ˆ

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Otwarty konkurs ofert w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-30 14:25:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.)
 
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 30 października 2018 r.
 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2019 roku.
 
 1. Rodzaj zadania:
 
1.Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Wełniany Rynek 3 i ul. Śląskiej 20. (Pierwszeństwo będą miały oferty złożone na prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W przypadku braku ofert lub niespełnienia wymaganych kryteriów zostaną rozpatrzone oferty na nieodpłatną pomoc prawną).
2. Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej  pomocy prawnej w 2019 roku w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralnej 26.
                                                                
II. Zasady przyznawania dotacji:
 
 1. Zlecenie realizacji zadania ma formę powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), które:
     1) w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełniają następujące warunki:
 1. prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
 2. posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
 3. posiadają umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku
  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
 4. dają gwarancje należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
 • poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
 • profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
      e) opracowały i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
     2) w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełniają następujące warunki:
 1. prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
 2. posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
 3. posiadają umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
 4. dają gwarancje należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
 • poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
 • profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
      e) opracowały i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
   3. O powierzenie prowadzenia w 2019 roku punktu nie może się ubiegać organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 
 
III. Adresaci zadania:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z art. 4 ustawy (w brzmieniu od 01.01.2019 r.).
 
IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
 1. Na realizację zadania w 2019 roku planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości 190.080,00 zł (w tym 9.900,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej).
 2. Kwota przeznaczona na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku wynosi 63.360,00 zł (w tym 3.300,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej):
Punkty
Lokalizacja - adres
Harmonogram przyjęć
Planowane wydatki w roku 2019
Prowadzenie zadania nieodpłatna pomoc prawna
Budynek Wydziału Spraw Społecznych
Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 26
poniedziałek       08:00 – 12:00
wtorek                08:00 – 12:00
środa                  08:00 – 12:00
czwartek             08:00 – 12:00
piątek                 08:00 – 12:00
 
 
63.360,00 zł
Prowadzenie zadania nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna pomoc prawna
Budynek Zespołu Szkół nr 12
Gorzów Wlkp.
ul. Śląska 20
poniedziałek       13:00 – 17:00
wtorek                 13:00 – 17:00
środa                  13:00 – 17:00
czwartek             13:00 – 17:00
piątek                 13:00 – 17:00
 
 
63.360,00 zł
Prowadzenie zadania nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna pomoc prawna
Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Gorzów Wlkp.
ul. Wełniany Rynek 3
poniedziałek       08:00 – 12:00
wtorek                08:00 – 12:00
środa                  08:00 – 12:00
czwartek             08:00 – 12:00
piątek                  08:00 – 12:00
 
 
63.360,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Zasady przyznania dotacji - zlecenia wykonania zadania:
 
 1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
 2. Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.) – w tym że dotychczasowe przepisy obowiązują do końca 2018 roku, a od początku 2019 roku poradnictwo powinno być świadczone  na znowelizowanych zasadach, w zakresie, o którym mowa w art. 17 ustawy nowelizującej z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.
 3. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wlkp.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Podmiot ubiegający się o prowadzenie punktu jest zobowiązany złożyć na każdy wybrany punkt odrębną ofertę, przy czym może złożyć więcej niż jedną ofertę.
 7. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, Organizacja powinna zapewnić odpowiednią liczbę osób bezpośrednio świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatną pomoc prawną w każdym z punktów.
 8. W przypadku nieotrzymania środków finansowych z budżetu Państwa konkurs zostanie unieważniony. 
VI. Zakres zadania:
 
Zadanie polega na prowadzeniu 2 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i/lub nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.
Zakres świadczeń w przypadku nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego określony jest w art. 3a ustawy, a w przypadku nieodpłatnego poradnictwa prawnego w art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 
 
VII. Termin i warunki realizacji zadania:
 1. Zadanie winno być realizowane w terminie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w lokalach wskazanych przez Miasto Gorzów Wielkopolski,
 2. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach w Gorzowie Wielkopolskim. Wydłużenie czasu trwania dyżuru, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
 3. Umożliwienie przez Organizację udzielania porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 4. Zapewnienie przez Organizacje możliwości udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. i o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizacje zadania.
 5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy i aktów wykonawczych.
 6. W ramach umowy, Organizacji pozarządowej powierzy się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy. W umowie mogą zostać określone preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
 7. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 8. Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe w okresie realizacji zadania, tj. od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 9. Wymagania kadrowe:
      1) Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba (zwana doradcą), która:
 1. posiada wykształcenie wyższe;
 2. ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej „szkoleniem”, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy;
 3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
     2) Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela:
 1. osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski;
 2. może udzielać także:
 • doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • osoba która:
 • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
    c) mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.
 
10. W ramach realizacji zadania Miasto zapewnia:
     1)dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej i teleinformatycznej;
     2) niezbędne wyposażenie biurowe, w tym urządzenia techniczne.
 
11. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
    1) zapewnienia udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego świadczenia poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (w brzmieniu od 1 stycznia 2019 r.), w tym do prowadzenia niezbędnej dokumentacji określonej w ustawie,
    2) przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 
12. Wydatki kwalifikowane związane z realizacją zadania:
 
   1) koszty wynagrodzenia osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych, lub świadczących porad obywatelskich nie mogą być niższe niż 80% środków przyznanych na prowadzenie 1 punktu, tj. 80% rocznego dofinansowania z kwoty 60.060,00 zł (80% miesięcznego dofinansowania z kwoty 5.005,00 zł). 
 
   2) koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracyjne nie mogą być wyższe niż 20% środków przyznanych na prowadzenie 1 punktu, tj. 20% rocznego dofinansowania z kwoty 60.060,00 zł (20% miesięcznego dofinansowania z kwoty 5.005,00 zł) i powinny być przeznaczone między innymi na:
 • koszty obsługi administracyjno-biurowej,
 • koszty obsługi księgowej,
 • opłaty pocztowe,
 • koszty promocji zadania,
 • zakup drobnego wyposażenia pomieszczeń (tylko w uzasadnionych przypadkach) lub innych wynikających ze specyfiki zadania.
 3) koszty związane z realizacją zadania z zakresu edukacji prawnej – 3.300,00 zł rocznie na jeden punkt.
 
VIII. Warunki i termin składania ofert:
 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300, ze zm.).
 2. Oferta winna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 21 listopada 2018 r. do godz. 15:00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 3. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt. 6.
 4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
 5. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
        1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
        2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu  oferenta (-ów);
       3) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
       4) w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej:
 a) dokumenty tj. zaświadczenia, referencje, opinie potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w faktycznym wykonywaniu przez Organizację zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
b) zawarte umowy z osobami o których mowa w rozdz. VII pkt 10 ppkt 2 niniejszego ogłoszenia - na podstawie których Organizacja będzie świadczyć nieodpłatną pomoc prawną w okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. na terenie Gorzowa Wlkp.;
  c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, o których mowa w ppkt 4b;
  d) oświadczenie o zobowiązaniu się do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem;
  e) oświadczenie o zobowiązaniu się do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów
  f) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej
 
5) w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
   a) dokumenty tj. zaświadczenia, referencje, opinie potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w faktycznym wykonywaniu przez Organizację zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletniego doświadczenia w faktycznym wykonywaniu przez Organizację zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;
  b) zawarte umowy z osobami o których mowa w rozdz. VII pkt 10 ppkt 1 niniejszego ogłoszenia – na podstawie których Organizacja będzie świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. na terenie Gorzowa Wlkp.;
  c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, o których mowa w ppkt 5b, w tym zaświadczenia, o którym mowa w art 11 ust. 3a pkt 2 ustawy albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 11a ust. 1 z oceną pozytywną;
 d) oświadczenie o zobowiązaniu się do zapewnienia poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jej dokumentowaniem;
  e) oświadczenie o zobowiązaniu się do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz przestrzegania zasad etyki świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów
   f) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 
6)oświadczenie, iż w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie miała miejsca sytuacja, w której Organizacja nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również sytuacją, w której starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
7) Organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym służyły asystą osobom, o którym mowa w art. 11 ust. 6b ustawy (w brzmieniu od 01.01.2019 r.), mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
 
6.  Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – nazwa zadania” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 21 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
7. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
8. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
9. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
10. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
11. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
12. W przypadku składania więcej niż jednej oferty w konkursie do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa powyżej.
13. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów oferta (złożona przez nieuprawniony podmiot, po terminie, niezgodna z ogłoszeniem konkursowym, na innym druku, lub brak minimalnego wkładu własnego) zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
IX. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
 
 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 uchwały Nr LIV/652/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 5. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
            1) niezłożenie oferty w formie papierowej;
            2) brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
            3) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
            4) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
            5) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
      6. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
      7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 40 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 24 punktów.
      8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
X. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w 2017 i 2018 roku oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację:
 
 
                                                                ROK 2017
 
Rodzaj zadania
Kwota dotacji
w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 w Gorzowie Wlkp w 2017 r.
60.725,88 zł
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 2 w Gorzowie Wlkp w 2017 r.
60.725,88 zł
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 3 w Gorzowie Wlkp w 2017 r.
60.725,88 zł
 
 
                           ROK 2018
 
Rodzaj zadania
Kwota dotacji
w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 w Gorzowie Wlkp w 2018 r.
60.725,88 zł
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 2 w Gorzowie Wlkp w 2018 r.
60.725,88 zł
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 3 w Gorzowie Wlkp w 2018 r.
60.725,88 zł
 
 
XI. Postanowienia końcowe
 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
           1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wlkp. oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wlkp.;
           2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;
          3) kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 
3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.  oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
 
 
 
 
z up. Prezydenta Miasta
(-)
Radosław Sujak
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Wioleta Szymczak Data wytworzenia informacji: 2018-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2018-10-30 14:25:27
Wprowadził informację do BIP: Wioleta Szymczak Data udostępnienia informacji: 2018-10-30 14:44:58
Osoba, która zmieniła informację: Wioleta Szymczak Data ostatniej zmiany: 2018-10-30 15:26:27
Artykuł był wyświetlony: 609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu