innymi podmiotami.
8. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej w latach 2018-2020, rejon:……..”(należy podać rejon Gorzowa Wlkp., w którym usytuowana jest placówka, zgodnie z pkt. I.2 lub wpisać „inny” gdy oferta dotyczy innego rejonu niż wymienione w pkt. I.2) – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 19 marca 2018 r. Na kopercie należy podać nazwę i adres oferenta.
9. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
10. Dokumenty powinny być podpisane czytelnie z podaniem funkcji osoby/osób podpisującej/podpisujących ( np. wraz z imienną pieczątką osoby /osób podpisujących).
11. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od …do…”, bądź na każdej ze stron.
12. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisane przez osoby w nim wskazane.
13. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
14. W przypadku składania więcej niż jednej oferty do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa powyżej.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 Uchwały nr LIV/652/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017 r. poz. 2306)
3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
5. Uzupełnieniu podlegają następujące braki i uchybienia formalne:
1) niezłożenie oferty w formie papierowej;
2) brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
3) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
4) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
5)brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
6. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 35 punktów. Oferty, które otrzymają najwyższą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane przez Komisję Konkursową do dofinansowania, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 21 punktów.
8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w 2016 i 2017 r. oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację
 
 
Rodzaj zadania
Kwota dotacji
Rok
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
320 000,00 zł
2016
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
320 000,00 zł
2017
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
1. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wlkp. oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wlkp.;
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji,  o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji                               z nią związanej;
3) kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
                                                                                                         
 
  z up. Prezydenta Miasta
                /-/
         Radosław Sujak
Zastępca Prezydenta Miasta
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Rybińska Data wytworzenia informacji: 2018-02-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Rybińska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-23 10:50:54
Wprowadził informację do BIP: Dorota Rybińska Data udostępnienia informacji: 2018-02-23 10:59:18
Osoba, która zmieniła informację: Dorota Rybińska Data ostatniej zmiany: 2018-02-23 11:02:19
Artykuł był wyświetlony: 752 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu