ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. projektów strategicznych

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Strategii Miasta

Data udostępnienia: 2018-01-09

Ogłoszono dnia: 2018-01-09 przez Lidia Matys

Termin składania dokumentów: 2018-01-25 17:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2017

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.2.2017.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne;
• minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w aplikowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
• znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania zadań gminy w zakresie projektów finansowanych ze środków europejskich i krajowych;
• znajomość dokumentów strategicznych szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego;
• znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
• umiejętność działania pod presją czasu;
• wysoka odporność na stres;
• pozytywne podejście do interesanta i tworzenie przyjaznej atmosfery;
• komunikatywność;
• wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom;
• umiejętności analityczne;
• obowiązkowość, dokładność, zdolność pracy w zespole;
• biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych;
• rzetelność, systematyczność, punktualność.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• samodzielność w zakresie realizowania zadań wynikających z opisu stanowiska;
• wiedza w zakresie zasad funkcjonowania administracji samorządowej;
• znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
• doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego;
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
• znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy w szczególności:
1) pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o zewnętrznych źródłach wsparcia rozwoju lokalnego, w szczególności o funduszach pomocowych  UE, zagranicznych i związanych z budżetem państwa;
2) współpracowanie z instytucjami zarządzającymi dotacjami, w tym organami administracji państwowej;
3) prowadzenie czynności oraz doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie i innych dokumentów związanych z zarządzaniem projektami wynikającymi z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w tym prowadzenie systemu monitoringu i kontroli sprawozdawczości czynności związanych z realizacją przedsięwzięć     dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
4) opracowywanie wewnętrznych procedur dotyczących zarządzania projektami we współpracy z wydziałami zaangażowanymi w ich realizację;
5) informowanie o funduszach pomocowych;
6) prowadzenie współpracy z powołanymi przez Prezydenta Miasta zespołami opiniująco-doradczymi i pełnomocnikami.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 
Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborska 34, III piętro. W budynku jest winda osobowa. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę. Pierwsza umowa, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawierana jest na okres do sześciu miesięcy.
 
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-25 17:00:00
b. Sposób:
 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko do spraw  projektów strategicznych”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
 
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 25 stycznia 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 
 
 
c. Miejsce:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko do spraw  projektów strategicznych”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
 
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 25 stycznia 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Matys Data wytworzenia informacji: 2018-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 15:36:32
Wprowadził informację do BIP: Lidia Matys Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 15:41:26
Osoba, która zmieniła informację: Lidia Matys Data ostatniej zmiany: 2018-02-08 08:26:55
Artykuł był wyświetlony: 862 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu