ˆ

Ogłoszenia o otwartych konkursa ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-24 07:43:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016 r. poz. 1817 t.j.), uchwały Nr XXXV/440/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2017  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016r., poz. 2696), a także uchwały nr XXIII/291/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Strategii rozwoju sportu i turystyki Gorzowa Wielkopolskiego do 2026 roku.
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ogłasza w dniu 24.03.2017 r. otwarty konkurs ofert na
realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
 
 
I. Rodzaj zadania:
Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2017.
Nazwa zadania:
1. Wydarzenia sportowe uświetniające obchody jubileuszu 760-lecia miasta.
 
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2017 na realizację ww. zadań:
Na realizację ww. zadań przeznaczono łącznie 100.000 PLN.
Wskazana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 
III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenia wykonania zadania:
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta (środki własne i/lub środki z innych źródeł) powinien wynosić nie mniej niż 5% całości kosztów realizowanego zadania.
3. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
4. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Miastem Gorzów Wlkp.
 
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno być zrealizowane między 15.05.2017r., a 31.12.2017 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3. Warunki realizacji zadania: zadanie winno być realizowane na terenie miasta Gorzowa Wlkp. ; kwalifikacje realizatorów stosowne do charakteru realizowanego zadania
4. W przypadku przyznania dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent będzie zobowiązany do złożenia deklaracji przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
5. W przypadku zdeklarowania przez oferenta przyjęcia dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent będzie zobowiązany do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/kosztorysu/zakresu rzeczowego zadania nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji zadania.
 
 
V.  Warunki i termin składania ofert
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2016.1300).
3. Do oferty należy dołączyć:
 • kopię aktualnego odpisu z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie) lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta;
 • dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru;
 • w przypadku realizacji zadania we współpracy z innymi podmiotami należy załączyć dokument potwierdzający współpracę.
4. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w kopertach opatrzonych wizytówką stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 14.04.2017 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).
5. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ - zakładka „Organizacje pozarządowe”/„Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert”.
6. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
7. Dokumenty (oferta i załączniki) powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta (czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
8. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
9. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11. W przypadku składania więcej niż jednej oferty w konkursie do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa powyżej.
 
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017.
3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie 7 dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
5. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne: brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą; brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta; brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym; brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
6. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Oferty, które uzyskają mniej niż 18 punktów nie będą rekomendowane przez Komisję Konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
 
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w 2016 r. oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację.
W 2016 roku nie realizowano tego rodzaju zadań
 
VIII. Postanowienia końcowe
1. Wyłoniony pod rygorem rozwiązania umowy podmiot będzie zobowiązany do:
 1. zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo obchodów 760-lecia Miasta oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wlkp.:
 • w celu otrzymania logo Zleceniobiorca zobowiązany będzie do kontaktu z Wydziałem Promocji i Informacji poprzez adres e-mail: ,
 • po zastosowaniu logo na wszystkich niezbędnych materiałach Zleceniobiorca zobowiązany będzie do przesłania projektów do akceptacji Zleceniodawcy do Wydziału Promocji i Informacji na adres e-mail: .
 1. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;
 2. kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
2. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Kuraszkiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-03-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Kuraszkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-03-24 07:43:36
Wprowadził informację do BIP: Dawid Kuraszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-03-24 07:45:49
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Kuraszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2017-03-24 07:45:48
Artykuł był wyświetlony: 225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs z zakresu pomocy społecznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-17 12:42:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 930 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r. , poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały Nr XXV/440/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016, poz. 2696)

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ogłasza dnia  17 marca 2017 r.
 
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej

I. Rodzaj zadania:
 
Dofinansowanie kosztów udzielania pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowania nad nimi opieki, w tym całodobowej, w prowadzonych przez podmiot uprawniony placówkach pielęgnacyjno – opiekuńczych.
 
II. Wysokość dotacji na realizację zadania:
 
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r. wynosi 100.000,00 zł.
 2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 
III. Zasady przyznawania dotacji –zlecenie wykonania zadania
 
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta (środki własne i/lub środki z innych źródeł) powinien wynosić nie mniej 5% całości kosztów realizowanego zadania.
 3. Podmiot uprawniony winien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprawowaniu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi.
 4. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego luz rezygnacji z jego realizacji.
 5. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
 6. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wlkp.
 8. Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
 
 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2017 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Warunki realizacji zadania: adresaci – mieszkańcy Gorzowa Wlkp.; odpowiednia kadra, w tym medyczna i psychologiczna; odpowiednia baza lokalowa i sprzęt;
V. Warunki i termin składania ofert:
 
1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300).
2. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
3. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
 
- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
- pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
- wykaz osób przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami;
- referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 3 letnie doświadczenie oferenta w zakresie sprawowania opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi;
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/budynku/nieruchomości, w którym będzie realizowane zadanie;
- informację o przeprowadzonej ewaluacji zadania – w przypadku jego realizowania w latach ubiegłych;
- informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania).
 
4. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – nazwa zadania” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 7 kwietnia 2017 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
5. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ - zakładka „Organizacje pozarządowe” / „Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert”.
6. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
7. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
8. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
9. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
10. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
11. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów oferta (złożona przez nieuprawniony podmiot, po terminie, niezgodna z ogłoszeniem konkursowym, na innym druku, lub brak minimalnego wkładu własnego) zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 uchwały Nr XXV/440/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie. W wezwaniu zostanie dookreślony sposób uzupełniania oferty.
 5. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
  1. brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
  2. brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
  3. brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
  4. brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
 6. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
 7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Oferty, które uzyskają mniej niż 18 punktów nie będą rekomendowane przez Komisję Konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności.
 8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w 2015 r. i 2016 r. oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację:
 
2015
Nazwa zadania
Kwota
Podmiot realizujący
Udzielenie pomocy osobom
z chorobą nowotworową
i sprawowanie nad nimi opieki
100 000,00 zł
Stowarzyszenie Hospicjum
Św. Kamila
ul. Stilonowa 21
Gorzów Wlkp.
 
2016
Nazwa zadania
Kwota
Podmiot realizujący
Udzielenie pomocy osobom
z chorobą nowotworową
i sprawowanie nad nimi opieki
100 000,00 zł
Stowarzyszenie Hospicjum
Św. Kamila
ul. Stilonowa 21
Gorzów Wlkp.
 
W 2017 roku do tej pory nie zlecono zadania publicznego tego samego rodzaju.
 
VIII. Postanowienia końcowe
 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
  1. zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wlkp. oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wlkp.;
  2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;
  3. kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
    Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Radosław Sujak
Zastępca Prezydenta Miasta
 
Gorzów Wlkp., 17.03.2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Dominika Ślązak Data wytworzenia informacji: 2017-03-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dominika Ślązak Data wprowadzenia do BIP 2017-03-17 12:42:37
Wprowadził informację do BIP: Dominika Ślązak Data udostępnienia informacji: 2017-03-17 12:47:49
Osoba, która zmieniła informację: Dominika Ślązak Data ostatniej zmiany: 2017-03-17 12:48:01
Artykuł był wyświetlony: 641 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu