ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W TRAKCIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W PUNKTACH SPRZEDAŻY ALKOHOLU

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA  ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO  MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W TRAKCIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W PUNKTACH  SPRZEDAŻY ALKOHOLU
 1. Cel procedury:
  Określenie sposobu postępowania w trakcie realizacji czynności kontrolnych w punktach sprzedaży alkoholu przez zespół kontrolujący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Zakres odpowiedzialności:
  Właściciel procesu: Miejska Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Definicje i używane skróty:
  1) MKRPA – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  2) UM – Urząd Miasta;
  3) kontrolowany przedsiębiorca – podmiot gospodarczy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie określonych przepisów prawnych;
  4) kontrolujący – osoba posiadająca stosowne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
 4. Podstawa prawna:
  1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.);
  2) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.);
  3) Uchwały Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów;
  4) Miejski Program Przeciwdziałania Uzależnieniom, uchwalany corocznie przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego;
  5) Regulamin pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie Wielkopolskim
 5. Procedura postępowania w trakcie wykonywania czynności kontrolnych w punktach sprzedaży alkoholu
 6. Założenia organizacyjne
  Zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) oraz art. 18 ust. 8 i art.183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  kontrola  jest dokonywana przez minimum dwóch członków MKRPA w Gorzowie Wielkopolskim wchodzących w skład „zespołu kontrolującego”, wyposażonych w upoważnienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do przeprowadzenia kontroli na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W razie konieczności i w ramach współpracy skład zespołu kontrolującego może być uzupełniony o funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji.
  MKRPA przygotowuje roczny plan kontroli punktów sprzedaży alkoholu, który publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
  Typowanie punktów do kontroli odbywa się na podstawie posiadanych wykazów podmiotów, które mają pozwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego uzyskanego od Wydziału Obsługi Inwestora i Biznesu Urzędu Miasta.
  Przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych, w punktach nieujętych w planie kontroli, może zlecić Prezydent Miasta w Gorzowie Wielkopolskiego za pośrednictwem Wydziału Obsługi Inwestora i Biznesu UM w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów o potencjalnej możliwości naruszenia zasad i warunków korzystania z pozwolenia na sprzedaż alkoholu.
  Przed rozpoczęciem każdej kontroli MKRPA występuje do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z pisemnym wnioskiem o wydanie stosownych upoważnień dla członków zespołu kontrolującego.
  Upoważnienie zawiera:
  1) wskazanie podstawy prawnej;
  2) oznaczenie organu kontroli;
  3) datę i miejsce wystawienia;
  4) imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonywania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej;
  5) oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą;
  6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
  7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
  8) podpis Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, który udziela upoważnienia.
  Na podstawie ww. harmonogramu kontroli punktów sprzedaży alkoholu organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.
  Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli powinno zawierać:
  1) oznaczenie organu kontrolującego;
  2) datę i miejsce wystawienia;
  3) oznaczenie przedsiębiorcy;
  4) wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
  5) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia;
  6) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy;
  7) wykaz wymaganych dokumentów podlegających kontroli potwierdzających prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
  Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się w przypadku gdy:
  1) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia;
  2) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;
  3) przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.
  Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w książce kontroli i protokole kontroli.
  Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola  nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.
  Zmiana osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli, zakresu przedmiotowego kontroli oraz miejsca wykonywania czynności kontrolnych wymaga każdorazowo wydania odrębnego upoważnienia. Zmiany te nie mogą prowadzić do wydłużenia przewidywanego wcześniej terminu zakończenia kontroli.
  Zakres kontroli dokonywanych przez zespół kontrolujący MKRPA może obejmować:
  1) przestrzeganie określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
  a) posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
  b) wnoszenie opłat za korzystanie z zezwolenia (dowód wniesionej opłaty);
  c) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
  d) sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych w miejscu wyznaczonym w zezwoleniu;
  e) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
  2) przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikających z wyżej cytowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , a w szczególności :
  a) realizowanie zakazu sprzedaży  i  podawania napojów alkoholowych:
  -  osobom do lat 18 ,
  - osobom , których zachowanie wskazuje, iż znajdują się w stanie nietrzeźwym ,
  - na kredyt lub pod zastaw;
  b) uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu;
  c) sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w punktach sprzedaży, którymi są:
  - sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych,
  - wydzielone stoiska ze sprzedażą alkoholu w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m²,
  - pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych;
  3) przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych;
  4) przedstawianie prawidłowych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
  Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.
 7. Czynności kontrolne wykonywane w punkcie sprzedaży alkoholu
  Czynności kontrolne rozpoczyna się po przedstawieniu osób kontrolujących przedsiębiorcy lub upoważnionej przez niego osobie i okazaniu upoważnienia Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do przeprowadzenia kontroli.
  Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Kontrolowany jest zobowiązany do pisemnego wskazania osoby przez niego upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.
  Do czasu trwania kontroli nie wlicza się czasu nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, jeżeli stanowi to przeszkodę w przeprowadzeniu czynności kontrolnych.
  Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być przeprowadzone również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.
  Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy.
  Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, organ kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych  oraz może ustalić z przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli.
  Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów. Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności. Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli. Wpisy obejmują:
  1) oznaczenie organu kontroli;
  2) oznaczenie upoważnienia do kontroli;
  3) zakres przedmiotowy przeprowadzanej kontroli;
  4) daty podjęcia i zakończenia kontroli, zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych.
       Przedsiębiorca jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsiębiorca jest zobowiązany okazać książkę kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli.
  Po przeprowadzeniu kontroli zespół kontrolujący dokonuje właściwego wpisu
  w książkę kontroli placówki.
  W trakcie przeprowadzania kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół kontroli w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
  Protokół kontroli powinien zawierać w szczególności:
  1) wskazanie nazwy albo imienia i nazwiska oraz adresu kontrolowanego;
  2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
  3) imiona i nazwiska osób kontrolujących członków zespołu kontrolującego;
  4) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
  5) opis stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli, opis załączników;
  6) informację o pouczeniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu.
  Protokół odczytywany jest osobie kontrolowanej lub jego przedstawicielowi.
  Na protokole podpisują się osoby przeprowadzające czynności kontrolne oraz upoważniony przedstawiciel kontrolowanego podmiotu lub inna osoba przez niego wyznaczona.
  W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, po zakończeniu kontroli zespół kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, które przekazuje do akceptacji Prezydentowi Miasta.
  Wystąpienie pokontrolne, zawierające wszystkie nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne, sporządzane jest w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym:
  1) 1 egzemplarz dla przedsiębiorcy;
  2) 1 egzemplarz dla Wydziału Obsługi Inwestora i Biznesu;
  3) 1 egzemplarz pozostaje w aktach MKRPA.
  W przypadku, gdy w skład patrolu wchodzi policjant a przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości, czynności określone właściwymi przepisami kodeksu postępowania o wykroczeniach lub kodeksu postępowania karnego  realizuje funkcjonariusz Policji.
  Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę, można przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czas jej trwania nie może przekroczyć 7 dni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Krasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-30 11:46:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Krasińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-30 11:49:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Krasińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-06 11:46:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1903 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP. o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), uchwały Nr L/574/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2017 r.,  a także uchwały Nr LXIV/790/2018 z dnia 29 maja 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. (w rejonie ul. Łukasińskiego oraz w rejonie ul. Koniawskiej)  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 do 26 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7 w godz. od 8.00 do 15.00 i na stronie internetowej www.gorzow.pl (w zakładce Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. – w trakcie opracowania).

Akapit nr 3 - brak tytułu

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
6 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Myśliborskiej 34 w sali nr 310 o godz. 15:00.

Akapit nr 4 - brak tytułu

Uwagi na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu zmiany Studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego można składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., jako organu właściwego do rozpatrywania uwag:
 • na piśmie na adres ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
Na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można składać:
 •  na piśmie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: .

Akapit nr 5 - brak tytułu

Uwagi należy składać z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Apanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-24 15:11:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Apanowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-24 15:12:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Apanowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-24 15:12:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z ustalenia wyników głosowania mieszkańców na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2020 wraz z listą zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół z ustalenia wyników głosowania mieszkańców na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2020 wraz z listą zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.
 
Zgodnie z §13 ust. 1 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały nr III/33/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniach od 9 do 23 września 2019r. zostało zorganizowane głosowanie mieszkańców.
W głosowaniu oddano łącznie 14.127 głosów. Każdy mieszkaniec mógł oddać cztery głosy – jeden w kategorii rejonowej, jeden w kategorii oświatowej, dwa w kategorii ogólnomiejskiej – jeden na zadanie twarde, jeden na zadanie miękkie. Oddano 6625 głosów drogą elektroniczną i 7502 w sposób tradycyjny – papierowy. Ilość ważnych głosów wyniosła 9448, a nieważnych głosów – 4679. Najczęściej popełniane błędy to: oddanie więcej niż jednego głosu w danej kategorii, błędne dane mieszkańców, brak podpisu, oddanie głosów przez osoby nieuprawnione np. spoza Gorzowa Wielkopolskiego.
 
Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne zadania:
Kategoria ogólnomiejska projekty twarde (nazwa zadania, szacunkowy koszt, liczba ważnych głosów):
OG 1. Projekt połączony: Pojemniki na odchody zwierzęce w mieście; Tablica informująca o zanieczyszczeniu powietrza (161.200zł) – 546
OG 2. Rozbudowa skateparku w Parku Kopernika (520.000zł) – 2062
OG 3. Trasa siedmiu wzgórz – trasa spacerowa Nordic Walking, ścieżka rowerowa (519.546zł) – 2509
OG 4. Park Aktywności w Parku Czechówek (523.980zł) – 578
 
Kategoria ogólnomiejska projekty miękkie (nazwa zadania, szacunkowy koszt, liczba ważnych głosów):
OG 5. Zawody ekstremalne na skateparku (50.000zł) - 1792
OG 6. Festiwal siatkówki plażowej (12.000zł) - 636
OG 7. Trener osiedlowy – darmowe zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców (50.000zł) - 731
OG 8. Smoki pływają po Warcie 2020 (50.000zł) – 1470
 
Kategoria oświatowa (nazwa zadania, szacunkowy koszt, liczba ważnych głosów):
OŚ 1. Połączony projekt: Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 107; Budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Taczaka 1; Budowa mini boiska przy Zespole Szkół Ogrodniczych przy ul. Poznańskiej 23; Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Kosynierów Gdyńskich 8; Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Zamenhofa 2a (1.148.270zł) – 3546
 
Kategoria rejonowa (nazwa zadania, szacunkowy koszt, liczba ważnych głosów):
Zakanale:
R1 – Połączony projekt: Oświetlenie ul. Karnińskiej odcinek od nr 1 a do nr 3; Budowa drogi asfaltowej przy ul. Braci Paździorków (327.088zł) – 83
R2 – Przebudowa ulicy Zuchów (402.500zł) - 275
R3 – Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej (398.520zł) - 919
R4 – Budowa chodnika przy ul. Krótkiej (305.129zł) - 872
R5 – Wykonanie nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Kowalskiego (347.854zł) - 65
R6 – Budowa drogi dojazdowej z kostki brukowej przy ul. Strażackiej 106-106c (401.937zł) - 0
R7 – Budowa parkingu przy boisku sportowym przy ul. Strażackiej (361.136zł) – 379
Manhattan:
R8 – Połączony projekt: Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową przy
ul. Bogusławskiego 33-41; Budowa miejsc parkingowych przy ul. Plac Jana Pawła II (399.650zł) - 134
R9 – Połączony projekt: Dojazd do garaży przy ul. Pileckiego; Budowa małego placu zabaw w Parku Górczyńskim (324.750zł) – 42
R10 – Połączony projekt: Budowa chodnika przy ul. Starzyńskiego; „Zamiast błotnych ostańców – przestrzeń dla mieszkańców” – przebudowa odcinka ul. Sosabowskiego (396.177zł) - 325
R11 – Połączony projekt: Parking przy ul. Dowgielewiczowej 15-37; Budowa chodnika od
ul. Dekerta 44 do ul. Janockiego i od ul. Janockiego do Szarych Szeregów (395.715zł) - 617
R12 - Połączony projekt: Budowa chodnika przy ul. Szmaragdowej; Budowa parkingu przy ul. Sosnkowskiego 50-56; Montaż latarni ulicznych przy części ul. Plac Jana Pawła II (379.615zł) - 205
R13 – Remont ścieżek w obrębie fontanny Motylia w Parku Górczyńskim (273.675zł) - 62
R14 – Remont ul. Batalionu Zośka wraz z regulacją miejsc parkingowych (326.000zł) - 69
R15 – Oświetlenie odcinka ul. Zielona Kotlina (379.200zł) - 1292
R16 – Budowa wielofunkcyjnego boiska typu Orlik w Parku Górczyńskim (400.000zł) – 117
R17 – Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Dekerta (380.400zł) - 155
R18 – Rozbudowa placu zabaw w Parku 750-lecia (80.073zł) - 24
R19 – Boisko do koszykówki w Parku 750-lecia (318.906zł) - 53
R20 – Park 750-lecia – bezpieczny i czysty – oświetlenie i kosze na psie odchody (351.000zł) – 73
Dolinki:
R21 -  Połączony projekt: Przebudowa drogi Głowackiego (boczna) od nr 40-66 do nr 54; Remont schodów prowadzących na Dolinki – błonia za Filharmonią oraz montaż 3 latarni; Dostosowanie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Walczaka do potrzeb osób niedowidzących (344.575zł) – 260
 
R22 - Połączony projekt: Przebudowa i budowa chodników wraz z przebudową zjazdów w ciągu ul. Żniwnej; Budowa parkingu przy kompleksie przychodni, przy ul. Piłsudskiego 1 (345.400zł) - 1206
R23 - Połączony projekt: Przebudowa ul. Warszawskiej – dojazd do budynków nr 134-140b wraz z budową oświetlenia; Remont nawierzchni jezdni odcinka ul. Podmiejskiej Bocznej (383.100zł) - 63
R24 - Połączony projekt: Budowa chodnika przy ul. Krańcowej; „Bezpieczna droga do szkoły” przebudowa chodnika przy ul. Okólnej 35; „Bezpieczny chodnik dla seniora” przebudowa chodnika przy ul. Okólnej 28; Synchronizacja sygnalizacji świetlnych przy ul. Pomorskiej (399.145zł) - 152
R25 - Budowa nakładki asfaltowej przy ul. Wawrowskiej (263.300zł) – 12
Osiedle Słoneczne:
R26 - Połączony projekt: Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży; Remont chodnika oraz schodów przy ul. Gwiaździstej 20 -22; Doposażenie „wielopokoleniowej strefy rekreacji przy ul. Słonecznej 96, 86-90, 91-95”; Remont drogi i chodnika od schodów przy ul. Gwiaździstej 18 do ul. Słonecznej 6; Stworzenie 10 miejsc parkingowych przy ul. Gwiaździstej (400.425zł) - 392
R27 - Połączony projekt: Parking na 16 miejsc postojowych przy ul. Gwiaździstej; 40 miejsc postojowych przy ulicy Gwiaździstej (321.400zł) - 34
R28 - Remont jezdni przy ul. Skarżyńskiego i ul. Gagarina (400.400zł) - 302
R29 - Poprawa bezpieczeństwa przez wykonanie drogi przy ul. Olimpijskiej 12-30 (352.766zł) - 168
R30 - Rozbudowa sygnalizacji i budowa drogi pieszo-rowerowej przy Alei 11 Listopada – etap I (401.293zł) - 47
R31 - Przyjazne podwórko przy ul. Słonecznej 56-57 (92.504zł) – 39
Zamoście:
 
R32 - Przebudowa ul. Akacjowej (395.408zł) – 18
 
Wieprzyce:
 
R33 - Połączony projekt: Budowa oświetlenia przy odcinku ul. Dolnej, Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Dobrej 14,15,15 d; Budowa dojazdu do ul. Dobrej wraz z jej uporządkowaniem (344.885zł) – 40
Górczyn:
R34 - Połączony projekt:  Remont chodnika przy ul. Szwoleżerów; Remont nawierzchni
ul. Wyszyńskiego – droga dojazdowa do budynków nr 132b-144b;  Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do wjazdu do Panoramy (399.400zł) – 92
Śródmieście:
R35 - Połączony projekt: Wjazd do posesji przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7; Budowa miejsc postojowych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30-32; Zagospodarowanie podwórka przy ul. Estkowskiego i ul. Moniuszki (370.675zł) – 305
Piaski:
R36 - Połączony projekt: Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112; Zestaw urządzeń do treningu ogólnorozwojowego i biegów przeszkodowych przy ścieżce biegowej przy ul. Słowiańskiej; Remont parkingu przy ul. Kuratowskiej (przy garażach); Fanty za fanty, kino na bojo, dawaj kolego na Cegielskiego – zadanie miękkie; Budowa chodnika przy ul. Owocowej na odcinku od mostku do Przedszkola Kubusia Puchatka; Próg zwalniający na ul. Ukośnej (400.600zł) – 174
Staszica:
R37 - Połączony projekt: Modernizacja chodnika przy ul. Norwida; Oświetlenie ścieżki łączącej ul. Ikara z ul. Sportową; Plac zabaw między budynkami przy ul. Aleje Konstytucji 3 Maja, Asnyka, Grottgera; Zakup i montaż 3 ławek przy ul. Sportowej 3a i 3b; Zakup i montaż 3 stojaków rowerowych przy ul. Sportowej 5 (396.128zł) – 108.
 
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 przewidziano do realizacji 37 projektów zadań zgłoszonych przez mieszkańców, tj. w kategorii ogólnomiejskiej – 2, w kategorii oświatowej – 5,  w kategorii rejonowej – 30.
Lista zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020:
 
Kategoria Ogólnomiejska
 1. Trasa siedmiu wzgórz – trasa spacerowa Nordic Walking, ścieżka rowerowa (projekt twardy - 2509 głosów) - 519.546zł
 2. Zawody ekstremalne na skateparku (projekt miękki – 1792 głosy) – 50.000zł

 
Kategoria Oświatowa:
 1. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 107 – 141.870zł
 2. Budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy Szkole Podstawowej nr 21 przy
  ul. Taczaka 1 – 645.000zł
 3. Budowa mini boiska przy Zespole Szkół Ogrodniczych przy ul. Poznańskiej 23
  – 260.000zł
 4. Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Kosynierów Gdyńskich 8 – 50.700zł
 5. Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Zamenhofa 2a – 50.700zł
 
Kategoria rejonowa:
Zakanale:
 1. Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej
  - 398.520zł
Manhattan:
 1. Oświetlenie odcinka ul. Zielona Kotlina - 379.200zł
Dolinki:
 1. Przebudowa i budowa chodników wraz z przebudową zjazdów w ciągu ul. Żniwnej
  – 145.000zł
 2. Budowa parkingu przy kompleksie przychodni, przy ul. Piłsudskiego 1 – 200.400zł
Osiedle Słoneczne:
 1. Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży – 114.758zł
 2. Remont chodnika oraz schodów przy ul. Gwiaździstej 20-22 – 50.520zł
 3. Doposażenie „wielopokoleniowej strefy rekreacji przy ul. Słonecznej 96, 86-90, 91-95” – 112.447zł
 4. Remont drogi i chodnika od schodów przy ul. Gwiaździstej 18 do ul. Słonecznej 6
  – 73.000zł
 5. Stworzenie 10 miejsc parkingowych przy ul. Gwiaździstej – 49.700zł
Zamoście:
 
 1.  Przebudowa ul. Akacjowej - 395.408zł
 
Wieprzyce:
 
 1. Budowa oświetlenia przy odcinku ul. Dolnej – 280.000zł
 2. Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Dobrej 14,15,15 d – 29.100zł
 3. Budowa dojazdu do ul. Dobrej wraz z jej uporządkowaniem – 35.785zł 
   
Górczyn:
 1. Remont chodnika przy ul. Szwoleżerów – 42.800zł
 2. Remont nawierzchni ul. Wyszyńskiego – droga dojazdowa do budynków nr 132b-144b – 193.600zł
 3. Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do wjazdu do Panoramy
  – 163.000zł
Śródmieście:
 1. Wjazd do posesji przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7 – 116.872zł
 2. Budowa miejsc postojowych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30-32 – 190.009zł
 3. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Estkowskiego i ul. Moniuszki – 63.794zł
Piaski:
 1. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 – 107.000zł
 2. Zestaw urządzeń do treningu ogólnorozwojowego i biegów przeszkodowych przy ścieżce biegowej przy ul. Słowiańskiej – 80.000zł
 3. Remont parkingu przy ul. Kuratowskiej (przy garażach) – 134.000zł
 4. Fanty za fanty, kino na bojo, dawaj kolego na Cegielskiego (zadanie miękkie)
  – 20.000zł
 5. Budowa chodnika przy ul. Owocowej na odcinku od mostku do Przedszkola Kubusia Puchatka – 52.000zł
 6. Próg zwalniający na ul. Ukośnej – 7600zł
Staszica:
 1. Modernizacja chodnika przy ul. Norwida – 214.600zł
 2. Oświetlenie ścieżki łączącej ul. Ikara z ul. Sportową – 82.500zł
 3. Plac zabaw między budynkami przy ul. Aleje Konstytucji 3 Maja, Asnyka, Grottgera
  – 90.628zł
 4. Zakup i montaż 3 ławek przy ul. Sportowej 3a i 3b – 4500zł
 5. Zakup i montaż 3 stojaków rowerowych przy ul. Sportowej – 3900zł

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Klaudia Jodłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-09 14:19:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Klaudia Jodłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-09 14:30:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Jodłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-24 15:51:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2734 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia działki nr 250/34 przy ul.Kazimierza Wielkiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Informuję, iż w dniu 16 lipca 2019 r. do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wpłynął wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia działki nr 250/34 przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-23 16:28:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-23 16:38:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-23 16:38:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6799 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin, z którymi Miasto zawarło porozumienie komunalne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Dobek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-01 14:54:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Dobek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-01 15:07:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Dobek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-01 15:07:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Nr 1 / II / 2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie miejskiego koronera

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie Nr 1 / II / 2019
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 09 stycznia 2019 r.
 
Ogłaszam nabór ofert od podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2190 ze zm.), dysponujących osobami uprawnionymi do wykonania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonów i ich przyczyn oraz wystawianiem kart zgonu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. 1961.39.202), osobom zmarłym na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.  
 
Podstawa prawna: art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2018 poz. 995 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 912 ze zm.)
 
Ogłoszenie dotyczy stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu w przypadku, gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
 
Oferty należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Lekarz koroner”. Zgłoszenia od podmiotów zainteresowanych podpisaniem umowy na świadczenie tego typu usług, przyjmowane są bezpośrednio w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub drogą pocztową na adres:
 
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Wydział Spraw Społecznych
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
 
Wyżej opisane czynności będą wykonywane w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 
Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 1. kserokopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu wykonującego działalność leczniczą i umocowanie osób go reprezentujących – jeżeli dotyczy;
 2. pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu leczniczego, o ile umocowanie do działania w jego imieniu nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz ze zgłoszeniem – jeżeli dotyczy;
 3. informację o kwalifikacjach osób (lekarzy) uprawnionych do wykonywania ww. czynności, którymi dysponuje podmiot wykonujący działalność leczniczą;
 4. oświadczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą o możliwości świadczenia ww. usług całodobowo we wszystkie dni w roku;
 5. proponowaną cenę jednostkową wykonania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu, zgodnie z ogłoszeniem.
 
Wszystkie załączniki należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (imienna pieczątka bądź czytelny podpis oraz data, z jaką dokonuje potwierdzenia).
 
Decyzję o wyborze podmiotu wykonującego działalność leczniczą podejmuje Prezydent Miasta. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.
 
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela:
 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26, I piętro, pok. nr 6
tel. 95 73555 971.
 
 
Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dominika Ślązak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dominika Ślązak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-14 10:02:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dominika Ślązak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-14 10:05:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dominika Ślązak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-14 10:05:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18411 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z art. 8a ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu.
W załączeniu lista nieodpłatnego poradnictwa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioleta Szymczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioleta Szymczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-03 14:50:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioleta Szymczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-03 14:51:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioleta Szymczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-18 11:56:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16495 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieodpłatna pomoc prawna w Gorzowie Wlkp. w 2019 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2030 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. (poz. 2492)
 
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy:
 
Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy).
 
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
 
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Przed udzieleniem porady telefonicznej, należy dostarczyć oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej (za pomocą: faxu, wersji elektronicznej, listownie lub za pośrednictwem członków rodziny lub innych osób upoważnionych
 
Zapisy na porady:
pod nr telefonu: 95 73 55 909 (poniedziałek – piątek 11.00-14.00);
osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się - mailowo na adres
 
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
 1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowoadministracyjnym;
 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczący się postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postepowaniu sądowoadministracyjnym;
 4.  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
  w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 5. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności
Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu :
Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej mają możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:
 1. bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. listownie wysyłając na adres: Urząd Miasta Gorzów Wlkp., Wydział Spraw Społecznych, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
 
Punkt
Lokalizacja - adres
Porad udzielają
Harmonogram przyjęć
 
 
 
Punkt nr 1
 
Budynek „LAMUS”
Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 5
pokój nr 1
 • Radca prawny Marta Paczkowska-Przypis;
 • Adwokat Katarzyna Bereda;
 • Radca prawny Justyna Goćwińska;
 • Radca prawny Nikola Modzelewska;
 • Adwokat Iwona Szczepaniak
 
 
poniedziałek   08:00 -12:00
wtorek             08:00 -12:00
środa               08:00 -12:00
czwartek         08:00 -12:00
piątek              08:00 -12:00
 
 
 
Punkt nr 2
 
Budynek „LAMUS”
Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 5
pokój nr 1
 • Radca prawny Agnieszka Koprowska;
 • Adwokat Magdalena Piasecka;
 • Adwokat Paulina Kałkus;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
Adwokat Kinga McCarthy
 
poniedziałek   14:00 -18:00
wtorek             14:00 -18:00
środa               14:00 -18:00
czwartek          14:00 -18:00
piątek               14:00 -18:00
 
 
 
 
Punkt nr 3
 
Budynek Wydziału Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 26,
1 piętro, pokój nr 2
Radca prawny Małgorzata Duliniec
Zastępcy:
 • Radca prawny Marta Paczkowska - Przypis;
 • Radca prawny Ada Rój;
 • Radca prawny Karolina Berdowska;
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 
poniedziałek   07:30 -11:30
wtorek             07:30 -11:30
środa               07:30 -11:30
czwartek          07:30 -11:30
piątek               07:30 -11:30
 
 
 
Punkt nr 4
 
Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Gorzów Wlkp.
ul. Wełniany Rynek 3
3 piętro, pokój nr 28
Radca prawny Karolina Berdowska
Zastępcy:
 • Radca prawny Ada Rój;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 
poniedziałek   13:00 -17:00
wtorek             13:00 -17:00
środa               13:00 -17:00
czwartek          08:00 -12:00
piątek               08:00 -12:00
 
 
 
Punkt nr 5
 
 
Budynek Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 26
1 piętro, pokój nr 2
 
 
Radca prawny Ada Rój
Zastępcy:
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Radca prawny Marta Paczkowska - Przypis;
 • Radca prawny Karolina Berdowska;
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 
poniedziałek    11:30 – 15:30
wtorek              11:30 – 15:30
środa                11:30 – 15:30
czwartek          11:30 – 15:30
piątek               11:30 – 15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkty 1 i 2 obsługiwane są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Adwokacką w Zielonej Górze oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Zielonej Górze.
Punkty od 3 do 5 prowadzone są przez organizację pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert:
Fundacja Czysta Woda, ul. 30 Stycznia 29, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioleta Szymczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioleta Szymczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-02 13:14:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioleta Szymczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-02 13:14:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioleta Szymczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-08 10:06:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany Uchwały nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 14 czerwca do 5 lipca 2018r. można było zgłosić swoje uwagi, wnioski i opinie do propozycji zmiany Uchwały nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
 W ramach konsultacji odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami oraz dyżur konsultacyjny. Przez cały czas trwania konsultacji mieszkańcy Gorzowa Wlkp. mieli również możliwość zgłosić swoje wnioski i uwagi na specjalnym formularzu.
 
Małgorzata Tillmann
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Tillmann
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Tillman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-02 07:47:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-02 07:52:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-02 07:52:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE NR 86/I/2018 PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lipca 2018 r. informujące o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany granicy Miasta

OBWIESZCZENIE NR 86/I/2018 PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lipca 2018 r. informujące o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany granicy Miasta

OBWIESZCZENIe Nr 86/I/2018
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 27 lipca 2018 r.
informujące o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany granicy Miasta
 
          Zgodnie z § 6 uchwały nr LX/751/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany granicy Miasta Gorzów Wielkopolski oraz przeprowadzenia konsultacji (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r. poz. 921)podaję do publicznej wiadomości wyniki przeprowadzonych konsultacji.
 
         Konsultacje dotyczyły zamiaru zmiany granicy Miasta Gorzów Wielkopolski, polegającej na włączeniu do Miasta Gorzowa Wielkopolskiego części obszaru gminy Santok, obejmującej działki ewidencyjne: 165/12, 166/10, 174/1, 175/1, 176/3 i 176/5 z miejscowości Wawrów, które stanowią część pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 158 - ulicy Podmiejskiej.
 
          Konsultacje przeprowadzono w formie: publicznego spotkania konsultacyjnego z mieszkań­cami, ankiety on-line i dyżuru konsultacyjnego w Urzędzie Miasta.
          Do udziału w konsultacjach zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy Miasta.
          Informacja o terminie i formie przeprowadzenia konsultacji została podana w prasie, Wiadomościach Samorządowych i na stronie internetowej Miasta.
          Do udziału w publicznym spotkaniu konsultacyjnym oraz w dyżurze konsultacyjnym w Urzędzie Miasta nie zgłosił się żaden mieszkaniec Miasta.
           Wypełnionych zostało 14 ankiet on-line. Z przyczyn formalnych uznano, że 7 ankiet jest nieprawidłowych (ankiety wypełniły osoby niebędące mieszkańcami Gorzowa Wlkp. lub były to ankiety anonimowe). Zgodnie z wytycznymi uchwały Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr LX/751/2018 wypełnionych zostało 7 ankiet.
             We wszystkich ankietach wypełniające je osoby zgodziły się na zmianę granicy Miasta Gorzów Wielkopolski.
z up. PREZYDENTA MIASTA
(…)
Jacek Szymankiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jacek Mikulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Mikulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-27 13:27:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jacek Mikulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-27 13:31:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jacek Mikulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-27 13:31:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13478 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji