ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2948) 

 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 05 grudnia 2019 r.
 
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 
 

I. Rodzaj zadania
 
Zapewnienie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 
 1. Na realizację zadania w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 878 000,00 zł, w tym:
 • maksymalnie 864 000,00 zł – w kategorii koszt usług godzin asystenckich;
 • maksymalnie 14 000,00 zł – w kategorii koszt zakupu biletów komunikacji publicznej dla asystenta oraz ubezpieczenia asystenta.
      2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem.
 
III. Zasady przyznawania dotacji
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty/najkorzystniejszych ofert po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 3. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie powierzenia zadania, przy czym oferent może wykazać wkład własny finansowy i/lub niefinansowy (rzeczowy i/lub osobowy), ale nie jest to wymagane.
 4. Podmiot uprawniony powinien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością w formie ciągłej.
 5. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 6. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
 7. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
 9. Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.
 12. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt. 5 i pkt. 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
 
 IV. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie powinno być realizowane na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 3. Adresatami zadania powinni być mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego – pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) albo orzeczenie równoważne. W czasie korzystania przez uczestników programu z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.
 4. Maksymalna liczba adresatów zadania – 80 osób (maksymalnie 28 800 h usług asystenckich) w tym:
 • 50 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (maksymalnie 18 000 h usług asystenckich);
 • 30 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (maksymalnie 10 800 h usług asystenckich). 
      5. Pod opieką asystenta w tym samym czasie może pozostawać tylko 1 uczestnik programu.
     6. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa, w zakresie opisanym w ofercie, w szczególności zgodnie z:
 • ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • rządowym Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.
      7. Zadanie powinno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Usługi asystenta mogą świadczyć:
 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
      8. Podmiot wyłoniony w konkursie powinien zapewnić adresatom zadania:
 • możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta;
 • wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym;
 • stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • umożliwienie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 • uwzględnienie decydującego wpływu uczestnika na podejmowane przez asystenta działania.
     9. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
     10. Czas trwania usług asystenta:
 • usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00-22.00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu wynosi nie więcej 30 godzin miesięcznie.
      11. Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie powinien przekroczyć 30 zł.
      12. Koszt świadczenia usług asystenta może dotyczyć wszystkich kosztów związanych z ich świadczeniem, w szczególności takich jak:
 • wynagrodzenie asystentów;
 • koszty zakupu biletów komunikacji publicznej jednorazowych lub miesięcznych dla asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wynikających z programu, w wysokości nie większej niż 200 zł miesięcznie;
 • koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie.
Dotacja nie będzie przyznana na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów oraz obsługę administracyjną zadania.
 
      13. Oferent zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji biletów jednorazowych, zawierającej m.in. informacje dotyczące: daty pobrania biletów, liczby pobranych biletów, danych asystenta, daty i celu wykorzystania biletów.
      14. Oferent zobowiązany jest do każdorazowego uzupełniania po wykonanej usłudze Karty realizacji usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” stanowiącej załącznik nr 8 do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019–2020.
      15. Podmiot wyłoniony w konkursie zobowiązany zostanie do przeprowadzenia ewaluacji realizowanego zadania.
      16. Dopuszcza się przesunięcia kosztów finansowych z dotacji między pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 10% w obrębie jednej kategorii.
      17. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
 
 
V. Termin i warunki składania ofert
 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Oferta powinna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 27 grudnia 2019 r. do godz. 15:30 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 3. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt. 7.
 4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
 5. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
  • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku jedynie zaleca się jego dołączenie);
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu
   oferenta (-ów);
  • pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
  • wykaz osób, przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami;
  • referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością
   w formie ciągłej;
  • informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
 
      6. Do oferty można również dołączyć kserokopie umów partnerskich na potwierdzenie współpracy z innymi podmiotami, co jest dodatkowo punktowane.
     7. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – asystent osobisty” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 27 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
      8. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające
na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
      9. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
     10. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
      11. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
     12. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
     13. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia), oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 5. Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia), będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 6. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
  1. niezłożenie oferty w formie papierowej;
  2. brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
  3. brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
  4. brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
  5. brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
 7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 25 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 15 punktów.
 8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w ubiegłych latach oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację:
Zadanie nie było realizowane w latach poprzednich.
 
 
VIII. Postanowienia końcowe
 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
  1. zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
  2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
    Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
             Gorzów Wielkopolski, 05.12.2019 r.
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dominika Ślązak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-05 11:43:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dominika Ślązak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-05 11:48:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dominika Ślązak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-05 11:48:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
438 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o naborze wniosków z zakresu wspierania sportu profesjonalnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie uchwały nr XXXV/394/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wielkopolskim, Prezydent Miasta informuje o naborze wniosków z zakresu wspierania sportu na rok 2020. Zadania na które można składać wnioski:
 1. Rozwój sportu wyczynowego w Gorzowie Wielkopolskim w Kluczowych Dyscyplinach Sportowych;
 2. Promocja Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przez sport;
 3. Utrzymanie obiektów będących w zarządzie Klubów Sportowych w Gorzowie Wielkopolskim;
Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 11.12.2019 r.
 
Do wniosku należy załączyć:
 1. Oświadczenie o nie zaleganiu do ZUS,
 2. Oświadczenie o nie zaleganiu do US,
 3. Oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec zawodników, sztabu szkoleniowego oraz osób trzecich za ubiegły rok rozliczeniowy,
 4. Licencje klubu uprawniające do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,
 5. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy.
 
    Zastępca Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Kuraszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-29 12:27:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Kuraszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-29 12:30:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Kuraszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-29 12:31:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
886 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1507 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2948) 

 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 27 listopada 2019 r.
 
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej
 
 

I. Rodzaj zadania
 
Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających całodobowej opieki, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które utraciły całkowite wsparcie rodziców.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 
 1. Na realizację zadania w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 324 000,00 zł, w tym: w 2020 r. – 108 000,00 zł, w 2021 r. – 108 000,00 zł i w 2022 r. – 108 000,00 zł, pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 2. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można realizować mniejszym kosztem oraz w przypadku zapisania w budżecie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego innych kwot niż przewidziane w niniejszym konkursie na realizację przedmiotowych działań.
 
III. Zasady przyznawania dotacji
 
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 3. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta powinien wynosić minimum 5 % łącznej kwoty realizacji zadania. Oferent może zadeklarować także wkład niefinansowy (rzeczowy lub osobowy), ale nie jest on wymagany.
 4. Podmiot uprawniony powinien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością w formie ciągłej.
 5. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 6. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
 7. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
 9. Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.
 12. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt. 5 i pkt. 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. Rezultaty twarde (ilościowe).
 
 IV. Termin i warunki realizacji zadania
 
 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie powinno być realizowane na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego we własnych zasobach lokalowych podmiotu.
 3. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa, w zakresie opisanym w ofercie.
 4. Zadanie powinno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
 5. Podmiot wyłoniony w konkursie zobowiązany zostanie do przeprowadzenia ewaluacji realizowanego zadania.
 6. Adresatami zadania powinni być mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego.
 7. Podmiot wyłoniony w konkursie powinien zapewnić adresatom zadania:
 • codzienne wsparcie i opiekę adekwatną do ich indywidualnych potrzeb i możliwości;
 • integrację ze środowiskiem lokalnym i przeciwdziałanie ich wykluczeniu;
 • wsparcie we wszystkich czynnościach związanych z utrzymaniem dobrego stanu zdrowia, w tym zapewnienie możliwości korzystania z opieki medycznej świadczonej przez NFZ, pomoc w utrzymaniu czystości w swoim otoczeniu i higieny osobistej;
 • rozwijanie dotychczas nabytych umiejętności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, nawiązywania kontaktów i pełnienia ról społecznych;
 • wsparcie terapią psychologiczną indywidualną i grupową.
     8. Oferent powinien dysponować odpowiednim lokalem, w którym realizowane będzie zadanie publiczne, nieposiadającym barier architektonicznych.
     9. Dopuszcza się przesunięcia kosztów finansowych z dotacji między pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 20%.
    10. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
 
 
V. Termin i warunki składania ofert
 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Oferta powinna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 18 grudnia 2019 r. do godz. 15:30 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 3. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt. 7.
 4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
 5. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
  1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku jedynie zaleca się jego dołączenie);
  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu
   oferenta (-ów);
  3. pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
  4. wykaz osób, przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami;
  5. referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością
   w formie ciągłej;
  6. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu/budynku/nieruchomości, w którym będzie realizowane zadanie, np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia;
  7. informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);
  8. oświadczenie oferenta, że /lokal/budynek/nieruchomość dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
 
      6. Do oferty można również dołączyć kserokopie umów partnerskich na potwierdzenie współpracy z innymi podmiotami, co jest dodatkowo punktowane.
     7. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – opieka całodobowa” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 18 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
     8. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające
na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
     9. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
    10. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
    11. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
    12. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
    13. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone
  w rozdziale 6 uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 5. Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia) będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 6. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
  • niezłożenie oferty w formie papierowej;
  • brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
  • brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
  • brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
  • brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
 7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 25 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 15 punktów.
 8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
 
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w ubiegłych latach oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację:
 
Nazwa zadania
Podmiot realizujący
Wysokość dotacji
2016
2017
2018
2019
„Wsparcie naszą siłą”
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 1
Gorzów Wielkopolski
36 000,00 zł
54 000,00 zł
54 000,00 zł
54 000,00 zł
 
 
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
  • zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych
   z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
  • dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
    Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
             Gorzów Wielkopolski, 27.11.2019 r.
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dominika Ślązak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-27 09:59:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dominika Ślązak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-27 10:01:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dominika Ślązak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-27 10:01:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
992 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
 
Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1507 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2948)

 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza dnia  25 listopada 2019 r.
 
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

I. Rodzaj zadania:
 
Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 1. Wysokość środków przeznaczonych łącznie na realizację zadania  w latach 2020-2022 wynosi 2 100.000,00 zł, w tym: w 2020 – 700.000, 00 zł, w 2021 r. – 700.000,00 zł i w 2022 r. – 700.000,00 zł, pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 2. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem oraz w przypadku zapisania w budżecie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego innej kwoty niż przewidziane w niniejszym konkursie na realizację przedmiotowego działania.
 3. Wskazana w ogłoszeniu kwota na 2020 rok wynika z prowizorium budżetowego.
III. Zasady przyznawania dotacji
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 3. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta powinien wynosić minimum 3% łącznej kwoty realizacji zadania. Oferent może zadeklarować także wkład niefinansowy (rzeczowy lub osobowy), ale nie jest on wymagany.
 4. Podmiot uprawniony winien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadania podobnego rodzaju.
 5. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 6. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
 7. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
 9. Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.
 12. Realizacja zadania może odbywać się w budynkach oferenta lub w obiekcie przy ul. Walczaka 27, który wraz z wyposażeniem stanowi własność Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i zostanie udostępniony w zakresie objętym protokołem zdawczo – odbiorczym na zasadzie umowy użyczenia.
 13. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
 IV. Terminy i warunki realizacji zadania
 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Prowadzenie całodobowej placówki zapewniającej łącznie minimum 25 miejsc
  wg następującego wyszczególnienia:
 • w okresie od 01 października  – do 30 kwietnia zapewnienie 15 miejsc dla osób nietrzeźwych oraz 10 miejsc w ogrzewalni,
 • w okresie od 01 maja  – do 30 września zapewnienie 25 miejsc dla osób nietrzeźwych
      4. Zapewnienie całodobowego dyżuru ratownika medycznego.
     5. Prowadzenie ogrzewalni m.in. dla 10 osób w okresie od 01 października  – do 30 kwietnia. Standard ogrzewalni musi być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. 2018 poz. 896).
     6. Udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych w szczególności  prowadzenie odwszawiania i dezynfekcji, w tym zapewnienie środków dezynfekujących i czystości oraz odzieży zastępczej na czas przebywania w placówce.
    7. Udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.                 
    8. Prowadzenie ewidencji osób doprowadzonych do placówki, oraz gromadzenie i przekazywanie danych statystycznych.
    9. Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.
   10. Współpraca z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz streetworkerami, organizacjami i instytucjami udzielającym pomocy osobom bezdomnym.
    11.Dopuszcza się przesunięcia kosztów finansowych z dotacji między pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 20%.
    12. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
 
V. Termin i warunki składania ofert
 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Oferta powinna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 16 grudnia 2019 r. do godz. 15.00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 3. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w ust. 7.
 4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
 5. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
          1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie);
         2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania
w imieniu oferenta (-ów);
         3) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
         4)referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 2-letnie doświadczenie w  zakresie realizacji zadania podobnego rodzaju;
         5) informację o przeprowadzonej ewaluacji zadania – w przypadku jego realizowania w latach ubiegłych;
         6) informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);
         7) koncepcję funkcjonowania całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych;
         8) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu/budynku/nieruchomości, w którym będzie realizowane zadanie (w przypadku prowadzenia zadania we własnym lokalu/budynku /nieruchomości) lub oświadczenie o zamiarze korzystania z lokalu przy ul. Walczaka 27, który wraz z wyposażeniem stanowi własność Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i zostanie udostępniony w zakresie objętym protokołem zdawczo – odbiorczym na zasadzie umowy użyczenia;
         9) regulamin organizacyjny placówki;
        10) wykaz osób, przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami.
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
 
     6. Do oferty można również dołączyć kserokopie umów partnerskich na potwierdzenie współpracy z innymi podmiotami, co jest dodatkowo punktowane.
    7. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – Placówka całodobowa dla osób nietrzeźwych” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 16 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
    8. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
    9. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
    10. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
    11. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
   12. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
   13. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów oferta, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej, będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 5. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
        1) niezłożenie oferty w formie papierowej;
        2) brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
        3) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
        4) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
        5) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
      6. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
      7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 25 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 15 punktów.
       8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w ubiegłych latach oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację:
 
Nazwa zadania
Podmiot
Wysokość dotacji
2018
2019
Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych
Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
600.000,00 zł
600.000,00 zł
 
 
VIII. Postanowienia końcowe
 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
  1. zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
  2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
z up. Prezydenta Miasta
(-)
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
Gorzów Wielkopolski, 25 listopada.2019 r.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Krasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-25 11:22:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Krasińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-25 11:26:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Krasińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-25 13:55:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1507 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2948) 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza w dniu 25 listopada 2019 r.
otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
 z zakresu pomocy społecznej
 
       I. Rodzaj zadania:
    Prowadzenie na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego domu dziennego pobytu dla 15 osób starszych (DDP)
     
      II. Wysokość dotacji na realizację zadania:
 1. Na realizację zadania w latach 2020 – 2022 planuje się przeznaczyć kwotę łączną
  w maksymalnej wysokości 449 820,00 zł, z zastrzeżeniem, że: w 2020 roku – 149 940,00 zł, w 2021 roku – 149 940,00 zł, w 2022 roku – 149 940,00 zł, pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 2. Środki przekazywane będą miesięcznie po przekazaniu informacji o ilości osób korzystających z usług DDP w danym miesiącu. Koszt pobytu jednej osoby w DDP wynosi 833 zł.
 3. Wskazana w ogłoszeniu kwota na 2020 rok wynika z prowizorium budżetowego.
 4. Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
     III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenia wykonania zadania
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 688 ze zm.).
 2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty to organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
 3. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 może złożyć ofertę wspólną.
 4. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
 5. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 6. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta powinien wynosić minimum 5% łącznej kwoty realizacji zadania. Oferent może zadeklarować także wkład niefinansowy (rzeczowy lub osobowy), ale nie jest on wymagany.
 7. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 8. Podmiot uprawniony winien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz opieki nad osobami starszymi.
 9. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 10. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
 11. Podmiot uprawiony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
      IV. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Zadanie winno być zrealizowane w terminie od 02 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Warunki realizacji zadania:
       1) adresaci – wyłącznie mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego;
       2) zapewnienie następujących form wsparcia:
 1. zapewnienie osobom wyżywienia w formie: śniadań i obiadów;
 2. organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań;
 3. organizowanie zajęć w ramach terapii służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej i intelektualnej;
 4. pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów;
      3) spełnienie następujących wymagań:
 1. podmiot powinien dysponować lokalem gwarantującym odpowiednią jakość realizowanego zadania:
  • budynek, w którym będzie prowadzony dom dziennego pobytu powinien być pozbawiony barier architektonicznych;
  • lokal i jego pomieszczenia powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1065);
  • lokal powinien składać się z minimum: dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt osób, kuchni lub aneksu kuchennego oraz toalety, z zastrzeżeniem, iż powierzchnia jednego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt osób wyniesie co najmniej 37,5 m2, tj. co najmniej 2,5 m2 na każdą osobę;
 2. zatrudniona kadra powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe (np. opiekun osoby starszej) i doświadczenie w pracy z osobami starszymi;
 3. placówka powinna świadczyć usługi przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) minimum 7 godzin dziennie; z wyłączeniem dni wolnych ustawowo  od pracy.
      4. Osoby do domu dziennego pobytu będą kierowane na podstawie decyzji Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskiego.
      5. Opłata za pobyt w domu dziennego pobytu będzie pobierana zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej.
      6. Wpływy z opłat za pobyt w domu dziennego pobytu będą stanowiły dochód Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
      7. Dopuszcza się przesunięcia kosztów finansowych z dotacji między pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 20%.
     8. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji.   Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
 
    V.  Warunki i termin składania ofert
   1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
  2. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, w terminie do  16 grudnia 2019 r. do godz. 15:00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony pkt.5.
   3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
   4. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie);
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną
niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
3) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
4) informację o przeprowadzonej ewaluacji zadania – w przypadku jego realizowania w latach ubiegłych;
5) informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);
6) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której ma być prowadzony dom dziennego pobytu;
7) oświadczenie, że budynek i pomieszczenia spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
8) regulamin organizacyjny oferenta.
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
  5. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty   konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – „Prowadzenie na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego domu dziennego pobytu dla 15 osób starszych”  – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 16 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
  6. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
  7. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
  8. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
  9. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
 10. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
 11. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów oferta, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
  1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
  2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone
w rozdziale 6 uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019r., poz. 2948).
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 5. Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia) będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 6. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
 1. niezłożenie oferty w formie papierowej;
 2. brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
 3. brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
 4. brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
 5. brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
    7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 18 punktów.
    8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
VII.  Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w latach 2017 - 2019 oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację.
Lp.
Nazwa zadania
Podmiot
Wysokość dotacji
2017
2018
2019
1.
Prowadzenie na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego domu dziennego pobytu dla 15 osób starszych
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa,
ul. Bracka 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski
108.000 zł
108.000 zł
108.000 zł
 
 
VIII. Postanowienia końcowe
   1. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
   2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
   3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
 
 
z up. Prezydenta Miasta
(-)
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
Gorzów Wielkopolski,  25 listopada 2019 r.
 
 
 
   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Bronka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-25 08:37:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Bronka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-25 08:50:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Bronka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-25 08:50:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania w zakresie dowożenia uprawnionych uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Walczaka 1a, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2020 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kalina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-21 09:40:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Kalina
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-21 09:44:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Kalina
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-21 09:44:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1274 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »