ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. planowania, remontów i przygotowania dokumentacji

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Inwestycji i Remontów Dróg

Data udostępnienia: 2018-01-02

Ogłoszono dnia: 2018-01-02 przez Lidia Matys

Termin składania dokumentów: 2018-01-18 17:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2018

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.1.2018.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
• wykształcenie:
-  wyższe techniczne (preferowane wykształcenie budowlane) lub
-  wykształcenie wyższe i minimum 3 lata stażu pracy w sektorze budowlanym lub
- wykształcenie wyższe i wykształcenie średnie: technikum budowlane;
• znajomość przepisów następujących ustaw:
- ustawa o drogach publicznych,
- Prawo budowlane,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o finansach publicznych,
• znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych,
• nieposzlakowana opinia;
• umiejętności organizacyjne i zarządzanie czasem;
• umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
• wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom;
• wysoka odporność na stres;
• dyspozycyjność;
• obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• znajomość przepisów  ustawy o samorządzie gminnym,
znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
• znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
• znajomość ustawy Prawo budowlane,
• znajomość ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
• umiejętność redagowania pism urzędowych i umów cywilnoprawnych,
• mile widziane posiadanie uprawnień
• mile widziana praca w jednostkach samorządowych przy realizacji inwestycji lub remontów
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy w szczególności:
1) prowadzenie przydzielonych zadań inwestycyjnych w zakresie przygotowania i rozliczenia finansowego,
2) nadzorowanie realizacji inwestycji oraz koordynacja działania wykonawców z Nadzorem Inwestorskim, Projektantem oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie budowlanym,
3) ustalanie i pozyskiwanie podstawowych założeń i warunków technicznych do projektowania,
4) wykonywanie czynności związanych ze zlecaniem i zawieraniem umów w zakresie przydzielonych do prowadzenia zadań inwestycyjnych,
5) opracowywanie materiałów niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na roboty, dostawy i usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udział w procedurze udzielania zamówień publicznych,
6) organizacja  prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej progu 30 000 Euro w stosunku do których Wydział Inwestycji jest jednostką realizującą,
7) analizowanie niezbędnych dokumentów techniczno-rozliczeniowych i sprawdzanie ich zgodności z warunkami podpisanych umów,
8) współudział w przygotowaniu wniosków do instytucji i organizacji zewnętrznych o dofinansowanie, kredytowanie inwestycji miejskich,
9) obsługa projektów realizowanych w ramach zadań Wydziału współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
10) opracowywanie kosztorysów na roboty inwestycyjne oraz weryfikacja kosztorysów przedkładanych przez wykonawców robót,
 
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborska 34, II i III piętro. W budynku jest winda osobowa. Praca wymaga przemieszczania się w terenie obejmującym obszar miasta Gorzowa Wlkp. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Termin rozpoczęcia pracy: niezwłocznie.
Pierwsza umowa o pracę zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawarta zostanie na czas określony 6 miesięcy.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• dokumenty potwierdzające wykształcenie: kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub/i kopia świadectwa ukończenia technikum budowlanego;
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm)”.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-18 17:00:00
b. Sposób:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko do spraw planowania, remontów i przygotowania  dokumentacji”  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 18 stycznia 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 
 
c. Miejsce:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko do spraw planowania, remontów i przygotowania  dokumentacji”  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 18 stycznia 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 
 

VII. Informacje dodatkowe:


Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Matys Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 15:46:56
Wprowadził informację do BIP: Lidia Matys Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 15:47:04
Osoba, która zmieniła informację: Lidia Matys Data ostatniej zmiany: 2018-02-08 08:29:10
Artykuł był wyświetlony: 974 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu