ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 15/2014Drukuj informację Ogłoszenie numer: 15/2014

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Miejski Konserwator Zabytków

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Administracji Budowlanej

Data udostępnienia: 2014-08-07

Ogłoszono dnia: 2014-08-07 11:19:19 przez Lidia Matys

Termin składania dokumentów: 2014-08-18 15:15:00

Nr ogłoszenia: 15/2014

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.15.2014.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu historii sztuki, ochrony dóbr kultury, konserwatorstwa, zabytkoznawstwa, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, architektury,
 • minimum czteroletni staż pracy
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • znajomość prawa budowlanego,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
 • umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom,
 • wysoka odporność na stres,
 • samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji,
 • dyspozycyjność,
 • obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność,
 • postawa etyczna i wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, zgodnie z etyką urzędniczą,
 • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
 
 
Wymagania dodatkowe:
• praktyka zawodowa związana z ochroną, opieką i konserwacją zabytków,
• doświadczenie w pracy administracji samorządowej lub rządowej,
• wskazana znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym korzystanie z materiałów źródłowych.
 
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
1. kierowanie pracą Pracowni Miejskiego Konserwatora Zabytków w tym nadzór nad     prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań przez podległych pracowników,
2. rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony zabytków oraz kreowanie sprzyjających ochronie zabytków zachowań społecznych,załatwianie indywidualnych spraw z zakresu ochrony zabytków, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych,
3. wydawanie opinii i decyzji administracyjnych dotyczących zabytków nieruchomych,prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz wydawanie nakazów konserwatorskich,
4. współdziałanie z innymi wydziałami i biurami w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków,opracowywanie wniosków do projektu budżetu miasta oraz projektów planów finansowych dla zadań realizowanych przez Pracownię  Miejskiego Konserwatora Zabytków
5. realizowanie budżetu miasta w części dotyczącej Pracowni Miejskiego Konserwatora Zabytków ,
6. dokonywanie bieżącej i okresowej analizy realizacji budżetu w tym zakresie oraz analiza ekonomiczno – finansowa planowanych i dokonywanych przedsięwzięć w powiązaniu z budżetem,
7. wykonywanie w zleconym zakresie czynności związanych z wykorzystaniem posiadanej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji,
8. obsługa komputerowych systemów informatycznych na swoim stanowisku pracy,
9. kompetentna i kulturalna obsługa klientów.
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Kombatantów 34,  XI  piętro. W budynku  jest winda osobowa.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami
• kopia dowodu osobistego
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia , kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
• kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni 
• kopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
• kopie dokumentów potwierdzających  dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe)
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.  Nr 223  poz. 1458 ze zm.)”
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta pracy na stanowisko Miejskiego |Konserwatora Zabytków” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta  (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 18 sierpnia  2014 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po  określonym wyżej terminie
n i e    b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2014-08-18 15:15:00
b. Sposób:
 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami
• kopia dowodu osobistego
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia , kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
• kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni 
• kopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
• kopie dokumentów potwierdzających  dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe)
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.  Nr 223  poz. 1458 ze zm.)”
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta pracy na stanowisko Miejskiego |Konserwatora Zabytków” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta  (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 18 sierpnia  2014 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po  określonym wyżej terminie
n i e    b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.
 
 
c. Miejsce:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta pracy na stanowisko Miejskiego |Konserwatora Zabytków” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta  (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 18 sierpnia  2014 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po  określonym wyżej terminie
n i e    b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w budynku  Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3 – 4 (parter)  oraz  na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  (www. bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).  
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lidia Matys
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-07 11:19:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Lidia Matys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-07 11:19:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Lidia Matys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-08-07 11:58:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3262 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony