ˆ

Ogólna klauzula informacyjna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ochrona danych osobowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-25 13:28:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z siedzibą Gorzów Wlkp.
  ul. Sikorskiego 3-4.
 2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujacych z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
  1) listownie: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4;
  2) e-mailem:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu wykonania zadań publicznych własnych
  i zleconych lub przyjętych przez miasto w wyniku porozumień.
 4. Pozyskane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 lub art. 9 RODO.
 5. Odbiorcami pozyskanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione
  na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 6. Przekazywanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) lub organizacji międzynarodowej  odbywać się będzie zgodnie z zapisami Rozdziału V RODO.
 7. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągniecia celu, o których mowa w pkt. 3, dla którego zostały zebrane lub przez okres wskazany w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kiancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5) prawo do przenoszenia danych osobowych;
  6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa;
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miasta, przy czym podanie danych jest:
  1)  obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2)  dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją
       niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosław Piotrowski Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Piotrowski Data wprowadzenia do BIP 2016-04-25 13:28:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-04-25 13:33:07
Osoba, która zmieniła informację: Mirosław Piotrowski Data ostatniej zmiany: 2018-06-26 09:48:24
Artykuł był wyświetlony: 4619 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu