ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia działki nr 250/34 przy ul.Kazimierza Wielkiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Informuję, iż w dniu 16 lipca 2019 r. do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wpłynął wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia działki nr 250/34 przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-23 16:28:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-23 16:38:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-23 16:38:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin, z którymi Miasto zawarło porozumienie komunalne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Dobek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-01 14:54:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Dobek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-01 15:07:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Dobek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-01 15:07:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Nr 1 / II / 2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie miejskiego koronera

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie Nr 1 / II / 2019
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 09 stycznia 2019 r.
 
Ogłaszam nabór ofert od podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2190 ze zm.), dysponujących osobami uprawnionymi do wykonania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonów i ich przyczyn oraz wystawianiem kart zgonu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. 1961.39.202), osobom zmarłym na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.  
 
Podstawa prawna: art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2018 poz. 995 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 912 ze zm.)
 
Ogłoszenie dotyczy stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu w przypadku, gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
 
Oferty należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Lekarz koroner”. Zgłoszenia od podmiotów zainteresowanych podpisaniem umowy na świadczenie tego typu usług, przyjmowane są bezpośrednio w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub drogą pocztową na adres:
 
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Wydział Spraw Społecznych
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
 
Wyżej opisane czynności będą wykonywane w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 
Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 1. kserokopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu wykonującego działalność leczniczą i umocowanie osób go reprezentujących – jeżeli dotyczy;
 2. pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu leczniczego, o ile umocowanie do działania w jego imieniu nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz ze zgłoszeniem – jeżeli dotyczy;
 3. informację o kwalifikacjach osób (lekarzy) uprawnionych do wykonywania ww. czynności, którymi dysponuje podmiot wykonujący działalność leczniczą;
 4. oświadczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą o możliwości świadczenia ww. usług całodobowo we wszystkie dni w roku;
 5. proponowaną cenę jednostkową wykonania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu, zgodnie z ogłoszeniem.
 
Wszystkie załączniki należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (imienna pieczątka bądź czytelny podpis oraz data, z jaką dokonuje potwierdzenia).
 
Decyzję o wyborze podmiotu wykonującego działalność leczniczą podejmuje Prezydent Miasta. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.
 
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela:
 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26, I piętro, pok. nr 6
tel. 95 73555 971.
 
 
Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dominika Ślązak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dominika Ślązak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-14 10:02:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dominika Ślązak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-14 10:05:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dominika Ślązak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-14 10:05:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14508 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z art. 8a ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu.
W załączeniu lista nieodpłatnego poradnictwa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioleta Szymczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioleta Szymczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-03 14:50:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioleta Szymczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-03 14:51:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioleta Szymczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-09 09:56:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13502 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieodpłatna pomoc prawna w Gorzowie Wlkp. w 2019 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2030 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. (poz. 2492)
 
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy:
 
Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy).
 
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
 
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Przed udzieleniem porady telefonicznej, należy dostarczyć oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej (za pomocą: faxu, wersji elektronicznej, listownie lub za pośrednictwem członków rodziny lub innych osób upoważnionych
 
Zapisy na porady:
pod nr telefonu: 95 73 55 909 (poniedziałek – piątek 11.00-14.00);
osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się - mailowo na adres
 
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
 1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowoadministracyjnym;
 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczący się postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postepowaniu sądowoadministracyjnym;
 4.  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
  w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 5. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności
Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu :
Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej mają możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:
 1. bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. listownie wysyłając na adres: Urząd Miasta Gorzów Wlkp., Wydział Spraw Społecznych, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
 
Punkt
Lokalizacja - adres
Porad udzielają
Harmonogram przyjęć
 
 
 
Punkt nr 1
 
Budynek „LAMUS”
Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 5
pokój nr 1
 • Radca prawny Marta Paczkowska-Przypis;
 • Adwokat Katarzyna Bereda;
 • Radca prawny Justyna Goćwińska;
 • Radca prawny Nikola Modzelewska;
 • Adwokat Iwona Szczepaniak
 
 
poniedziałek   08:00 -12:00
wtorek             08:00 -12:00
środa               08:00 -12:00
czwartek         08:00 -12:00
piątek              08:00 -12:00
 
 
 
Punkt nr 2
 
Budynek „LAMUS”
Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 5
pokój nr 1
 • Radca prawny Agnieszka Koprowska;
 • Adwokat Magdalena Piasecka;
 • Adwokat Paulina Kałkus;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
Adwokat Kinga McCarthy
 
poniedziałek   14:00 -18:00
wtorek             14:00 -18:00
środa               14:00 -18:00
czwartek          14:00 -18:00
piątek               14:00 -18:00
 
 
 
 
Punkt nr 3
 
Budynek Wydziału Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 26,
1 piętro, pokój nr 2
Radca prawny Małgorzata Duliniec
Zastępcy:
 • Radca prawny Marta Paczkowska - Przypis;
 • Radca prawny Ada Rój;
 • Radca prawny Karolina Berdowska;
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 
poniedziałek   07:30 -11:30
wtorek             07:30 -11:30
środa               07:30 -11:30
czwartek          07:30 -11:30
piątek               07:30 -11:30
 
 
 
Punkt nr 4
 
Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Gorzów Wlkp.
ul. Wełniany Rynek 3
3 piętro, pokój nr 28
Radca prawny Karolina Berdowska
Zastępcy:
 • Radca prawny Ada Rój;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 
poniedziałek   13:00 -17:00
wtorek             13:00 -17:00
środa               13:00 -17:00
czwartek          08:00 -12:00
piątek               08:00 -12:00
 
 
 
Punkt nr 5
 
 
Budynek Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 26
1 piętro, pokój nr 2
 
 
Radca prawny Ada Rój
Zastępcy:
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Radca prawny Marta Paczkowska - Przypis;
 • Radca prawny Karolina Berdowska;
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 
poniedziałek    11:30 – 15:30
wtorek              11:30 – 15:30
środa                11:30 – 15:30
czwartek          11:30 – 15:30
piątek               11:30 – 15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkty 1 i 2 obsługiwane są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Adwokacką w Zielonej Górze oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Zielonej Górze.
Punkty od 3 do 5 prowadzone są przez organizację pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert:
Fundacja Czysta Woda, ul. 30 Stycznia 29, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioleta Szymczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioleta Szymczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-02 13:14:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioleta Szymczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-02 13:14:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioleta Szymczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-08 10:06:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10635 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego 2019

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Zaleska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Zaleska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-28 10:52:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Zaleska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-28 10:53:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Zaleska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-28 10:53:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10029 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2019

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Zaleska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Zaleska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-27 14:22:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Zaleska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-27 14:24:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Zaleska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-27 14:24:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany Uchwały nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 14 czerwca do 5 lipca 2018r. można było zgłosić swoje uwagi, wnioski i opinie do propozycji zmiany Uchwały nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
 W ramach konsultacji odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami oraz dyżur konsultacyjny. Przez cały czas trwania konsultacji mieszkańcy Gorzowa Wlkp. mieli również możliwość zgłosić swoje wnioski i uwagi na specjalnym formularzu.
 
Małgorzata Tillmann
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Tillmann
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Tillman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-02 07:47:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-02 07:52:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-02 07:52:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13572 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE NR 86/I/2018 PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lipca 2018 r. informujące o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany granicy Miasta

OBWIESZCZENIE NR 86/I/2018 PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lipca 2018 r. informujące o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany granicy Miasta

OBWIESZCZENIe Nr 86/I/2018
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 27 lipca 2018 r.
informujące o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany granicy Miasta
 
          Zgodnie z § 6 uchwały nr LX/751/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany granicy Miasta Gorzów Wielkopolski oraz przeprowadzenia konsultacji (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r. poz. 921)podaję do publicznej wiadomości wyniki przeprowadzonych konsultacji.
 
         Konsultacje dotyczyły zamiaru zmiany granicy Miasta Gorzów Wielkopolski, polegającej na włączeniu do Miasta Gorzowa Wielkopolskiego części obszaru gminy Santok, obejmującej działki ewidencyjne: 165/12, 166/10, 174/1, 175/1, 176/3 i 176/5 z miejscowości Wawrów, które stanowią część pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 158 - ulicy Podmiejskiej.
 
          Konsultacje przeprowadzono w formie: publicznego spotkania konsultacyjnego z mieszkań­cami, ankiety on-line i dyżuru konsultacyjnego w Urzędzie Miasta.
          Do udziału w konsultacjach zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy Miasta.
          Informacja o terminie i formie przeprowadzenia konsultacji została podana w prasie, Wiadomościach Samorządowych i na stronie internetowej Miasta.
          Do udziału w publicznym spotkaniu konsultacyjnym oraz w dyżurze konsultacyjnym w Urzędzie Miasta nie zgłosił się żaden mieszkaniec Miasta.
           Wypełnionych zostało 14 ankiet on-line. Z przyczyn formalnych uznano, że 7 ankiet jest nieprawidłowych (ankiety wypełniły osoby niebędące mieszkańcami Gorzowa Wlkp. lub były to ankiety anonimowe). Zgodnie z wytycznymi uchwały Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr LX/751/2018 wypełnionych zostało 7 ankiet.
             We wszystkich ankietach wypełniające je osoby zgodziły się na zmianę granicy Miasta Gorzów Wielkopolski.
z up. PREZYDENTA MIASTA
(…)
Jacek Szymankiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jacek Mikulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Mikulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-27 13:27:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jacek Mikulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-27 13:31:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jacek Mikulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-27 13:31:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11894 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji